Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Prof. Danuta Stróż

Wybitna uczona w dziedzinie inżynierii materiałowej, koordynatorka krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, ceniona nauczycielka akademicka, promotorka młodej kadry naukowej, organizatorka badań naukowych.

Absolwentka studiów magisterskich z zakresu fizyki, które odbyła w Uniwersytecie Śląskim. Stopień naukowy doktora (1984) uzyskała w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, natomiast stopień doktora habilitowanego (2006) uzyskała w Uniwersytecie Śląskim. W 2017 roku otrzymała tytuł naukowy profesora nauk technicznych.

W 1974 roku podjęła pracę naukowo-dydaktyczną w Uniwersytecie Śląskim, w którym pełniła m.in. funkcję dyrektora Instytutu Nauki o Materiałach (2008–2012), dziekana Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach (2012–2019) i kierownika Zakładu Biomateriałów; od 1 października 2019 roku pełni funkcję dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych.

Wykorzystując metodę transmisyjnej mikroskopii elektronowej w badaniach struktury materiałów stworzyła szkołę technik specjalnych: technika badań in situ podczas chłodzenia w mikroskopie, technika fourierowskiej analizy obrazów wysokorozdzielczych oraz technika precesji wiązki w badaniach mikroskopowych.

W latach 2012–2015 kierowała projektem badawczo-wdrożeniowym INNOTECH „Produkcja stopów i wyrobów medycznych NiTi z pamięcią kształtu” finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w wyniku którego wdrożono w Polsce produkcję stopów NiTi z pamięcią kształtu; projekt realizowano w konsorcjum uczelni: Uniwersytet Śląski i Politechnika Warszawska oraz przedsiębiorstw: BHH Mikrohuta i Mikromed.

Autorka licznych prac naukowych opublikowanych w renomowanych wydawnictwach, w tym z listy filadelfijskiej o wysokim wskaźniku Impact Factor: Journal of Microscopy, Micron, Ultrasonics Sonochemistry, Scientific Reports, International Journal of Molecular Sciences – liczba cytowań bibliograficznych w bazach Science Citation Index Expanded wynosi 727 a indeks Hirscha 15; recenzentka licznych prac naukowych, rozpraw doktorskich, osiągnięć w postępowaniach habilitacyjnych oraz wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora.

Stypendystka amerykańskiej organizacji wymiany naukowej IREX – staż odbyła w Uniwersytecie Stanowym Illinois w USA; w charakterze visiting professor przebywała w École Nationale Supérieure de Chimie de Paris we Francji.

Organizatorka współpracy naukowej z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, przewodnicząca międzynarodowej konferencji „Applied Crystallography”, członkini komitetów i rad naukowych instytutów Polskiej Akademii Nauk oraz przewodnicząca Sekcji Krystalografii Stosowanej Komitetu Krystalografii PAN.

Za działalność i osiągnięcia uhonorowana m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi (1993), Złotą Odznaką „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego” (2007) oraz Złotym Medalem podczas VIII International Warsaw Invention Show – IWIS 2014 za badania „Development of new electrochemical method of forming nanotubular oxide layers on titanium alloys for medical applications”.

W 2019 roku została wyróżniona uniwersytecką Nagrodą „Pro Scientia et Arte” przyznaną w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych i dydaktycznych.

return to top