Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersyteckie Laboratorium Kontroli Atmosfery – etap III

22.11.2019 - 13:14, aktualizacja 22.05.2020 - 13:14
Redakcja: AJS
Logotyp: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Finansowanie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wartość projektu: 1 074 160,00 zł

Dofinansowanie ze środków WFOŚIGW w Katowicach: 300 000,00 zł

Okres realizacji: 12.03.2018-15.11.2019

 

Cel projektu:

Celem III części projektu jest utworzenie Terenowego Mobilnego Laboratorium oraz dalsze rozwinięcie działalności Napowietrznego Mobilnego Laboratorium. Zarówno terenowe, jak i napowietrzne mobilne laboratorium będą tworzyć pierwszy w Polsce unikatowy układ dwóch ruchomych laboratoriów współpracujących ze sobą w czasie rzeczywistym. Projekt będzie wspomagać kształcenie studentów w zakresie szeroko pojętej ochrony atmosfery, a doposażenie stacjonarnych laboratoriów w Aparaturę do Badań Zanieczyszczeń Atmosfery (ABZA) pozwoli na kształcenie ich na najwyższym poziomie dorównującym standardom międzynarodowym.

Utworzenie Terenowego Mobilnego Laboratorium i jego współdziałanie z Napowietrznym Mobilnym Laboratorium wpłynie na poznanie nowoczesnej metody prowadzenia obserwacji i badań przy udziale niepowtarzalnego i jedynego takiego laboratorium w Polsce. Takie połączenie laboratoriów pozwoli na określenie zasięgu zanieczyszczeń w czasie rzeczywistym, precyzyjne zidentyfikowanie punktowych źródeł emisji oraz określenie udziału zanieczyszczeń dalekiego zasięgu w bilansie zanieczyszczeń atmosferycznych. Sposób współpracy laboratoriów pozwoli na dynamiczną kontrolę rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń i jest idealnym narzędziem do monitoringu interwencyjnego w razie nagłych zdarzeń generujących zanieczyszczenia, jak i identyfikacji najbardziej uciążliwych emitorów skażeń, w tym transgranicznych. Planowane badania i analizy umożliwią wypracowanie metody identyfikacji źródeł emisji, gdyż każdy rodzaj emitowanych zanieczyszczeń jest niepowtarzalny i należy go wcześniej zidentyfikować i skatalogować.

Logotyp: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Logotyp: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

return to top