Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Rzecznik praw i wartości akademickich

Rzecznik praw i wartości akademickich jest jednoosobowym organem uniwersytetu powołanym do ochrony praw i interesów pracowników uczelni, a także przestrzegania standardów etycznych.

Sprawowanie tej funkcji Senat Uniwersytetu Śląskiego powierzył prof. Jackowi Góreckiemu. Kadencja pierwszego rzecznika praw i wartości akademickich rozpoczęła się 1 września 2020 roku i potrwa 5 lat.

prof. Jacek Górecki

prof. dr hab. JACEK GÓRECKI

RZECZNIK PRAW I WARTOŚCI AKADEMICKICH

rzecznik.prawiwartosci@us.edu.pl

+48 501 655 819

Sekretariat:
biuro.rzecznik.prawiwartosci@us.edu.pl
+48 32 359 2499

40-007 Katowice
ul. Bankowa 14
pawilon B, II piętro, pokój 348/349

Adres korespondencyjny:
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice

Zadania

Rzecznik praw i wartości akademickich:

 • stoi na straży przestrzegania zasad wolności akademickiej oraz standardów etycznych w pracy naukowej oraz dydaktycznej,
 • dąży do polubownego rozwiązywania konfliktów i sporów pomiędzy pracownikami uczelni, a także pomiędzy pracownikami a organami i administracją uniwersytetu,
 • z własnej inicjatywy lub na wniosek pracownika włącza się w sprawy, gdy w jego ocenie wymaga tego interes wspólnoty uniwersytetu lub gdy pracownik lub grupa pracowników czuje się krzywdzona, mobbingowana, molestowana, dyskryminowana bądź w inny sposób niewłaściwie traktowana,
 • w zakresie przyznanych mu kompetencji sprawuje kontrolę nad aktami, decyzjami i uchwałami wydawanymi w uniwersytecie.

fragment otwartej książki

Zakres działań

W wykonywaniu swoich obowiązków rzecznik praw i wartości akademickich jest niezależny, kieruje się dobrem uniwersytetu, zachowuje bezstronność oraz troskę o uczciwe, równe i merytorycznie uzasadnione traktowanie członków wspólnoty akademickiej.

Realizując swe obowiązki może:

 • żądać od rektora oraz pozostałych organów uniwersytetu i osób sprawujących funkcje kierownicze niezwłocznego dostępu do dokumentów związanych ze sprawą, do której się włączył, a także przedstawić swe stanowisko w sprawie;
 • przedstawiać prowadzone przez siebie sprawy organom uczelni i żądać od nich niezwłocznego zajęcia stanowiska;
 • sygnalizować organom uniwersytetu dostrzeżone nieprawidłowości w działalności uczelni oraz domagać się podjęcia działań zmierzających do ich usunięcia;

 • informować o dostrzeżonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu uniwersytetu ministra i inne właściwe organy, w przypadku, gdy organy uczelni mimo wezwania rzecznika praw i wartości akademickich nie podjęły działań zmierzających do usunięcia dostrzeżonych przez niego nieprawidłowości;
 • na wniosek pracownika uczestniczyć w dotyczącym go postępowaniu dyscyplinarnym w charakterze obrońcy, a także przedstawiać swoje stanowisko rzecznikowi dyscyplinarnemu lub komisji dyscyplinarnej;

 • uczestniczyć w posiedzeniach senatu i innych ciał kolegialnych uniwersytetu;
 • spotykać się z pracownikami uczelni, w tym z przedstawicielami związków zawodowych działających na uniwersytecie w celu przedstawienia spraw, którymi się zajmuje oraz uzyskania informacji na temat przestrzegania praw pracowników;
 • kontaktować się z organami wykonującymi zadania w zakresie ochrony praw i wartości akademickich w innych uczelniach oraz z rzecznikiem praw obywatelskich.

fragment fasady budynku

return to top