Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English

Komunikat w sprawie powrotu do kształcenia kontaktowego oraz wdrożenie pierwszego poziomu zabezpieczeń na uczelni od 21.02.2022 r.

15.02.2022 - 14:46 aktualizacja 16.02.2022 - 10:34
Redakcja: AJS
Tagi: komunikaty

Szanowni Państwo,

w oparciu o dane statystyczne wskazujące na spadek zachorowań na COVID-19 w kraju, a przede wszystkim w naszej uczelni, podjąłem decyzję o rozpoczęciu kształcenia w semestrze letnim 2021/22 w formie stacjonarnej z elementami kształcenia zdalnego oraz przywróceniu 1. (żółtego) stopnia zagrożenia. Licząc się z tym, że zakażenia, nawet jeśli o łagodniejszym przebiegu i mniejszej liczbie, nadal będą miały miejsce, izolacja i kwarantanna będą traktowane jako usprawiedliwiona nieobecność w pracy i na zajęciach, czy też będą podstawą do przywrócenia terminu egzaminu i przedłużenia sesji. Ponadto, w przypadku, gdy student, doktorant lub pracownik podejrzewa u siebie zakażenie COVID-19 rekomendujemy niezwłoczne zgłoszenie się na test, a zaświadczenie o przeprowadzeniu testu (nawet z wynikiem negatywnym) będzie traktowane jako usprawiedliwiające nieobecność na zajęciach lub w pracy.

Zdaję sobie sprawę, że zachorowanie na COVID-19 wzmaga zagrożenie zdrowia w przypadku chorób współistniejących. Dla pracownika, doktoranta lub studenta w takiej sytuacji wprowadzamy możliwość wnioskowania do dziekanów o zgodę na pracę zdalną lub na Indywidualną Organizację Studiów.

Wiele wskazuje na to, że wirus pozostanie z nami dłużej, a naszym zadaniem i troską będzie, jak żyć z nim w sposób maksymalnie bezpieczny, lecz by było to życie pełne, jakie wiedliśmy przed epidemią. Nauka oraz nasza codzienna odpowiedzialność za siebie pomogą nam w tym z pewnością.

 

Bądźcie zdrowi

Ryszard Koziołek

na żółtym tle napis POZIOM 1, w tle kampus UŚ

WYTYCZNE

Poziom zabezpieczeń

Od 21 lutego status zabezpieczeń COVID-19 zostanie ponownie obniżony do poziomu pierwszego (oznaczonego kolorem żółtym), o którym mowa w zarządzeniu Rektora UŚ nr 179 z dnia 16 października 2020 r. Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzonych rozwiązań znajdują się na stronie: us.edu.pl/uczelnia/status-zabezpieczen-covid-19/poziom-1.

Zajęcia dydaktyczne – informacje ogólne

 • W semestrze letnim, począwszy od 21 lutego 2022 r. zajęcia dydaktyczne będą odbywały się w formie stacjonarnej z elementami kształcenia zdalnego.
 • Szczegółowe wytyczne zostały uwzględnione w planach zajęć przygotowanych przez dyrekcje kierunków.
 • Wykłady w dużych grupach mogą odbywać się zdalnie, nie zaleca się, aby w jednym dniu student musiał uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych i zdalnych.
 • W trakcie zajęć dydaktycznych oraz w przestrzeniach wspólnych, noszenie maseczek ochronnych zakrywających usta i nos jest obowiązkowe. Możliwa jest modyfikacja zasad używania maseczek ochronnych:
  1. z używania maseczek zwolniony jest prowadzący zajęcia oraz osoby wypowiadające się;
  2. prowadzący zajęcia lub spotkanie może wyrazić zgodę na zdejmowanie maseczek w sytuacjach, kiedy charakter zajęć i zadania realizowane w ich ramach powodują, że stosowanie maseczek jest niemożliwe lub znacznie utrudnione;
  3. dla pozostałych osób używanie maseczek na zajęciach jest obowiązkowe w szczególności, gdy nie jest możliwe zachowanie dystansu 1,5 m.

Wytyczne dla studentów i doktorantów

 • Jeśli co najmniej 50% składu grupy zajęciowej poddane zostało izolacji lub jest skierowane na kwarantannę dziekan może wprowadzić doraźnie zdalną formę zajęć.
 • W przypadku podejrzenia objawów choroby zaleca się pozostanie w domu oraz skorzystanie z konsultacji lekarskiej lub wykonanie testu w kierunku COVID-19. Zaświadczenie lekarskie lub potwierdzenie wykonania testu będą podstawą do usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach.
 • Osobom ze szczególnymi uwarunkowaniami medycznymi (np. choroby współistniejące), dla których funkcjonowanie w okolicznościach pandemicznych wiąże się z podwyższonym ryzykiem zaleca się wystąpienie z wnioskiem o przyznanie Indywidualnej Organizacji Studiów (wzór dostępny pod adresem: us.edu.pl/student/…/ios-czyli-indywidualna-organizacja-studiow).

Wytyczne dla nauczycieli akademickich

 • Dziekan Wydziału może, na prośbę osoby prowadzącej zajęcia, wyrazić zgodę na doraźną zmianę formy zajęć ze stacjonarnej na zdalną w przypadku izolacji lub kwarantanny nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia, pod warunkiem że wystąpi on z wnioskiem o możliwość realizowania pracy zdalnej.
 • W szczególnych przypadkach, na pisemny wniosek nauczyciela akademickiego, ze względu na stan zdrowia pracownika, dziekan może wyrazić zgodę na zdalne prowadzenie przez niego zajęć w semestrze letnim 2021/2022.

Wytyczne dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 • Począwszy od 21 lutego 2022 r. praca realizowana będzie co do zasady w formie stacjonarnej.
 • Na czas nieokreślony wprowadza się możliwość świadczenia pracy zdalnie w proporcji 1/4 (1 dzień świadczenia pracy w formie zdalnej/4 dni świadczenia pracy w Uczelni). Możliwe jest łączne wykorzystanie dni przewidzianych na świadczenie pracy zdalnej (maksymalnie 4 dni w miesiącu).
 • W każdym przypadku świadczenie pracy zdalnej jest możliwe, o ile pozwala na to rodzaj i  sposób wykonywanej pracy.
 • Decyzję o zleceniu pracy zdalnej oraz organizacji pracy w podległej jednostce podejmuje bezpośredni przełożony pracownika.
 • W przypadku konieczności zlecenia pracy zdalnej powyżej 1 dnia decyzje podejmuje kanclerz na wniosek bezpośredniego przełożonego.

Inne działania

Wydarzenia, mobilności oraz spotkania organizacyjne mogą odbywać się w tradycyjnej formie przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Wątpliwości i pytania w zakresie organizacji spotkań można skonsultować za pośrednictwem adresu: covid@us.edu.pl.

return to top