Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Prof. Krystyna Turek

Ceniony nauczyciel akademicki i teoretyk muzyki, autorytet w dziedzinie badań folklorystycznych i etnomuzykologii, silnie zaangażowana w upowszechnianie dziedzictwa kulturowego regionu śląskiego, organizatorka badań naukowych i uniwersyteckiego kształcenia.

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach w 1969 roku. Stopień naukowy doktora uzyskała w Uniwersytecie Wrocławskim w 1982 r. pod naukową opieką profesora Adolfa Dygacza, natomiast stopień doktora habilitowanego w Uniwersytecie Opolskim w 1996 roku. W 2004 roku otrzymała tytuł naukowy profesora.

W 1973 roku podjęła pracę naukowo-dydaktyczną w Instytucie Wychowania Muzycznego na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, gdzie w latach 2002–2003 oraz 2008–2012 pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Muzyki, a w latach 2003–2008 funkcję Dyrektora Instytutu Muzyki. Zatrudniona w Zakładzie Teorii Muzyki i Kompozycji w Instytucie Muzyki na Wydziale Artystycznym.

Zainteresowania badawcze skupiają się wokół kultury muzycznej Górnego Śląska, tradycji ludowej i kulturowego dziedzictwa regionu śląskiego, zagadnień folkloru, zwłaszcza śląskiej pieśni ludowej oraz dziejów folklorystyki śląskiej. Od wielu lat prowadzi również badania nad pieśniami pogrzebowymi, obrzędami oraz ludowymi zwyczajami przedpogrzebowymi, pielęgnowanymi w społecznościach lokalnych Górnego Śląska. Z zakresu antropotanatologii ogłosiła kilkanaście studiów w tomach „Problemy współczesnej tanatologii” publikowanych przez Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. Studia z tego zakresu należą do nowatorskich ujęć w literaturze folklorystycznej.

Efektem dociekań naukowych jest ponad 150 publikacji. Prace odznaczają się wnikliwością interpretacyjną oraz skrupulatnością dokumentacyjną – oparte są na bogatym materiale źródłowym, słownym i muzycznym pozyskanym drogą poszukiwań i analizy zasobów archiwalnych oraz badań terenowych. Należą do nich wysoko cenione pozycje, m.in. „Pieśni ludowe na Górnym Śląsku w XIX i w początkach XX wieku. Charakterystyka poetycko-muzyczna źródeł”, „Ludowe zwyczaje, obrzędy i pieśni pogrzebowe na Górnym Śląsku”, „Kolędy górnośląskie. Wybór źródeł i opracowanie”, „Górnośląskie pieśni ludowe”, „Sylwetki zbieraczy i badaczy muzycznego folkloru Śląska” oraz „Adolf Dygacz”.

Jest także współredaktorem prac zbiorowych, m.in. „Pieśń religijna na Śląsku. Stan zachowania i funkcje w kulturze”, „Polska muzyka religijna – między epokami i kulturami” oraz „Muzyka religijna – między epokami i kulturami, t. I i II”.

Ważne znaczenie w utrwalaniu rodzimej tradycji ma także działalność społeczna i edukacyjna prowadzona dla różnych środowisk, przede wszystkim regionalnych ośrodków kultury oraz instruktorów i nauczycieli – wykłady z zakresu wiedzy o regionie, aktywny udział w warsztatach oraz pracach jury przeglądów i konkursów folklorystycznych organizowanych na terenie Śląska. Dla potrzeb współczesnej szkoły oraz środowisk kulturalnych przygotowała publikację „Dziedzictwo kulturowe Śląska. Folklor dziecięcy. Materiały pomocnicze z zakresu edukacji regionalnej”.

W 2014 roku została wyróżniona uniwersytecką Nagrodą „Pro Scientia et Arte” przyznaną „za wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne”.

return to top