Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Biogram

Prof. dr hab. Jacek Górecki jest pracownikiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach od 1995 roku. Pracę na uczelni, najpierw jako stażysta, rozpoczął jeszcze w czasie studiów w katedrze prof. dr. hab. Maksymiliana Pazdana – ówczesnego rektora Uniwersytetu Śląskiego. Pod jego kierunkiem przygotował pracę magisterską, a następnie w ramach grantu promotorskiego rozprawę doktorską obronioną w 1999 roku. W latach 2000/2001 był dwukrotnym stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych nadano mu w 2008 roku, a jego rozprawa habilitacyjna otrzymała I nagrodę w konkursie miesięcznika „Państwo i Prawo” na najlepszą rozprawę habilitacyjną z zakresu nauk prawnych. W 2014 roku otrzymał tytuł profesora nauk prawnych. Jest autorem ponad 70 publikacji (w tym czterech monografii) z zakresu prawa cywilnego, prawa prywatnego międzynarodowego oraz prawa handlowego.

prof. Jacek Górecki

prof. dr hab. Jacek Górecki

Pracę na uczelni prof. dr hab. Jacek Górecki łączył z praktyką prawniczą. Odbył aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim (1997 r.). W latach 1999–2009 był członkiem Komisji Orzekającej w sprawach naruszenia dyscypliny finansów publicznych (najpierw przy wojewodzie śląskim, a następnie przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach). Po odbyciu uzupełniającej aplikacji radcowskiej został też radcą prawnym (od 2001 r.). W latach 2013–2017 był wspólnikiem w Kancelarii Radców Prawnych.

Od 2009 roku był wielokrotnie powoływany przez ministra sprawiedliwości w skład komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzamin radcowski w Katowicach oraz egzamin wstępny na aplikację adwokacką w Częstochowie. Był członkiem dwóch zespołów roboczych (ds. prawa spadkowego oraz ds. umów przenoszących prawa) Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającej przy ministrze sprawiedliwości. Prowadził  liczne szkolenia dla sędziów, referendarzy sądowych, notariuszy, radców prawnych, aplikantów radcowskich i notarialnych.

Prof. dr hab. Jacek Górecki aktywnie uczestniczy w działalności organizacyjnej Uniwersytetu Śląskiego. Od 2003 roku opiekuje się Studencką Poradnią Prawną działającą na Wydziale Prawa i Administracji. Wielokrotnie był członkiem wydziałowej i uczelnianej komisji rekrutacyjnej. W latach 2016–2020 był członkiem Senatu. Uczestniczył w pracach nad nowym statutem Uniwersytetu Śląskiego. Przewodniczył zespołowi, który przygotował wstępny projekt statutu, a później brał udział w dalszych pracach nad nim w ramach Komisji Statutowej oraz w czasie obrad Senatu. Do chwili wejścia w życie nowego statutu był też członkiem senackiej komisji ds. kadry naukowej. W latach 2008–2020 sprawował w Uniwersytecie Śląskim funkcję rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademickich. W tym okresie prowadził kilkadziesiąt postępowań wyjaśniających, występował jako rzecznik przed komisjami dyscyplinarnymi (uczelnianą i odwoławczą) oraz przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie w sprawach dyscyplinarnych dotyczących pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

return to top