Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Prace nad nową strategią rozwoju uczelni

24 września 2019 roku Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przyjął nową Strategię rozwoju uczelni na lata 2020–2025. Jest to jeden z najważniejszych dokumentów określających zasady funkcjonowanie naszej Alma Mater. Zapisy strategii wyznaczają również kierunek podejmowanych działań umożliwiających osiągnięcie celu, jakim jest przekształcanie Uniwersytetu Śląskiego w uczelnię badawczą. Ma temu służyć przede wszystkim umacnianie sześciu obszarów strategicznych uczelni: kadry, nauki, kształcenia, infrastruktury, współpracy z otoczeniem oraz widzialności.

Strategia rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2020–2025 obejmująca Program działań strategicznych na lata 2019-2020

Projekt strategii został opracowany przez komisję do spraw przygotowania programu działań strategicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2019–2020 we współpracy z Kolegium Rektorskim, przede wszystkim na podstawie wniosków z analiz przeprowadzonych w ramach projektu „ProspectUS – koncepcja umacniania pozycji badawczej Uniwersytetu Śląskiego”. Swoje uwagi do projektu zgłaszali członkowie wspólnoty akademickiej, w tym członkowie Senatu UŚ oraz komisje senackie. Został on również pozytywnie zaopiniowany przez Radę Uniwersytetu Śląskiego.

Z uwagi na duże zmiany w środowisku funkcjonowania uczelni, wynikające przede wszystkim z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nowa strategia rozwoju obejmuje również Program działań strategicznych na lata 2019–2020.

Kontekst Strategii rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2020–2025
i proces jej tworzenia

Wykres pokazujący kontekst zmian: Pod belką z napisem Ustawa 2.0 dwie ścieżki składające się na założenia strategii rozwoju UŚ: ProspectUS oraz analiza strategiczna SWOT, a także Statut UŚ oraz wizja i misja uczelni. Model pokazuje przejście od Uniwersytetu Śląskiego dzisiaj poprzez plan strategiczny ku uczelni badawczej o międzynarodowym znaczeniu i prestiżu. Finansowanie transformacji: program Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza


Źródło: Strategia rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2020–2025

Działania, które miały służyć przystosowaniu Uniwersytetu Śląskiego do zmieniającej się sytuacji prawnej, sprzyjały wytyczaniu nowych kierunków rozwoju uczelni. Dokonano fundamentalnej zmiany paradygmatu jej działalności. Wszystkie podejmowane inicjatywy od tej pory będą służyć jednemu celowi – przekształcaniu Uniwersytetu Śląskiego w uczelnię badawczą.

Jak czytamy w jednym z najważniejszych dokumentów, planowane działania strategiczne powinny skutkować wzrostem jakości prowadzonych badań naukowych oraz kształcenia, pozwalającym osiągnąć w możliwie krótkim czasie poziom najlepszych uczelni w Polsce oraz bardzo dobrych uniwersytetów europejskich.

ProspectUS

ProspectUS

Wspólnota akademicka Uniwersytetu Śląskiego podjęła szeroko zakrojone działania służące analizie stanu naszej uczelni oraz jej otoczenia w ramach projektu „ProspectUS – koncepcja umacniania pozycji badawczej Uniwersytetu Śląskiego”.

Na podstawie opracowanych wniosków, rekomendacji i raportów z badań przygotowane zostały założenia nowej strategii rozwoju uczelni.

Cztery logotypy: logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej,
logo Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA oraz logo Unii Europejskiej z dopiskiem Europejski Fundusz Społeczny Cztery logotypy: logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej,
logo Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA oraz logo Unii Europejskiej z dopiskiem Europejski Fundusz Społeczny

Treści na stronie powstały w ramach projektu "Level up↑ – zwiększenia efektywności komunikacyjnej UŚ i kształtowanie postaw otwartości w środowisku akademickim" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland" realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18

return to top