Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Solidarni z Ukrainą

24.02.2022 - 14:51 aktualizacja 02.03.2022 - 14:38
Redakcja: wc-a
Tagi: Ukraina

Komunikat jest dostępny w czterech wersjach językowych.

PL

 

Drodzy!

Członkinie i Członkowie wspólnoty Uniwersytetu Śląskiego!

Dziś wszyscy jesteśmy Ukraińcami.

Dwukrotnie w naszej historii zostaliśmy pozbawieni własnego państwa przez agresję imperiów, a przez to odcięci od suwerennego korzystania z praw i wartości wolnego, demokratycznego świata. Bez tego fundamentu nie może istnieć również prawdziwy uniwersytet.

Przyjaciele Ukraińcy, rozumiemy Wasz dramat, łączymy się w oburzeniu i proteście wobec agresji rosyjskiego reżimu, deklarujemy wszelką możliwą pomoc.

Naszą społeczność tworzą studenci, doktoranci i pracownicy z wielu dawnych republik radzieckich. Zapewniamy Was, że każdy, kto respektuje prawa naszej wspólnoty, znajdzie w niej pokojowe schronienie, dobre warunki do studiowania, badań i pracy. Bądźmy uważni na każdego, kto w tym trudnym czasie potrzebuje pomocy.

Dla konkretnych działań powołana została pełnomocniczka rektora ds. pomocy Ukrainie (Sylwia Ledwoch, tel. 573 490 580, e-mail: pomagam@us.edu.pl), do której można zgłaszać zarówno potrzebę pomocy, jak i inicjatywy wsparcia, w tym chęć indywidualnego zaangażowania się w pomoc (m.in. zbiórki żywności, wsparcie w znalezieniu pracy czy mieszkania, pomoc medyczna). Dodatkowo przygotowujemy systemowe wsparcie dla osób studiujących i pracujących, które pochodzą z Ukrainy, w zakresie kształcenia, porad prawnych, zdrowotnych i psychologicznych, a także pomoc w znalezieniu pracy czy  miejsca do mieszkania. Zainteresowani mogą również skorzystać z pomocy tłumaczy.

Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Studencka Poradnia Prawna działająca na Wydziale Prawa i Administracji UŚ pozostaje do dyspozycji i deklaruje wszelką pomoc we wszystkich sprawach związanych ze studiowaniem i przebywaniem w Polsce.

Jesteśmy dostępni pod adresami urss@us.edu.pl, doktoranci@us.edu.pl oraz spp.us.kontakt@gmail.com.

W najbliższych dniach uruchomimy stronę internetową, gdzie znajdą się wszystkie niezbędne informacje na temat naszych działań i wsparcia.

Wyrażamy nadzieję, że Ukraina obroni najcenniejszą wartość każdego kraju, jaką jest niepodległość, a cywilizowany świat ocali globalny pokój.

Bądźmy solidarni we wzajemnej pomocy.

 

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego

Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego

UA

 

Шановні члени спільноти Сілезького університету!

Сьогодні ми всі українці.

Двічі в нашій історії ми були позбавлені власної держави агресією імперій і тим самим відрізані від суверенного користування правами і цінностями вільного демократичного світу. Без цього фундаменту не може існувати і справжній університет.

Друзі українці, ми розуміємо вашу трагедію, ми об’єднуємося в обуренні і протесті проти агресії російського режиму, і готові до будь-якої можливої допомоги.

Наша спільноста складається зі студентів, аспірантів та співробітників з багатьох колишніх радянських республік. Запевняємо вас, що кожен, хто поважає закони нашої спільноти знайде в ній мирне сховище, хороші умови для навчання, досліджень і роботи. Давайте будемо уважні до всіх, хто потребує допомоги в цей важкий час.

Для конкретних дій є призначена уповноважена ректором особа з питань допомоги Україні (Сильвія Ледвох, тел. 573 490 580, ел. адрес pomagam@us.edu.pl), до якої можна звертатися і в разі потреби у допомозі, і з ініціативою підтримки, в тому числі готовність особистої участі в допомозі (зокрема зібрання їжі, підтримка в пошуку роботи або житла, медична допомога). Крім того, ми готуємо систематичну підтримку студентів і працівників з України в галузі освіти, юридичних, медичних і психологічних консультацій, а також допомогу в пошуку роботи або місця для житла. Зацікавлені особи також можуть звернутися за допомогою до перекладачів.

Студентське самоврядування Сілезького університету в Катовіцах, студентське самоврядування аспірантів Сілезького університету, а також студентська юридична консультація, яка діє на факультеті юридичному і адміністрації Сілезького університету, є в розпорядженні і пропонує свою допомогу у всіх питаннях, пов’язаних з начанням і перебуванням в Польщі.

Наші контактні адреси: urss@us.edu.pl, spp.us.kontakt@gmail.com та doktoranci@us.edu.pl.

Найближчими днями ми запустимо сайт, де буде представлена вся необхідна інформація про наші дії та підтримку.

Ми надіємось, що Україна захистить найціннішу вартість будь-якої країни – незалежність, а цивілізований світ врятує глобальний мир.

Будьмо солідарні у взаємодопомозі.

 

Ректор Сілезького університету

Студентське самоврядування Сілезького університету

Самоврядування аспірантів Сілезького університету

RU

 

Дорогие члены сообщества Силезского университета!

Сегодня мы все – украинцы.

Дважды в нашей истории нас лишили собственного государства из-за агрессии империй и, таким образом, отрезаны от суверенного осуществления прав и ценностей свободного и демократического мира. Без этого фундамента также настоящий университет не может существовать.

Друзья украинци, мы понимаем вашу трагедию, разделяем Ваше возмущение, присоединяемся к и протесту против агрессии российского режима, и заявляем о всяческой помощи.

Наше сообщество состоит из студентов, аспирантов и сотрудников из многих бывших советских республик. Уверяем Вас, что каждый, кто уважает права нашего сообщества, найдет в нем мирное убежище, хорошие условия для учебы, исследований и работы. Будем внимательны ко всем, кто нуждается в помощи в это непростое время.

Для конкретных действий является уполномоченное ректором лицо по вопросам помощи Украине (Сильвия Ледвох, тел. 573 490 580, ел. адрес pomagam@us.edu.pl), к которой можно обратится за помощью, так и в инициативах поддержки, в том числе с готовностью индивидуально заниматься помощью (включая сбор продуктов, помощь в поиске работы или квартиры, медицинская помощь). Кроме того, мы дополнительно подготавливаем систематическую поддержку для студентов и работников из Украины в сфере образования, юридических, медицинских и психологических консультаций, а также помощь в поиске работы или места для  жилья. Желающие также могут воспользоваться помощью переводчиков.

Студенческое самоуправление и самоуправление аспирантов Силезского университета в Катовицах, а также студенческое бюро юридической консультации действующая на факультете права и администрации Силезского университета, находятся в Вашем распоряжении и предлогают любую помощь по всем вопросам, связанным с обучением и пребыванием в Польше.

Обращайтесь к нам по адресам urss@us.edu.pl, spp.us.kontakt@gmail.com, а также doktoranci@us.edu.pl.

В ближайшие дни мы запустим сайт со всей необходимой информацией о нашей деятельности и поддержке.

Мы надеемся, что Украина отстоит самое дорогое для каждой страны – независимость, и что цивилизованный мир сохранит глобальный мир.

Будем солидарны во взаимопомощи.

 

Ректор Силезского университета

Студенческое самоуправление Силезского университета

Самоуправление аспирантов Силезского университета

EN

 

Dear!

Members of the community of the University of Silesia!

Today we are all Ukrainians.

Twice in our history we have been deprived of our own state by the aggression of empires, and thus cut off from the sovereign exercise of the rights and values of a free, democratic world. Without this foundation, the real university cannot exist as well.

Our Ukrainian friends, we understand your suffering, we join in indignation and protest against the aggression of the Russian regime, we declare all possible help.

Our community consists of students, PhD students and employees from many former Soviet republics. We assure you that everyone who respects the rights of our community will find peaceful shelter, and good conditions for studying, research and work here. Please, be attentive to anyone who needs help in this difficult time.

For specific activities, Plenipotentiary of the Rector for Aid for Ukraine was appointed (Sylwia Ledwoch, phone number: 573 490 580 e-mail: pomagam@us.edu.pl), to whom you can report both the need for aid, and support initiatives, including the willingness to individually get involved in helping (food collection, support in finding a job or a flat, medical assistance, etc.). Additionally, we are preparing system support for studying and working people from Ukraine regarding education, legal advice, health and psychological advice, as well as support in finding a job or a place to live. You might also be interested in help from our translators and interpreters.

The Student Government of the University of Silesia, the Doctoral Student Government, and the Student Legal Clinic at the Faculty of Law and Administration is at your disposal and declares any help in matters related to studying and residing in Poland.

We are available via e-mail: urss@us.edu.pl, spp.us.kontakt@gmail.com, doktoranci@us.edu.pl

In the following days, we will launch a website with all necessary information on our actions and support.

We hope that Ukraine will defend the most precious value of any country – independence – and the civilised world will save the global peace.

Let’s be together in mutual help.

 

HM Rector of the University of Silesia

Student Government of the University of Silesia

Doctoral Student Government of the University of Silesia

flaga Ukrainy

return to top