Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Konkurs ofert na sprzedaż samochodu marki Peugeot Boxer

03.07.2020 - 12:13, aktualizacja 29.07.2020 - 15:04
Redakcja: MJ, Sekcja Prasowa UŚ

Katowice, 29.07.2020 r.

 

Pisemny konkurs ofert na sprzedaż samochodu marki Peugeot Boxer nr rej. SK 3676C

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

NIP 634-019-71-34

zwany dalej Sprzedającym

którego reprezentuje:

Z-ca Kanclerza ds. Inwestycji i Zarządzania Logistycznego mgr Agnieszka Maj

 

Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest samochód dostawczy marki Peugeot Boxer:

– stan: używany

– samochód nie przeszedł okresowego badania technicznego

– ilość drzwi 4

– ilość miejsc siedzących 3

– pojemność silnika 1997cm3

– numer rejestracyjny SK 3676C

– stan licznika 254.000 km

– rok produkcji 2004

– rodzaj paliwa: olej napędowy

– kolor karoserii – biały

 

Cena wywoławcza 1.000,00 zł brutto (słownie: tysiąc złotych 00/100)

 

Przedmiot sprzedaży można obejrzeć w Dziale Logistyki UŚ w Katowicach na ul. Bankowej 12 w dni powszednie w godzinach od 8:00–15:00 po wcześniejszym umówieniu się pod nr tel. 32 359 1941.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie ofert:

Oferty pisemne należy składać w terminie do dnia 6.08.2020 r. do godziny 10:00 w budynku Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Bankowa 12 parter pok. 417 w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Oferenta z dopiskiem „Konkurs ofert na sprzedaż samochodu marki Peugeot Boxer”

Sprzedawca wprowadza wzór formularza ofertowego (załącznik nr 1 do ogłoszenia), na którym należy złożyć ofertę.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6.08.2020 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Sprzedawcy: Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12 parter pok. 417

Oferta powinna zawierać:

 1. Imię, nazwisko i adres Oferenta
 2. Numer NIP lub REGON Oferenta
 3. Datę sporządzenia oferty
 4. Telefon kontaktowy Oferenta
 5. Oferowaną cenę
 6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami konkursu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

W konkursie nie mogą uczestniczyć:

 1. Osoby którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem konkursu
 2. Osoby wstępne i zstępne osób o których mowa w pkt. 1
 3. Osoby, które pozostają z prowadzącym konkurs w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzonego konkursu

Przyczyny odrzucenia oferty:

 1. Złożenie oferty po terminie
 2. Złożenie przez oferenta więcej niż jednej oferty na ten sam samochód
 3. Złożenie przez oferenta oferty niższej niż cena wywoławcza

W przypadku złożenia przez dwóch oferentów ofert o tej samej cenie, oferenci poproszeni zostaną
o złożenie ofert dodatkowych (nie niższych niż cena złożonej oferty). Konkurs wygrywa Oferent składający najwyższą cenę.

Nabywca, który zaoferuje najwyższą cenę nabycia zobowiązany jest do podpisania protokołu
z pisemnego konkursu ofert niezwłocznie po jego zakończeniu tj. maksymalnie do 3 dni roboczych po rozstrzygnięciu konkursu ofert.

Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni po podpisaniu  protokołu z pisemnego konkursu traci prawa wynikające z przyjęcia jego oferty.

Nabywca po uiszczeniu ceny nabycia dokona odbioru przedmiotu prowadzonego konkursu spisując
ze Sprzedającym Protokół przekazania samochodu.

Nabywca przejmuje przedmiot sprzedaży w stanie istniejącym.

Uniwersytet Śląski w Katowicach zastrzega sobie prawo unieważnienia pisemnego konkursu ofert na sprzedaż samochodu marki Peugeot Boxer bez podania przyczyny w przypadku okoliczności nie znanych Sprzedającemu w dniu ogłoszenia niniejszego konkursu ofert.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

return to top