Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Zmiany strukturalne i funkcjonalne

Na początku roku akademickiego 2019/2020 prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2016–2020, przekazywał w liście do wspólnoty akademickiej najważniejsze informacje dotyczące zmian strukturalnych i funkcjonalnych, które zaczynały obowiązywać w śląskiej Alma Mater.

Nowy ustrój uczelni budowany był w oparciu o wartości autonomii i jedności, a model organizacyjny wynikał z trzech kluczowych założeń.

Pierwszym z nich było dążenie do rozdziału organizacyjnego działalności badawczej i dydaktycznej.

Drugie odnosiło się do uwolnienia pełni potencjału badawczego – głównie młodszych pracowników uczelni.

Natomiast trzecie oznaczało koncentrację na realizacji przyjętej strategii oraz zapewnieniu odpowiedzialności i rozliczalności każdej osoby pełniącej funkcje kierownicze za efektywność wykonywania powierzonych jej zadań organizacyjnych – w celu zwiększenia sprawności działania uczelni.

Te działania mają prowadzić do dalszego rozwoju Uniwersytetu Śląskiego, umacniania jego pozycji badawczej oraz zapewnienia wysokiego miejsca wśród najlepszych uczelni w Polsce.

Nowa struktura uczelni

W wyniku zmian, których kierunek wyznaczała ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, opracowany został nowy model oceny jakości działalności naukowej obowiązujący na polskich uczelniach.

Ewaluacja prowadzona będzie w ramach dyscyplin naukowych, przy czym ocenie poddane zostaną indywidualne osiągnięcia pracowników, którzy reprezentują daną dyscyplinę.

Każda dyscyplina otrzyma jedną z pięciu kategorii naukowych, tj. A+, A, B+, B albo C. Od tej oceny uzależnione będą nie tylko nadawane uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów, lecz również kwota subwencji otrzymywanej z budżetu państwa oraz możliwość ubiegania się o status uczelni badawczej w kolejnych odsłonach konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (źródło: www.konstytucjadlanauki.gov.pl).

Wspólnota Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, odpowiadając na te zmiany, zaproponowała m.in. nową strukturę uczelni, sprzyjającą efektywnemu wdrożeniu modelu zarządzania badaniami naukowymi z poziomu poszczególnych dyscyplin uprawianych w instytutach. Nowa struktura UŚ zaczęła obowiązywać 1 października 2019 roku.

Począwszy od roku akademickiego 2019/2020 w ramach uczelni funkcjonuje 8 wydziałów oraz 25 instytutów dyscyplinowych.

Ze strukturą Uniwersytetu Śląskiego można zapoznać się na stronie: www.us.edu.pl.

Rada Uniwersytetu Śląskiego

Pierwsza Rada Uniwersytetu Śląskiego została powołana przez Senat UŚ w lutym 2019 roku. Do momentu wejścia w życie nowego Statutu UŚ zakres prac gremium obejmować będzie uchwalenie regulaminu funkcjonowania Rady, opiniowanie projektu statutu Uniwersytetu Śląskiego oraz wskazanie kandydatów na rektora (po zaopiniowaniu przez Senat UŚ). Organ ma również wspierać uczelnię we współpracy z otoczeniem samorządowym i gospodarczym.

Wraz z rozpoczęciem roku akademickiego 2019/2020 uprawnienia Rady zostały rozszerzone do tych, które określono w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Członkami pierwszej Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zostali:

  • przedstawiciele uczelni – prof. zw. dr hab. Adam Dziadek, prof. zw. dr hab. Marian Paluch oraz dr hab. Edyta Sierka,
  • osoby spoza wspólnoty akademickiej – dr Andreas Glenz, Piotr Uszok oraz prof. zw. dr hab. n. med. Edward Wylęgała,
  • przewodniczący samorządu studenckiego – Łukasz Grabolus.

Funkcję przewodniczącego Rady pełni Piotr Uszok. Uchwałę w tej sprawie Senat UŚ przyjął podczas posiedzenia, które odbyło się 26 marca 2019 roku.

Posiedzenie pierwszej Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się 7 marca 2019 roku. W spotkaniu oprócz członków organu udział wzięli prorektorzy: prof. zw. dr hab. Andrzej Noras i dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, a także prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek (rektor uczelni w latach 2002–2008), przewodnicząca komitetu nominacyjnego prof. zw. dr hab. Barbara Kożusznik oraz kanclerz Uniwersytetu Śląskiego dr Agnieszka Skołucka. Kadencja pierwszej Rady będzie trwać do 31 grudnia 2020 roku.

Źródło: www.us.edu.pl.

Zdjęcie portretowe JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego

„Wykonując wolę wspólnoty naszej Uczelni, nową ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, którą uchwalił Sejm RP w 2018 r., potraktowaliśmy jako szansę i wyzwanie inspirujące nas do podejmowania działań. Opracowaliśmy nowy statut Uniwersytetu Śląskiego oraz szereg innych aktów prawnych. Na ich podstawie wprowadzamy nowy ustrój naszej Uczelni, to znaczy nową strukturę, nowe organy i ciała kolegialne, nowy sposób ich powoływania oraz nowe kompetencje. Uniwersytet Śląski wszedł na drogę zmian – zarówno strukturalnych, jak i funkcjonalnych. Są one doniosłe, ale konieczne dla dalszego rozwoju Uczelni (…).”

prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
w latach 2016–2020

źródło: www.us.edu.pl

Cztery logotypy: logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej,
logo Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA oraz logo Unii Europejskiej z dopiskiem Europejski Fundusz Społeczny Cztery logotypy: logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej,
logo Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA oraz logo Unii Europejskiej z dopiskiem Europejski Fundusz Społeczny

Treści na stronie powstały w ramach projektu "Level up↑ – zwiększenia efektywności komunikacyjnej UŚ i kształtowanie postaw otwartości w środowisku akademickim" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland" realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18

return to top