Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Podpisanie trójstronnego porozumienia z Instytutem Techniki Górniczej KOMAG

28.07.2021 - 12:19 aktualizacja 02.08.2021 - 10:30
Redakcja: OO
Tagi: agreement, cooperation, porozumienie, współpraca

Wykorzystanie doświadczenia i potencjału naukowego oraz dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również jego spółki celowej SPIN-US Sp. z o.o., a także zasobów i potencjału inżynierskiego oraz merytorycznego Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach to główny cel kooperacji, którą zapoczątkowało podpisanie 26 lipca 2021 roku porozumienia o współpracy.

Szczegółowy zakres współdziałania pomiędzy jednostkami obejmuje m.in.:

  • kooperację w zakresie prac badawczo-rozwojowych dotyczących szeroko rozumianą naukę o materiałach, w tym nanomateriałach, i ich wykorzystaniu w przemyśle maszynowym, energetycznym, motoryzacyjnym, lotniczym, ochronie środowiska i medycynie oraz w pracach obejmujących aspekty kompatybilności elektromagnetycznej i fizyki płynów;
  • transfer technologii oraz wdrożenie i komercjalizację wyników projektów badawczych i badań naukowych;
  • kooperację przy udostępnianiu zasobów infrastrukturalnych, w szczególności aparatury badawczej do prowadzenia wspólnych projektów;
  • wspieranie inicjatyw projektowych i tworzenie interdyscyplinarnych grup badawczych.

W imieniu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach porozumienie zostało podpisane przez rektora prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka. Spółkę celową SPIN-US Sp. z o.o. reprezentowali: Katarzyna Papież-Pawełczak – prezes zarządu oraz Wojciech Kiljańczyk – członek zarządu. Ze strony Instytutu Techniki Górniczej KOMAG dokument był sygnowany przez dyrektora dr. hab. inż. Dariusza Prostańskiego, prof. ITG KOMAG.

Działalność ITG KOMAG

Misją Instytutu Techniki Górniczej KOMAG jest tworzenie i komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań w zakresie systemów mechanicznych, mechatronicznych, ochrony środowiska, zwalczania zagrożeń, bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa użytkowania wyrobów. Zakres działania Instytutu obejmuje prace naukowe i badawcze ukierunkowane na doskonalenie techniki i technologii eksploatacji, transportu i przeróbki surowców mineralnych. Projekty dotyczą systemów antropotechnicznych w aspekcie niezawodności, bezpieczeństwa i komfortu pracy. W ramach realizowanych przedsięwzięć opracowywane są koncepcje i dokumentacje innowacyjnych rozwiązań maszyn i urządzeń. Realizacja badań modelowych, stanowiskowych i eksploatacyjnych przyczynia się do zwiększenia trwałości i niezawodności maszyn, a także do poprawy bezpieczeństwa i komfortu pracy, co wpływa na zwiększenie efektywności procesów przemysłowych.

Ważną rolę w działalności Instytutu odgrywają specjalistyczne usługi badawcze wykonywane w akredytowanych laboratoriach m.in. w zakresie badań mechaniki i hydrauliki siłowej, badań środowiskowych, badań bezpieczeństwa użytkowania wyrobów oraz inżynierii materiałowej. KOMAG prowadzi certyfikację maszyn i urządzeń w zakresie dyrektywy ATEX w sprawie urządzeń budowy przeciwwybuchowej, dyrektywy maszynowej w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn, dyrektywy w sprawie sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, a także dyrektywy w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek.

Osoba podpisująca dokumenty, zbliżenie na dłonie/Person signing documents, close-up of hands

Fot. unsplash.com

return to top