Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Prof. Maksymilian Pazdan

Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli nauk prawnych, niekwestionowany autorytet w zakresie prawa cywilnego, najwybitniejszy polski znawca prawa prywatnego międzynarodowego.

W latach 1953−1957 odbył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, z którym związał początki swojej pracy naukowo-dydaktycznej – był wybitnym uczniem profesora Kazimierza Przybyłowskiego, twórcy polskiej szkoły prawa prywatnego międzynarodowego. W Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskał również stopnie naukowe doktora (1964) i doktora habilitowanego (1974). W 1979 roku otrzymał tytuł naukowy profesora.

W 1968 roku podjął pracę naukowo-dydaktyczną na Wydziale Prawa i Administracji nowo powstałego Uniwersytetu Śląskiego, do którego przeniósł doświadczenia lwowskiej i krakowskiej szkoły w zakresie badań nad prawem prywatnym i kolizyjnym, czego efektem było stworzenie na Śląsku najważniejszego w Polsce ośrodka cywilistycznego i zbudowanie najsilniejszej nowoczesnej szkoły prawa prywatnego międzynarodowego, osiągnięciami dorównującej dorobkowi nauki francuskiej i niemieckiej, powszechnie uznawanymi za wiodące w dziedzinie prawa kolizyjnego.

W Uniwersytecie Śląskim pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji: Prodziekana (1972−1978) i Dziekana Wydziału (1978−1980), w latach 1980−1987 był Prorektorem ds. Nauki, a w latach 1990−1996 pełnił urząd Rektora. Do 2006 r. kierował Katedrą Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego.

Dorobek naukowy znajduje się w ponad 170 publikacjach, wśród nich na szczególną uwagę zasługuje podręcznik z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego oraz dzieła monograficzne, prace studialne, artykuły i opinie. Zwieńczeniem wysiłku naukowego było opracowanie autorskiego projektu ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym na zamówienie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości.

Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, Międzynarodowej Akademii Prawa Porównawczego, członkiem Sekcji Polskiej Towarzystwa Przyjaciół Francuskiej Kultury Prawniczej im. Henri Capitanta, Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego oraz Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego. Jest jednocześnie członkiem kolegiów redakcyjnych i rad programowych czasopism naukowych. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. W latach 1999−2002 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

Za całokształt działalności oraz osiągnięcia naukowo-dydaktyczne i organizacyjne uhonorowany m.in. Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Jest Kawalerem Orderu Palm Akademickich oraz Doktorem honoris causa Uniwersytetu w Rostowie nad Donem.

W 2006 roku został wyróżniony uniwersytecką Nagrodą „Pro Scientia et Arte” przyznaną „za wybitne i twórcze osiągnięcia naukowe i dydaktyczne”.

return to top