Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Postępowanie w trybie negocjacji na sprzedaż nieruchomości położonej w Katowicach przy ulicy Bytkowskiej 1b

04.12.2019 - 15:45, aktualizacja 04.12.2019 - 15:45
Redakcja: OO, Sekcja Prasowa

Uniwersytet Śląski w Katowicach (40-007 Katowice, ul. Bankowa 12) ogłasza postępowanie w trybie negocjacji na sprzedaż nieruchomości położonej w Katowicach przy ulicy Bytkowskiej 1b.

Przedmiotem postepowania jest sprzedaż nieruchomości, położonej w Katowicach przy ulicy Bytkowskiej 1 b, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 465/68, k.m. 2 obręb 0001 Chorzów, o powierzchni 14 514 m², zabudowanej budynkami o łącznej powierzchni użytkowej budynków 6 065,56 m². Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Chorzowie księga wieczysta nr KW KA1C/00012490/2. Nieruchomość położona przy Parku Śląskim.

Kupujący nabywa prawo własności nieruchomości w stanie wolnym od obciążeń. Każdoczesnemu właścicielowi działki 465/68 przysługuje służebność drogowa przez działkę 466/68 (nieruchomość władnąca – działka 465/68, nieruchomość obciążona – działka 466/68).

W skład przedmiotowej nieruchomości wchodzi kompleks budynków, zaprojektowanych jako edukacyjne, dostosowanych do pełnienia funkcji edukacyjnych i biurowo – administracyjnych.

Dostępne media – Woda-kanalizacja, Energia elektryczna, Centralne ogrzewanie.

Właścicielem nieruchomości jest Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Zawarcie umowy kupna- sprzedaży nieruchomości po wyłonieniu nabywcy w drodze niniejszego postępowania wymaga uzyskania zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej RP.

Pisemne oferty w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach, oznaczone hasłem „ Negocjacje: nieruchomość w Katowicach ul. Bytkowskiej 1B” należy składać w sekretariacie Kanclerza Uniwersytetu Śląskiego, mieszczącym się w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12( pokój nr. 31 ) .

 

Przystępujący do negocjacji powinien :

złożyć pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,
złożyć pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się z ustalonymi zasadami, trybem
i warunkami postepowania i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
Przedstawić proponowaną cenę netto zakupu nieruchomości wyrażoną w polskich złotych PLN.

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Uniwersytet Śląski w Katowicach podejmie negocjacje z każdym oferentem zainteresowanym nabyciem nieruchomości .Warunkiem podjęcia negocjacji przez sprzedającego jest złożenie przez zainteresowanego kupnem oferty na piśmie.

Oferty należy składać w sekretariacie Kanclerza Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ( pok.31 ul. Bankowa 12) w godzinach od 7.30 do 15.30 w dni robocze.

Szczegółowe zasady, tryb i warunki postępowania można otrzymać w Dziale ds. Gospodarowania Nieruchomościami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Bankowa 12 (pokój nr 67) , 32 3592250 oraz na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach –  http://www.us.edu.pl

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Działu Administracyjno- Gospodarczego Wydziału Radia i Telewizji Panią mgr Iloną Eichhorn  tel. 502 622 920) w godz. 9.00 do 14.00.

Uniwersytet Śląski w Katowicach zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia terminu lub unieważnienia postępowania, bez podania przyczyn.

Uniwersytet Śląski zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z wybranym oferentem.

Postepowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Ogłoszenie

Budynek przy ul. Bytkowskiej 1b Budynek przy ul. Bytkowskiej 1b Budynek przy ul. Bytkowskiej 1b Budynek przy ul. Bytkowskiej 1b Budynek przy ul. Bytkowskiej 1b

return to top