Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Status zabezpieczeń COVID-19

POZIOM 2

POZIOM ZAGROŻENIA 2

Wdrożenie zaostrzonego rygoru sanitarnego. Praca świadczona głównie zdalnie, uczelnia zamknięta dla osób trzecich, ograniczenie mobilności i kontaktów, zwiększenie ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni.

OGÓLNE WYTYCZNE

RYGOR SANITARNY

wdrożenie ograniczeń wynikających z wytycznych GIS wobec wzrostu zagrożenia. Częsta dezynfekcja rąk; bezwzględne zachowanie odległości co najmniej 1,5 m; bezwzględne zakrywanie nosa i ust. Stosowanie przegród. Ograniczenie kontaktów do minimum. Ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją na drzwiach sali. Częste wietrzenie pomieszczeń, częsta dezynfekcja powierzchni, sanitariatów

DYDAKTYKA

zajęcia odbywają się zdalnie z wyjątkiem tych, które nie są możliwe do zorganizowania w ten sposób (zajęcia praktyczne, laboratoryjne, terenowe) lub zajęć o charakterze indywidualnym (konsultacje, tutoring, małe grupy seminaryjne, spotkania kół naukowych); wszelkie zajęcia stacjonarne z zachowaniem ścisłych rygorów sanitarnych, kontrolą dostępu i identyfikacją uczestników

DOSTĘPNOŚĆ

uczelnia zamknięta dla osób trzecich, z wyjątkiem osób indywidualnie zapraszanych. monitorowanie i rejestracja osób wchodzących; ściśle regulowane zasady dostępu studentów do dziekanatów

ORGANIZACJA

spotkania organizacyjne zdalne, z wyjątkami wymagającymi stosowania ścisłych rygorów sanitarnych

ADMINISTRACJA

praca zdalna, a świadczenie pracy w miejscu wykonywania pracy w UŚ niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni. Informacji udziela Dział Spraw Osobowych i Socjalnych: kadry@us.edu.pl

WYDARZENIA

organizacja imprez wyłącznie za zgodą rektora i z zachowaniem ścisłych rygorów sanitarnych, kontroli dostępu i identyfikacji uczestników; konieczna konsultacja realizacji wydarzeń z Zespołem zadaniowym ds. monitorowania funkcjonowania uczelni w czasie epidemii COVID-19

MOBILNOŚĆ

mobilność co do zasady wstrzymana i możliwa wyłącznie na podstawie indywidualnej zgody rektora

AKADEMIKI

zakazy odwiedzin i opuszczania domów studenckich na zasadach określanych przez rektora, zakaz przemieszczania się mieszkańców pomiędzy DS/DA.

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE

Organizacja kształcenia 

 1. Zajęcia odbywają się w formie zdalnej. Dla zajęć, które muszą zostać zrealizowane w formie kontaktowej, przygotowane są specjalny harmonogram i określone zasady udziału: rygory sanitarne, identyfikacja uczestników itp.
 2. Student zgłasza w dziekanacie brak możliwości uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych, forma odrobienia (możliwe przesunięcie na inny semestr) zostanie ustalona dla niego indywidualnie.
 3. Konsultacje NA odbywają się zgodnie z harmonogramem w formie zdalnej.
 4. Zaliczenia i egzaminy w formie zdalnej. Egzaminy dyplomowe w formie zdalnej na wniosek studenta.

Informacji udziela Dział Kształcenia: dk@us.edu.pl.

 

Dokumentacja

Wszystkie sprawy związane z tokiem studiów, które wymagały osobistej obecności w dziekanacie, w szczególności wnioski o przedłużenie sesji, rozliczenie semestru lub zatwierdzenia tematu pracy dyplomowej załatwiane w trybie zdalnym. Obowiązek dostarczania dokumentów w formie papierowej konieczny tylko wtedy, kiedy wynika to z obowiązujących przepisów.

W przypadku konieczności uzupełnienia oceny w indeksie lub w systemie USOS dziekanat spowoduje dokonanie takiego uzupełnienia w drodze kontaktu z właściwym egzaminatorem w oparciu o oceny wpisane do systemu USOS lub przesłany pocztą elektroniczną skan lub zdjęcie odpowiedniego wpisu w indeksie.

 

Organizacja i uczestnictwo w wydarzeniach

Sugerowana forma hybrydowa i zdalna. Organizacja wydarzeń stacjonarnych możliwa wyłącznie za zgodą rektora, przy zachowaniu przepisów zewnętrznych (informacje rządowe), w miejscach zaakceptowanych przez władze uczelni, przy ograniczonej liczbie osób i tylko w wyjątkowych sytuacjach, z zachowaniem ścisłych rygorów sanitarnych, wyłącznie na terenie uczelni (zakaz organizacji poza terenem uczelni). Konieczna konsultacja realizacji wydarzeń z Zespołem zadaniowym ds. monitorowania funkcjonowania uczelni w czasie epidemii COVID-19.

Informacji udziela Centrum Obsługi Studentów: dlastudenta@us.edu.pl.

 

Mobilność 

Wyjazdy zagraniczne co do zasady wstrzymane i możliwe wyłącznie na podstawie indywidualnej zgody Rektora.

 • Do wniosku wyjazdowego należy dołączyć pismo skierowane do JM Rektora z uzasadnieniem konieczności mobilności, zaopiniowane przez Dziekana/kierownika jednostki.
 • Zgoda Rektora jest uzyskiwana za pośrednictwem DWZ.
 • Rektor może odmówić zgody na wyjazd biorąc pod uwagę miejsce docelowe oraz cel wyjazdu.
 • Rektor określa rodzaj wyjazdu (skierowanie za granicę Wniosek WS lub polecenie wyjazdu służbowego Wniosek WP).
 • W planowaniu i realizacji mobilności konieczne jest uwzględnienie obowiązujących restrykcji
  w ruchu międzynarodowym (zamknięcie granic konkretnych państw, ograniczenia w ruchu lotniczym, kwarantanna, wymóg wykonania testu na COVID-19, itp.) oraz pozostałych ograniczeń.
 • Konieczne złożenie dodatkowych oświadczeń i podjęcie działań ograniczających potencjalne skutki zwiększonego ryzyka.
 • Zachowane wszystkie standardowe procedury.

Informacje o standardowych procedurach wyjazdowych: https://us.edu.pl/student/mobilnosc/wyjazdy-zagraniczne/

Informacje o dodatkowych wymaganiach związanych z pandemią: www.zdalny.us.edu.pl/pl/mobilnosc-miedzynarodowa.

Informacji o procedurach wyjazdowych udziela Biuro Rozliczeń Mobilności Międzynarodowych DWZ: brmm@us.edu.pl, tel.: 32 359 1868, 32 359 1400.

Wyjazdy zagraniczne w ramach wymiany edukacyjnej (Erasmus+, CEEPUS, umowy bilateralne, NAWA, itp.) realizowane są zgodnie z procedurami obowiązującymi dla wyjazdów zagranicznych, opisanymi powyżej oraz z uwzględnieniem procedur stosowanych w ramach danego programu wymiany (m.in. zakwalifikowanie zgodnie z obowiązującą w programie procedurą, podpisanie indywidualnej umowy o dofinansowaniu, przygotowanie porozumienia o programie studiów / praktyki (learning agreement for studies / traineeship), uzyskanie akceptacji instytucji przyjmującej). Mobilności trwające realizowane z uwzględnieniem dodatkowych działań i rozwiązań w związku z COVID-19, wprowadzonych przez instytucje zarządzające programami wymiany edukacyjnej, instytucje goszczące, odpowiednie władze kraju pobytu.

Informacje o wyjazdach w ramach wymiany edukacyjnej: https://us.edu.pl/wspolpraca/wspolpraca-miedzynarodowa/mobilnosc-miedzynarodowa/

Informacji o wyjazdach w ramach wymiany edukacyjnej udziela Biuro Wymiany Międzynarodowej DWZ: international@us.edu.pl, tel.: 32 359 11 78.

 

Kontakt z uczelnią 

Zalecany kontakty zdalny. Kontakt stacjonarny możliwy w wyjątkowych sytuacjach, z zachowaniem ścisłych rygorów sanitarnych.

Kontakt do dziekanatu

Organizacja kształcenia

 1. Zajęcia realizowane w sposób zdalny z wyjątkiem tych, które nie są możliwe do zorganizowania w ten sposób (zajęcia praktyczne, laboratoryjne, terenowe).
 2. Zajęcia o charakterze indywidualnym lub warsztatowym (konsultacje, tutoring, małe grupy seminaryjne i warsztatowe, spotkania kół naukowych) w założeniu zdalne, mogą być zorganizowane stacjonarnie na uzasadniony wniosek prowadzącego skierowany do dziekana właściwej szkoły doktorskiej.
 3. Wszelkie zajęcia stacjonarne, w tym zajęcia indywidualne, muszą być wcześniej zgłoszone, a prowadzone są z zachowaniem ścisłych rygorów sanitarnych, kontrolą dostępu i identyfikacją uczestników.
 4. Organizacja pracy naukowej i dydaktycznej (praktyki w postaci prowadzenia zajęć) wedle zasad obowiązujących w jednostce naukowej, w której są prowadzone.

Organizacja i uczestnictwo w wydarzeniach

Sugerowana forma hybrydowa i zdalna. Organizacja wydarzeń stacjonarnych możliwa wyłącznie za zgodą rektora, przy zachowaniu przepisów zewnętrznych (informacje rządowe), w miejscach zaakceptowanych przez władze uczelni, przy ograniczonej liczbie osób i tylko w wyjątkowych sytuacjach, z zachowaniem ścisłych rygorów sanitarnych, wyłącznie na terenie uczelni (zakaz organizacji poza terenem uczelni). Konieczna konsultacja realizacji wydarzeń z Zespołem zadaniowym ds. monitorowania funkcjonowania uczelni w czasie epidemii COVID-19.

Informacji udziela Centrum Obsługi Studentów: dlastudenta@us.edu.pl.

 

Mobilność

Wyjazdy zagraniczne co do zasady wstrzymane i możliwe wyłącznie na podstawie indywidualnej zgody Rektora.

 • Do wniosku wyjazdowego należy dołączyć pismo skierowane do JM Rektora z uzasadnieniem konieczności mobilności, zaopiniowane przez Dziekana/kierownika jednostki.
 • Zgoda Rektora jest uzyskiwana za pośrednictwem DWZ.
 • Rektor może odmówić zgody na wyjazd biorąc pod uwagę miejsce docelowe oraz cel wyjazdu.
 • Rektor określa rodzaj wyjazdu (wniosek WP lub WS).
 • W planowaniu i realizacji mobilności konieczne jest uwzględnienie obowiązujących restrykcji w ruchu międzynarodowym (zamknięcie granic konkretnych państw, ograniczenia w ruchu lotniczym, kwarantanna, wymóg wykonania testu na COVID-19, itp.) oraz pozostałych ograniczeń.
 • Konieczne złożenie dodatkowych oświadczeń i podjęcie działań ograniczających potencjalne skutki zwiększonego ryzyka.
 • Zachowane wszystkie standardowe procedury.

Informacje o standardowych procedurach wyjazdowych: https://us.edu.pl/doktorant/mobilnosc-rozwoj/konferencje-i-wyjazdy-zagraniczne/

Informacje o dodatkowych wymaganiach związanych z pandemią: www.zdalny.us.edu.pl/pl/mobilnosc-miedzynarodowa.

Informacji o procedurach wyjazdowych udziela Biuro Rozliczeń Mobilności Międzynarodowych DWZ: brmm@us.edu.pl, tel.: 32 359 1868, 32 359 1400.

Wyjazdy zagraniczne w ramach wymiany edukacyjnej (Erasmus+, CEEPUS, umowy bilateralne, NAWA, itp.) realizowane są zgodnie z procedurami obowiązującymi dla wyjazdów zagranicznych, opisanymi powyżej oraz z uwzględnieniem procedur stosowanych w ramach danego programu wymiany (m.in. zakwalifikowanie zgodnie z obowiązującą w programie procedurą, podpisanie indywidualnej umowy o dofinansowaniu, przygotowanie porozumienia o programie studiów / praktyki (learning agreement for studies / traineeship), uzyskanie akceptacji instytucji przyjmującej). Mobilności trwające realizowane z uwzględnieniem dodatkowych działań i rozwiązań w związku z COVID-19, wprowadzonych przez instytucje zarządzające programami wymiany edukacyjnej, instytucje goszczące, odpowiednie władze kraju pobytu.

Informacje o wyjazdach w ramach wymiany edukacyjnej: https://us.edu.pl/wspolpraca/wspolpraca-miedzynarodowa/mobilnosc-miedzynarodowa/

Informacji o wyjazdach w ramach wymiany edukacyjnej udziela Biuro Wymiany Międzynarodowej DWZ: international@us.edu.pl, tel.: 32 359 11 78.

 

Kontakt z uczelnią

 1. Komunikacja elektroniczna i telefoniczna. Najważniejsze informacje doktoranci otrzymują za pośrednictwem listy mailingowej.
 2. Raz na dwa tygodnie spotkania zespołu zarządzającego szkołą doktorską ze wszystkimi doktorantami na MS Teams.
 3. Dokumenty dostarczane wyłącznie online. E-mail wysłany z adresu w domenie us.edu.pl jest traktowany jak podpisany dokument. Wyjątkiem są sytuacje, w których ze względów proceduralnych niezbędne jest przekazanie podpisanego dokumentu. Wówczas obowiązuje komunikacja przez skrzynki nadawcze lub wyznaczone punkty.

 

Regulacje

https://us.edu.pl/szkola-doktorska/

https://www.mssd.us.edu.pl/

https://us.edu.pl/doktorant/

Organizacja kształcenia

 1. Zajęcia odbywają się w formie zdalnej (zarządzenie 171/2020 w sprawie zasad realizacji procesu kształcenia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021). Dla zajęć, które muszą zostać zrealizowane w formie kontaktowej, przygotowane są specjalny harmonogram i określone zasady udziału: rygory sanitarne, identyfikacja uczestników itp.
 2. Konsultacje prowadzone zgodnie z przepisami wewnętrznymi UŚ i ich harmonogramem w formie zdalnej. W szczególnych przypadkach za zgodą osób odpowiedzialnych za organizację dydaktyki możliwe jest zorganizowanie konsultacji w formie kontaktowej.
 3. Zaliczenia i egzaminy w formie zdalnej przy wykorzystaniu narzędzi rekomendowanych przez uczelnię, zgodnie z wytycznymi zawartymi w zarządzeniu. Odstępstwo od tych reguł możliwe jest tylko za zgodą dziekana i tylko z powodu wyjątkowych okoliczności. Egzaminy dyplomowe w formie zdalnej na wniosek studenta.

 

Organizacja pracy

Realizacja obowiązków badawczych i organizacyjnych w formie zdalnej z wyłączeniem pracowników niezbędnych do zapewnienia ciągłości funkcjonowania Uczelni. Realizacja obowiązków dydaktycznych zgodnie z zasadami w zakresie organizacji kształcenia określonymi dla stanu zagrożenia 2, stosowanie ścisłego rygoru sanitarnego.

Pracownicy, którzy odbywają kwarantannę oraz pracownicy, którzy poddani zostali obowiązkowej izolacji w warunkach domowych mogą, za zgodą pracodawcy świadczyć pracę określoną w umowie o pracę w trybie pracy zdalnej i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie.

Wniosek o wyrażenie zgody na pracę zdalną w czasie kwarantanny lub izolacji, stanowiący załącznik nr 1 [WZÓR WYRAŻENIA ZGODY NA PRACĘ ZDALNĄ W CZASIE KWARANTANNY LUB IZOLACJI], należy przekazać na adres: dzial.plac@us.edu.pl oraz do wiadomości: kadry@us.edu.pl.

 

Uczestnictwo w szkoleniach

Szkolenia prowadzone w formie zdalnej. Możliwe jest przeprowadzenie szkolenia w formie stacjonarnej tylko za zgodą Rektora w toku indywidualnie wydanej decyzji. Szkolenia prowadzone zachowaniem rygorów sanitarnych, pod warunkiem złożenia przez pracownika oświadczenia woli uczestnictwa w szkoleniu realizowanym w ww. formie.

Informacji udziela Dział HR: dhr@us.edu.pl.

 

Mobilność

Wyjazdy zagraniczne co do zasady wstrzymane i możliwe  wyłącznie na podstawie indywidualnej zgody Rektora.

 • Do wniosku wyjazdowego należy dołączyć pismo z uzasadnieniem konieczności mobilności, zaopiniowane przez Dziekana/kierownika jednostki.
 • Zgoda Rektora jest uzyskiwana za pośrednictwem DWZ.
 • Rektor może odmówić zgody na wyjazd biorąc pod uwagę miejsce docelowe oraz cel wyjazdu.
 • Rektor określa rodzaj wyjazdu (wniosek WP lub WS).
 • W planowaniu i realizacji mobilności konieczne jest uwzględnienie obowiązujących restrykcji w ruchu międzynarodowym (zamknięcie granic konkretnych państw, ograniczenia w ruchu lotniczym, kwarantanna, wymóg wykonania testu na COVID-19, itp.) oraz pozostałych ograniczeń.
 • Konieczne złożenie dodatkowych oświadczeń i podjęcie działań ograniczających potencjalne skutki zwiększonego ryzyka.
 • Zachowane wszystkie standardowe procedury.

Informacje o standardowych procedurach wyjazdowych: https://us.edu.pl/pracownik/mobilnosc-miedzynarodowa/.

Informacje o dodatkowych wymaganiach związanych z pandemią: www.zdalny.us.edu.pl/pl/mobilnosc-miedzynarodowa.

Informacji o procedurach wyjazdowych udziela Biuro Rozliczeń Mobilności Międzynarodowych DWZ: brmm@us.edu.pl, tel.: 32 359 1868, 32 359 1400.

Wyjazdy w ramach wymiany edukacyjnej (Erasmus+, CEEPUS, umowy bilateralne, NAWA, itp.) odbywają się zgodnie z procedurami obowiązującymi dla wyjazdów zagranicznych, opisanymi powyżej oraz z uwzględnieniem procedur stosowanych w ramach danego programu wymiany (m.in. zakwalifikowanie zgodnie z obowiązującą w programie procedurą, podpisanie indywidualnej umowy o dofinansowaniu, przygotowanie porozumienia o programie dydaktycznym / programie szkolenia (staff mobility agreement for teaching / training), uzyskanie akceptacji instytucji przyjmującej). Mobilności trwające realizowane z uwzględnieniem dodatkowych działań i rozwiązań wynikających z COVID-19, wprowadzonych przez instytucje zarządzające programami wymiany edukacyjnej, instytucje goszczące, odpowiednie władze kraju pobytu.

Informacje o wyjazdach w ramach wymiany edukacyjnej: https://us.edu.pl/wspolpraca/wspolpraca-miedzynarodowa/mobilnosc-miedzynarodowa/

Informacji o wyjazdach w ramach wymiany edukacyjnej udziela Biuro Wymiany Międzynarodowej DWZ: international@us.edu.pl, tel.: 32 359 11 78.

 

Konkursy NA

Konkursy na stanowiska NA prowadzone w formie zdalnej.

Informacji udziela Dział HR: dhr@us.edu.pl.

Organizacja pracy

Praca zdalna, a świadczenie pracy w miejscu wykonywania pracy w UŚ umożliwiające zachowanie ciągłości pracy.

Pracownicy, którzy odbywają kwarantannę oraz pracownicy, którzy poddani zostali obowiązkowej izolacji w warunkach domowych mogą, za zgodą pracodawcy świadczyć pracę określoną w umowie o pracę w trybie pracy zdalnej i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie.

Wniosek o wyrażenie zgody na pracę zdalną w czasie kwarantanny lub izolacji, stanowiący załącznik nr 1 [WZÓR WYRAŻENIA ZGODY NA PRACĘ ZDALNĄ W CZASIE KWARANTANNY LUB IZOLACJI], należy przekazać na adres: dzial.plac@us.edu.pl oraz do wiadomości: kadry@us.edu.pl.

Informacji udziela Dział Spraw Osobowych i Socjalnych: kadry@us.edu.pl.

Zasady świadczenia pracy zdalnej:

 1. pracownik wykonujący pracę zdalną jest zobowiązany do wykonania zleconych zadań w obowiązującym go normalnie czasie pracy, w tym w szczególności: monitorowania poczty służbowej (bieżące prowadzenie korespondencji) oraz obsługi/korzystania ze służbowego telefonu komórkowego i/lub komputera (jeżeli takim dysponuje);
 2. pracownik jest zobowiązany do systematycznego przekazywania wyników zleconej pracy zdalnej za pośrednictwem mediów elektronicznych, a bezpośredni przełożony do bieżącej weryfikacji wykonanej pracy;
 3. bezpośrednich przełożonych pracowników Uniwersytetu zobowiązuje się do utrzymywania stałego kontaktu z pracownikiem wykonującym pracę zdalną
  i nadzorowania efektów jego pracy;
 4. pracę zdalną zleca pracownikowi bezpośredni przełożony [WZÓR POLECENIA PRACY ZDALNEJ].

 

Dodatkowe wytyczne do świadczenia pracy:

 • W zakresie świadczenia pracy w miejscu wykonywania pracy w UŚ:

W przypadku świadczenia pracy w miejscu wykonywania pracy oprócz podstawowego czasu pracy dla pracowników wymienionych w § 34-35 regulaminu pracy UŚ, może być stosowany odpowiednio  ruchomy lub równoważny czas pracy.

 • W zakresie wykonywania pracy łączonej w jednym dniu (praca zdalna oraz świadczenie pracy w miejscu wykonywania pracy w UŚ):

W przypadku łączenia pracy zdalnej oraz świadczenia pracy w miejscu wykonywania pracy w jednym dniu należy uwzględnić, że czas dojazdu do miejsca zamieszkania zalicza się do czasu pracy.

 

W zakresie korespondencji i załatwiania spraw:

 • ograniczenie do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników w pracy;
 • sprawy należy załatwiać za pomocą poczty elektronicznej;
 • do obsługi korespondencji tradycyjnej (przyjmowanie dokumentacji z jednostek oraz od interesariuszy), przeznaczonej dla poszczególnych jednostek administracji ogólnouczelnianej (Rektorat) wyznacza się Kancelarię Ogólną;
 • wszelką korespondencję zaadresowaną na odpowiednie jednostki należy przekazywać za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej; pracownicy jednostek zobowiązani są do odbierania korespondencji z Kancelarii Ogólnej;
 • dokumenty inne niż finansowe, które wymagają złożenia podpisów, do odwołania należy przesyłać jako skany (PDF) lub zdjęcia (JPG); proszę zadbać, aby potrzebne podpisy i pieczątki były wyraźne;
 • dokumenty papierowe należy przesyłać wyłącznie pocztą wewnętrzną poprzez Kancelarię Ogólną;
 • dostęp osób postronnych do budynków Uczelni tylko za indywidualną zgodą rektora lub dziekana (wydziały, szkoły doktorskie).

 

Uczestnictwo w szkoleniach

Szkolenia prowadzone w formie zdalnej. Możliwe jest przeprowadzenie szkolenia w formie stacjonarnej tylko za zgodą Rektora w toku indywidualnie wydanej decyzji. Szkolenia prowadzone zachowaniem rygorów sanitarnych, pod warunkiem złożenia przez pracownika oświadczenia woli uczestnictwa w szkoleniu realizowanym w ww. formie.

Informacji udziela Dział HR: dhr@us.edu.pl.

 

Mobilność

Wyjazdy zagraniczne co do zasady wstrzymane i możliwe  wyłącznie na podstawie indywidualnej zgody Rektora.

 • Do wniosku wyjazdowego należy dołączyć pismo z uzasadnieniem konieczności mobilności, zaopiniowane przez Dziekana/kierownika jednostki.
 • Zgoda Rektora jest uzyskiwana za pośrednictwem DWZ.
 • Rektor może odmówić zgody na wyjazd biorąc pod uwagę miejsce docelowe oraz cel wyjazdu.
 • Rektor określa rodzaj wyjazdu (wniosek WP lub WS).
 • W planowaniu i realizacji mobilności konieczne jest uwzględnienie obowiązujących restrykcji w ruchu międzynarodowym (zamknięcie granic konkretnych państw, ograniczenia w ruchu lotniczym, kwarantanna, wymóg wykonania testu na COVID-19, itp.) oraz pozostałych ograniczeń.
 • Konieczne złożenie dodatkowych oświadczeń i podjęcie działań ograniczających potencjalne skutki zwiększonego ryzyka.
 • Zachowane wszystkie standardowe procedury.

Informacje o standardowych procedurach wyjazdowych: https://us.edu.pl/pracownik/mobilnosc-miedzynarodowa/

Informacje o dodatkowych wymaganiach związanych z pandemią: www.zdalny.us.edu.pl/pl/mobilnosc-miedzynarodowa.

Informacji o procedurach wyjazdowych udziela Biuro Rozliczeń Mobilności Międzynarodowych DWZ: brmm@us.edu.pl, tel.: 32 359 1868, 32 359 1400.

Wyjazdy w ramach wymiany edukacyjnej (Erasmus+, CEEPUS, umowy bilateralne, NAWA, itp.) odbywają się zgodnie z procedurami obowiązującymi dla wyjazdów zagranicznych, opisanymi powyżej oraz z uwzględnieniem procedur stosowanych w ramach danego programu wymiany (m.in. zakwalifikowanie zgodnie z obowiązującą w programie procedurą, podpisanie indywidualnej umowy o dofinansowaniu, przygotowanie porozumienia o programie szkolenia (staff mobility agreement for training), uzyskanie akceptacji instytucji przyjmującej). Mobilności trwające realizowane z uwzględnieniem dodatkowych działań i rozwiązań wynikających z COVID-19, wprowadzonych przez instytucje zarządzające programami wymiany edukacyjnej, instytucje goszczące, odpowiednie władze kraju pobytu.

Informacje o wyjazdach w ramach wymiany edukacyjnej: https://us.edu.pl/wspolpraca/wspolpraca-miedzynarodowa/mobilnosc-miedzynarodowa/

Informacji o wyjazdach w ramach wymiany edukacyjnej udziela Biuro Wymiany Międzynarodowej DWZ: international@us.edu.pl, tel.: 32 359 11 78.

 

Rekrutacja NNA

Rekrutacja na stanowiska NNA prowadzona w formie zdalnej.

Informacji udziela Dział HR: dhr@us.edu.pl.

Kwaterowanie/wykwaterowanie

Ograniczone kwaterowanie. Wnioski o przyznanie miejsca w akademiku składane drogą elektroniczną (skan). W momencie kwaterowania konieczne podpisanie oświadczenia [WZÓR OŚWIADCZENIA]. Wdrożenie jednoosobowego systemu kwaterowania (pierwszeństwo mają studenci UŚ). Wykwaterowanie odbywa się po wcześniejszym zgłoszeniu administracji i ustaleniu terminu.

Informacji udziela Centrum Obsługi Studentów: dlastudenta@us.edu.pl.

 

Zasady ogólne

Ograniczona możliwość czasowego opuszczania DS/DA.

Bieżące informacje znajdą Państwo w zakładce komunikaty na stronie: https://www.zdalny.us.edu.pl.

 

Pomieszczenia ogólnodostępne

Obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu, pomiar temperatury, zasłanianie ust i nosa, zachowanie dystansu społecznego, kontakt z administracją drogą telefoniczną lub elektroniczną, ograniczenie liczby osób jednocześnie przebywających w pomieszczeniu, pełny rygor sanitarny.

 

Płatności

Zalecane przede wszystkim płatności zdalne, w wyznaczonych godzinach i miejscach możliwe płatności za pomocą terminala.

Bieżące informacje znajdą Państwo w zakładce komunikaty na stronie: https://www.zdalny.us.edu.pl.

 

Wizyty gości

Ograniczenie możliwości przyjmowania gości. Wizyty dopuszczalne w wyjątkowych sytuacjach, monitorowanie ruchu – obowiązkowe wpisy do książki odwiedzin [WZÓR KLAUZULI RODO DLA GOŚCI].

Dostęp do infrastruktury na potrzeby realizacji prac badawczych

Dostęp do aparatury wyłącznie w celu realizacji projektów badawczych oraz utrzymania i konserwacji urządzeń. W pomieszczeniach laboratoryjnych określone dopuszczalne limity osób przebywających w jednym czasie w pomieszczeniach. Prowadzona rejestracja osób przebywających w laboratoriach. Praca z zachowaniem rygorów sanitarnych.

 1. Listę działających laboratoriów/pracowni z liczbą osób, które mogą jednocześnie w nich przebywać przygotowuje Wydziałowe Biuro Infrastruktury BDA po konsultacji z Dyrektorami Instytutów. Listę uruchomionych laboratoriów/pracowni Wydziałowe Biuro Infrastruktury BDA przekazuje do Działu Nauki [WYKAZ URUCHAMIANYCH LABORATORIÓW]
 2. Opiekun laboratorium/pracowni koordynuje grafik dostępu do aparatury i prowadzi rejestr osób [EWIDENCJA WYKORZYSTANIA INFRASTRUKTURY]
 3. W razie potrzeby wprowadzenia elastycznych godzin pracy dla niezbędnego personelu inżynieryjno-technicznego nadzorującego prace urządzeń należy złożyć wniosek do Dziekana Wydziału za pośrednictwem Kierownika Organizacyjnego Wydziału.
 4. Działy Administracyjno-Gospodarcze w Kampusach zapewniają odpowiednie środki dezynfekcyjne i ochronne dla infrastruktury komputerowej oraz przygotowują miejsce przechowywania tych środków włącznie z opisem.
 5. Środki do dezynfekcji i ochrony znajdują się w każdym pomieszczeniu IBDA, w oznaczonych miejscach i są oznakowane ze względu na przeznaczenie „środek do dezynfekcji osobistej”, „środek do dezynfekcji urządzeń”.
 6. Pomieszczenia, w których wykorzystywany jest sprzęt komputerowy zaopatrywane są przez Dział Administracyjno-Gospodarczy w folię do zabezpieczania klawiatur i innych urządzeń komputerowych dotykanych podczas pracy.
 7. Za organizację procesu dezynfekcji IBDA i dezynfekcję odpowiada Wydziałowe Biuro Infrastruktury BDA, które określa zasady dezynfekcji poszczególnych laboratoriów/pracowni uwzględniając ich specyfikę.
 8. Informację o sposobie dezynfekcji Wydziałowe Biuro Infrastruktury BDA przekazuje:
  1. nauczycielom akademickim za pośrednictwem dziekanatu oraz dyrekcji kierunków studiów,
  2. korzystającym z IBDA poprzez umieszczenie instrukcji ze sposobem dezynfekcji umieszczonych w widocznym miejscu w pomieszczeniu IBDA wraz ze środkami dezynfekcyjnymi i ochronnymi,
  3. opiekunom IBDA, którzy z uwagi na unikatowość IBDA sprawują nad nią szczególny nadzór.
 9. W zależności od rodzaju IBDA, zgodnie z instrukcją, korzystający może zostać upoważniony do samodzielnej dezynfekcji IBDA przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy z IBDA.
 10. Osoby przebywające w laboratorium/pracowni są zobowiązane do noszenia maseczek lub przyłbic oraz rękawiczek, oprócz ubioru zgodnego z przepisami BHP dla danej pracowni/laboratorium. Wyjątkiem niekorzystania z maseczek lub przyłbic jest samodzielne przebywanie w pomieszczeniu.
 11. Liczba osób mogąca przebywać jednocześnie w laboratorium/pracowni wyznaczana jest na podstawie powierzchni laboratorium po odliczeniu miejsca zajmowanego przez aparaturę (obowiązuje utrzymanie 2m odległości pomiędzy pracującymi).
 12. Informacja o liczbie osób mogących przebywać w pracowniach/laboratoriach zostaje wywieszona na drzwiach w postaci napisu w języku polskim i angielskim.

 

Dostęp do infrastruktury na potrzeby realizacji zajęć dydaktycznych

Infrastruktura BDA niezbędna do przeprowadzenia zajęć praktycznych dostępna z zachowaniem następujących ograniczeń: zajęcia prowadzone według ustalonych grafików w systemie mieszanym (część zajęć przeznaczona na kolokwia i omawianie wyników w systemie zdalnym, część praktyczna z dostosowaniem liczby studentów w grupie do rygorów dystansu społecznego oraz wymaganą przerwą na wymianę bezkontaktową studentów, wietrzenie i dezynfekcja przyrządów oraz sal).

 

 1. Listę laboratoriów/pracowni niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych wraz z liczbą osób, które mogą jednocześnie w nich przebywać przygotowuje Wydziałowe Biuro Infrastruktury BDA po konsultacji z Prodziekanem ds. Kształcenia i Studentów, Dyrektorami Kierunków i Dyrektorami Instytutów. Listę uruchomionych laboratoriów/pracowni Wydziałowe Biuro Infrastruktury BDA przekazuje do Działu Nauki [WYKAZ URUCHAMIANYCH LABORATORIÓW]
 2. Prowadzący zajęcia dydaktyczne jest zobowiązany prowadzić rejestr osób [EWIDENCJA WYKORZYSTANIA INFRASTRUKTURY oraz ZESZYT PRACY LABORATORIUM]
 3. Działy Administracyjno-Gospodarcze w Kampusach zapewniają odpowiednie środki dezynfekcyjne i ochronne dla infrastruktury komputerowej oraz przygotowują miejsce przechowywania tych środków włącznie z opisem.
 4. Środki do dezynfekcji i ochrony znajdują się w każdym pomieszczeniu IBDA, w oznaczonych miejscach i są oznakowane ze względu na przeznaczenie „środek do dezynfekcji osobistej”, „środek do dezynfekcji urządzeń”.
 5. Pomieszczenia, w których wykorzystywany jest sprzęt komputerowy zaopatrywane są przez Dział Administracyjno-Gospodarczy w folię do zabezpieczania klawiatur i innych urządzeń komputerowych dotykanych podczas pracy.
 6. Za organizację procesu dezynfekcji IBDA i dezynfekcję odpowiada Wydziałowe Biuro Infrastruktury BDA, które określa zasady dezynfekcji poszczególnych laboratoriów/pracowni uwzględniając ich specyfikę.
 7. Informację o sposobie dezynfekcji Wydziałowe Biuro Infrastruktury BDA przekazuje:
  1. nauczycielom akademickim za pośrednictwem dziekanatu oraz dyrekcji kierunków studiów,
  2. korzystającym z IBDA poprzez umieszczenie instrukcji ze sposobem dezynfekcji umieszczonych w widocznym miejscu w pomieszczeniu IBDA wraz ze środkami dezynfekcyjnymi i ochronnymi,
  3. opiekunom IBDA, którzy z uwagi na unikatowość IBDA sprawują nad nią szczególny nadzór.
 8. W zależności od rodzaju IBDA, zgodnie z instrukcją, korzystający może zostać upoważniony do samodzielnej dezynfekcji IBDA przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy z IBDA.
 9. Osoby przebywające w laboratorium/pracowni są zobowiązane do noszenia maseczek lub przyłbic oraz rękawiczek, oprócz ubioru zgodnego z przepisami BHP dla danej pracowni/laboratorium.
 10. Liczba osób mogąca przebywać jednocześnie w laboratorium/pracowni wyznaczana jest na podstawie powierzchni laboratorium po odliczeniu miejsca zajmowanego przez aparaturę (obowiązuje utrzymanie 2m odległości pomiędzy pracującymi).
 11. Informacja o liczbie osób mogących przebywać w pracowniach/laboratoriach zostaje wywieszona na drzwiach w postaci napisu w języku polskim i angielskim.

 

Dostęp do infrastruktury na potrzeby realizacji prac dyplomowych

Dostęp do aparatury BDA w celu realizacji części praktycznej prac dyplomowych ograniczony do niezbędnego minimum. Przebywanie studentów w laboratoriach ograniczone i wyłącznie pod rygorem zachowania dystansu społecznego (określone minima osób przebywających w laboratoriach w jednym czasie), rejestracji osób przebywających w laboratoriach oraz dezynfekcji sprzętu.

Sportowe zajęcia dydaktyczne

Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się wyłącznie w formie zdalnej.

Informacji udziela Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu: cwfis@us.edu.pl.

 

Sportowe zajęcia dodatkowe (m.in. klub AZS, treningi pozadydaktyczne, organizacje studenckie)

Możliwość uprawiania sportu w obiektach sportowych wyłącznie po uzyskaniu zgody i na zasadach określonych przez rektora uwzględniających obowiązujące rozporządzenia Rady Ministrów; możliwość korzystania z obiektów poza uczelnią. Uprawianie sportu, organizacja oraz udział w imprezach sportowych odbywają się z zachowaniem ścisłych rygorów sanitarnych, kontrolą dostępu i identyfikacją uczestników, po uzyskaniu zgody i na zasadach określonych przez rektora.

Za proces uzyskiwania zgody rektora odpowiada Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu, zwane dalej CWFiS. Dla każdego z obiektów sportowych CWFiS w uzgodnieniu z Inspektoratem BHP UŚ przygotowuje indywidualną instrukcję opisującą rygor sanitarny, kontrolę dostępu i sposób identyfikacji uczestników.

Informacji udziela Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu: cwfis@us.edu.pl.

 

Wynajem

Udostępnianie obiektów dotychczasowym najmującym na podstawie zawartych wcześniej umów odbywa się z uwzględnieniem obowiązujących rozporządzeń Rady Ministrów i w rygorze sanitarnym.

Najemca jako organizator zajęć ma obowiązek dostosować ilość dopuszczonych osób do wynajętej powierzchni obiektu zgodnie z jej wielkością z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych związanych z sytuacją epidemiczną oraz rozporządzeniami Rady Ministrów dla obowiązującej aktualnie strefy, w której znajduje się dany obiekt sportowy.

Liczba osób korzystających z wynajmowanej powierzchni zależy od organizatora (najemcy) i uzależniona jest od rodzaju zajęć sportowych, rodzaju uprawianej gry lub ćwiczeń z zachowaniem zaleceń CWFiS określonych dla każdego z obiektów. Najemca podpisuje Oświadczenie Najemcy, że zapoznał się z zaleceniami CWFiS, wytycznymi generalnymi wynikającymi z wprowadzenia poziomu 2 (pomarańczowego) w Uniwersytecie oraz obowiązującymi rozporządzeniami Rady Ministrów dotyczącymi sytuacji epidemicznej  w strefie, w której znajduje się obiekt sportowy

Wszelka odpowiedzialność za przestrzeganie w trakcie wynajmu obowiązujących procedur m.in. stosowania dezynfekcji i dystansu społecznego zabezpieczającego przed zakażeniem COVID-19 (zależnie od rodzaju zajęć sportowych) spoczywa na organizatorze zajęć (najemcy).

Pomieszczenia ogólnodostępne, w tym administracyjne

Zakaz wchodzenia osób trzecich (z wyjątkiem gości umówionych) – ścisłe monitorowanie wejść do budynku, pomiar temperatury, pełny rygor sanitarny, częsta dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni, zachowanie dystansu społecznego, zakrywanie nosa i ust.

Zawieszenie prowadzenia działalności gastronomicznej i innej wymienionej w komunikatach. Częste monitorowanie stosowania pełnego rygoru sanitarnego (kierownicy DAG kampusów, Kierownik Organizacyjny).

 

Pomieszczenia dydaktyczne

Zasady funkcjonowania zgodne z pełnym rygorem sanitarnym.

return to top