Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Uniwersytet Humanistów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Logo: Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój; flaga Rzeczpospolitej Polskiej; Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Logo: Fundusze Europejskie – Wiedza Edukacja Rozwój; flaga Rzeczpospolitej Polskiej; Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

Finansowanie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Wartość projektu: 1 566 616,80 zł
Okres realizacji: 1.09.2019–31.12.2022

Celem projektu jest rozwijanie u uczestników projektu (1540 studentów) kompetencji pozwalających na: aktywizację społeczną i zawodową, poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, rozwój zainteresowań, pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej oraz zapobieganie społecznemu wykluczeniu poprzez stworzenie i uruchomienie Uniwersytetu Humanistów w UŚ w Katowicach, skierowanego do niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego (młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz dorosłych osób pracujących – niestudiujących nauczycieli, zwłaszcza polonistów, oraz pracowników instytucji kultury w wieku 35+). W ramach UH zostanie stworzonych i uruchomionych 5 mniejszych specjalistycznych jednostek: Uniwersytet Polonistów (Un.P), Uniwersytet Kulturoznawców (Un.K), Uniwersytet Dialogu (Un.D), Mobilny Uniwersytet Młodzieży (MUM) oraz Uniwersytet Młodych Naukowców (UMN). Działania w powołanych i prowadzonych jednostkach UH będą służyły realizacji celów POWER, w tym przede wszystkim celu szczegółowego dotyczącego podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa w ramach Dział. 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, POWER 2014–2020. Projekt będzie realizowany wspólnie z JST, NGO, które będą aktywnie uczestniczyć w opracowaniu programów kształcenia oraz w realizacji działań dydaktycznych na rzecz podniesienia kompetencji kluczowych uczestników projektów.

Strona projektu: www.uniwersytethumanistow.us.edu.pl.

return to top