Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Prof. Andrzej Różkowski

Wybitny geolog, twórca hydrogeologii w Uniwersytecie Śląskim, niekwestionowany autorytet w dziedzinie hydrogeologii regionalnej i hydrogeologii złóż węgla kamiennego oraz rud cynku i ołowiu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, kartografii hydrogeologicznej, hydrogeochemii oraz hydrogeologii izotopowej. Znakomity organizator badań naukowych, ceniony nauczyciel akademicki.

Absolwent geologii w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – dyplom ukończenia studiów magisterskich uzyskał w 1951 roku. Stopnie naukowe doktora (1964) i doktora habilitowanego (1971) uzyskał w Uniwersytecie Warszawskim. W 1985 roku otrzymał tytuł naukowy profesora.

W 1975 roku podjął pracę naukowo-dydaktyczną na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, w którym zorganizował Zakład Hydrogeologii – pierwszy na Górnym Śląsku silny ośrodek naukowo-dydaktyczny kształcący wysokiej klasy specjalistów w zakresie hydrogeologii. W latach 1993−1996 pełnił funkcję Prodziekana, a do 2004 roku kierował Katedrą Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej.

Główną domeną zainteresowań badawczych są: 1) badania hydrogeologiczne Górnośląskiego oraz Lubelskiego Zagłębia Węglowego ze szczególnym uwzględnieniem chemizmu i genezy wód oraz zagrożeń wodnych w kopalniach, badania hydrogeologiczne głębokich struktur geologicznych w aspekcie perspektywicznej eksploatacji głębokich złóż węgla kamiennego, 2) hydrogeologia masywów szczelinowo-krasowych występujących na obrzeżeniu GZW, a zwłaszcza triasu i jury monokliny śląsko-krakowskiej, 3) ochrona wód podziemnych w GZW i na jego obrzeżeniu, a także problemy krążenia wód w kształtowaniu się reżimu wodnego lodowców w rejonie Hornsund na Spitsbergenie.

Dokonania naukowe dokumentuje blisko 300 publikacji, w tym przede wszystkim dzieła monograficzne oraz mapy hydrogeologiczne i hydrogeologiczno-sozologiczne aglomeracji GZW i jego obrzeżenia, prace studialne, syntezy, projekty, ekspertyzy i opinie. Prowadził badania w ramach licznych ekspedycji naukowych na kilku kontynentach.

Jest członkiem Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych przy Ministrze Środowiska, członkiem Polskiego Towarzystwa Geologicznego oraz Międzynarodowej Asocjacji Hydrogeologów i Międzynarodowej Asocjacji Wód Kopalnianych. Był członkiem Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Komitetu Badań Naukowych oraz Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych.

Za całokształt działalności oraz osiągnięcia naukowo-dydaktyczne uhonorowany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego” i Złotą Odznaką Zasłużonego dla Polskiej Geologii.

W 2006 roku został wyróżniony uniwersytecką Nagrodą „Pro Scientia et Arte” przyznaną „za wybitne i twórcze osiągnięcia naukowe i dydaktyczne”.

return to top