Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Uniwersytet Śląski dla Ukrainy – podsumowanie działań

04.04.2022 - 12:59 aktualizacja 31.05.2022 - 11:21
Redakcja: OO

Od początku wojny w Ukrainie społeczność Uniwersytetu Śląskiego na różne sposoby niesie pomoc naszym ukraińskim przyjaciołom. Na chwilę obecną w murach Uczelni znajduje się łącznie prawie 700 osób pochodzenia ukraińskiego – 400 studentów, którzy kształcili się u nas już przed wojną oraz ponad 392 osoby, które przyjęliśmy i którym pomogliśmy w kompleksowy sposób. Zebraliśmy już kilkaset tysięcy złotych w ramach zbiórek finansowych, a także nieustannie prowadzimy zbiórkę rzeczową, na którą przyjmujemy ubrania, środki czystości, a także żywność, którą następnie przekazujemy naszym studentkom i studentom z Ukrainy oraz ich rodzinom.

Społeczność akademicka podjęła wiele działań, które przyczyniły się do wypracowania rozwiązań dających szansę na bezpieczne życie w naszym regionie.

Już pierwszego dnia wojny rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach powołał pełnomocniczkę ds. pomocy Ukrainie – została nią Sylwia Ledwoch (e-mail: pomagam@us.edu.pl). Pomagała ona w kontakcie z rodzinami studentów i pracowników z Ukrainy, a także w organizacji ich bezpiecznej podróży do Polski, zakwaterowaniu oraz znalezieniu pracy i podjęciu studiów.

Do pełnomocniczki można zgłaszać zarówno potrzebę pomocy, jak i inicjatywy wsparcia, w tym chęć indywidualnego zaangażowania się w pomoc.

Przygotowaliśmy systemowe wsparcie dla osób studiujących i pracujących, które pochodzą z Ukrainy, w zakresie kształcenia, porad prawnych, zdrowotnych i psychologicznych, a także pomoc w znalezieniu pracy czy miejsca do mieszkania.

Obywatele Ukrainy na Uniwersytecie Śląskim

Domy studenckie

Osoby, które chciały zmienić miejsce zamieszkania i zakwaterować się w akademiku, mogły złożyć wniosek w dziekanacie, natomiast wszystkim mieszkańcom z Ukrainy zagwarantowaliśmy zwolnienie z opłaty za miejsce w akademiku w marcu.

Uniwersytet Śląski przyjmuje obywateli Ukrainy, zapewniając im miejsce pobytu, a także najpotrzebniejsze środki higieniczne, ubrania oraz żywność. Na Uniwersytecie Śląskim kształci się ponad 400 studentów z Ukrainy, a kolejnym 392 osobom pomogliśmy w kompleksowy sposób, przyjmując ich do domów studenckich i zapewniając produkty pierwszej potrzeby.

Uczelnia przeznaczyła pulę środków finansowych na wyremontowanie, wyposażenie i przystosowanie pokoi mieszkalnych w domach asystenta na osiedlach akademickich. Ponadto pracownicy osiedli akademickich nawiązali współpracę z firmami zewnętrznymi i organizacjami (piekarnie, fundacje, punkty gastronomiczne), dzięki której możliwe jest dostarczanie produktów żywnościowych – stanowi to dodatkowe źródło pomocy.

Ponadto 29 studentów międzynarodowych przyjęliśmy w domach studenckich w ramach tranzytu, co oznacza, że zapewniliśmy zakwaterowanie i środki pierwszej potrzeby osobom, które przebywały na terenie Ukrainy i uciekając przed konfliktem, znaleźli schronienie w Polsce przed udaniem się w dalszą podróż do swoich krajów. Wszystkim znajdującym się u nas osobom zapewniliśmy opiekę medyczną, wyżywienie, a także najpotrzebniejsze środki higieniczne.

Studia i praca na Uniwersytecie Śląskim

Już w pierwszych dniach wojny w Ukrainie przedłużyliśmy studentkom i studentom z Ukrainy sesję egzaminacyjną, umożliwiliśmy udział w zajęciach zdalnie, a także przewidzieliśmy możliwość odrobienia zajęć semestru letniego w dogodnym terminie. W semestrze letnim 2021/2022 odstąpiliśmy od płatności za studia dla studentek i studentów pochodzących z Ukrainy. Możliwe jest także udzielenie urlopów krótkoterminowych w celu rozwiązania sytuacji formalnych. W ramach funduszu stypendialnego do 28 marca 2022 roku wypłacono zapomogi dla studentów z Ukrainy na kwotę 306 000 zł (na 206 złożonych wniosków 206 zapomóg). W ramach tzw. zrzutki na 13 złożonych wniosków wypłacono do dnia dzisiejszego 7 zapomóg na łączną kwotę 10 500 zł.

Istnieje możliwość podjęcia studiów przez studentów z Ukrainy na Uniwersytecie Śląskim na podstawie art. 45 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. Każda osoba, która zostanie przyjęta zgodnie z przepisami na Uniwersytet Śląski, nadal utrzymuje również status studenta swojej uczelni macierzystej w Ukrainie.

Do każdej sytuacji podchodzimy w sposób indywidualny, aby w jak największym stopniu zabezpieczyć potrzeby zainteresowanych osób. Wszyscy zainteresowani, którzy chcą zostać przyjęci na ten sam lub podobny kierunek studiów w Uniwersytecie Śląskim, proszeni są przez nas o wypełnienie formularza dostępnego pod adresem: formularze.us.edu.pl/form/index/2973. Ze wszystkimi osobami, które wypełnią formularz, kontaktujemy się i pomagamy w załatwieniu wszystkich formalności.

Uniwersytet Śląski składa także wniosek do NAWA w odpowiedzi na konkurs „Solidarni z Ukrainą”, gdzie otrzymać można dofinansowanie umożliwiające studentom z Ukrainy kontynuowanie kształcenia w Uniwersytecie Śląskim lub udział w kursach z języka polskiego.

Uniwersytet Śląski stwarza możliwość podjęcia pracy przez pracowników naukowych, którzy pochodzą z Ukrainy. Od 24 lutego 2022 roku z pomocy związanej z zatrudnieniem udzielono 7 osobom z Ukrainy. Pomoc polegała na udzielaniu informacji, wskazywaniu właściwych dokumentów, pośredniczeniu w kontaktach, tłumaczeniu zarówno pisemnym, jak i ustnym – zgodnie z potrzebami.

Uniwersytet Śląski złożył 5 wniosków do NCN w ramach programu DLA NAUKOWCÓW Z UKRAINY NA KONTYNUOWANIE BADAŃ W POLSCE. W ramach programu można otrzymać środki finansowe na zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim na 12 miesięcy naukowców z Ukrainy, którzy w wyniku wojny opuścili swój kraj, a przed wybuchem wojny pracowali w jednostce naukowej w Ukrainie i posiadają co najmniej stopień doktora lub uprawnienia równorzędne.

Wychodząc naprzeciw potrzebom wszystkich członków naszej społeczności, odbyliśmy dwa spotkania: 25 lutego 2022 roku ze studentkami i studentami z Ukrainy, natomiast 28 lutego 2022 roku ze studentkami i studentami z Rosji. Na spotkaniach władze uczelni oraz samorząd studencki zapytali o to, czy studenci czują się na uczelni bezpiecznie oraz co jest im najbardziej potrzebne.

Dodatkowo wszyscy dyrektorzy kierunków pozostają w bezpośrednim kontakcie ze studentami, oferując im stałe wsparcie.

Zbiórki

Ważną częścią podejmowanej przez UŚ pomocy Ukraińcom jest zapewnienie środków niezbędnych do życia. W tym celu prowadzimy zbiórkę finansową oraz zbiórkę rzeczową, w którą zaangażowani są wszyscy członkowie społeczności akademickiej i osoby niezwiązane z uczelnią.

Już w pierwszym tygodniu wojny w Ukrainie Uniwersytet Śląski utworzył oficjalną zbiórkę na rzecz pomocy Ukrainie: zrzutka.pl/k8n5fy.

Na ten moment udało się zebrać już ponad 121 tysięcy złotych poprzez portal zrzutka.pl oraz ponad 48 tysięcy złotych przy okazji organizowanych koncertów charytatywnych, co daje wynik ponad 166 tysięcy złotych!

Zgodnie z Regulaminem dysponowania środkami pochodzącymi ze zbiórki, środki te mogą być wydatkowane m.in. na potrzeby wypłacenia zapomóg, zabezpieczenia potrzeb socjalno-bytowych obywateli Ukrainy, finansowania opieki medycznej, pokrywania kosztów niezbędnego utrzymania osób zamieszkujących zasoby mieszkaniowe Uniwersytetu, zapewnienia wyżywienia, transportu do miejsc zakwaterowania, czy też przejazdów środkami transportu publicznego do miejsc lub pomiędzy miejscami zakwaterowania.

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi i Uniwersytet Śląski prowadziły zbiórkę pieniędzy na zakup wyrobów medycznych i środków pierwszej pomocy dla szpitala w miejscowości Chmielnicki w Ukrainie.

Z wpłat w ramach zbiórki udało się zebrać ponad 200 tysięcy złotych, z których zakupiono wyroby medyczne i środki pierwszej pomocy i przetransportowano do Ukrainy.

Uniwersytet Śląski wiedząc, jak ważną częścią pomocy jest zapewnienie niezbędnych środków rzeczowych, takich jak m.in. podstawowe środki higieniczne czy żywność, prowadzi zbiórkę rzeczową, w którą zaangażowani są wszyscy członkowie społeczności akademickiej, a nierzadko również osoby nieformalnie związane z Uczelnią.

Zbiórka organizowana jest w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12, a także jest możliwość zostawienia darów w budynkach wydziałów oraz na osiedlach akademickich w wyznaczonych punktach. Zebrane artykuły są sortowane i przechowywane w pustej niecce uniwersyteckiego basenu.

Działania międzynarodowe

Już pierwszego dnia wojny w Ukrainie rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wystosował wiadomość do naukowców z uczelni partnerskich w Ukrainie, w którym wyraził sprzeciw i niepokój w związku z inwazją, a także pełną solidarność z narodem ukraińskim. Rektor zapewnił ponadto, że Uniwersytet Śląski dołoży wszelkich starań, aby podtrzymać współpracę między uczelniami, a także zaoferował możliwą pomoc.

Uniwersytet Śląski podjął także kontakt ze Stanami Zjednoczonymi, zgłaszając do „The Guardian” chęć przyjmowania studentów uciekających z m. Sumy.

Ponadto Senat Uniwersytetu Śląskiego podjął uchwałę w sprawie wyrażenia solidarności z Ukrainą i potępienia agresji Rosji, o czym poinformowano wszystkie uczelnie partnerskie z Rosji.

Akcje pomocowe

Od początku podejmowania działań pomocowych zachęcaliśmy wszystkich członków społeczności akademickiej do włączenia się w bezinteresowną pomoc osobom dotkniętym wojną w Ukrainie. Poprzez formularz stworzony przez samorząd studencki zgłosiło się 280 osób, które zadeklarowały swoją pomoc m.in. w przyjmowaniu osób w akademikach, w zabezpieczeniu podstawowych przedmiotów osobistych, w segregacji przyniesionych darów, w wypromowaniu form pomocy czy organizacji działań integracyjnych w naszej społeczności.

Dodatkowo nasi studenci znający język ukraiński pomagali w punktach informacyjnych na dworcu kolejowym, punkcie recepcyjnym, Muzeum Śląskim, Dziennym Domu Pomocy Społecznej, Stowarzyszeniu na Rzecz Niepełnosprawnych SPES, a także jako tłumacze w szpitalach.

Na Wydziale Nauk Społecznych UŚ powstała inicjatywa „Inkubator Adaptacji”, aby w długofalowy sposób pomagać przybyszom, wykorzystując merytoryczną wiedzę pracowników WNS, ale i gotowość studentów do włączenia się w niesienie pomocy. W ramach inicjatywy wolontariusze będą przygotowywani do niesienia pomocy, a dla osób, które przyjęły pod swój dach uchodźców i w ten sposób udzielają im wsparcia przygotowane zostaną warsztaty. Wszystkie osoby zainteresowane wolontariatem, zarówno w charakterze asystentów rodzin, jak i osób wspomagających nauczanie mogą zgłosić się poprzez specjalnie przygotowany formularz.

Uniwersytet Śląski przygotował także formularz dla swoich absolwentów, w którym poprosiliśmy o podanie danych kontaktowych, żeby móc informować o podejmowanych na rzecz obywateli Ukrainy inicjatywach i angażować absolwentów w takie działania.

Do akademików naszej Uczelni przybyło wiele rodzin, które potrzebują wsparcia i stałego kontaktu z Uczelnią. Zorientowanie się w możliwościach pomocowych oferowanych w Uniwersytecie oraz w danym mieście nie jest jednak proste i wymaga właściwego ukierunkowania. Mając na względzie jak najbardziej skuteczne niesienie pomocy, utworzyliśmy pomocniczą radę wsparcia, której zadania związane są z bezpośrednią opieką i kontaktem z osobami, które uciekły z Ukrainy.

Rada udziela wsparcia i niezbędnych informacji po zakwaterowaniu oraz zapewnia podstawowe potrzeby, a także udziela wsparcia w procesie adaptacji, poznaniu miejsca zakwaterowania, informuje o formach wsparcia oferowanych przez uczelnię i lokalne instytucje.

Odbyło się już pierwsze spotkanie osób, które zgłosiły chęć świadczenia pomocy uchodźcom mieszkającym na osiedlach akademickich. W pierwszym spotkaniu pomocniczej rady wsparcia wzięli udział pracownicy, studenci i doktoranci, którzy następnie będą uczestniczyć w szkoleniu z efektywnej pomocy osobom w kryzysie.

Rozszerzyliśmy dostępność wsparcia psychologicznego dla wszystkich osób dotkniętych konfliktem w naszej społeczności akademickiej oraz ich rodzin – studenci, doktoranci i pracownicy z Ukrainy oraz ich rodziny mogą zgłaszać potrzebę konsultacji na adres: pomoc.psychologiczna@us.edu.pl.

W pomoc psychologiczną dla ofiar konfliktu angażują się pracownicy Instytutu Psychologii z Wydziału Nauk Społecznych UŚ, Rzeczniczka Praw Studenta i Doktoranta oraz psychologowie z Centrum Obsługi Studentów. Gotowość wsparcia wyraziło indywidualnie wielu powiązanych z Uczelnią psychologów.

Oprócz spotkań z psychologami i psychoterapeutami pracującymi na uczelni, studenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i ich rodziny dotknięte wojną w Ukrainie mogą skorzystać również z bezpłatnych konsultacji w języku ukraińskim i języku angielskim.

Na Uniwersytecie prowadzone są także szkolenia z interwencji kryzysowej w modelu ACT dla pracowników uczelni. W ramach szkoleń uczestnicy uzyskują podstawową wiedzę o sytuacjach kryzysowych, tworzeniu konceptualizacji sytuacji kryzysowej, kształtowaniu otwartej postawy interwenta oraz nabywają umiejętności działania w obliczu kryzysu.

Studenci, doktoranci, pracownicy z Ukrainy oraz ich rodziny potrzebujące porady prawnej, np. w kwestii statusu, pozwolenia na pracę czy innej, która wymaga formalnego rozwiązania mogą zgłaszać się do pełnomocniczki rektora ds. pomocy Ukrainie na adres e-mail: pomoc.prawna@us.edu.pl.

Chęć niesienia pomocy prawnej zadeklarowali pracownicy Wydziału Prawa i Administracji, Rzeczniczka Praw Studenta i Doktoranta oraz Okręgowa Izba Adwokacka, a także Studencka Poradnia Prawna.

Pracownicy WPiA wraz ze studentami prowadzą w każdą środę i piątek w godzinach 18.30–20.00 na platformie MS Teams dyżury, w których brać udział mogą wszyscy potrzebujący pomocy prawnej w związku z wojną w Ukrainie.

Studentom i członkom ich rodzin, którzy w wyniku wojny w Ukrainie będą chcieli podjąć pracę w Polsce, we współpracy z Okręgową Inspekcją Pracy w Katowicach udzielamy pomocy w znalezieniu pracy oraz płatnych staży. Staramy się znaleźć dobre miejsca pracy, pomagamy w przygotowaniu dokumentów oraz rozmowach z potencjalnymi pracodawcami.

W pośredniczeniu między Ukraińcami a pracodawcami aktywnie działa także Biuro Karier. Powstały w tym celu 2 bazy: jedna – do której zgłaszają się osoby poszukujące pracy i druga – w której pracodawcy zgłaszają oferty pracy w myśl hasła: „Solidarni z Ukrainą. Daj pracę!”.

Do tej pory otrzymaliśmy 198 ofert pracy:

  • 85 ofert niewymagających znajomości języka polskiego,
  • 13 ofert niewymagających ani znajomości języka polskiego, ani języka angielskiego,

zgłosiło się 50 osób szukających pracy, 17 osób otrzymało pracę, 24 osoby pozostają pod naszą opieką – otrzymały oferty pracy, czekamy na odpowiedź zwrotną, czy udało się znaleźć zatrudnienie, 5 osób przekazaliśmy pod opiekę innych jednostek (ze względu na wykonywany zawód medyczny bądź pracę w charakterze pracownika naukowego) – do działu HR UŚ lub do Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (w porozumieniu z tamtejszym Biurem Karier i za zgodą osób zgłaszających się).

Wszystkie osoby znające przyjazne miejsce pracy, w którym zadeklarowano chęć rekrutacji osób z Ukrainy, prosimy o informację wraz z kontaktem do konkretnej osoby na adres: pomagam@us.edu.pl, natomiast osoby szukające pracy mogą wypełnić przygotowany w tym celu formularz.

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaoferowała szeroki wybór kursów przygotowujących do studiów oraz życia w Polsce. Ukraińcy mieli możliwość skorzystać z bezpłatnych kursów języka polskiego (ponad 500 miejsc), bezpłatnych kursów przygotowawczych dla studentów z Ukrainy do studiów w Polsce (30 miejsc), a ponadto prowadzone są warsztaty i webinaria dla nauczycieli – o podręcznikach, o metodach i technikach nauczania cudzoziemców.

Dodatkowo prowadzone są zajęcia online z podstaw ukraińskiego dla publiczności spoza Uniwersytetu Śląskiego, a ponadto uruchomiona została wirtualna czytelnia-świetlica dla dzieci.

Znawcy języka ukraińskiego z Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przygotowali rozmówki ukraińsko-polskie i polsko-ukraińskie, które mają ułatwić wzajemną komunikację zarówno polskim studentom i wykładowcom, jak i uchodźcom z Ukrainy.

Opracowanie jest wynikiem konsultacji językowej dr Moniki Gawlak, dr Lidii Mięsowskiej, prof. UŚ, mgr Anny Tyki oraz lic. Martyny Muratvyskiej.

Rozmówki są dostępne na platformie ISSUU.

Zainteresowani mogą także korzystać z pomocy tłumaczy zatrudnionych na Uniwersytecie Śląskim.

Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Studencka Poradnia Prawna działająca na Wydziale Prawa i Administracji UŚ pozostają do dyspozycji i deklarują wszelką pomoc w sprawach związanych ze studiowaniem i przebywaniem w Polsce. Wyznaczeni zostali koordynatorzy na każdym z kampusów Uniwersytetu Śląskiego. Samorząd Studencki utworzył ponadto formularz, za pośrednictwem którego studenci, doktoranci i pracownicy mogą zgłaszać chęć pomocy i określać swoje możliwości w tym zakresie.

We wszystkich kampusach uniwersyteckich wyznaczeni zostali koordynatorzy, którzy pozostają do dyspozycji mieszkańców i reagują na bieżąco na zgłaszane problemy i potrzeby, a ponadto członkowie Samorządu Studenckiego zorganizowali spotkania ze studentami zamieszkującymi domy studenckie, aby zintegrować się i spędzić ten trudny czas w gronie studenckim.

Uczelnia pomaga w uzyskaniu pomocy medycznej we właściwych placówkach wszystkim studentom z Ukrainy oraz ich rodzinom.

Uczelnia współpracuje bezpośrednio ze Szpitalem w Czeladzi oraz Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach, w celu uzyskania jak najszybszego wsparcia medycznego.

Uniwersytet aktywnie i skutecznie współpracuje z placówkami oświatowymi, organizując przyjmowanie dzieci i młodzieży do przedszkoli, szkół podstawowych i średnich, a także przy organizacji zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych). Staramy się doprowadzić do przyjęcia dzieci i młodzieży do placówek, znajdujących się najbliżej miejsca nowego zamieszkania oraz dostosowując do indywidualnych umiejętności i zainteresowań.

W każdą niedzielę po Mszy św. o 20.00 (około godziny 21.00) ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego przy ul. Powstańców 21 w Katowicach czeka na studentów chcących porozmawiać, spotkać w grupie rówieśniczej.

Duszpasterz akademicki jest dostępny dla studentów, można z nim porozmawiać przez telefon lub umówić się na rozmowę.

Uniwersytet Śląski uruchomił stronę internetową Solidarni z Ukrainą, która zapewnia dostęp do informacji dla osób, które zostały poszkodowane w związku z wojną w Ukrainie, a także zbiera informacje o możliwości organizacji wszechstronnej pomocy dla Ukrainy oraz osób, które w związku z rosyjską agresją musiały opuścić ten kraj i zostaną gośćmi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Strona zawiera informacje o zasadach wsparcia i jego udzielania dla osób poszkodowanych w związku z wojną w Ukrainie, a także informacje dotyczące zapewnienia odpowiednich warunków i wsparcia dla osób, które w związku z opuszczeniem Ukrainy zostały gośćmi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dodatkowo prowadzimy spis udogodnień oferowanych przez firmy zewnętrzne dla uchodźców z Ukrainy.

Dzieci i rodzice z Ukrainy studiują w Uniwersytecie Śląskim Dzieci

Od początku semestru Uniwersytet Śląski Dzieci zaprasza dzieci i rodziców z Ukrainy do nieodpłatnego udziału we wszystkich wykładach, warsztatach i regularnych zajęciach UŚD.

Dla dzieci niemówiących po polsku oferowana jest pomoc tłumaczy wolontariuszy, którymi są studenci z Ukrainy uczący się w UŚ. Są one również objęte opieką rodzicielską rodziców z Ukrainy współpracujących z UŚD.

Obecnie w Uniwersytecie Śląskim Dzieci studiuje już regularnie 22 studentów z Ukrainy we wszystkich grupach Poszukiwaczy, Odkrywców, Młodych Naukowców i Ekspertów. UŚD jest otwarty dla wszystkich dzieci z Ukrainy i zaprasza wszystkich chętnych!

Wydarzenia charytatywne

Studenci z międzynarodowych studiów nauk politycznych i dyplomacji na Uniwersytecie Śląskim zorganizowali koncert charytatywny „Studenci UŚ Ukrainie”, podczas którego odbył się kiermasz ciast oraz licytacja. Zebrana kwota – ponad 21,5 tysiąca zł zasili zbiórkę na potrzeby studentów z Ukrainy i ich rodzin, prowadzoną na portalu zrzutka.pl.

Wydarzenie uświetniły występy chóru dziecięcego, uczniów Complex of Silesian International Schools w Katowicach oraz studentów Uniwersytetu Śląskiego.

Pod koniec koncertu poruszające przemówienie wygłosiła studentka UŚ Solomiia Mykytsei, nawołująca do wspierania walczącej o wolność i pokój Ukrainy.

25 marca 2022 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbył się koncert charytatywny Miasto Nauki Ukrainie organizowany przez 7 uczelni publicznych wchodzących w skład konsorcjum Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024.

Podczas wydarzenia zebraliśmy ponad 26,5 tysiąca złotych. Kwota ta zostanie wykorzystana na pokrycie potrzeb studentów, doktorantów i pracowników z Ukrainy oraz ich rodzin.

W trakcie wydarzenia zapełniał się także oznakowany samochód, do którego przynoszono środki higieniczne oraz żywność, która następnie trafią do studentów, doktorantów i pracowników z Ukrainy oraz ich rodzin.

Kulminacyjnym punktem zbiórki finansowej była aukcja charytatywna, zorganizowana na auli im. A. Pawlikowskiego Wydziału Humanistycznego UŚ, podczas której goście licytowali przekazane i przedstawiane m.in. przez rektorów uczelni konsorcjum Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024 przedmioty. Przed licytacją wystąpił czternastoletni muzyk Yevhenii Cheslavskyi – rekordzista Ukrainy w grze na największej liczbie instrumentów w swojej grupie wiekowej, natomiast po aukcji odbył się wyjątkowy koncert w ciemności niewidomej artystki Kai Kosowskiej.

Podczas koncertu „Miasto Nauki Ukrainie” kilkaset uczestników wysłuchało koncertów zespołów studenckich i pracowniczych, wzięło udział w rozmowach o wojnie i jej możliwych skutkach, skorzystało z warsztatów, oferowanego przez nas wsparcia, a najmłodsi wzięli udział w integracji dla dzieci i dorosłych oraz w quizach i konkursach o śląskiej kulturze, strojach, godce i ciekawostkach. Wieczorem na dachu Wydziału Humanistycznego wystąpił zespół Dagadana.

Na scenie głównej odbyła się debata pn. „Co będzie?” z udziałem prof. Yuliany Palagnyuk, dr. Rafała Cekiery, dr. hab. Marka Migalskiego, prof. UŚ, dr. Łukasza Jacha, dr Małgorzaty Myl oraz prof. dr. hab. Tadeusza Sławka. Podczas debaty poruszony został temat wyzwań związanych z obecnością uchodźców w Polsce oraz odpowiedzialnego i skutecznego udzielania pomocy.

Osoby chcące pogłębić swoją wiedzę na temat wojny miały możliwość wzięcia udziału w rozmowach z naukowcami na tzw. Przystanku Ukraina. Uczestnicy rozmawiali m.in. o podstawach imperialnego myślenia Rosji, o tym jak pomagać, jednocześnie dbając o własny dobrostan psychiczny, o konsekwencjach emocjonalnych u osób dotkniętych wojną w Ukrainie oraz o tym jak zapobiegać i leczyć traumę wojenną.

flaga Ukrainy/Ukrainian flag blowing in the wind

return to top