Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

W stronę doskonałości badawczej

W roku akademickim 2018/2019 rozpoczęły się prace nad najważniejszymi dokumentami określającymi zasady organizacji i funkcjonowania uczelni – nowym Statutem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz założeniami do nowej strategii rozwoju naszej Alma Mater. Działania te związane były m.in. z koniecznością przystosowania uniwersytetu do zmieniającej się sytuacji prawnej wynikającej z nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która weszła w życie 1 października 2018 roku.

Wytyczone zostały nowe kierunki rozwoju uczelni, uwzględniające zmianę paradygmatu jej działalności, tj. przekształcenie Uniwersytetu Śląskiego w uczelnię badawczą. Wskazanych zostało również sześć powiązanych ze sobą obszarów funkcjonowania uczelni, których umacnianie ma doprowadzić do osiągnięcia głównego celu strategicznego. Tymi obszarami są: kadra, nauka, dydaktyka, infrastruktura, widzialność oraz współpraca z otoczeniem.

Niniejsza strona poświęcona jest najważniejszym strukturalnym i organizacyjnym zmianom wprowadzonym na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Zdjęci rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Zdjęcie portretowe JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego

Szanowni Państwo,

w czerwcu 2018 roku przygotowywaliśmy się do kulminacyjnych wydarzeń jubileuszowych związanych z 50-leciem istnienia naszej Alma Mater. Miesiąc później, w lipcu, rząd przyjął Konstytucję dla Nauki, a my w październiku rozpoczęliśmy 51. rok akademicki. Ta symboliczna, choć przypadkowa przecież zbieżność wydarzeń pozwoliła spojrzeć na kolejny etap historii Uniwersytetu Śląskiego wielowymiarowo. Stanęliśmy przed szansą umocnienia naszej pozycji w każdym z obszarów. Postanowiliśmy także sprawdzić, jaką uczelnią jest dziś Uniwersytet Śląski. Te dwa wyzwania wyznaczały kierunek działań, które podjęliśmy w ubiegłym roku akademickim.

Chciałbym podziękować Państwu za dotychczasowy wysiłek i ogrom wykonanej pracy, które wynikały między innymi z konieczności wprowadzenia zmian podyktowanych przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Doceniam Państwa zaangażowanie na rzecz rozwoju Uniwersytetu Śląskiego. Dziękuję za wszystkie głosy w dyskusji na temat przyszłości naszej uczelni – głosy wynikające z troski o dobro wspólnoty i przyszłość miejsca, które wszyscy razem tworzymy.

prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
w latach 2016–2020

Śląski badawczy

Śląski badawczy

to hasło spajające wszystkie działania, które mają służyć umacnianiu pozycji badawczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Jednym z takich działań jest cykl materiałów publikowanych w mediach UŚ, prezentujących m.in. projekty badawcze, patenty i naukowe zainteresowania pracowników związanych z uczelnią.

Idea Śląskiego badawczego zrodziła się podczas spotkań zespołu ds. komunikacji strategii w ramach projektu ProspectUS

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Uniwersytet Śląski, dążąc do umacniania pozycji badawczej, zachęca badaczy i dydaktyków do podejmowania działań w obszarach o kluczowym znaczeniu dla ludzkości, uwzględniających równowagę pomiędzy rozwojem gospodarczym, społecznym i środowiskowym.

Uczelnia wpiera tym samym realizację  Celów Zrównoważonego Rozwoju przyjętych przez przedstawicieli 193 państw członkowskich ONZ w 2015 roku.

Uniwersytet opiera się na doświadczaniu

Nowy spot Uniwersytetu Śląskiego

Uniwersytet opiera się na doświadczaniu – tak brzmi myśl przewodnia nowego spotu promującego działalność Uniwersytetu Śląskiego. Scenariusz filmu opiera się na przekonaniu, że inspiracją do podejmowanych inicjatyw jest właśnie doświadczanie, znajdujące swój wyraz w działalności edukacyjnej i badawczej.

Materiał filmowy powstał w oparciu o rezultaty projektu ProspectUS, w nagraniach udział wzięli studenci, doktoranci oraz pracownicy uczelni.

Cztery logotypy: logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej,
logo Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA oraz logo Unii Europejskiej z dopiskiem Europejski Fundusz Społeczny Cztery logotypy: logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej,
logo Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA oraz logo Unii Europejskiej z dopiskiem Europejski Fundusz Społeczny

Treści na stronie powstały w ramach projektu "Level up↑ – zwiększenia efektywności komunikacyjnej UŚ i kształtowanie postaw otwartości w środowisku akademickim" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland" realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18

return to top