Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersyteckie Laboratorium Kontroli Atmosfery – etap II

22.11.2019 - 14:33, aktualizacja 22.05.2020 - 16:33
Redakcja: AJS
Logotyp: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Finansowanie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wartość projektu: 769 404,24 zł

Dofinansowanie ze środków WFOŚIGW w Katowicach: 293 261,15 zł

Okres realizacji: od 14.04.2017 do 15.11.2017

Celem projektu jest rozwinięcie działalności pierwszego w Polsce – Napowietrznego Mobilnego Laboratorium (MNL), które będzie wspomagać kształcenie studentów z zakresie szeroko pojętej ochrony atmosfery oraz doposażenie stacjonarnych laboratoriów w aparaturę  do badań zanieczyszczeń atmosfery.

Nadrzędnym celem działalności ULKA, zgodnym z misją Uniwersytetu Śląskiego jest kształcenie studentów i doktorantów oraz kształcenie podyplomowe w zakresie szeroko pojętych nauk środowiskowych. Drugi etap projektu (część II) proponuje wykorzystanie w ofercie dydaktycznej Uniwersytetu  Śląskiego nowoczesnej, a jednocześnie niekonwencjonalnej metody kształcenia w zakresie monitoringu stanu naszego środowiska poprzez wykorzystanie NML.

Pierwsze w Polsce napowietrzne mobilne laboratorium umieszczone w załogowym balonie na ogrzane powietrze pozwoli na prowadzenie zajęć dydaktycznych, które umożliwią studentom prowadzenie badań oraz zbieranie danych umożliwiających ocenę jakości powietrza, szacowanie zagrożeń wypływających z sytuacji smogowych, obserwację i rejestrację warunków meteorologicznych sprzyjających kumulacji zanieczyszczeń. Analiza wszystkich wyżej wymienionych składowych pozwoli na dogłębne poznanie procesów zachodzących w troposferze, a to wpłynie na kształcenie studentów z lepszą świadomością zagrożeń wypływających z jakości i stanu atmosfery w rejonach silnie uprzemysłowionych i wysoko zurbanizowanych. 

Doposażenie NML w nową aparaturę pomiarową do badań stanu oraz  jakości atmosfery pozwoli na zaznajomienie studentów z nowoczesnymi metodami badawczymi mającymi zastosowanie w poznaniu środowiska, wczesnym rozpoznaniu jego zagrożeń oraz skutecznej ich eliminacji. 
Natomiast doposażenie istniejących stacjonarnych laboratoriów w kolejną nową aparaturę ABZA (aparatura badań zanieczyszczeń atmosfery) posłuży studentom oraz doktorantom w opanowaniu najnowocześniejszych metod i technik badawczych stosowanych w ocenie stanu środowiska i jego zagrożeń, a także poznawaniu innowacyjnych działań proekologicznych zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

Logotyp: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Logotyp: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

return to top