Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Prof. Iwona Szarejko

Wybitna uczona, autorytet w dziedzinie genetyki roślin, specjalistka w zakresie analizy genetycznej roślin uprawnych, zajmująca się identyfikacją genów kodujących ważne gospodarczo cechy, koordynatorka krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, ceniony nauczyciel akademicki i organizatorka badań naukowych.

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Ogrodniczym Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, które ukończyła w 1974 roku. Stopień naukowy doktora nauk przyrodniczych (1982 r.) oraz stopień naukowy doktora habilitowanego nauk przyrodniczych w zakresie biologii, dyscyplinie genetyka (1992 r.) uzyskała na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. W 2004 roku otrzymała tytuł naukowy profesora nauk biologicznych; w 2009 r. została zatrudniona na stanowisku profesora zwyczajnego.

W 1975 roku podjęła pracę naukowo-dydaktyczną w Katedrze Genetyki na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, w którym pełniła wiele odpowiedzialnych funkcji: dziekana wydziału w latach 1996-2002 oraz 2008-2016, w latach 1983-2003 pełniła obowiązki kierownika Katedry Genetyki, a od 2007 roku pełni funkcję kierownika Katedry Genetyki; w kadencji 2016-2020 pełni funkcję przewodniczącej senackiej Komisji ds. badań naukowych, twórczości artystycznej i współpracy z gospodarką.

Profesor Iwona Szarejko pracowała również w międzynarodowym środowisku naukowym, najpierw jako stypendystka Fundacji Fulbrighta, IAEA i EC w wiodących ośrodkach badawczych na świecie, a po uzyskaniu habilitacji jako ekspert FAO/IAEA w zakresie genetyki i biotechnologii roślin w rozwijających się krajach Afryki, Azji i Ameryki Południowej.

Zainteresowania badawcze dotyczą głównie identyfikacji i analizy funkcjonalnej genów odpowiedzialnych za wybrane cechy rozwojowe i reakcję na stresy abiotyczne u jęczmienia (Hordeum vulgare L.), a także analizy molekularnej typów i częstotliwości mutacji indukowanych przez fizyczne i chemiczne czynniki mutagenne w genomach roślinnych. Badania naukowe realizowała w ramach projektów finansowanych przez Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także IAEA, UE i inne fundusze europejskie – kierownik 21 projektów badawczych, w tym 7 w ramach międzynarodowych programów badawczych (7. Program Ramowy UE, IAEA, COST oraz ERA-CAPS) i 14 krajowych.

Wieloletnie badania dokumentuje oryginalny dorobek naukowy z zakresu genetyki i genomiki funkcjonalnej roślin, obejmujący ponad 90 prac opublikowanych w wiodących czasopismach międzynarodowych oraz 20 rozdziałów w monografiach wydanych przez renomowane wydawnictwa naukowe: Kluwer, Springer czy Elsevier. Łączny Impact Factor prac opublikowanych po uzyskaniu tytułu naukowego profesora wynosi 177,84 (co przekłada się na ponad 1700 pkt. MNiSW); prace były cytowane w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach książkowych – wg bazy Web of Science odnotowano 710 cytowań prac (bez autocytowań), a h-index wynosi 14.

Wypromowała 11 doktorów nauk biologicznych, a 4 doktorantów ma otwarte przewody doktorskie; większość osób kontynuuje karierę naukową na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska lub w innych ośrodkach naukowych.

Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (2000 r.) oraz Złotą Odznaką „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego” (1993 r.).

W 2018 roku została wyróżniona uniwersytecką Nagrodą „Pro Scientia et Arte” przyznaną w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych i dydaktycznych.

return to top