Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English

Status zabezpieczeń COVID-19

POZIOM 1

POZIOM ZAGROŻENIA 1

Wdrożenie podstawowych rygorów sanitarnych. Praca świadczona głównie stacjonarnie, wdrożenie ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni.

OGÓLNE WYTYCZNE

RYGOR SANITARNY

wdrożenie podstawowych wytycznych, tj.: dezynfekcja rąk; zachowanie dystansu społecznego – co najmniej 1,5 m; obowiązek zakrywania nosa i ust. Stosowanie przegród. Ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją na drzwiach sali; częste wietrzenie pomieszczeń; częsta dezynfekcja powierzchni, sanitariatów

DYDAKTYKA

zajęcia możliwe do zorganizowania z zachowaniem rygorów sanitarnych odbywają się stacjonarnie; w pozostałym zakresie (wykłady, duże grupy ćwiczeniowe) odbywają się zdalnie lub stacjonarnie w systemie rotacyjnym, a także – w zakresie możliwości techniczno-organizacyjnych – w systemie mieszanym

DOSTĘPNOŚĆ

uczelnia otwarta z zastrzeżeniem podstawowych rygorów sanitarnych, rejestracja danych kontaktowych osób niebędących pracownikami uczelni; dopuszczalna kontrola temperatury osób wchodzących wraz z zakazem wejścia do budynku osób o temperaturze ciała wyższej niż 38 st. oraz możliwe ograniczenie dostępu dla osób niezaproszonych indywidualnie przez pracownika uczelni

ORGANIZACJA

spotkania organizacyjne dopuszczalne z zachowaniem rygorów sanitarnych lub zdalnie

ADMINISTRACJA

świadczenie pracy w miejscu wykonywania pracy w UŚ z zachowaniem rygorów sanitarnych oraz zasad dystansu, dopuszcza się również możliwość świadczenia pracy zdalnej lub łączonej (decyzje podejmuje bezpośredni przełożony)

WYDARZENIA

organizacja imprez możliwa w zakresie umożliwiającym dochowanie rygorów sanitarnych (w tym dystansu); zalecana konsultacja realizacji wydarzeń z Zespołem zadaniowym ds. monitorowania funkcjonowania uczelni w czasie epidemii COVID-19

MOBILNOŚĆ

mobilność dopuszczalna za zgodą dziekana/kierownika jednostki, z zastrzeżeniem możliwości odmowy zgody na wyjazd ze względów bezpieczeństwa

AKADEMIKI

zachowanie rygorów sanitarnych; dopuszczalne wprowadzenie ograniczeń dostępu dla osób odwiedzających (stosowne komunikaty)

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE

Organizacja kształcenia

 1. Zajęcia możliwe do zorganizowania z zachowaniem rygorów sanitarnych odbywają się w formie kontaktowej, także w modelu hybrydowym, pozostałe zajęcia zdalnie.
 2. Student może zgłosić w dziekanacie konieczność uczestniczenia w zajęciach zdalnie z powodów zdrowotnych, prawnych itp.
 3. Konsultacje NA odbywają się zgodnie z harmonogramem w formie zdalnej. W wyjątkowych sytuacjach, z zapewnieniem przestrzegania rygorów sanitarnych, w siedzibie uczelni.
 4. Zaliczenia i egzaminy w formie kontaktowej z zachowaniem rygorów sanitarnych, pozostałe w formie zdalnej. Egzaminy dyplomowe w formie zdalnej na wniosek studenta.

Informacji udziela Dział Kształcenia: dk@us.edu.pl.

 

Dokumentacja

Wszystkie sprawy związane z tokiem studiów, które wymagały osobistej obecności w dziekanacie, w szczególności wnioski o przedłużenie sesji, rozliczenie semestru lub zatwierdzenia tematu pracy dyplomowej załatwiane w trybie zdalnym. Obowiązek dostarczania dokumentów w formie papierowej konieczny tylko wtedy, kiedy wynika to z obowiązujących przepisów.

W przypadku konieczności uzupełnienia oceny w indeksie lub w systemie USOS dziekanat spowoduje dokonanie takiego uzupełnienia w drodze kontaktu z właściwym egzaminatorem w oparciu o oceny wpisane do systemu USOS lub przesłany pocztą elektroniczną skan lub zdjęcie odpowiedniego wpisu w indeksie.

 

Organizacja i uczestnictwo w wydarzeniach

Organizacja wydarzeń przy zachowaniu przepisów zewnętrznych (informacje rządowe), wyłącznie w miejscach zaakceptowanych przez władze uczelni. Organizacja imprez możliwa w zakresie umożliwiającym dochowanie rygorów sanitarnych (w tym dystansu). Zalecana konsultacja realizacji wydarzeń z Zespołem zadaniowym ds. monitorowania funkcjonowania uczelni w czasie epidemii COVID-19.

Informacji udziela Centrum Obsługi Studentów: dlastudenta@us.edu.pl.

 

Mobilność

Wyjazdy zagraniczne dopuszczalne za zgodą dziekana/kierownika jednostki, wyrażoną na Wniosku o wyjazd za granicę – część WS (skierowanie za granicę) lub część WP (polecenie wyjazdu służbowego). Brak konieczności składania dodatkowego podania.

 • Dziekan/kierownik jednostki może odmówić zgody na wyjazd biorąc pod uwagę miejsce docelowe oraz cel wyjazdu.
 • W planowaniu i realizacji mobilności konieczne jest uwzględnienie obowiązujących restrykcji w ruchu międzynarodowym (zamknięcie granic konkretnych państw, ograniczenia w ruchu lotniczym, kwarantanna, wymóg wykonania testu na COVID-19, itp.) oraz pozostałych ograniczeń.
 • Konieczne jest złożenie dodatkowych oświadczeń przed wyjazdem i podjęcie działań ograniczających potencjalne skutki zwiększonego ryzyka.
 • Zachowane wszystkie standardowe procedury.

Informacje o standardowych procedurach wyjazdowych: https://us.edu.pl/student/mobilnosc/wyjazdy-zagraniczne/

Informacje o dodatkowych wymaganiach związanych z pandemią: www.zdalny.us.edu.pl/pl/mobilnosc-miedzynarodowa.

Informacji o procedurach wyjazdowych udziela Biuro Rozliczeń Mobilności Międzynarodowych DWZ: brmm@us.edu.pl, tel.: 32 359 1868, 32 359 1400.

Wyjazdy zagraniczne w ramach wymiany edukacyjnej (Erasmus+, CEEPUS, umowy bilateralne, NAWA, itp.) realizowane są zgodnie z procedurami obowiązującymi dla wyjazdów zagranicznych, opisanymi powyżej oraz z uwzględnieniem procedur stosowanych w ramach danego programu wymiany (m.in. zakwalifikowanie zgodnie z obowiązującą w programie procedurą, podpisanie indywidualnej umowy o dofinansowaniu, przygotowanie porozumienia o programie studiów / praktyki (learning agreement for studies / traineeship), uzyskanie akceptacji instytucji przyjmującej). Mobilności trwające realizowane z uwzględnieniem dodatkowych działań i rozwiązań w związku z COVID-19, wprowadzonych przez instytucje zarządzające programami wymiany edukacyjnej, instytucje goszczące, odpowiednie władze kraju pobytu.

Informacje o wyjazdach w ramach wymiany edukacyjnej: https://us.edu.pl/wspolpraca/wspolpraca-miedzynarodowa/mobilnosc-miedzynarodowa/

Informacji o wyjazdach w ramach wymiany edukacyjnej udziela Biuro Wymiany Międzynarodowej DWZ: international@us.edu.pl, tel.: 32 359 11 78.

 

Kontakt z uczelnią

Sugerowany kontakt zdalny (telefoniczny oraz elektroniczny: https://www.koronawirus.us.edu.pl/pl/biezace-informacje/zdalny-kontakt-z-dziekanatami), kontakt bezpośredni możliwy z zachowaniem rygorów sanitarnych. Konieczne stosowanie procedury związanej z podejrzeniem zakażenia lub kontaktu z osobą zakażoną

Kontakt do dziekanatu

Organizacja kształcenia

 1. Zajęcia możliwe do zorganizowania z zachowaniem rygorów sanitarnych odbywają się stacjonarnie, hybrydowo lub zdalnie wedle ustaleń osób planujących proces kształcenia (dziekani, kierownicy studiów doktoranckich).
 2. Organizacja pracy naukowej i dydaktycznej (praktyki w postaci prowadzenia zajęć) wedle zasad obowiązujących w jednostce naukowej, w której są prowadzone.

 

Organizacja i uczestnictwo w wydarzeniach

Organizacja wydarzeń przy zachowaniu przepisów zewnętrznych (informacje rządowe), wyłącznie w miejscach zaakceptowanych przez władze uczelni. Organizacja imprez możliwa w zakresie umożliwiającym dochowanie rygorów sanitarnych (w tym dystansu). Zalecana konsultacja realizacji wydarzeń z Zespołem zadaniowym ds. monitorowania funkcjonowania uczelni w czasie epidemii COVID-19.

Informacji udziela Centrum Obsługi Studentów: dlastudenta@us.edu.pl.

 

Mobilność

Wyjazdy zagraniczne dopuszczalne za zgodą dziekana szkoły doktorskiej/kierownika jednostki, wyrażoną na Wniosku o wyjazd za granicę  – część WS (skierowanie za granicę) lub część WP (polecenie wyjazdu służbowego). Brak konieczności składania dodatkowego podania.

 • Dziekan/kierownik jednostki może odmówić zgody na wyjazd biorąc pod uwagę miejsce docelowe oraz cel wyjazdu.
 • W planowaniu i realizacji mobilności konieczne jest uwzględnienie obowiązujących restrykcji w ruchu międzynarodowym (zamknięcie granic konkretnych państw, ograniczenia w ruchu lotniczym, kwarantanna, wymóg wykonania testu na COVID-19, itp.) oraz pozostałych ograniczeń.
 • Konieczne jest złożenie dodatkowych oświadczeń przed wyjazdem i podjęcie działań ograniczających potencjalne skutki zwiększonego ryzyka.
 • Zachowane wszystkie standardowe procedury.

Informacje o standardowych procedurach wyjazdowych: https://us.edu.pl/doktorant/mobilnosc-rozwój/konferencje-i-wyjazdy-zagraniczne/

Informacje o dodatkowych wymaganiach związanych z pandemią: www.zdalny.us.edu.pl/pl/mobilnosc-miedzynarodowa.

Informacji o procedurach wyjazdowych udziela Biuro Rozliczeń Mobilności Międzynarodowych DWZ: brmm@us.edu.pl, tel.: 32 359 1868, 32 359 1400.

Wyjazdy zagraniczne w ramach wymiany edukacyjnej (Erasmus+, CEEPUS, umowy bilateralne, NAWA, itp.) realizowane są zgodnie z procedurami obowiązującymi dla wyjazdów zagranicznych, opisanymi powyżej oraz z uwzględnieniem procedur stosowanych w ramach danego programu wymiany (m.in. zakwalifikowanie zgodnie z obowiązującą w programie procedurą, podpisanie indywidualnej umowy o dofinansowaniu, przygotowanie porozumienia o programie studiów / praktyki (learning agreement for studies / traineeship), uzyskanie akceptacji instytucji przyjmującej). Mobilności trwające realizowane z uwzględnieniem dodatkowych działań i rozwiązań w związku z COVID-19, wprowadzonych przez instytucje zarządzające programami wymiany edukacyjnej, instytucje goszczące, odpowiednie władze kraju pobytu.

Informacje o wyjazdach w ramach wymiany edukacyjnej: https://us.edu.pl/wspolpraca/wspolpraca-miedzynarodowa/mobilnosc-miedzynarodowa/

Informacji o wyjazdach w ramach wymiany edukacyjnej udziela Biuro Wymiany Międzynarodowej DWZ: international@us.edu.pl, tel.: 32 359 11 78.

 

Kontakt z uczelnią

 1. Komunikacja elektroniczna, telefoniczna i bezpośrednia (z przewagą tej pierwszej). Najważniejsze informacje doktoranci otrzymują za pośrednictwem listy mailingowej.
 2. Raz na dwa tygodnie spotkania zespołu zarządzającego szkołą doktorską ze wszystkimi doktorantami na MS Teams.
 3. Dokumenty dostarczane wyłącznie on-line. E-mail wysłany z adresu w domenie us.edu.pl jest traktowany jak podpisany dokument. Wyjątkiem są sytuacje, w których ze względów proceduralnych niezbędne jest przekazanie podpisanego dokumentu. Wówczas obowiązuje komunikacja przez skrzynki nadawcze lub wyznaczone punkty.

 

Regulacje

https://us.edu.pl/szkola-doktorska/

https://www.mssd.us.edu.pl/

https://us.edu.pl/doktorant/

Organizacja kształcenia

 1. Zajęcia możliwe do zorganizowania z zachowaniem rygorów sanitarnych odbywają się w formie kontaktowej, także w modelu hybrydowym, pozostałe zajęcia zdalnie, zgodnie z ustaleniami osób planujących proces kształcenia. Zajęcia zdalne z wykorzystaniem narzędzi rekomendowanych przez uczelnię (zarządzenie 171/2020 w sprawie zasad realizacji procesu kształcenia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021).
 2. NA może zgłosić Dyrektorowi Kierunku konieczność prowadzenia zajęć zdalnych z powodów zdrowotnych, prawnych itp.
 3. Konsultacje NA odbywają się zgodnie z harmonogramem w formie zdalnej. Gdy jest to konieczne, z zapewnieniem przestrzegania rygorów sanitarnych, w siedzibie uczelni.
 4. Zaliczenia i egzaminy w formie kontaktowej z zachowaniem rygorów sanitarnych, pozostałe w formie zdalnej. Egzaminy dyplomowe w formie zdalnej na wniosek studenta.

 

Organizacja pracy

Realizacja obowiązków badawczych i organizacyjnych stacjonarnie z zachowaniem rygorów sanitarnych oraz ewentualnym rotacyjnym systemem zdalnym w razie konieczności zachowania zasad dystansu lub innych szczególnych powodów (decyzje właściwych kierowników). Realizacja obowiązków dydaktycznych zgodnie z zasadami w zakresie organizacji kształcenia określonymi dla stanu zagrożenia 1.

Pracownicy, którzy odbywają kwarantannę oraz pracownicy, którzy poddani zostali obowiązkowej izolacji w warunkach domowych mogą, za zgodą pracodawcy świadczyć pracę określoną w umowie o pracę w trybie pracy zdalnej i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie.

Wniosek o wyrażenie zgody na pracę zdalną w czasie kwarantanny lub izolacji, stanowiący załącznik nr 1 [WZÓR WYRAŻENIA ZGODY NA PRACĘ ZDALNĄ W CZASIE KWARANTANNY LUB IZOLACJI], należy przekazać na adres: dzial.plac@us.edu.pl oraz do wiadomości: kadry@us.edu.pl.

 

Uczestnictwo w szkoleniach

Szkolenia prowadzone w większości w formie zdalnej. W przypadku tematyki, której nie da się zrealizować w formie zdalnej, możliwe jest przeprowadzenie szkolenia w formule hybrydowej lub stacjonarnej. Szkolenia odbywające się na terenie Uczelni mogą być prowadzone tylko w grupach umożliwiających zachowanie bezpiecznej odległości oraz z zachowaniem rygorów sanitarnych. Udział w szkoleniach organizowanych poza Uczelnią dopuszczalny za zgodą przełożonego pod warunkiem zachowania rygorów sanitarnych. Uczestnictwo pracowników w szkoleniach otwartych realizowanych w formule hybrydowej lub stacjonarnej możliwe pod warunkiem złożenia przez pracownika oświadczenia woli uczestnictwa w szkoleniu otwartym prowadzonym w jednej z ww. form.

Informacji udziela Dział HR: dhr@us.edu.pl.

 

Mobilność

Wyjazdy zagraniczne dopuszczalne za zgodą dziekana/kierownika jednostki, wyrażoną na Wniosku o wyjazd za granicę – część WS (skierowanie za granicę) lub część WP (polecenie wyjazdu służbowego). Brak konieczności składania dodatkowego podania.

 • Dziekan/kierownik jednostki może odmówić zgody na wyjazd biorąc pod uwagę miejsce docelowe oraz cel wyjazdu.
 • W planowaniu i realizacji mobilności konieczne jest uwzględnienie obowiązujących restrykcji w ruchu międzynarodowym (zamknięcie granic konkretnych państw, ograniczenia w ruchu lotniczym, kwarantanna, wymóg wykonania testu na COVID-19, itp.) oraz pozostałych ograniczeń.
 • Konieczne jest złożenie dodatkowych oświadczeń przed wyjazdem i podjęcie działań ograniczających potencjalne skutki zwiększonego ryzyka.
 • Zachowane wszystkie standardowe procedury.

Informacje o standardowych procedurach wyjazdowych: https://us.edu.pl/pracownik/sprawy-miedzynarodowe/mobilnosc-miedzynarodowa/

Informacje o dodatkowych wymaganiach związanych z pandemią: www.zdalny.us.edu.pl/pl/mobilnosc-miedzynarodowa.

Informacji o procedurach wyjazdowych udziela Biuro Rozliczeń Mobilności Międzynarodowych DWZ: brmm@us.edu.pl, tel.: 32 359 1868, 32 359 1400.

Wyjazdy w ramach wymiany edukacyjnej (Erasmus+, CEEPUS, umowy bilateralne, NAWA, itp.) odbywają się zgodnie z procedurami obowiązującymi dla wyjazdów zagranicznych, opisanymi powyżej oraz z uwzględnieniem procedur stosowanych w ramach danego programu wymiany (m.in. zakwalifikowanie zgodnie z obowiązującą w programie procedurą, podpisanie indywidualnej umowy o dofinansowaniu, przygotowanie porozumienia o programie dydaktycznym / programie szkolenia (staff mobility agreement for teaching / training), uzyskanie akceptacji instytucji przyjmującej). Mobilności trwające realizowane z uwzględnieniem dodatkowych działań i rozwiązań wynikających z COVID-19, wprowadzonych przez instytucje zarządzające programami wymiany edukacyjnej, instytucje goszczące, odpowiednie władze kraju pobytu.

Informacje o wyjazdach w ramach wymiany edukacyjnej: https://us.edu.pl/wspolpraca/wspolpraca-miedzynarodowa/mobilnosc-miedzynarodowa/

Informacji o wyjazdach w ramach wymiany edukacyjnej udziela Biuro Wymiany Międzynarodowej DWZ: international@us.edu.pl, tel.: 32 359 11 78.

 

Konkursy NA

Konkursy na stanowiska NA prowadzone w większości procesu w formie zdalnej. Posiedzenie stacjonarne komisji konkursowej na terenie uczelni możliwe w wyjątkowych przypadkach z zachowaniem rygorów sanitarnych. Spotkanie stacjonarne na terenie uczelni możliwe z kandydatami w przypadku przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z przepisem §130 statutu UŚ z zachowaniem podstawowych rygorów sanitarnych.

Informacji udziela Dział HR: dhr@us.edu.pl.

Organizacja pracy 

Świadczenie pracy w miejscu wykonywania pracy w UŚ z zachowaniem rygorów sanitarnych oraz zasad dystansu, dopuszcza się  również możliwość świadczenia  pracy zdalnej lub łączonej (decyzje podejmuje bezpośredni przełożony).

Pracownicy, którzy odbywają kwarantannę oraz pracownicy, którzy poddani zostali obowiązkowej izolacji w warunkach domowych mogą, za zgodą pracodawcy świadczyć pracę określoną w umowie o pracę w trybie pracy zdalnej i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie.

Wniosek o wyrażenie zgody na pracę zdalną w czasie kwarantanny lub izolacji, stanowiący załącznik nr 1 [WZÓR WYRAŻENIA ZGODY NA PRACĘ ZDALNĄ W CZASIE KWARANTANNY LUB IZOLACJI], należy przekazać na adres: dzial.plac@us.edu.pl oraz do wiadomości: kadry@us.edu.pl.

Informacji udziela Dział Spraw Osobowych i Socjalnych: kadry@us.edu.pl.

 

Zasady świadczenia pracy zdalnej:

 • pracownik wykonujący pracę zdalną jest zobowiązany do wykonania zleconych zadań w obowiązującym go normalnie czasie pracy, w tym w szczególności: monitorowania poczty służbowej (bieżące prowadzenie korespondencji) oraz obsługi/korzystania ze służbowego telefonu komórkowego i/lub komputera (jeżeli takim dysponuje);
 • pracownik jest zobowiązany do systematycznego przekazywania wyników zleconej pracy zdalnej za pośrednictwem mediów elektronicznych, a bezpośredni przełożony do bieżącej weryfikacji wykonanej pracy;
 • bezpośrednich przełożonych pracowników Uniwersytetu zobowiązuje się do utrzymywania stałego kontaktu z pracownikiem wykonującym pracę zdalną
  i nadzorowania efektów jego pracy;
 • pracę zdalną zleca pracownikowi bezpośredni przełożony [WZÓR POLECENIA PRACY ZDALNEJ].

 

Dodatkowe wytyczne do świadczenia pracy:

 1. W zakresie świadczenia pracy w miejscu wykonywania pracy w UŚ:
  1. W przypadku świadczenia pracy w miejscu wykonywania pracy oprócz podstawowego czasu pracy dla pracowników wymienionych w § 34-35 regulaminu pracy UŚ, może być stosowany odpowiednio ruchomy lub równoważny czas pracy.
 2. W zakresie wykonywania pracy łączonej w jednym dniu (praca zdalna oraz świadczenie pracy w miejscu wykonywania pracy w UŚ):
  1. W przypadku łączenia pracy zdalnej oraz świadczenia pracy w miejscu wykonywania pracy w jednym dniu należy uwzględnić, że czas dojazdu do miejsca zamieszkania zalicza się do czasu pracy.

 

W zakresie korespondencji i załatwiania spraw:

 1. ograniczenie do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników w pracy;
 2. sprawy należy załatwiać za pomocą poczty elektronicznej;
 3. do obsługi korespondencji tradycyjnej (przyjmowanie dokumentacji z jednostek oraz od interesariuszy), przeznaczonej dla poszczególnych jednostek administracji ogólnouczelnianej (Rektorat) wyznacza się Kancelarię Ogólną;
 4. wszelką korespondencję zaadresowaną na odpowiednie jednostki należy przekazywać za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej; pracownicy jednostek zobowiązani są do odbierania korespondencji z Kancelarii Ogólnej;
 5. dokumenty inne niż finansowe, które wymagają złożenia podpisów, do odwołania należy przesyłać jako skany (PDF) lub zdjęcia (JPG); proszę zadbać, aby potrzebne podpisy i pieczątki były wyraźne;
 6. dokumenty papierowe należy przesyłać wyłącznie pocztą wewnętrzną poprzez Kancelarię Ogólną;
 7. Dopuszczalne jest wprowadzenie przez Administratora Budynku obowiązku mierzenia temperatury osobom wchodzącym wraz z zakazem wstępu dla osób, których temperatura ciała przekracza 37,5 st., a także ograniczenia dostępu osób niezaproszonych indywidualnie przez pracownika Uczelni.
 8. Obowiązek rejestracji danych kontaktowych osób wchodzących niebędących pracownikami Uczelni.

 

Uczestnictwo w szkoleniach 

Szkolenia prowadzone w większości w formie zdalnej. W przypadku tematyki, której nie da się zrealizować w formie zdalnej, możliwe jest przeprowadzenie szkolenia w formule hybrydowej lub stacjonarnej pod warunkiem. Szkolenia odbywające się na terenie Uczelni mogą być prowadzone tylko w grupach umożliwiających zachowanie bezpiecznej odległości oraz z zachowaniem rygorów sanitarnych. Udział w szkoleniach organizowanych poza Uczelnią dopuszczalny za zgodą przełożonego pod warunkiem zachowania rygorów sanitarnych.

Uczestnictwo pracowników w szkoleniach otwartych realizowanych w formule hybrydowej lub stacjonarnej możliwe pod warunkiem złożenia przez pracownika oświadczenia woli uczestnictwa w szkoleniu otwartym prowadzonym w jednej z ww. form.

Informacji udziela Dział HR: dhr@us.edu.pl.

 

Mobilność 

Wyjazdy zagraniczne dopuszczalne za zgodą dziekana/kierownika jednostki, wyrażoną na Wniosku o wyjazd za granicę WS (skierowanie za granicę) lub WP (polecenie wyjazdu służbowego). Brak konieczności składania dodatkowego podania.

 • Dziekan/kierownik jednostki może odmówić zgody na wyjazd biorąc pod uwagę miejsce docelowe oraz cel wyjazdu.
 • W planowaniu i realizacji mobilności konieczne jest uwzględnienie obowiązujących restrykcji w ruchu międzynarodowym (zamknięcie granic konkretnych państw, ograniczenia w ruchu lotniczym, kwarantanna, wymóg wykonania testu na COVID-19, itp.) oraz pozostałych ograniczeń.
 • Konieczne jest złożenie dodatkowych oświadczeń przed wyjazdem i podjęcie działań ograniczających potencjalne skutki zwiększonego ryzyka.
 • Zachowane wszystkie standardowe procedury.

Informacje o standardowych procedurach wyjazdowych: https://us.edu.pl/pracownik/sprawy-miedzynarodowe/mobilnosc-miedzynarodowa/.

Informacje o dodatkowych wymaganiach związanych z pandemią: www.zdalny.us.edu.pl/pl/mobilnosc-miedzynarodowa.

Informacji o procedurach wyjazdowych udziela Biuro Rozliczeń Mobilności Międzynarodowych DWZ: brmm@us.edu.pl, tel.: 32 359 1868, 32 359 1400.

Wyjazdy w ramach wymiany edukacyjnej (Erasmus+, CEEPUS, umowy bilateralne, NAWA, itp.) odbywają się zgodnie z procedurami obowiązującymi dla wyjazdów zagranicznych, opisanymi powyżej oraz z uwzględnieniem procedur stosowanych w ramach danego programu wymiany (m.in. zakwalifikowanie zgodnie z obowiązującą w programie procedurą, podpisanie indywidualnej umowy o dofinansowaniu, przygotowanie porozumienia o programie szkolenia (staff mobility agreement for training), uzyskanie akceptacji instytucji przyjmującej). Mobilności trwające realizowane z uwzględnieniem dodatkowych działań i rozwiązań wynikających z COVID-19, wprowadzonych przez instytucje zarządzające programami wymiany edukacyjnej, instytucje goszczące, odpowiednie władze kraju pobytu.

Informacje o wyjazdach w ramach wymiany edukacyjnej: https://us.edu.pl/wspolpraca/wspolpraca-miedzynarodowa/mobilnosc-miedzynarodowa/.

Informacji o wyjazdach w ramach wymiany edukacyjnej udziela Biuro Wymiany Międzynarodowej DWZ: international@us.edu.pl, tel.: 32 359 11 78.

 

Rekrutacja NNA 

Rekrutacja na stanowiska NNA prowadzona w większości procesu w formie zdalnej. Spotkanie stacjonarne na terenie uczelni możliwe z kandydatami na ostatnim etapie rekrutacji z zachowaniem podstawowych rygorów sanitarnych (dotyczy spotkań indywidualnych z max. 3 kandydatami w najwyższym stopniu spełniającymi oczekiwania).

Informacji udziela Dział HR: dhr@us.edu.pl.

 

Kwaterowanie/wykwaterowanie

Wnioski o przyznanie miejsca w akademiku składane drogą elektroniczną (skan). Kwaterowanie na początku roku akademickiego odbywa się według ustalonego harmonogramu  (ograniczenie liczby osób i kolejek). Proces kwaterowania zgodny z rygorem sanitarnym oraz z uwzględnieniem dystansu społecznego (obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust).

Obowiązek złożenia oświadczeń: wszystkie osoby zamieszkujące DS i DA zobowiązane są do złożenia w administracji właściwego DS/DA oświadczenia.[WZÓR OŚWIADCZENIA]

 

Zasady ogólne

Zachowanie zasad ostrożności, stosowanie podstawowych środków ochrony, w tym dezynfekcji (przy wejściu do budynku), dopuszczalny pomiar temperatury osób wchodzących do akademika.

Bieżące informacje znajdą Państwo w zakładce komunikaty na stronie: https://www.zdalny.us.edu.pl.

 

Pomieszczenia ogólnodostępne

Dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku, możliwe przemieszczanie się osób, zachowanie dystansu społecznego, ograniczenie liczby osób korzystających jednocześnie z pomieszczeń.

 

Płatności

Zalecane płatności zdalne, możliwe korzystanie z terminali płatniczych.

Bieżące informacje znajdą Państwo w zakładce komunikaty na stronie: https://www.zdalny.us.edu.pl.

 

Wizyty gości

Możliwość ograniczenia dostępu osób niebędących mieszkańcami.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób z zewnątrz/gości odwiedzających mieszkańców osiedla akademickiego (klauzula RODO); dostępna w szczególności na portierni DS/DA.

Informacji udziela Centrum Obsługi Studentów: dlastudenta@us.edu.pl.

Dostęp do infrastruktury na potrzeby realizacji prac badawczych

Dostęp do aparatury z zachowaniem rygorów sanitarnych. Konieczna rejestracja osób przebywających w laboratoriach.

Informacji w sprawie funkcjonowania IBDA udzielają Wydziałowe Biura ds. IBDA:

 1. WNP – dr Agnieszka Janiak, agnieszka.janiak@us.edu.pl
 2. WNST – dr Katarzyna Malarz, katarzyna.malarz@us.edu.pl
 3. SF – dr Adrian Robak, adrian.robak@us.edu.pl
 4. WSNE – mgr Tomasz Rzeźniczek, tomasz.rzeźniczek@us.edu.pl

oraz

Dział Nauki, Biuro Infrastruktury Badawczo-Dydaktyczno-Artystycznej, dr inż. Marcin Libera, dr Stella Hensel-Bielówka, bibda@us.edu.pl.

 

 1. Opiekun pracowni/laboratorium jest zobowiązany prowadzić rejestr osób [EWIDENCJA WYKORZYSTANIA INFRASTRUKTURY].
 2. Działy Administracyjno-Gospodarcze w Kampusach zapewniają odpowiednie środki dezynfekcyjne i ochronne dla infrastruktury komputerowej oraz przygotowują miejsce przechowywania tych środków włącznie z opisem.
 3. Środki do dezynfekcji i ochrony znajdują się w każdym pomieszczeniu IBDA, w oznaczonych miejscach i są oznakowane ze względu na przeznaczenie „środek do dezynfekcji osobistej”, „środek do dezynfekcji urządzeń”.
 4. Pomieszczenia, w których wykorzystywany jest sprzęt komputerowy zaopatrywane są przez Dział Administracyjno-Gospodarczy w folię do zabezpieczania klawiatur i innych urządzeń komputerowych dotykanych podczas pracy.
 5. Za organizację procesu dezynfekcji IBDA i dezynfekcję odpowiada Wydziałowe Biuro Infrastruktury BDA, które określa zasady dezynfekcji poszczególnych laboratoriów/pracowni uwzględniając ich specyfikę.
 6. Informację o sposobie dezynfekcji Wydziałowe Biuro Infrastruktury BDA przekazuje:
  1. nauczycielom akademickim za pośrednictwem dziekanatu oraz dyrekcji kierunków studiów,
  2. korzystającym z IBDA poprzez umieszczenie instrukcji ze sposobem dezynfekcji umieszczonych w widocznym miejscu w pomieszczeniu IBDA wraz ze środkami dezynfekcyjnymi i ochronnymi,
  3. opiekunom IBDA, którzy z uwagi na unikatowość IBDA sprawują nad nią szczególny nadzór.
 7. W zależności od rodzaju IBDA, zgodnie z instrukcją, korzystający może zostać upoważniony do samodzielnej dezynfekcji IBDA przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy z IBDA.
 8. Osoby przebywające w laboratorium/pracowni są zobowiązane do noszenia maseczek lub przyłbic oraz rękawiczek, oprócz ubioru zgodnego z przepisami BHP dla danej pracowni/laboratorium. Wyjątkiem niekorzystania z maseczek lub przyłbic jest samodzielne przebywanie w pomieszczeniu.
 9. Liczba osób mogąca przebywać jednocześnie w laboratorium/pracowni wyznaczana jest na podstawie powierzchni laboratorium po odliczeniu miejsca zajmowanego przez aparaturę (obowiązuje utrzymanie 2 m odległości pomiędzy pracującymi).
 10. Informacja o liczbie osób mogących przebywać w pracowniach/laboratoriach zostaje wywieszona na drzwiach w postaci napisu w języku polskim i angielskim.

 

Dostęp do infrastruktury na potrzeby realizacji zajęć dydaktycznych 

Infrastruktura BDA dostępna dla studentów z zachowaniem następujących ograniczeń: zajęcia prowadzone według specjalnych grafików z dostosowaniem liczby studentów w grupie do rygorów dystansu społecznego oraz wymaganą przerwą na wymianę bezkontaktową studentów, wietrzenie i dezynfekcja przyrządów oraz sal.

 

 1. Prowadzący zajęcia dydaktyczne jest zobowiązany prowadzić rejestr osób [EWIDENCJA WYKORZYSTANIA INFRASTRUKTURY oraz ZESZYT PRACY LABORATORIUM].
 2. Działy Administracyjno-Gospodarcze w Kampusach zapewniają odpowiednie środki dezynfekcyjne i ochronne dla infrastruktury komputerowej oraz przygotowują miejsce przechowywania tych środków włącznie z opisem.
 3. Środki do dezynfekcji i ochrony znajdują się w każdym pomieszczeniu IBDA, w oznaczonych miejscach i są oznakowane ze względu na przeznaczenie „środek do dezynfekcji osobistej”, „środek do dezynfekcji urządzeń”.
 4. Pomieszczenia, w których wykorzystywany jest sprzęt komputerowy zaopatrywane są przez Dział Administracyjno-Gospodarczy w folię do zabezpieczania klawiatur i innych urządzeń komputerowych dotykanych podczas pracy.
 5. Za organizację procesu dezynfekcji IBDA i dezynfekcję odpowiada Wydziałowe Biuro Infrastruktury BDA, które określa zasady dezynfekcji poszczególnych laboratoriów/pracowni uwzględniając ich specyfikę.
 6. Informację o sposobie dezynfekcji Wydziałowe Biuro Infrastruktury BDA przekazuje:
  1. nauczycielom akademickim za pośrednictwem dziekanatu oraz dyrekcji kierunków studiów,
  2. korzystającym z IBDA poprzez umieszczenie instrukcji ze sposobem dezynfekcji umieszczonych w widocznym miejscu w pomieszczeniu IBDA wraz ze środkami dezynfekcyjnymi i ochronnymi,
  3. opiekunom IBDA, którzy z uwagi na unikatowość IBDA sprawują nad nią szczególny nadzór.
 7. W zależności od rodzaju IBDA, zgodnie z instrukcją, korzystający może zostać upoważniony do samodzielnej dezynfekcji IBDA przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy z IBDA.
 8. Osoby przebywające w laboratorium/pracowni są zobowiązane do noszenia maseczek lub przyłbic oraz rękawiczek, oprócz ubioru zgodnego z przepisami BHP dla danej pracowni/laboratorium. Wyjątkiem niekorzystania z maseczek lub przyłbic jest samodzielne przebywanie w pomieszczeniu.
 9. Liczba osób mogąca przebywać jednocześnie w laboratorium/pracowni wyznaczana jest na podstawie powierzchni laboratorium po odliczeniu miejsca zajmowanego przez aparaturę (obowiązuje utrzymanie 2 m odległości pomiędzy pracującymi).
 10. Informacja o liczbie osób mogących przebywać w pracowniach/laboratoriach zostaje wywieszona na drzwiach w postaci napisu w języku polskim i angielskim.

Ogólne

 • uczestnicy zajęć przed zajęciami i po zajęciach mają obowiązek dezynfekcji rąk;
 • poza obiektem sportowym – przed i po zajęciach – wszyscy używają maseczek zakrywających usta i nos, oraz utrzymują bezpieczny (2m) dystans społeczny;
 • pomiędzy grupami, przyjmuje się 15 minut przerwy na wietrzenie sal;
 • dezynfekcja klamek, ławeczek w szatniach i salach przeprowadzana jest od godz. 13:00 do godz. 13:45.

 

Sportowe zajęcia dydaktyczne 

Zajęcia dydaktyczne odbywają się stacjonarnie z zachowaniem rygorów sanitarnych dotyczących uprawiania rekreacji. W miarę możliwości zajęcia prowadzone są częściowo w terenie. Dostosowanie liczby grup do wielkości obiektów sportowych, zgodnie z rygorami sanitarnymi.

Informacji udziela Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu: cwfis@us.edu.pl.

 

Sportowe zajęcia dodatkowe (m.in. klub AZS, treningi pozadydaktyczne, organizacje studenckie)

Treningi odbywają się stacjonarnie z zachowaniem rygorów sanitarnych wyznaczonych przez poszczególne związki/organizacje sportowe.
Informacji udziela Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu: cwfis@us.edu.pl.

Wynajem

Korzystanie z obiektów przez osoby z zewnątrz zgodnie z aktualnie obowiązującymi rozporządzeniami Rady Ministrów i z zachowaniem rygorów sanitarnych. Organizacja imprez sportowych z maksymalnym udziałem publiczności (50% miejsc siedzących). Możliwy wynajem z zastosowaniem wskazanych ograniczeń.

Informacji udziela Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu: cwfis@us.edu.pl.

Pomieszczenia ogólnodostępne, w tym administracyjne

Ograniczenie gromadzenia się w przestrzeniach ogólnodostępnych, możliwy pomiar temperatury osób wchodzących, częste wietrzenie, wejście do budynku z zakryciem nosa i ust, dezynfekcja rąk przy wejściu, zachowanie dystansu społecznego, stosowanie rygoru sanitarnego.

Punkty usługowe z zachowaniem rygoru sanitarnego. Systematyczne monitorowanie stosowania rygoru sanitarnego (kierownicy DAG kampusów, Kierownik Organizacyjny).

 

Pomieszczenia dydaktyczne

Ograniczenie gromadzenia się przy salach wykładowych, częste wietrzenie sal, wejście do budynku z zakryciem nosa i ust, dezynfekcja rąk przy wejściu, zachowanie odległości.

return to top