Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Prof. Andrzej T. Jankowski

Wybitny geograf, niekwestionowany autorytet w dziedzinie hydrologii, twórca silnego ośrodka badawczego w zakresie hydrologii w ramach Uniwersytetu Śląskiego. Znakomity organizator badań naukowych, ceniony nauczyciel akademicki.

Studia geograficzne ukończył w 1962 roku w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w którym w 1972 roku uzyskał również stopień doktora nauk geograficznych. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w Uniwersytecie Jagiellońskim w 1987 roku. W 1998 roku otrzymał tytuł naukowy profesora.

W 1977 roku podjął pracę naukowo-dydaktyczną na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, w którym pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji: Dziekana Wydziału w latach 1990–1993 i 1996–2002 oraz Prodziekana ds. Rozwoju i Inwestycji w latach 2002–2005; w latach 1993–1996 był Prorektorem ds. Nauczania. Do 2009 roku kierował Katedrą Geografii Fizycznej.

Tematyka badawcza dotyczy: 1) antropogenicznych przeobrażeń stosunków wodnych i metodyki ich oceny oraz antropogenicznych zbiorników wodnych, 2) analizy gospodarowania zasobami wód powierzchniowych na obszarze silnie zainwestowanym Regionu Górnośląskiego, 3) wpływu urbanizacji na reżim hydrologiczny i jakość wód, 4) zmian środowiska przyrodniczego geosystemów miejskich.

Dokonania naukowe dokumentuje ponad 260 opublikowanych prac naukowych, w tym przede wszystkim dzieła monograficzne, redakcja lub współredakcja 20 prac zwartych oraz wydanie 150 komentarzy i instrukcji do map sozologicznych i hydrograficznych miast Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Odrębne miejsce zajmuje współredakcja albumu-atlasu „Polska na zdjęciach lotniczych i satelitarnych” (PWN) oraz współautorstwo w opracowaniu scenariusza filmu dydaktycznego z zakresu geograficznej interpretacji zdjęć lotniczych i konsultacja polsko-czeskiego filmu o tematyce ekologicznej.

Członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego, w którym pełnił funkcję  Wiceprzewodniczącego, a w latach 2002–2006 Przewodniczącego, International Association of Hydrological Sciences, National Geographic Society i Gdańskiego Towarzystwa Naukowego oraz Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

Za całokształt działalności oraz osiągnięcia naukowo-dydaktyczne uhonorowany m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego”, Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Medalem PTG „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk geograficznych”; laureat Medalu „Za owocną współpracę naukową” przyznanego przez MSZ Republiki Czeskiej.

W 2010 roku został wyróżniony uniwersytecką Nagrodą „Pro Scientia et Arte” przyznaną „za wybitne i twórcze osiągnięcia naukowe i dydaktyczne”.

Zmarł w maju 2014 roku.

return to top