Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
Logo projektu GEPARD

GEPARD: Gender Equality Programme in Academia – Raising Diversity

Program równości płci w środowisku akademickim – zwiększenie różnorodności

Idea

Założeniem projektu GEPARD jest stworzenie warunków równych szans dla kobiet i mężczyzn w środowisku akademickim. W tym celu opracowujemy system działań w ramach polityki organizacyjnej, które z jednej strony ukierunkowane są na eliminację dyskryminacji ze względu na płeć (zarówno wśród osób pracujących, jak i uczących się), a z drugiej strony dążą do zwiększania różnorodności w sferze akademickiej.

Projekt realizowany jest w ramach międzynarodowego konsorcjum złożonego z instytucji szkolnictwa wyższego z Polski, Austrii, Węgier, Cypru, Malty, a także włoskiego przedsiębiorstwa ściśle powiązanego ze środowiskiem akademickim. Działania konsorcjum wspierane są przez stowarzyszone z nim instytucje partnerskie.

Cele

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu związanemu z płcią przez wypracowanie w międzynarodowym konsorcjum systemu działań w ramach polityki organizacyjnej, które doprowadzą do eliminacji w środowisku akademickim dyskryminacji ze względu na płeć.

cel szczegółowy 1:

zbudowanie uniwersalnego modelu polityki równości płci w przestrzeni akademickiej

cel szczegółowy 2:

wymiana i promocja dobrych praktyk w zakresie równości płci w środowisku akademickim

cel szczegółowy 3:

wzmocnienie współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami

cel szczegółowy 4:

promocja integracji i różnorodności w sektorze szkolnictwa wyższego

Działania

Osiągnięcie celów i wyników projektu jest możliwe dzięki:

  1. zbudowaniu sieci współpracy pomiędzy organizacjami z różnych sektorów oraz o różnych kompetencjach i doświadczeniach, działających w różnych regionach Europy i środowiskach lokalnych;
  2. wzmacnianiu współpracy pomiędzy partnerami projektu;
  3. różnym formom kreatywnej współpracy pomiędzy partnerami w ramach konsorcjum. Zaliczają się do nich bezpośrednie spotkania, wzajemna edukacja, praca zdalna w trybie online i offline w ramach realizowanych prac projektowych (konsultacje wewnętrzne, burza mózgów itp.);
  4. konsultacjom z docelowymi beneficjentami wyników projektu;
  5. konsultacjom z ekspertami;
  6. wypracowaniu efektów intelektualnych.

Rezultaty

Międzynarodowe konsorcjum opracowuje 4 rezultaty intelektualne:

Prace związane z rezultatem nr 1: styczeń 2022 – styczeń 2024

Prace związane z rezultatem nr 2: luty 2022 – luty 2024

Prace związane z rezultatem nr 3: wrzesień 2022 – luty 2024

Prace związane z rezultatem nr 4: wrzesień 2022 – luty 2024

Warsztaty upowszechniające: luty, marzec 2024

Ewaluacja: styczeń 2022 – marzec 2024

Kontakt

Koordynatorka merytoryczna:

prof. dr hab. Ewa Jarosz
e-mail: ewa.jarosz@us.edu.pl

Koordynatorka administracyjna:

dr Marta Margiel
e-mail: marta.margiel@us.edu.pl

Gender Equality Programme in Academia – Raising Diversity, GEPARD

Numer projektu: 2021-1-PL01-KA220-HED- 000027532

Flaga europejska oraz tekst: dofinansowane przez Unię Europejską

Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

return to top