Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Status zabezpieczeń COVID-19

POZIOM 3

POZIOM ZAGROŻENIA 3

Sytuacja kryzysowa. Uczelnia pracuje w formie zdalnej z wyłączeniem jednostek koniecznych do zachowania ciągłości funkcjonowania. Mobilność wstrzymana. Zakaz kwaterowania. Kontakt zdalny.

OGÓLNE WYTYCZNE

RYGOR SANITARNY

częsta dezynfekcja rąk; bezwzględne zachowanie odległości co najmniej 1,5 m; bezwzględne zakrywanie nosa i ust. Stosowanie przegród. Bezwzględne ograniczenie kontaktów do minimum. Zawieszenie korzystania z sal dydaktycznych, częste wietrzenie pomieszczeń, częsta dezynfekcja powierzchni, sanitariatów

DYDAKTYKA

zajęcia wyłącznie zdalne

DOSTĘPNOŚĆ

uczelnia zamknięta dla osób trzecich, pracowników i studentów z wyjątkami określanymi przez rektora

ORGANIZACJA

spotkania organizacyjne wyłącznie zdalnie z ewentualnymi wyjątkami określanymi przez rektora

ADMINISTRACJA

praca zdalna z wyjątkiem jedynie stanowisk niezbędnych do zachowania ciągłości funkcjonowania uczelni określanymi przez rektora i kanclerza

WYDARZENIA

dopuszczalne wydarzenia wyłącznie zdalne

MOBILNOŚĆ

wyłącznie mobilności wirtualne

AKADEMIKI

zakaz kwaterowania, odwiedzin, opuszczania oraz ograniczenia w wewnętrznym funkcjonowaniu domów studenckich; dopuszczalne wykwaterowanie na zasadach określonych przez rektora, zakaz przemieszczania się mieszkańców pomiędzy DS/DA

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE

Organizacja kształcenia

 1. Wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywają się w formie zdalnej, jeśli to możliwe – zgodnie z harmonogramem.
 2. Wszystkie konsultacje prowadzone są zdalnie zgodnie z harmonogramem.
 3. Zaliczenia i egzaminy wyłącznie w formie zdalnej.

Informacji udziela Dział Kształcenia: dk@us.edu.pl.

 

Dokumentacja:

Wszystkie sprawy związane z tokiem studiów, które wymagały osobistej obecności w dziekanacie, w szczególności wnioski o przedłużenie sesji, rozliczenie semestru lub zatwierdzenia tematu pracy dyplomowej załatwiane w trybie zdalnym. Obowiązek dostarczania dokumentów w formie papierowej konieczny tylko wtedy, kiedy wynika to z obowiązujących przepisów.

W przypadku konieczności uzupełnienia oceny w indeksie lub w systemie USOS dziekanat spowoduje dokonanie takiego uzupełnienia w drodze kontaktu z właściwym egzaminatorem w oparciu o oceny wpisane do systemu USOS lub przesłany pocztą elektroniczną skan lub zdjęcie odpowiedniego wpisu w indeksie.

 

Organizacja i uczestnictwo w wydarzeniach

Bezwzględny zakaz organizacji wydarzeń w sposób stacjonarny i hybrydowy, dopuszczalne wyłącznie wydarzenia zdalne.

Informacji udziela Centrum Obsługi Studentów: dlastudenta@us.edu.pl.

 

Mobilność

Wyjazdy zagraniczne wstrzymane. Wyłącznie mobilności wirtualne. W przypadku trwających wyjazdów konieczny natychmiastowy kontakt z DWZ.

Informacje o procedurach związanych z odwołaniem lub przerwaniem wyjazdu: www.zdalny.us.edu.pl/pl/mobilnosc-miedzynarodowa.

Informacji udziela Biuro Rozliczeń Mobilności Międzynarodowych DWZ: brmm@us.edu.pl, tel.: 32 359 1868, 32 359 1400.

Wyjazdy w ramach wymiany edukacyjnej (Erasmus+, CEEPUS, umowy bilateralne, NAWA, itp.) wstrzymane. Wyłącznie mobilności wirtualne. W przypadku trwających mobilności konieczny natychmiastowy kontakt z Biurem Wymiany Międzynarodowej DWZ. Konieczne uwzględnienie  zaleceń wprowadzanych w programach i projektach w przypadku odwołania lub przerwania mobilności.

Informacje o wyjazdach w ramach wymiany edukacyjnej: https://us.edu.pl/wspolpraca/wspolpraca-miedzynarodowa/mobilnosc-miedzynarodowa/

Informacji o wyjazdach w ramach wymiany edukacyjnej udziela Biuro Wymiany Międzynarodowej DWZ: international@us.edu.pl, tel.: 32 359 11 78.

 

Kontakt z Uczelnią

Kontakt wyłącznie zdalny.

Kontakt do dziekanatu

Organizacja kształcenia

Zajęcia realizowane wyłącznie w sposób zdalny.

 

Organizacja i uczestnictwo w wydarzeniach

Bezwzględny zakaz organizacji wydarzeń w sposób stacjonarny i hybrydowy, dopuszczalne wyłącznie wydarzenia zdalne.

Informacji udziela Centrum Obsługi Studentów: dlastudenta@us.edu.pl.

 

Mobilność

Wyjazdy zagraniczne wstrzymane. Wyłącznie mobilności wirtualne. W przypadku trwających wyjazdów konieczny natychmiastowy kontakt z DWZ.

Informacje o procedurach związanych z odwołaniem lub przerwaniem wyjazdu: www.zdalny.us.edu.pl/pl/mobilnosc-miedzynarodowa.

Informacji udziela Biuro Rozliczeń Mobilności Międzynarodowych DWZ: brmm@us.edu.pl, tel.: 32 359 1868, 32 359 1400.

Wyjazdy w ramach wymiany edukacyjnej (Erasmus+, CEEPUS, umowy bilateralne, NAWA, itp.) wstrzymane. Wyłącznie mobilności wirtualne. W przypadku trwających mobilności konieczny natychmiastowy kontakt z Biurem Wymiany Międzynarodowej DWZ. Konieczne uwzględnienie  zaleceń wprowadzanych w programach i projektach w przypadku odwołania lub przerwania mobilności.

Informacje o wyjazdach w ramach wymiany edukacyjnej: https://us.edu.pl/wspolpraca/wspolpraca-miedzynarodowa/mobilnosc-miedzynarodowa/

Informacji o wyjazdach w ramach wymiany edukacyjnej udziela Biuro Wymiany Międzynarodowej DWZ: international@us.edu.pl, tel.: 32 359 11 78.

 

Kontakt z uczelnią

 1. Komunikacja elektroniczna i telefoniczna. Najważniejsze informacje doktoranci otrzymują za pośrednictwem listy mailingowej.
 2. Raz na dwa tygodnie spotkania zespołu zarządzającego szkołą doktorską ze wszystkimi doktorantami na MS Teams.
 3. Wszystkie dokumenty dostarczane wyłącznie on-line. E-mail wysłany z adresu w domenie us.edu.pl jest traktowany jak podpisany dokument (o ile pozwalają na to procedury w danej sprawie).

 

Regulacje

https://us.edu.pl/szkola-doktorska/

https://www.mssd.us.edu.pl/

https://us.edu.pl/doktorant/

Organizacja kształcenia

 1. Wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywają się w formie zdalnej, jeśli to możliwe – zgodnie z harmonogramem.
 2. Wszystkie konsultacje prowadzone są zdalnie zgodnie z harmonogramem.
 3. Zaliczenia i egzaminy wyłącznie w formie zdalnej.
 4. Realizacja kształcenia z wykorzystaniem narzędzi rekomendowanych przez uczelnię.

 

Organizacja pracy

Realizacja obowiązków badawczych i organizacyjnych w formie zdalnej, z wyjątkiem jedynie stanowisk niezbędnych do zachowania ciągłości funkcjonowania uczelni określanymi przez rektora. Realizacja obowiązków dydaktycznych zgodnie z zasadami w zakresie organizacji kształcenia określonymi dla stanu zagrożenia 3, stosowanie ścisłego rygoru sanitarnego.

Pracownicy, którzy odbywają kwarantannę oraz pracownicy, którzy poddani zostali obowiązkowej izolacji w warunkach domowych mogą, za zgodą pracodawcy świadczyć pracę określoną w umowie o pracę w trybie pracy zdalnej i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie.

Wniosek o wyrażenie zgody na pracę zdalną w czasie kwarantanny lub izolacji, stanowiący załącznik nr 1 [WZÓR WYRAŻENIA ZGODY NA PRACĘ ZDALNĄ W CZASIE KWARANTANNY LUB IZOLACJI], należy przekazać na adres: dzial.plac@us.edu.pl oraz do wiadomości: kadry@us.edu.pl.

 

Uczestnictwo w szkoleniach

Szkolenia prowadzone wyłącznie w formie zdalnej.

Informacji udziela Dział HR: dhr@us.edu.pl.

 

Mobilność

Wyjazdy zagraniczne wstrzymane. Wyłącznie mobilności wirtualne. W przypadku trwających wyjazdów konieczny natychmiastowy kontakt z DWZ.

Informacje o procedurach związanych z odwołaniem lub przerwaniem wyjazdu: www.zdalny.us.edu.pl/pl/mobilnosc-miedzynarodowa.

Informacji udziela Biuro Rozliczeń Mobilności Międzynarodowych DWZ: brmm@us.edu.pl, tel.: 32 359 1868, 32 359 1400.

Wyjazdy w ramach wymiany edukacyjnej (Erasmus+, CEEPUS, umowy bilateralne, NAWA, itp.) wstrzymane. Wyłącznie mobilności wirtualne. W przypadku trwających mobilności konieczny natychmiastowy kontakt z Biurem Wymiany Międzynarodowej DWZ. Konieczne uwzględnienie  zaleceń wprowadzanych w programach i projektach w przypadku odwołania lub przerwania mobilności.

Informacje o wyjazdach w ramach wymiany edukacyjnej: https://us.edu.pl/wspolpraca/wspolpraca-miedzynarodowa/mobilnosc-miedzynarodowa/

Informacji o wyjazdach w ramach wymiany edukacyjnej udziela Biuro Wymiany Międzynarodowej DWZ: international@us.edu.pl, tel.: 32 359 11 78.

 

Konkursy NA

Konkursy na stanowiska NA prowadzone w formie zdalnej.

Informacji udziela Dział HR: dhr@us.edu.pl.

Organizacja pracy

Praca zdalna z wyjątkiem jedynie stanowisk niezbędnych do zachowania ciągłości funkcjonowania uczelni określanymi przez rektora i kanclerza.

Pracownicy, którzy odbywają kwarantannę oraz pracownicy, którzy poddani zostali obowiązkowej izolacji w warunkach domowych mogą, za zgodą pracodawcy świadczyć pracę określoną w umowie o pracę w trybie pracy zdalnej i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie.

Wniosek o wyrażenie zgody na pracę zdalną w czasie kwarantanny lub izolacji, stanowiący załącznik nr 1 [WZÓR WYRAŻENIA ZGODY NA PRACĘ ZDALNĄ W CZASIE KWARANTANNY LUB IZOLACJI], należy przekazać na adres: dzial.plac@us.edu.pl oraz do wiadomości: kadry@us.edu.pl.

Informacji udziela Dział Spraw Osobowych i Socjalnych: kadry@us.edu.pl.

 

Zasady świadczenia pracy zdalnej:

 1. pracownik wykonujący pracę zdalną jest zobowiązany do wykonania zleconych zadań w obowiązującym go normalnie czasie pracy, w tym w szczególności: monitorowania poczty służbowej (bieżące prowadzenie korespondencji) oraz obsługi/korzystania ze służbowego telefonu komórkowego i/lub komputera (jeżeli takim dysponuje);
 2. pracownik jest zobowiązany do systematycznego przekazywania wyników zleconej pracy zdalnej za pośrednictwem mediów elektronicznych, a bezpośredni przełożony do bieżącej weryfikacji wykonanej pracy;
 3. bezpośrednich przełożonych pracowników Uniwersytetu zobowiązuje się do utrzymywania stałego kontaktu z pracownikiem wykonującym pracę zdalną
  i nadzorowania efektów jego pracy;
 4. pracę zdalną zleca pracownikowi bezpośredni przełożony [WZÓR POLECENIA PRACY ZDALNEJ].

 

Dodatkowe wytyczne do świadczenia pracy:

 • W zakresie świadczenia pracy w miejscu wykonywania pracy w UŚ:

W przypadku świadczenia pracy w miejscu wykonywania pracy oprócz podstawowego czasu pracy dla pracowników wymienionych w § 34-35 regulaminu pracy UŚ, może być stosowany odpowiednio  ruchomy lub równoważny czas pracy.

 • W zakresie wykonywania pracy łączonej w jednym dniu (praca zdalna oraz świadczenie pracy w miejscu wykonywania pracy w UŚ):

W przypadku łączenia pracy zdalnej oraz świadczenia pracy w miejscu wykonywania pracy w jednym dniu należy uwzględnić, że czas dojazdu do miejsca zamieszkania zalicza się do czasu pracy.

 

W zakresie korespondencji i załatwiania spraw:

 • ograniczenie do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników w pracy;
 • sprawy należy załatwiać za pomocą poczty elektronicznej;
 • do obsługi korespondencji tradycyjnej (przyjmowanie dokumentacji z jednostek oraz od interesariuszy), przeznaczonej dla poszczególnych jednostek administracji ogólnouczelnianej (Rektorat) wyznacza się Kancelarię Ogólną;
 • wszelką korespondencję zaadresowaną na odpowiednie jednostki należy przekazywać za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej; pracownicy jednostek zobowiązani są do odbierania korespondencji z Kancelarii Ogólnej;
 • dokumenty inne niż finansowe, które wymagają złożenia podpisów, do odwołania należy przesyłać jako skany (PDF) lub zdjęcia (JPG); proszę zadbać, aby potrzebne podpisy i pieczątki były wyraźne;
 • dokumenty papierowe należy przesyłać wyłącznie pocztą wewnętrzną poprzez Kancelarię Ogólną;
 • brak możliwości wstępu do budynku z wyjątkiem pracowników świadczących pracę stacjonarną.

 

Uczestnictwo w szkoleniach

Szkolenia prowadzone wyłącznie w formie zdalnej.

Informacji udziela Dział HR: dhr@us.edu.pl.

 

Mobilność

Wyjazdy zagraniczne wstrzymane. Wyłącznie mobilności wirtualne. W przypadku trwających wyjazdów konieczny natychmiastowy kontakt z DWZ.

Informacje o procedurach związanych z odwołaniem lub przerwaniem wyjazdu: www.zdalny.us.edu.pl/pl/mobilnosc-miedzynarodowa.

Informacji udziela Biuro Rozliczeń Mobilności Międzynarodowych DWZ: brmm@us.edu.pl, tel.: 32 359 1868, 32 359 1400.

Wyjazdy w ramach wymiany edukacyjnej (Erasmus+, CEEPUS, umowy bilateralne, NAWA, itp.) wstrzymane. Wyłącznie mobilności wirtualne. W przypadku trwających mobilności konieczny natychmiastowy kontakt z Biurem Wymiany Międzynarodowej DWZ. Konieczne uwzględnienie  zaleceń wprowadzanych w programach i projektach w przypadku odwołania lub przerwania mobilności.

Informacje o wyjazdach w ramach wymiany edukacyjnej: https://us.edu.pl/wspolpraca/wspolpraca-miedzynarodowa/mobilnosc-miedzynarodowa/

Informacji o wyjazdach w ramach wymiany edukacyjnej udziela Biuro Wymiany Międzynarodowej DWZ: international@us.edu.pl, tel.: 32 359 11 78.

 

Rekrutacja NNA

Rekrutacja na stanowiska NNA prowadzona w formie zdalnej.

Informacji udziela Dział HR: dhr@us.edu.pl.

Kwaterowanie/wykwaterowanie

Zakaz kwaterowania nowych mieszkańców. Zakaz odwiedzin. Wdrożenie procedur szybkiego i bezpiecznego opuszczenia akademika (wykwaterowania) poprzez umówienie terminów drogą e-mailową lub telefoniczną. Podczas wykwaterowania kontakt bezpośredni mieszkańca wyłącznie z jednym pracownikiem.

Informacji udziela Centrum Obsługi Studentów: dlastudenta@us.edu.pl.

 

Zasady ogólne

Zakaz czasowego opuszczania DS/DA, zakaz czasowych wyjazdów mieszkańców, opuszczanie miejsca zamieszkania wyłącznie w celu zapewnienia niezbędnych spraw bytowych lub zdrowotnych, po uprzednim poinformowaniu administracji lub portierni, zakaz wychodzenia bez ważnej przyczyny (zdrowotnej) pomiędzy 23.00 a 6.00, kontakt z administracją wyłącznie telefonicznie lub e-mailowo.

Bieżące informacje znajdą Państwo w zakładce komunikaty na stronie: https://www.zdalny.us.edu.pl.

 

Pomieszczenia ogólnodostępne

Bezwzględne stosowanie rygoru sanitarnego. Możliwość przebywania w przestrzeniach ogólnodostępnych wyłącznie dwóch osób jednocześnie.

 

Płatności

Co do zasady płatności elektroniczne. W wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej konieczności administracji osiedla, dostępna będzie możliwość płatności za pośrednictwem terminala płatniczego.

Bieżące informacje znajdą Państwo w zakładce komunikaty na stronie: https://www.zdalny.us.edu.pl.

 

Wizyty gości

Zakaz wszelkich odwiedzin (również wśród mieszkańców osiedla akademickiego, pomiędzy akademikami/DA).

Dostęp do infrastruktury na potrzeby realizacji prac badawczych

Laboratoria zamknięte. Dostęp tylko w wyjątkowych przypadkach dla osób posiadających upoważnienie rektora (realizacja projektów badawczych, które nie mogą być zawieszone, naprawy awarii lub długotrwałe naprawy). Rejestracja osób przebywających w laboratorium i zapewnienie im odpowiednich środków ochrony osobistej.

 

Dostęp do infrastruktury na potrzeby realizacji zajęć dydaktycznych

Brak dostępu do infrastruktury BDA. Zajęcia prowadzone wyłącznie w formie zdalnej, część praktyczna w formie pokazów nagranych filmów.

 

Dostęp do infrastruktury na potrzeby realizacji prac dyplomowych

Brak dostępu do infrastruktury BDA w celu realizacji prac dyplomowych. Prace wyłącznie literaturowe i teoretyczne.

Sportowe zajęcia dydaktyczne

Zajęcia dydaktyczne wyłącznie w formie zdalnie.

Informacji udziela Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu: cwfis@us.edu.pl.

 

Sportowe zajęcia dodatkowe

(m.in. klub AZS, treningi pozadydaktyczne, organizacje studenckie)

Brak możliwości uprawiania stacjonarnej formy sportu na terenie uczelni.

Informacji udziela Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu: cwfis@us.edu.pl.

 

Wynajem

Obiekty sportowe nieczynne. Niemożliwy wynajem.

Informacji udziela Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu: cwfis@us.edu.pl.

Pomieszczenia ogólnodostępne, w tym administracyjne

Ograniczona do minimum liczba osób przebywających w budynku. Ścisłe monitorowanie wejść i wyjść z budynku, bezwzględny rygor sanitarny.

Zakaz prowadzenia działalności gastronomicznej i innej wymienionej w komunikatach.

Częste monitorowanie stosowania pełnego rygoru sanitarnego (kierownicy DAG kampusów, Kierownik Organizacyjny).

 

Pomieszczenia dydaktyczne

Zakaz korzystania z sal dydaktycznych.

return to top