Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

co warto wiedzieć o mobbingu?

Czym jest mobbing?

Mobbing najkrócej można określić jako skoncentrowaną, powtarzającą się psychologiczną agresję.

Według kodeksu pracy, mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Jego „znakami rozpoznawczymi” są:

 • powtarzalność,
 • trwałość,
 • eskalacja,
 • nierównowaga sił,
 • szkody,
 • celowość działań mobbera,
 • problemy komunikacyjne.

Zachowania mobbingowe mogą mieć zróżnicowany charakter i najczęściej polegają na:

 1. Działaniach uniemożliwiających swobodne wypowiadanie się, np. przerywanie, zastraszanie, ośmieszanie, krytykowanie czy stosowanie upokarzających gestów i spojrzeń.
 2. Działaniach osłabiających więzi społeczne, np. ignorowanie, zakaz kontaktu z innymi pracownikami(-cami).
 3. Działaniach obniżających reputację pracownika(-cy), np. ośmieszanie, kwestionowanie decyzji, rozsiewanie plotek na temat pracownika(-cy), sugerowanie choroby psychicznej.
 4. Działaniach podważających pozycję zawodową, np. wyznaczanie za dużej ilości pracy lub za małej, nadmierne obciążanie obowiązkami, odbieranie prac zadanych wcześniej, zlecanie wykonania prac bezsensownych.
 5. Działaniach wywierających negatywne skutki na zdrowie fizyczne, np. kierowanie do prac zagrażających zdrowiu, grożenie przemocą fizyczną.

Mobbing a dyskryminacja

MOBBING DYSKRYMINACJA
jako mobbing diagnozowane jest działanie długotrwałe i uporczywe może być zachowaniem jednorazowym
nie odnosi się do cechy prawnie chronionej, nie ma wyznaczonego konkretnego katalogu naruszeń kwalifikowanych jako mobbing przepisy dotyczące dyskryminacji wskazują na posiadanie przez dyskryminowanego konkretnej cechy, która wpływa na jego nierówne traktowanie. Przy czym katalog tych cech wskazany w przepisie ma charakter jedynie przykładowy
osoba, która stawia zarzut musi udowodnić, że była mobbingowana przeniesiony ciężar dowodu: to pracodawca udowadnia, że nie doszło do nierównego traktowania, że różnicując uprawnienia pracownicze stosował inne obiektywne kryteria
charakteryzuje celowość działań lub zachowań sprawców, intencjonalność motywacja nie ma znaczenia
charakteryzuje go celowość działań lub zachowań sprawców(-czyń), intencjonalność dyskryminacja natomiast może wystąpić jeszcze przed zatrudnieniem, gdzie przyszły(-a) pracownik(-ca) może być dyskryminowany(-a) podczas rozmowy rekrutacyjnej. Do pewnego stopnia regulacje prawne chronią kandydata(-kę) do pracy w procesie rekrutacji

return to top