Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Biofizyka

studia I i II stopnia

Biofizyka dedykowana jest ludziom zafascynowanym przedmiotami ścisłymi, którym zależy na rozwoju interdyscyplinarnym (z zakresu biologii, fizyki, chemii i matematyki). Kierunek ten pozwala zagłębić się w meandry biofizyki molekularnej, termodynamiki procesów biologicznych, a także krystalochemii. Jesteście ciekawi, na czym polega modelowanie procesów na poziomie molekularnym? Chcecie dowiedzieć się, jaką funkcję pełnią metody eksperymentalne w badaniach biologicznych? Poznać mikrobiologię, immunologię i genetykę molekularną? Dodatkowo w ramach wyboru specjalności oferujemy optykę okularową z elementami optometrii lub biofizykę molekularną.

Biofizyka: optometria

Kolejnym ważnym krokiem w zgłębianiu biofizyki są studia II stopnia, pogłębiające wiedzę z zakresu metod eksperymentalnych stosowanych w badaniach materii ożywionej, anatomii, fizjologii człowieka oraz wpływu zjawisk elektrycznych i magnetycznych na organizmy żywe. Wybrane w toku studiów specjalności (optometria lub biofizyka molekularna) umożliwiają natomiast zdobycie fachowych umiejętności praktycznych.

Ścieżka kariery po biofizyce prowadzi m.in. do zawodu optometrysty (NO), placówek farmaceutycznych, instytucji naukowych, a także firm związanych z ochroną zdrowia i ochroną środowiska.

Studia są prowadzone w nowoczesnym obiekcie badawczo-dydaktycznym, w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie, znakomicie skomunikowanym z centrum Chorzowa i Katowic.

img
O kierunku biofizyka O kierunku biofizyka

Na kierunku biofizyka prowadzimy studia stacjonarne na dwóch stopniach kształcenia:

 • I stopień – studia licencjackie
  6 semestrów = 3 lata
 • II stopień – studia magisterskie
  4 semestry = 2 lata

Studia biofizyka: informacje
Biofizyka jest kierunkiem o charakterze interdyscyplinarnym łączącym wiedzę z zakresu biologii, fizyki i chemii. Podczas studiów I stopnia studenci zdobywają ogólną wiedzę i umiejętności z zakresu matematyki wyższej, fizyki doświadczalnej, w tym optyki oraz medycyny, chemii oraz z biologii. Wykłady połączone z laboratoriami umożliwiającymi prowadzenie eksperymentów, a tym samym połączenie wiedzy i praktyki, co znacząco ułatwia zrozumienie związków między teorią i doświadczeniem, a także między poszczególnymi dziedzinami nauki. Studenci uzyskują wszechstronną wiedzę o procesach fizycznych i chemicznych zachodzących w komórkach i tkankach, a także profesjonalną wiedzę z zakresu fizyki molekularnej, chemii kwantowej, krystalochemii białek, biochemii umożliwiającą zrozumienie zjawisk na poziomie molekularnym. Szczególna uwaga jest położona na procesy biofizyczne zachodzące w komórkach. W przypadku specjalności optyka okularowa z elementami optometrii nacisk nałożony jest na optykę falową i geometryczną, optykę fizjologiczną, optykę okularową oraz podstawy optometrii, czyli refrakcję czy widzenie obuoczne.
Podczas studiów II stopnia  studenci pogłębiają wiedzę i umiejętności najpierw w ramach tzw. przedmiotów wspólnych: biofizyki molekularnej, matematyki wyższej, matematycznych podstaw modelowania komputerowego i pracowni modelowania komputerowej, prowadzonej przez cały okres studiów. Uzyskują wiedzę z anatomii człowieka, a także o wpływie zjawisk elektrycznych i magnetycznych, w tym naturalnych i sztucznych źródeł promieniowania, na organizmy żywe. Mają także możliwość wysłuchania wykładów o najnowocześniejszych materiałach stosowanych w biologii i medycynie, w tym o nanomateriałach. Wszystkie wykłady połączone są z zajęciami laboratoryjnymi (w wymiarze 1/3 godzin wykładu i 2/3 godzin przeznaczonych na ćwiczenia w laboratorium), co odzwierciedla eksperymentalny charakter tych studiów. Dodatkowo w ramach pracowni specjalistycznej studenci uzyskują możliwość pracy na unikalnej aparaturze pomiarowej, w pracowniach badawczych. W programie studiów przewidziano ponadto lektorat specjalistycznego języka angielskiego oraz wykład z filozofii przyrody.

Specjalności na kierunku biofizyka Specjalności na kierunku biofizyka

Na studiach I stopnia proponujemy specjalności:

 • biofizyka molekularna,
 • bioelektronika,
 • optyka okularowa z elementami optometrii.

Wyboru specjalności dokonuje się pod koniec drugiego semestru.

Po ukończeniu studiów I stopnia, student może kontynuować kształcenia na II stopniu. Od drugiego semestru, obok tzw. wspólnych modułów, studenci realizują zajęcia związane z wybraną specjalnością:

 • biofizyka molekularna,
 • biofizyka leków,
 • optometria.
Dlaczego warto u nas studiować biofizykę? Dlaczego warto u nas studiować biofizykę?

Uniwersytet Śląski jest największą w województwie śląskim uczelnią akademicką i jedną z największych w Polsce. Pracownicy, studenci i młodzi naukowcy związani z Uniwersytetem Śląskim włączają się w poszukiwanie rozwiązań problemów uznanych w Polsce i na świecie za priorytetowe dla rozwoju cywilizacyjnego.

Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego Uniwersytetu Śląskiego to jedno z najlepszych w Polsce miejsc do prowadzenia badań i edukacji w dziedzinie biofizyki. Od lat zajmujemy jedno z najwyższych miejsc w rankingach naukowych polskich uczelni w dyscyplinie fizyka.

Nasi wykładowcy są nagradzani wieloma nagrodami, zarówno za działalność naukową jak i edukacyjną. Od prawie 50ciu lat jesteśmy także źródłem innowacji w nauczaniu biofizyki.

Cechuje nas indywidualne podejście do studenta, pozwalające mu na błyskawiczny rozwój w interesującym go kierunku badań. Dodatkowo studenci mają możliwość uczestniczenia w badaniach naukowych prowadzonych w Instytucie już od pierwszych lat studiów.

Atuty kierunku biofizyka Atuty kierunku biofizyka
 • Nowoczesny program kształcenia stworzony we współpracy z innymi uczelniami w kraju i z zagranicy oraz przy współudziale przedstawicieli firm z branży farmaceutycznej i biotechnologii.
 • Zajęcia prowadzone w formie wykładów, konwersatoriów i laboratoriów z naciskiem położonym na zdobywanie wiedzy praktycznej – prowadzone metodą „learning-by-doing”.
 • Nauczyciele to wysoko wykwalifikowana kadra posiadająca wybitny dorobek naukowy oraz bogate doświadczenie dydaktyczne.
 • Studenci mają pełny dostęp do laboratoriów i pod opieką pracowników mogą realizować swoje pomysły badawcze.
 • Kształcenie jest ściśle powiązane z badaniami naukowymi realizowanymi przez pracowników Instytutu Fizyki.
 • Zainteresowani studenci mogą brać udział w realizacji projektów badawczych powadzonych na Wydziale.
 • Działalność w kole naukowym sprzyja rozwojowi pasji badawczych i stwarza możliwości udziału w konferencjach naukowych.
 • Praktyczne kształcenie powiązane jest z praktykami zawodowymi w firmach i instytucjach o profilu zawodowym.
 • W ubiegłych latach nasi studenci odbywali studia i praktyki w partnerskich uczelniach we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i we Włoszech.
Gdzie i czego będziesz się uczył na kierunku biofizyka? Gdzie i czego będziesz się uczył na kierunku biofizyka?

Wybierając kierunek biofizyka będziesz zdobywać wiedzę o organizmach żywych, biomolekułach i farmaceutykach. Poznasz ich budowę i molekularne podstawy życia.  Przy tym:

 • poznasz i wzbogacisz wiedzę z biologii, biochemii, fizyki i matematyki – bez podstaw nie będziesz dobrym specjalistą,
 • opanujesz język angielski na dwuletnim kursie języka angielskiego,
 • możesz uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w języku angielskim,
 • poznasz podstawy metod statystycznej analizy danych i programowania w języku Python,
 • możesz wybrać zajęcia z nauk humanistycznych i społecznych,
 • zdobędziesz wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy w laboratoriach biofizycznych,
 • sam wybierzesz interesującą Cię specjalizację, która umożliwi Ci rozwijanie zainteresowań,
 • nabędziesz podstawowych umiejętności w pracy naukowej – wykonasz badania, dokonasz ich analizy, wyciągniesz wnioski i przedstawisz to w swojej pracę licencjackiej.

a poza tym możesz:

 • rozwijać swoje pasje naukowe w kole naukowym,
 • brać udział w pracach badawczych prowadzonych na Wydziale,

spędzać miło czas ze znajomymi w centrum Katowic lub w zaciszu akademików w Katowicach-Ligocie.

Praktyki i staże Praktyki i staże
 • Po drugim roku studiów odbędziesz 120 godzin praktyk w firmach związanych z profilem studiów. Firmę wybierzesz sobie sam lub skorzystasz z bazy firm współpracujących z nami w kształceniu studentów. Będziesz miał możliwość odbycia staży w szpitalach czy instytucjach naukowych o profilu biofizycznym, optometrycznym, optyki okularowej czy okulistyki. Część zajęć z biologii odbywa się na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego. Studia mają charakter międzyobszarowy.
 • Możesz też wziąć udział w dodatkowych stażach proponowanych w ramach projektów realizowanych na Uczelni.
Gdzie są prowadzone zajęcia? Gdzie są prowadzone zajęcia?

Odwiedź nas w Chorzowie

Zajęcia na kierunku biofizyka odbywają się na terenie kampusu Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych SMCEiBI w Chorzowie. W skład chorzowskiego kampusu poza salami wykładowymi wchodzą wyspecjalizowane, świetnie wyposażone laboratoria (często unikatowe w skali światowej) pozwalające studentom rozpocząć swoją przygodę z najnowocześniejszą technologią i pokazują jak prowadzić badania oraz realizować projekty naukowe na najwyższym światowym poziomie. Warto wiedzieć, że Kampus jest znakomicie skomunikowany z centrum Chorzowa i Katowic.

Budynek Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych Chorzowie

Co po studiach i co robią absolwenci kierunku biofizyka? Co po studiach i co robią absolwenci kierunku biofizyka?

Biofizyk to osoba, która potrafi badać procesy fizyczne zachodzące w organizmach. Ta dziedzina w sposób oczywisty związana jest z biochemią, czyli z obszarem wiedzy, w którym z pewnością będą następować przełomowe odkrycia naukowe. Absolwenci kierunku:

 • pracują w laboratoriach biologicznych, farmaceutycznych i związanych z ochroną środowiska,
 • zakładają własne firmy.
Dla kogo? Dla kogo?

Rozwój współczesnego świata zależy nie tylko od techniki, ale również od naszej wiedzy o żywych organizmach. Zrozumienie zasad ich funkcjonowania na poziomie molekularnym jest drogą do nowych technologii chroniących i ratujących życie. Weź w tym udział, jeżeli nie boisz się wyzwań, lubisz nauki ścisłe i pasjonuje Cię odkrywanie praw przyrody. Kształcąc się i pracując z nami wzbogacisz swoją wiedzę, znajdziesz ciekawy zawód, a może pasję do pracy naukowej.

 

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

dr Agnieszka Szurko – sekretarz komisji rekrutacyjnej
mgr Anna Milejska – dziekanat

Jak zacząć?

 1. Zapoznaj się z opisem kierunku i kryteriami kwalifikacji na studia.
 2. Załóż konto i zarejestruj się w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów).
 3. Po zakwalifikowaniu na studia wydrukuj wskazane w systemie IRK dokumenty i złóż je w Dziekanacie Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych w Chorzowie ul. 75. Pułku Piechoty 1A, P/0/11.

Zapraszamy!

return to top