Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Prace nad nowym statutem uczelni

Senat Uniwersytetu Śląskiego przyjął nowy statut uczelni 28 maja 2019 roku. Prace nad przygotowaniem dokumentu, który określa zasady organizacji i funkcjonowania śląskiej Alma Mater, trwały ponad rok. Najważniejszy akt prawny dostosowuje wewnętrzne regulacje do wymogów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ułatwiając wprowadzanie rozwiązań służących umacnianiu pozycji badawczej uczelni i usprawnianiu działalności dydaktycznej.

Zapisy Statutu UŚ wskazują podstawowe, konstytuujące wspólnotę akademicką wartości, jakimi są: wolność badań naukowych, działalności artystycznej i kształcenia, równość szans wszystkich członków wspólnoty Uniwersytetu, poszanowanie ludzkiej godności oraz poszukiwanie prawdy.

Statut Uniwersytetu Śląskiego wszedł w życie 1 października 2019 roku.

Ekran laptopa, na którym otwarta jest strona ze Statutem UŚ Statut Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uchwalony przez Senat uczelni 28 maja 2019 roku

Dokument określa takie zasady organizacji i funkcjonowania uczelni, jak:

  • sposób powoływania i odwoływania organów uczelni, m.in. podmiotów uprawnionych do wskazywania kandydatów na rektora oraz sposób organizowania wyborów,
  • skład rady uczelni oraz senatu oraz zasady i tryb funkcjonowania rady uczelni, senatu i kolegium elektorów,
  • typy jednostek organizacyjnych uczelni,
  • zasady powoływania osób do pełnienia funkcji kierowniczych i ich odwoływania,
  • tryb nadawania tytułu doktora honoris causa,
  • zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez uczelnię,
  • zasady dysponowania mieniem uczelni,
  • tryb nadawania regulaminu organizacyjnego.

Przygotowanie jednego z najważniejszych dokumentów regulujących sposób funkcjonowania uczelni wymagało zaangażowania całej wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Śląskiego. Sześć zespołów opracowywało założenia do Statutu UŚ w zakresie: badań naukowych, kształcenia, szkół doktorskich, struktury uczelni, spraw kadrowych oraz administracji uczelni. Członkowie zespołów, pracując w formule think tanków, proponowali rozwiązania, które następnie dyskutowane były na forum społeczności akademickiej podczas debaty na temat przyszłości uczelni zorganizowanej w czerwcu 2018 roku oraz w ramach cyklu spotkań otwartych. Opinie można było również przesyłać za pośrednictwem specjalnie utworzonego adresu poczty elektronicznej. Utworzony został serwis internetowy poświęcony planowanym zmianom i pracom nad nowym Statutem UŚ: www.strategia.us.edu.pl.

Lista powołanych zespołów oraz członków została udostępniona na stronie: www.strategia.us.edu.pl.

Transmisja z debaty na temat przyszłości uczelni dostępna jest na stronie Telewizji Internetowej UŚ.

Nagrania wideo ze spotkań dotyczących koncepcji rozwiązań statutowych zostały opublikowane na stronie: www.us.edu.pl.

Źródło: www.us.edu.pl.

Zdjęcie rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Cztery logotypy: logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej,
logo Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA oraz logo Unii Europejskiej z dopiskiem Europejski Fundusz Społeczny Cztery logotypy: logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej,
logo Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA oraz logo Unii Europejskiej z dopiskiem Europejski Fundusz Społeczny

Treści na stronie powstały w ramach projektu "Level up↑ – zwiększenia efektywności komunikacyjnej UŚ i kształtowanie postaw otwartości w środowisku akademickim" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland" realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18

return to top