Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Status zabezpieczeń COVID-19

POZIOM 1

POZIOM ZAGROŻENIA 1

Wdrożenie podstawowych rygorów sanitarnych. Praca świadczona głównie stacjonarnie, wdrożenie ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni.

OGÓLNE WYTYCZNE

RYGOR SANITARNY

wdrożenie podstawowych wytycznych, tj.: dezynfekcja rąk; zachowanie dystansu społecznego; obowiązek zakrywania nosa i ust. Stosowanie przegród; częste wietrzenie pomieszczeń; częsta dezynfekcja powierzchni, sanitariatów

aktualizacja: 27.10.2021

DYDAKTYKA

zajęcia możliwe do zorganizowania z zachowaniem rygorów sanitarnych odbywają się stacjonarnie; w pozostałym zakresie (przede wszystkim wykłady) odbywają się zdalnie lub hybrydowo. Zakres zajęć realizowanych w formule zdalnej zostaje ustalony przez kolegia wydziałów, wydziałowe komisje ds. kształcenia i studentów oraz rady dydaktyczne kierunków

aktualizacja: 27.10.2021

DOSTĘPNOŚĆ

uczelnia otwarta z zastrzeżeniem podstawowych rygorów sanitarnych, dopuszczalna kontrola temperatury osób wchodzących wraz z zakazem wejścia do budynku osób o temperaturze ciała wyższej niż 38 st.

aktualizacja: 27.10.2021

ORGANIZACJA

spotkania organizacyjne dopuszczalne z zachowaniem rygorów sanitarnych lub zdalnie

ADMINISTRACJA

świadczenie pracy w miejscu wykonywania pracy w UŚ z zachowaniem rygorów sanitarnych oraz zasad dystansu, dopuszcza się również możliwość świadczenia pracy zdalnej lub łączonej (decyzje podejmuje bezpośredni przełożony)

WYDARZENIA

organizacja imprez możliwa w zakresie umożliwiającym dochowanie rygorów sanitarnych (w tym dystansu); zalecana konsultacja realizacji wydarzeń z Zespołem zadaniowym ds. monitorowania funkcjonowania uczelni w czasie epidemii COVID-19

MOBILNOŚĆ

mobilność dopuszczalna za zgodą dziekana/kierownika jednostki, z zastrzeżeniem możliwości odmowy zgody na wyjazd ze względów bezpieczeństwa

AKADEMIKI

zachowanie rygorów sanitarnych; dopuszczalne wprowadzenie ograniczeń dostępu dla osób odwiedzających (stosowne komunikaty)

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE

aktualizacja: 27.10.2021

 

Organizacja kształcenia

 1. Zajęcia co do zasady odbywają się w formie kontaktowej, w planie zajęć wskazane są te zajęcia, które realizowane są zdalnie.
 2. Egzaminy i zaliczenia będą prowadzone w trybie stacjonarnym. W uzasadnionych przypadkach możliwe będzie przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się w trybie zdalnym.
 3. Konsultacje i dyżury dydaktyczne nauczycieli akademickich dla studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych będą odbywać się stacjonarnie w budynkach Uniwersytetu Śląskiego. W uzasadnionych przypadkach konsultacje i dyżury dydaktyczne mogą odbywać się zdalnie. Informacji udzielają dziekanaty.

 

Dokumentacja

Wszystkie sprawy związane z tokiem studiów, które wymagały osobistej obecności w dziekanacie, w szczególności wnioski o przedłużenie sesji, rozliczenie semestru lub zatwierdzenia tematu pracy dyplomowej mogą być załatwiane w trybie zdalnym z wyjątkiem przypadków, gdy z obowiązujących przepisów lub decyzji władz wydziału konieczna jest osobista obecność studenta..

 

Organizacja i uczestnictwo w wydarzeniach

Organizacja wydarzeń przy zachowaniu przepisów zewnętrznych (informacje rządowe), wyłącznie w miejscach zaakceptowanych przez władze uczelni. Organizacja imprez możliwa w zakresie umożliwiającym dochowanie rygorów sanitarnych (w tym dystansu). Zalecana konsultacja realizacji wydarzeń z Zespołem zadaniowym ds. monitorowania funkcjonowania uczelni w czasie epidemii COVID-19.

Informacji udziela Centrum Obsługi Studentów: dlastudenta@us.edu.pl.

 

Mobilność

Wyjazdy zagraniczne dopuszczalne za zgodą dziekana/kierownika jednostki, wyrażoną na Wniosku o wyjazd za granicę – część WS (skierowanie za granicę) lub część WP (polecenie wyjazdu służbowego). Brak konieczności składania dodatkowego podania.

 • Dziekan/kierownik jednostki może odmówić zgody na wyjazd biorąc pod uwagę miejsce docelowe oraz cel wyjazdu.
 • W planowaniu i realizacji mobilności konieczne jest uwzględnienie obowiązujących restrykcji w ruchu międzynarodowym (zamknięcie granic konkretnych państw, ograniczenia w ruchu lotniczym, kwarantanna, wymóg wykonania testu na COVID-19, itp.) oraz pozostałych ograniczeń.
 • Konieczne jest złożenie dodatkowych oświadczeń przed wyjazdem i podjęcie działań ograniczających potencjalne skutki zwiększonego ryzyka.
 • Zachowane wszystkie standardowe procedury.

Informacje o standardowych procedurach wyjazdowych: https://us.edu.pl/student/mobilnosc/wyjazdy-zagraniczne/

Informacje o dodatkowych wymaganiach związanych z pandemią: www.zdalny.us.edu.pl/pl/mobilnosc-miedzynarodowa.

Informacji o procedurach wyjazdowych udziela Biuro Rozliczeń Mobilności Międzynarodowych DWZ: brmm@us.edu.pl, tel.: 32 359 1868, 32 359 1400.

Wyjazdy zagraniczne w ramach wymiany edukacyjnej (Erasmus+, CEEPUS, umowy bilateralne, NAWA, itp.) realizowane są zgodnie z procedurami obowiązującymi dla wyjazdów zagranicznych, opisanymi powyżej oraz z uwzględnieniem procedur stosowanych w ramach danego programu wymiany (m.in. zakwalifikowanie zgodnie z obowiązującą w programie procedurą, podpisanie indywidualnej umowy o dofinansowaniu, przygotowanie porozumienia o programie studiów / praktyki (learning agreement for studies / traineeship), uzyskanie akceptacji instytucji przyjmującej). Mobilności trwające realizowane z uwzględnieniem dodatkowych działań i rozwiązań w związku z COVID-19, wprowadzonych przez instytucje zarządzające programami wymiany edukacyjnej, instytucje goszczące, odpowiednie władze kraju pobytu.

Informacje o wyjazdach w ramach wymiany edukacyjnej: https://us.edu.pl/wspolpraca/wspolpraca-miedzynarodowa/mobilnosc-miedzynarodowa/

Informacji o wyjazdach w ramach wymiany edukacyjnej udziela Biuro Wymiany Międzynarodowej DWZ: international@us.edu.pl, tel.: 32 359 11 78.

 

Kontakt z uczelnią

Sugerowany kontakt zdalny (telefoniczny oraz elektroniczny: https://www.koronawirus.us.edu.pl/pl/biezace-informacje/zdalny-kontakt-z-dziekanatami), kontakt bezpośredni możliwy z zachowaniem rygorów sanitarnych.

Kontakt do dziekanatu

Organizacja kształcenia

 1. Zajęcia możliwe do zorganizowania z zachowaniem rygorów sanitarnych odbywają się stacjonarnie, hybrydowo lub zdalnie wedle ustaleń osób planujących proces kształcenia (dziekani, kierownicy studiów doktoranckich).
 2. Organizacja pracy naukowej i dydaktycznej (praktyki w postaci prowadzenia zajęć) wedle zasad obowiązujących w jednostce naukowej, w której są prowadzone.

 

Organizacja i uczestnictwo w wydarzeniach

Organizacja wydarzeń przy zachowaniu przepisów zewnętrznych (informacje rządowe), wyłącznie w miejscach zaakceptowanych przez władze uczelni. Organizacja imprez możliwa w zakresie umożliwiającym dochowanie rygorów sanitarnych (w tym dystansu). Zalecana konsultacja realizacji wydarzeń z Zespołem zadaniowym ds. monitorowania funkcjonowania uczelni w czasie epidemii COVID-19.

Informacji udziela Centrum Obsługi Studentów: dlastudenta@us.edu.pl.

 

Mobilność

Wyjazdy zagraniczne dopuszczalne za zgodą dziekana szkoły doktorskiej/kierownika jednostki, wyrażoną na Wniosku o wyjazd za granicę  – część WS (skierowanie za granicę) lub część WP (polecenie wyjazdu służbowego). Brak konieczności składania dodatkowego podania.

 • Dziekan/kierownik jednostki może odmówić zgody na wyjazd biorąc pod uwagę miejsce docelowe oraz cel wyjazdu.
 • W planowaniu i realizacji mobilności konieczne jest uwzględnienie obowiązujących restrykcji w ruchu międzynarodowym (zamknięcie granic konkretnych państw, ograniczenia w ruchu lotniczym, kwarantanna, wymóg wykonania testu na COVID-19, itp.) oraz pozostałych ograniczeń.
 • Konieczne jest złożenie dodatkowych oświadczeń przed wyjazdem i podjęcie działań ograniczających potencjalne skutki zwiększonego ryzyka.
 • Zachowane wszystkie standardowe procedury.

Informacje o standardowych procedurach wyjazdowych: https://us.edu.pl/doktorant/mobilnosc-rozwój/konferencje-i-wyjazdy-zagraniczne/

Informacje o dodatkowych wymaganiach związanych z pandemią: www.zdalny.us.edu.pl/pl/mobilnosc-miedzynarodowa.

Informacji o procedurach wyjazdowych udziela Biuro Rozliczeń Mobilności Międzynarodowych DWZ: brmm@us.edu.pl, tel.: 32 359 1868, 32 359 1400.

Wyjazdy zagraniczne w ramach wymiany edukacyjnej (Erasmus+, CEEPUS, umowy bilateralne, NAWA, itp.) realizowane są zgodnie z procedurami obowiązującymi dla wyjazdów zagranicznych, opisanymi powyżej oraz z uwzględnieniem procedur stosowanych w ramach danego programu wymiany (m.in. zakwalifikowanie zgodnie z obowiązującą w programie procedurą, podpisanie indywidualnej umowy o dofinansowaniu, przygotowanie porozumienia o programie studiów / praktyki (learning agreement for studies / traineeship), uzyskanie akceptacji instytucji przyjmującej). Mobilności trwające realizowane z uwzględnieniem dodatkowych działań i rozwiązań w związku z COVID-19, wprowadzonych przez instytucje zarządzające programami wymiany edukacyjnej, instytucje goszczące, odpowiednie władze kraju pobytu.

Informacje o wyjazdach w ramach wymiany edukacyjnej: https://us.edu.pl/wspolpraca/wspolpraca-miedzynarodowa/mobilnosc-miedzynarodowa/

Informacji o wyjazdach w ramach wymiany edukacyjnej udziela Biuro Wymiany Międzynarodowej DWZ: international@us.edu.pl, tel.: 32 359 11 78.

 

Kontakt z uczelnią

aktualizacja: 27.10.2021

 1. Komunikacja elektroniczna, telefoniczna i bezpośrednia (z przewagą tej pierwszej). Najważniejsze informacje doktoranci otrzymują za pośrednictwem listy mailingowej.
 2. Dopuszczalne spotkania zespołu zarządzającego szkołą doktorską z doktorantami na MS Teams.
 3. Dokumenty mogą być dostarczane online. E-mail wysłany z adresu w domenie us.edu.pl jest traktowany jak podpisany dokument. Wyjątkiem są sytuacje, w których ze względów proceduralnych niezbędne jest przekazanie podpisanego dokumentu. Wówczas obowiązują zasady ustalone przez władze szkoły doktorskiej.

 

Regulacje

https://us.edu.pl/szkola-doktorska/

https://www.mssd.us.edu.pl/

https://us.edu.pl/doktorant/

aktualizacja: 27.10.2021

 

Organizacja kształcenia

 1. Zajęcia co do zasady odbywają się w formie kontaktowej, w planie zajęć wskazane są te zajęcia, które realizowane są zdalnie.
 2. Egzaminy i zaliczenia będą prowadzone w trybie stacjonarnym. W uzasadnionych przypadkach możliwe będzie przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się w trybie zdalnym.
 3. Konsultacje i dyżury dydaktyczne nauczycieli akademickich dla studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych będą odbywać się stacjonarnie w budynkach Uniwersytetu Śląskiego. W uzasadnionych przypadkach konsultacje i dyżury dydaktyczne mogą odbywać się zdalnie.

 

Organizacja pracy

Realizacja obowiązków badawczych i organizacyjnych stacjonarnie z zachowaniem rygorów sanitarnych oraz ewentualnym rotacyjnym systemem zdalnym w razie konieczności zachowania zasad dystansu lub innych szczególnych powodów (decyzje właściwych kierowników). Realizacja obowiązków dydaktycznych zgodnie z zasadami w zakresie organizacji kształcenia określonymi dla stanu zagrożenia 1.

Pracownicy, którzy odbywają kwarantannę oraz pracownicy, którzy poddani zostali obowiązkowej izolacji w warunkach domowych mogą, za zgodą pracodawcy świadczyć pracę określoną w umowie o pracę w trybie pracy zdalnej i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie.

Wniosek o wyrażenie zgody na pracę zdalną w czasie kwarantanny lub izolacji, stanowiący załącznik nr 1 [WZÓR WYRAŻENIA ZGODY NA PRACĘ ZDALNĄ W CZASIE KWARANTANNY LUB IZOLACJI], należy przekazać na adres: dzial.plac@us.edu.pl oraz do wiadomości: kadry@us.edu.pl.

 

Uczestnictwo w szkoleniach

Szkolenia prowadzone w formie zdalnej, stacjonarnej lub hybrydowej. Szkolenia odbywające się na terenie Uczelni mogą być prowadzone tylko w grupach umożliwiających zachowanie bezpiecznej odległości oraz z zachowaniem rygorów sanitarnych. Udział w szkoleniach organizowanych poza Uczelnią dopuszczalny za zgodą przełożonego pod warunkiem zachowania rygorów sanitarnych. Uczestnictwo pracowników w szkoleniach otwartych realizowanych w formule hybrydowej lub stacjonarnej możliwe pod warunkiem złożenia przez pracownika oświadczenia woli uczestnictwa w szkoleniu otwartym prowadzonym w jednej z ww. form.

Informacji udziela Dział HR: dhr@us.edu.pl.

 

Mobilność

Wyjazdy zagraniczne dopuszczalne za zgodą dziekana/kierownika jednostki, wyrażoną na Wniosku o wyjazd za granicę – część WS (skierowanie za granicę) lub część WP (polecenie wyjazdu służbowego). Brak konieczności składania dodatkowego podania.

 • Dziekan/kierownik jednostki może odmówić zgody na wyjazd biorąc pod uwagę miejsce docelowe oraz cel wyjazdu.
 • W planowaniu i realizacji mobilności konieczne jest uwzględnienie obowiązujących restrykcji w ruchu międzynarodowym (zamknięcie granic konkretnych państw, ograniczenia w ruchu lotniczym, kwarantanna, wymóg wykonania testu na COVID-19, itp.) oraz pozostałych ograniczeń.
 • Konieczne jest złożenie dodatkowych oświadczeń przed wyjazdem i podjęcie działań ograniczających potencjalne skutki zwiększonego ryzyka.
 • Zachowane wszystkie standardowe procedury.

Informacje o standardowych procedurach wyjazdowych: https://us.edu.pl/pracownik/sprawy-miedzynarodowe/mobilnosc-miedzynarodowa/

Informacje o dodatkowych wymaganiach związanych z pandemią: www.zdalny.us.edu.pl/pl/mobilnosc-miedzynarodowa.

Informacji o procedurach wyjazdowych udziela Biuro Rozliczeń Mobilności Międzynarodowych DWZ: brmm@us.edu.pl, tel.: 32 359 1868, 32 359 1400.

Wyjazdy w ramach wymiany edukacyjnej (Erasmus+, CEEPUS, umowy bilateralne, NAWA, itp.) odbywają się zgodnie z procedurami obowiązującymi dla wyjazdów zagranicznych, opisanymi powyżej oraz z uwzględnieniem procedur stosowanych w ramach danego programu wymiany (m.in. zakwalifikowanie zgodnie z obowiązującą w programie procedurą, podpisanie indywidualnej umowy o dofinansowaniu, przygotowanie porozumienia o programie dydaktycznym / programie szkolenia (staff mobility agreement for teaching / training), uzyskanie akceptacji instytucji przyjmującej). Mobilności trwające realizowane z uwzględnieniem dodatkowych działań i rozwiązań wynikających z COVID-19, wprowadzonych przez instytucje zarządzające programami wymiany edukacyjnej, instytucje goszczące, odpowiednie władze kraju pobytu.

Informacje o wyjazdach w ramach wymiany edukacyjnej: https://us.edu.pl/wspolpraca/wspolpraca-miedzynarodowa/mobilnosc-miedzynarodowa/

Informacji o wyjazdach w ramach wymiany edukacyjnej udziela Biuro Wymiany Międzynarodowej DWZ: international@us.edu.pl, tel.: 32 359 11 78.

 

Konkursy NA

Konkursy na stanowiska NA prowadzone w większości procesu w formie zdalnej. Posiedzenie stacjonarne komisji konkursowej na terenie uczelni możliwe z zachowaniem rygorów sanitarnych. Spotkanie stacjonarne na terenie uczelni możliwe z kandydatami w przypadku przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z przepisem §130 statutu UŚ z zachowaniem podstawowych rygorów sanitarnych.

Informacji udziela Dział HR: dhr@us.edu.pl.

Organizacja pracy 

aktualizacja: 27.10.2021

Świadczenie pracy w miejscu wykonywania pracy w UŚ z zachowaniem rygorów sanitarnych oraz zasad dystansu, dopuszcza się  również możliwość świadczenia  pracy zdalnej lub łączonej (decyzje podejmuje bezpośredni przełożony).

Pracownicy, którzy odbywają kwarantannę oraz pracownicy, którzy poddani zostali obowiązkowej izolacji w warunkach domowych mogą, za zgodą pracodawcy świadczyć pracę określoną w umowie o pracę w trybie pracy zdalnej i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie.

Wniosek o wyrażenie zgody na pracę zdalną w czasie kwarantanny lub izolacji, stanowiący załącznik nr 1 [WZÓR WYRAŻENIA ZGODY NA PRACĘ ZDALNĄ W CZASIE KWARANTANNY LUB IZOLACJI], należy przekazać na adres: dzial.plac@us.edu.pl oraz do wiadomości: kadry@us.edu.pl.

Informacji udziela Dział Spraw Osobowych i Socjalnych: kadry@us.edu.pl.

 

Zasady świadczenia pracy zdalnej:

 • pracownik wykonujący pracę zdalną jest zobowiązany do wykonania zleconych zadań w obowiązującym go normalnie czasie pracy, w tym w szczególności: monitorowania poczty służbowej (bieżące prowadzenie korespondencji) oraz obsługi/korzystania ze służbowego telefonu komórkowego i/lub komputera (jeżeli takim dysponuje);
 • pracownik jest zobowiązany do systematycznego przekazywania wyników zleconej pracy zdalnej za pośrednictwem mediów elektronicznych, a bezpośredni przełożony do bieżącej weryfikacji wykonanej pracy;
 • bezpośrednich przełożonych pracowników Uniwersytetu zobowiązuje się do utrzymywania stałego kontaktu z pracownikiem wykonującym pracę zdalną
  i nadzorowania efektów jego pracy;
 • pracę zdalną zleca pracownikowi bezpośredni przełożony [WZÓR POLECENIA PRACY ZDALNEJ].

 

Dodatkowe wytyczne do świadczenia pracy:

 1. W zakresie świadczenia pracy w miejscu wykonywania pracy w UŚ:
  1. W przypadku świadczenia pracy w miejscu wykonywania pracy oprócz podstawowego czasu pracy dla pracowników wymienionych w § 34-35 regulaminu pracy UŚ, może być stosowany odpowiednio ruchomy lub równoważny czas pracy.
 2. W zakresie wykonywania pracy łączonej w jednym dniu (praca zdalna oraz świadczenie pracy w miejscu wykonywania pracy w UŚ):
  1. W przypadku łączenia pracy zdalnej oraz świadczenia pracy w miejscu wykonywania pracy w jednym dniu należy uwzględnić, że czas dojazdu do miejsca zamieszkania zalicza się do czasu pracy.

 

W zakresie korespondencji i załatwiania spraw:

 1. ograniczenie w miarę możliwości do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników w pracy;
 2. sprawy można załatwiać za pomocą poczty elektronicznej;
 3. Kancelaria Ogólna nadal przyjmuje dokumentację z jednostek oraz od interesariuszy, przeznaczoną dla poszczególnych jednostek administracji ogólnouczelnianej.

 

Uczestnictwo w szkoleniach 

Szkolenia prowadzone w większości w formie zdalnej. W przypadku tematyki, której nie da się zrealizować w formie zdalnej, możliwe jest przeprowadzenie szkolenia w formule hybrydowej lub stacjonarnej pod warunkiem. Szkolenia odbywające się na terenie Uczelni mogą być prowadzone tylko w grupach umożliwiających zachowanie bezpiecznej odległości oraz z zachowaniem rygorów sanitarnych. Udział w szkoleniach organizowanych poza Uczelnią dopuszczalny za zgodą przełożonego pod warunkiem zachowania rygorów sanitarnych.

Uczestnictwo pracowników w szkoleniach otwartych realizowanych w formule hybrydowej lub stacjonarnej możliwe pod warunkiem złożenia przez pracownika oświadczenia woli uczestnictwa w szkoleniu otwartym prowadzonym w jednej z ww. form.

Informacji udziela Dział HR: dhr@us.edu.pl.

 

Mobilność 

Wyjazdy zagraniczne dopuszczalne za zgodą dziekana/kierownika jednostki, wyrażoną na Wniosku o wyjazd za granicę WS (skierowanie za granicę) lub WP (polecenie wyjazdu służbowego). Brak konieczności składania dodatkowego podania.

 • Dziekan/kierownik jednostki może odmówić zgody na wyjazd biorąc pod uwagę miejsce docelowe oraz cel wyjazdu.
 • W planowaniu i realizacji mobilności konieczne jest uwzględnienie obowiązujących restrykcji w ruchu międzynarodowym (zamknięcie granic konkretnych państw, ograniczenia w ruchu lotniczym, kwarantanna, wymóg wykonania testu na COVID-19, itp.) oraz pozostałych ograniczeń.
 • Konieczne jest złożenie dodatkowych oświadczeń przed wyjazdem i podjęcie działań ograniczających potencjalne skutki zwiększonego ryzyka.
 • Zachowane wszystkie standardowe procedury.

Informacje o standardowych procedurach wyjazdowych: https://us.edu.pl/pracownik/sprawy-miedzynarodowe/mobilnosc-miedzynarodowa/.

Informacje o dodatkowych wymaganiach związanych z pandemią: www.zdalny.us.edu.pl/pl/mobilnosc-miedzynarodowa.

Informacji o procedurach wyjazdowych udziela Biuro Rozliczeń Mobilności Międzynarodowych DWZ: brmm@us.edu.pl, tel.: 32 359 1868, 32 359 1400.

Wyjazdy w ramach wymiany edukacyjnej (Erasmus+, CEEPUS, umowy bilateralne, NAWA, itp.) odbywają się zgodnie z procedurami obowiązującymi dla wyjazdów zagranicznych, opisanymi powyżej oraz z uwzględnieniem procedur stosowanych w ramach danego programu wymiany (m.in. zakwalifikowanie zgodnie z obowiązującą w programie procedurą, podpisanie indywidualnej umowy o dofinansowaniu, przygotowanie porozumienia o programie szkolenia (staff mobility agreement for training), uzyskanie akceptacji instytucji przyjmującej). Mobilności trwające realizowane z uwzględnieniem dodatkowych działań i rozwiązań wynikających z COVID-19, wprowadzonych przez instytucje zarządzające programami wymiany edukacyjnej, instytucje goszczące, odpowiednie władze kraju pobytu.

Informacje o wyjazdach w ramach wymiany edukacyjnej: https://us.edu.pl/wspolpraca/wspolpraca-miedzynarodowa/mobilnosc-miedzynarodowa/.

Informacji o wyjazdach w ramach wymiany edukacyjnej udziela Biuro Wymiany Międzynarodowej DWZ: international@us.edu.pl, tel.: 32 359 11 78.

 

Rekrutacja NNA 

Rekrutacja na stanowiska NNA prowadzona w większości procesu w formie zdalnej. Spotkanie stacjonarne na terenie uczelni możliwe z kandydatami na ostatnim etapie rekrutacji z zachowaniem podstawowych rygorów sanitarnych (dotyczy spotkań indywidualnych z max. 3 kandydatami w najwyższym stopniu spełniającymi oczekiwania).

Informacji udziela Dział HR: dhr@us.edu.pl.

 

Kwaterowanie/wykwaterowanie

aktualizacja: 27.10.2021

Wnioski o przyznanie miejsca w akademiku składane drogą elektroniczną (skan) lub przesyłane za pośrednictwem tradycyjnej poczty. Kwaterowanie na początku roku akademickiego odbywa się według ustalonego harmonogramu (ograniczenie liczby osób i kolejek). Proces kwaterowania zgodny z rygorem sanitarnym oraz z uwzględnieniem dystansu społecznego (obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust).

Obowiązek złożenia oświadczeń: wszystkie osoby zamieszkujące DS i DA zobowiązane są do złożenia w administracji właściwego DS/DA oświadczenia.[WZÓR OŚWIADCZENIA]

 

Zasady ogólne

Zachowanie zasad ostrożności, stosowanie podstawowych środków ochrony, w tym dezynfekcji (przy wejściu do budynku), dopuszczalny pomiar temperatury osób wchodzących do akademika.

Bieżące informacje znajdą Państwo w zakładce komunikaty na stronie: https://www.zdalny.us.edu.pl.

 

Pomieszczenia ogólnodostępne

Dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku, możliwe przemieszczanie się osób, zachowanie dystansu społecznego, ograniczenie liczby osób korzystających jednocześnie z pomieszczeń.

 

Płatności

Zalecane płatności zdalne, możliwe korzystanie z terminali płatniczych.

Bieżące informacje znajdą Państwo w zakładce komunikaty na stronie: https://www.zdalny.us.edu.pl.

 

Wizyty gości

Możliwość ograniczenia dostępu osób niebędących mieszkańcami.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób z zewnątrz/gości odwiedzających mieszkańców osiedla akademickiego (klauzula RODO); dostępna w szczególności na portierni DS/DA.

Informacji udziela Centrum Obsługi Studentów: dlastudenta@us.edu.pl.

aktualizacja: 27.10.2021

Dostęp do infrastruktury na potrzeby realizacji prac badawczych

Dostęp do aparatury BDA z zachowaniem rygorów sanitarnych. Władze wydziału mogą ustalić zasady rejestracji osób obecnych w laboratoriach.
Przepisy tego paragrafu stosuje się do infrastruktury badawczej i artystycznej wykorzystywanej do prowadzenia badań, procesu artystycznego oraz dydaktyki.

Informacji w sprawie funkcjonowania IBDA udzielają wydziałowe biura ds. IBDA:

 1. 1. WNP – dr hab. Agnieszka Janiak, prof. UŚ, agnieszka.janiak@us.edu.pl
  2. WNST – mgr Sławomir Kaptacz, slawomir.kaptacz@us.edu.pl
  3. SF – dr Adrian Robak, adrian.robak@us.edu.pl
  4. WSNE – mgr Tomasz Rzeźniczek, tomasz.rzezniczek@us.edu.pl

oraz

Dział Nauki, Biuro Infrastruktury Badawczo-Dydaktyczno-Artystycznej, dr inż. Marcin Libera, dr Stella Hensel-Bielówka, dr inż. Tomasz Gaweł, bibda@us.edu.pl.

 

 1. Opiekun pracowni/laboratorium BDA jest zobowiązany prowadzić rejestr osób IBDA [EWIDENCJA WYKORZYSTANIA INFRASTRUKTURY], z uwzględnieniem, że dla wykorzystania IBDA do procesu dydaktycznego rejestrowana jest jako „dydaktyka”, a rejestr osób stanowi lista obecności.
 2. Działy Administracyjno-Gospodarcze w Kampusach zapewniają odpowiednie środki dezynfekcyjne i ochronne dla infrastruktury BDA oraz przygotowują miejsce przechowywania tych środków włącznie z opisem.
 3. Środki do dezynfekcji i ochrony znajdują się w każdym pomieszczeniu IBDA, w oznaczonych miejscach i są oznakowane ze względu na przeznaczenie „środek do dezynfekcji osobistej”, „środek do dezynfekcji urządzeń”.
 4. Za organizację procesu dezynfekcji IBDA odpowiada Wydziałowe Biuro Infrastruktury BDA, które określa zasady dezynfekcji poszczególnych laboratoriów/pracowni uwzględniając ich specyfikę.
 5. Wydziałowe Biuro IBDA przekazuje informację o sposobie dezynfekcji IBDA:
  • nauczycielom akademickim za pośrednictwem dziekanatu oraz dyrekcji kierunków studiów,
  • korzystającym z IBDA poprzez umieszczenie instrukcji ze sposobem dezynfekcji umieszczonych w widocznym miejscu w pomieszczeniu IBDA wraz ze środkami dezynfekcyjnymi i ochronnymi,
  • opiekunom IBDA, którzy z uwagi na unikatowość IBDA sprawują nad nią szczególny nadzór.
 6. W zależności od rodzaju IBDA, zgodnie z instrukcją, korzystający może zostać upoważniony do samodzielnej dezynfekcji IBDA przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy z IBDA.
 7. Osoby przebywające w laboratorium/pracowni IBDA są zobowiązane do noszenia maseczek oraz rękawiczek, oprócz ubioru zgodnego z przepisami BHP dla danej pracowni/laboratorium. Wyjątkiem niekorzystania z maseczek jest samodzielne przebywanie w pomieszczeniu.

 

Dostęp do infrastruktury na potrzeby realizacji zajęć dydaktycznych 

Dostęp do infrastruktury BDA dla studentów z następującymi rekomendacjami:

 • Zachowanie dystansu społecznego;
 • Przerwa na wymianę bezkontaktową studentów, wietrzenie sal;
 • Dezynfekcja przyrządów oraz sal zgodnie z przyjętym harmonogramem.

 

 1. Prowadzący zajęcia dydaktyczne jest zobowiązany prowadzić listę obecności na zajęciach [W EWIDENCJI WYKORZYSTANIA IBDA NALEŻY ODNOTOWAĆ „DYDAKTYKA” ].
 2. Działy Administracyjno-Gospodarcze w Kampusach zapewniają odpowiednie środki dezynfekcyjne i ochronne dla infrastruktury komputerowej oraz przygotowują miejsce przechowywania tych środków włącznie z opisem.
 3. Środki do dezynfekcji i ochrony znajdują się w każdym pomieszczeniu IBDA, w oznaczonych miejscach i są oznakowane ze względu na przeznaczenie „środek do dezynfekcji osobistej”, „środek do dezynfekcji urządzeń”.
 4. Za organizację procesu dezynfekcji IBDA odpowiada Wydziałowe Biuro Infrastruktury BDA, które określa zasady dezynfekcji poszczególnych laboratoriów/pracowni uwzględniając ich specyfikę.
 5. Wydziałowe Biuro Infrastruktury BDA przekazuje informację o sposobie dezynfekcji:
  1. nauczycielom akademickim za pośrednictwem dziekanatu oraz dyrekcji kierunków studiów,
  2. korzystającym z IBDA poprzez umieszczenie instrukcji ze sposobem dezynfekcji umieszczonych w widocznym miejscu w pomieszczeniu IBDA wraz ze środkami dezynfekcyjnymi i ochronnymi,
  3. opiekunom IBDA, którzy z uwagi na unikatowość IBDA sprawują nad nią szczególny nadzór.
 6. W zależności od rodzaju IBDA, zgodnie z instrukcją, korzystający może zostać upoważniony do samodzielnej dezynfekcji IBDA przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy z IBDA.
 7. Osoby przebywające w laboratorium/pracowni są zobowiązane do noszenia maseczek. Rekomenduje się noszenie rękawiczek, oprócz ubioru zgodnego z przepisami BHP dla danej pracowni/laboratorium. Wyjątkiem niekorzystania z maseczek jest samodzielne przebywanie w pomieszczeniu.

Ogólne

 • uczestnicy zajęć przed zajęciami i po zajęciach mają obowiązek dezynfekcji rąk;
 • poza obiektem sportowym – przed i po zajęciach – wszyscy używają maseczek zakrywających usta i nos, oraz utrzymują bezpieczny (2m) dystans społeczny;
 • pomiędzy grupami, przyjmuje się 15 minut przerwy na wietrzenie sal;
 • dezynfekcja klamek, ławeczek w szatniach i salach przeprowadzana jest od godz. 13:00 do godz. 13:45.

 

Sportowe zajęcia dydaktyczne 

Zajęcia dydaktyczne odbywają się stacjonarnie z zachowaniem rygorów sanitarnych dotyczących uprawiania rekreacji. W miarę możliwości zajęcia prowadzone są częściowo w terenie. Dostosowanie liczby grup do wielkości obiektów sportowych, zgodnie z rygorami sanitarnymi.

Informacji udziela Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu: cwfis@us.edu.pl.

 

Sportowe zajęcia dodatkowe (m.in. klub AZS, treningi pozadydaktyczne, organizacje studenckie)

Treningi odbywają się stacjonarnie z zachowaniem rygorów sanitarnych wyznaczonych przez poszczególne związki/organizacje sportowe.
Informacji udziela Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu: cwfis@us.edu.pl.

Wynajem

aktualizacja: 27.10.2021

Korzystanie z obiektów przez osoby z zewnątrz zgodnie z aktualnie obowiązującymi rozporządzeniami Rady Ministrów i z zachowaniem rygorów sanitarnych. Możliwy wynajem z zastosowaniem wskazanych ograniczeń.

Informacji udziela Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu: cwfis@us.edu.pl.

Pomieszczenia ogólnodostępne, w tym administracyjne

Ograniczenie gromadzenia się w przestrzeniach ogólnodostępnych, możliwy pomiar temperatury osób wchodzących, częste wietrzenie, wejście do budynku z zakryciem nosa i ust, dezynfekcja rąk przy wejściu, zachowanie dystansu społecznego, stosowanie rygoru sanitarnego.

Punkty usługowe z zachowaniem rygoru sanitarnego. Systematyczne monitorowanie stosowania rygoru sanitarnego (kierownicy DAG kampusów, Kierownik Organizacyjny).

 

Pomieszczenia dydaktyczne

Ograniczenie gromadzenia się przy salach wykładowych, częste wietrzenie sal, wejście do budynku z zakryciem nosa i ust, dezynfekcja rąk przy wejściu, zachowanie odległości.

return to top