Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Chemia - studia II stopnia

Chemia to uniwersalny i wszechstronny kierunek na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ.

W roku akademickim 2021/2022 pierwsi studenci i pierwsze studentki rozpoczną kształcenie według nowego programu studiów. Wprowadzając zmiany kierowaliśmy się głosami Waszych kolegów i koleżanek – studentów kończących studia, jak również konsultowaliśmy pomysły z przedstawicieli przedsiębiorców z firm chemicznych. Studiując u nas zdobędziecie wiedzę i umiejętności do pracy w zawodzie chemika i chemiczki. Przygotujemy Cię do prowadzenia działalności naukowej – już w pierwszym semestrze studiów będziesz realizował projekty naukowe w zespołach badawczych Instytutu Chemii. Kierując się własnymi zainteresowaniami i planami na przyszłość, od drugiego semestru studiów będziesz mógł/mogła poszerzyć swoją wiedzę wybierając jedną z siedmiu proponowanych specjalizacji.

Wiedzę i umiejętności będziesz zdobywał/zdobywała podczas zajęć obowiązkowych dla całego roku, a także na zajęciach fakultatywnych oraz dodatkowych warsztatach realizowanych w ramach projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Atutem kierunku jest możliwość dokształcenia się w ramach dodatkowych warsztatach, szkoleniach, wizytach studyjnych czy płatnych stażach u pracodawców. Oferta zajęć dodatkowych obejmuje również certyfikowane szkolenia prowadzone przez jednostki certyfikujące.

img

Chemia - studia II stopnia - specjalność chemia budowlana

Specjalność ta łączy wiedzę z zakresu nauk chemicznych i inżynierii materiałowej oraz analityki technicznej i przemysłowej. Program kształcenia obejmuje metody modyfikacji funkcjonalnych materiałów ceramicznych, polimerowych, metalicznych i kompozytowych stosowanych w przemyśle budowlanym. Absolwent zna podstawowe metody ochrony materiałów budowlanych przed korozją oraz sposoby recyklingu wyrobów gotowych oraz potrafi projektować i dobierać materiały do różnych zastosowań oraz posiada wiedzę w zakresie metod ich badania. Zna podstawowe problemy związane z ochroną środowiska i potrafi kierować się w swoich działaniach zasadą zrównoważonego rozwoju. Jest przygotowany do obsługi specjalistycznego oprogramowania i komputerowych baz danych.

Na tę specjalność zapraszamy absolwentów studiów inżynierskich I stopnia.

img
O kierunku O kierunku

Prowadzimy studia stacjonarne na kierunku chemia na dwóch stopniach:

I stopień – studia licencjackie

 • 6 semestrów = 3 lata

II stopień – studia magisterskie

 • 4 semestry = 2 lata (po studiach licencjackich)
 • 3 semestry = 1,5 roku (po studiach inżynierskich)
Specjalność - chemia budowlana Specjalność - chemia budowlana

Chemia budowlana to specjalność ta łączy wiedzę z zakresu nauk chemicznych i inżynierii materiałowej oraz analityki technicznej i przemysłowej. Program kształcenia obejmuje metody modyfikacji funkcjonalnych materiałów ceramicznych, polimerowych, metalicznych i kompozytowych stosowanych w przemyśle budowlanym. Absolwent zna podstawowe metody ochrony materiałów budowlanych przed korozją oraz sposoby recyklingu wyrobów gotowych oraz potrafi projektować i dobierać materiały do różnych zastosowań oraz posiada wiedzę w zakresie metod ich badania. Zna podstawowe problemy związane z ochroną środowiska i potrafi kierować się w swoich działaniach zasadą zrównoważonego rozwoju. Jest przygotowany do obsługi specjalistycznego oprogramowania i komputerowych baz danych.
Na tę specjalność zapraszamy absolwentów studiów inżynierskich I stopnia.
Wiedza oraz kwalifikacje praktyczne predestynują absolwenta tych studiów do podjęcia pracy zarówno w przedsiębiorstwach przemysłowych, produkujących na potrzeby budownictwa jak również w laboratoriach badawczo-rozwojowych przemysłu budowlanego. Nowoczesne techniki badawcze, które studenci poznają w trakcie studiów sprawią, że są pożądani w wysoko wyspecjalizowanych laboratoriach. Znajomość wielu technik badawczych i gruntownej wiedzy chemicznej pozwala też na podjęcie pracy jako analitycy, syntetycy organiczni i nieorganiczni, technolodzy w wielu branżach współczesnego i zaawansowanego przemysłu chemicznego. Poszukiwani są również jako specjaliści w firmach zajmujących się odczynnikami chemicznymi i specjalistycznym sprzętem laboratoryjnym. Po uzupełnieniu wykształcenia pedagogicznego mogą nauczać w szkołach.

Specjalizacje Specjalizacje

Od roku akademickiego 2021/22 na kierunku chemia studia 2 stopnia (zgodnie z programem kształcenia) są realizowane następujące specjalizacje:

 1. Analityka chemiczna
 2. Chemia biomedyczna
 3. Chemia sądowa
 4. Fizykochemia faz skondensowanych
 5. Nowoczesne materiały dla innowacyjnych technologii
 6. Synteza i fizykochemia związków organicznych i nieorganicznych
 7. Teoretyczne metody w chemii

Zasady wyboru specjalizacji przez studentów

Studenci zapisują się na wybraną przez siebie specjalizację składając w dziekanacie kartę wyboru specjalizacji (wzór karty) z zaznaczonym rankingiem specjalizacji preferowanej i rezerwowych. Przypisanie do specjalizacji odbywa się na podstawie listy rankingowej z malejącą liczbą punktów, utworzonej na podstawie sumy ocen:

 1. oceny na dyplomie licencjackim,
 2. średniej arytmetycznej ze wszystkich ocen końcowych modułów uzyskanych w ciągu całego okresu studiów I stopnia, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku takiej samej średniej ocen decyduje wyższa średnia ocen wskazana w punkcie b. W pierwszej kolejności (w ramach ustalonych limitów miejsc na specjalizacjach) zapisywane są osoby zajmujące najwyższe miejsce na liście rankingowej.
Po wyczerpaniu wolnych miejsc na specjalizacji wskazanej jako preferowana Student zostaje przypisany do kolejnej specjalizacji wskazanej jako rezerwowa. W tym przypadku również brane są pod uwagę wyżej wymienione parametry. W sytuacji zbyt dużej liczby osób ubiegających się o przyjęcie na specjalizację w ramach formuły rezerwowej w stosunku do liczby wolnych miejsc o zapisaniu na specjalizację decyduje miejsce na liście rankingowej. Liczba studentów w grupie specjalizacyjnej nie powinna być większa niż 10. Student, który nie dokona wskazań specjalizacji w terminie określonym przez Dyrektora Kierunku, zostanie przypisany do grup w których są wolne miejsca.

Analityka chemiczna

Koordynator specjalizacji: prof. dr hab. Rafał Sitko, prof. dr hab. Michał Daszykowski
Planowani prowadzący wykłady: prof. dr hab. Rafał Sitko, prof. dr hab. Michał Daszykowski, dr hab. Beata Zawisza, prof. UŚ, dr Joanna Orzeł


Chemia analityczna jest niezwykle ważną i dynamicznie rozwijającą się dyscypliną naukową. Znajduje zastosowanie w przemyśle, ochronie środowiska, biologii, medycynie, kryminalistyce, archeometrii, badaniu żywności, dzieł sztuki i wielu, wielu innych. Rozwój tych dziedzin nie byłby możliwy bez najnowszych technik analitycznych. Z drugiej strony postęp w nauce i przemyśle oraz wzrastający stopień zanieczyszczenia środowiska sprawiają, że przed analityką stoją coraz to nowe wyzwania. Uzyskanie rzetelnych wyników analitycznych jest możliwe nie tylko dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technik instrumentalnych, ale również dzięki rozwijaniu nowych metod analitycznych. Studenci specjalności Analityka chemiczna zapoznają się zarówno z klasycznymi metodami przygotowania próbek jak i nowoczesnymi metodami wzbogacania pierwiastków śladowych i ultraśladowych z zastosowaniem nanomateriałów. Zdobędą umiejętności pracy w laboratorium analitycznym z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu laboratoryjnego oraz współczesnych technik instrumentalnych. Dowiedzą się jak zapewnić odpowiednią jakość wyników analitycznych, jak postępować przy opracowywaniu nowych metod, jak określić zakres ich stosowalności. Poznając zarówno powszechnie stosowane metody jak i najnowsze trendy w chemii analitycznej studenci będą gotowi do pracy w wielu laboratoriach naukowych i przemysłowych.

Chemia biomedyczna

Koordynator specjalizacji: prof. dr hab. Robert Musioł
Planowani prowadzący wykłady: prof. dr hab. Robert Musioł, dr inż. Jacek Mularski, dr Wioleta Cieślik, dr Maciej Serda


Specjalizacja w zakresie chemii biomedycznej pozwala lepiej rozumieć procesy jakie stoją za badaniami chorób, poszukiwaniem i wdrażaniem leków. W trakcie zajęć oraz własnej pracy badawczej podczas przygotowywania prac dyplomowych można poznać od podstaw w jaki sposób z połączenia chemii, biologii oraz nauk pokrewnych powstaje dzisiejsza medycyna oparta na faktach. Zajęcia obejmują wykłady, ćwiczenia i warsztaty oraz dużo pracy laboratoryjnej w zakresie farmakologii, chemii medycznej, nano-farmakologii czy technologii postaci leku. W trakcie realizacji pracy dyplomowej można uczestniczyć w badaniach zespołów zajmujących się projektowaniem leków przeciwnowotworowych oraz nanoterapeutyków. Wiedza jaką można zdobyć na tej specjalizacji może być przydatna w pracy w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, a także przemyśle suplementów i środków medycznych, który przeżywa w ostatnim czasie gwałtowny rozwój. Specjalizacja z chemii biomedycznej będzie również przydatna w pracy w laboratoriach analitycznych. Przede wszystkim jednak daje ona podstawę do zrozumienia jak funkcjonuje zdrowy organizm, jak działają leki co jest najlepszą ochroną przez szkodliwymi teoriami o szczepionkach sieci 5G czy wifi. Jeśli nie chcesz być antyszczepionkowcem – przyjdź na specjalizacje z chemii biomedycznej.

Chemia sądowa

Koordynator specjalizacji: prof. dr hab. Grzegorz Zadora
Planowani prowadzący wykłady: prof. dr hab. Grzegorz Zadora, dr Alicja Menżyk, dr Agnieszka Martyna, dr hab. Piotr Adamowicz, prof. IES, dr Artur Biłgorajski (WPiA UŚ)


Specjalizacja ta ma za zadanie przybliżenie studentom pracy biegłego sądowego , ze szczególnym uwzględnieniem tematyki toksykologii i fizykochemicznych badań kryminalistycznych.
Program studiów obejmuje specjalistyczne wykłady, konwersatoria i laboratoria z zakresu toksykologii oraz fizykochemicznej analizy mikrośladów. W odróżnieniu od pozostałych ofert kształcenia w dziedzinie chemii sądowej, które spotykane są na innych uczelniach wyższych w Polsce, program specjalizacji wzbogacony jest również o zagadnienie oceny wartości dowodowej danych analitycznych z wykorzystaniem metod statystycznych i chemometrycznych (rekomendowanych przez Europejską Sieć Instytutów Nauk Sądowych; ENFSI). Ponadto, w zakres podejmowanej tematyki wchodzą także aspekty prawne pracy biegłego oraz analiza mechanizmu powstania śladów krwawych.
Warto również podkreślić, że specjalizacja chemii sądowej prowadzona jest we współpracy z Instytutem Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie (część zajęć odbywa się w Krakowie). Biegli sądowi, pracujący w owym Instytucie, są więc zaangażowani w prowadzenie części wykładów specjalizacyjnych oraz zajęć laboratoryjnych, na których prezentowane są współcześnie stosowane metody analizy instrumentalnej próbek dowodowych. Ze względu na charakter badanych materiałów oraz wymaganą infrastrukturę badawczą, wspomniane zajęcia laboratoryjne odbywają się częściowo w pracowniach Instytutu Ekspertyz Sądowych.
Prace magisterskie realizowane przez studentów chemii sądowej dotyczą przede wszystkim tematyki toksykologii lub fizykochemicznych badań kryminalistycznych, zaś badania, prowadzone w ramach owych prac dyplomowych, wykonywane są zarówno w Instytucie Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie.

Fizykochemia faz skondensowanych

Koordynator specjalizacji: prof. dr hab. Marzena Dzida, prof. dr hab. Barbara Machura, dr hab. Mirosław Chorążewski, prof. UŚ
Planowani prowadzący wykłady: prof. dr hab. Marzena Dzida, prof. dr hab. Barbara Machura, dr hab. Mirosław Chorążewski, prof. UŚ, prof. dr hab. Jan Małecki, dr hab. Barbara Hachuła, prof. UŚ; dr hab. Izabela Jendrzejewska, prof. UŚ, dr hab. Ewa Malicka; dr Alexander R. Lowe


Student ma możliwość zapoznania się z szeroką gamą nowoczesnych i zaawansowanych metod badawczych istotnych w analizie oddziaływań molekularnych oraz stanowiących podstawę oceny materiałów funkcjonalnych. W ramach specjalizacji Fizykochemia faz skondensowanych wykłady, warsztaty i laboratoria są realizowane przez trzy zespoły badawcze: Zespół fizykochemii związków metali przejściowych, Zespół chemii fizycznej i Zespół zastosowań termodynamiki.

Szczegółowy opis specjalizacji w załączonym pliku do pobrania: https://us.edu.pl/wydzial/wnst…fizykochemia.pdf

Nowoczesne materiały dla innowacyjnych technologii

Koordynator specjalizacji: prof. dr hab. Wojciech Pisarski, prof. dr hab. Ewa Schab-Balcerzak
Planowani prowadzący wykłady: prof. dr hab. Ewa Schab-Balcerzak, prof. dr hab. Joanna Pisarska, prof. dr hab. Wojciech Pisarski, dr hab. Aneta Słodek, prof. UŚ


Dlaczego specjalizacja Nowoczesne materiały dla innowacyjnych technologii?
Współcześnie istnieje konieczność rozwoju materiałów o zawansowanych właściwościach, bez których niemożliwy byłby dalszy postęp w nowoczesnych technologiach ważnych dla współczesnej cywilizacji, takich jak fotonika i optoelektronika. Wymaga to posiadania wiedzy dotyczącej sposobu otrzymywania materiałów o kontrolowanych właściwościach, jak i metod ich badania.

Specjalizacja jest prowadzona w dwóch zespołach: w Zespole polimerów i materiałów funkcjonalnych, którego liderem jest prof. dr hab. inż. Ewa Schab-Balcerzak oraz w Zespole spektroskopii i materiałów luminescencyjnych, którego liderem jest prof. dr hab. Wojciech Pisarski. Tematyka badawcza obu Zespołów koncentruje się na syntezie i badaniu zaawansowanych materiałów nieorganicznych – szkieł, ceramiki, materiałów szklano-ceramicznych, nanomateriałów oraz organicznych – związków małocząsteczkowych i polimerów, pod kątem zastosowania ich w innowacyjnych technologiach, takich jak fotonika, optoelektronika, w tym fotowoltaiczna oraz diagnostyka medyczna oparta na bioobrazowaniu. Istotną cześć badań stanowi określenie potencjału aplikacyjnego opracowywanych materiałów do zastosowań w laserach, światłowodach, czujnikach, przetwornikach promieniowania, wzmacniaczach optycznych, diodach emitujących światło (OLED), nowoczesnych ogniwach fotowoltaicznych oraz w obrazowaniu komórkowym.

Tematyka zaplanowanych w ramach specjalizacji wykładów i warsztatów umożliwia teoretyczne zapoznanie się ze sposobem otrzymywania i badania zaawansowanych materiałów ceramicznych, szkieł, nowoczesnych polimerów w tym biodegradowalnych, reagujących na bodźce, czy też przewodzących oraz związków małocząsteczkowych o kontrolowanych właściwościach. Przekazaną wiedzę teoretyczną kompleksowo uzupełniają praktyki w laboratoriach, pozwalające na zdobycie umiejętności zarówno syntezy materiałów luminescencyjnych, polimerów o właściwościach fotoindukowanych, związków dla ogniw fotowoltaicznych, jak i badania ich struktury oraz właściwości istotnych z punktu widzenia ich zastosowań przy wykorzystaniu całego spektrum nowoczesnych technik obejmujących min. spektroskopię optyczną absorpcyjną i emisyjną, spektroskopię elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR), spektroskopię w podczerwieni (IR), spektroskopię Ramana, dynamiczną analizę mechaniczną (DMA), różnicową kalorymetrię skaningową (DSC) i analizę termograwimetryczą (TGA). Ponadto w trakcie zajęć laboratoryjnych przewidziane jest między innymi otrzymywanie różnych materiałów optycznych i określenie ich właściwości spektroskopowych, przygotowanie ogniw fotowoltaicznych III generacji oraz wyznaczenie ich wydajności konwersji promieniowania słonecznego na energię elektryczną, a także badanie efektu fotomechanicznego w polimerach wykazujących właściwości fotochromowe.
Teoretyczna i praktyczna wiedza zdobyta w ramach specjalizacji da podstawy do poruszania się w obszarze zaawansowanych materiałów o kontrolowanych właściwościach dla innowacyjnych technologii oraz w wybranych urządzeniach fotonicznych i optoelektronicznych.

Synteza i fizykochemia związków organicznych i nieorganicznych

Koordynator specjalizacji: prof. dr hab. inż. Jarosław Polański, prof. dr hab. inż. Stanisław Krompiec, dr hab. Piotr Kuś, prof. UŚ
Planowani prowadzący wykłady: prof. dr hab. inż. Jarosław Polański, prof. dr hab. inż. Stanisław Krompiec, dr hab. Piotr Kuś, prof. UŚ


Chemia jest uniwersalną nauką, dzięki której możliwe jest stałe poprawianie jakości i długości życia każdego z nas. Chemia projektuje serce komputera i leczy człowieka. Tworzy nowe materiały o znaczeniu przemysłowym np. nawozy, a także nanoukłady, w tym funkcjonalizowane nanografeny, katalizatory homo- i heterogeniczne, molekularne i polimerowe materiały dla organicznej elektroniki i fotowoltaiki. Co więcej, chemia poszukuje nowych skutecznych leków. Narzędzia projektowania struktur o oczekiwanych właściwościach – chemoinformatyka i chemia kwantowa – są dzisiaj powszechnie dostępne. Studenci, wybierając specjalizację Synteza i fizykochemia związków organicznych i nieorganicznych dowiedzą się jak współcześnie projektuje się leki i materiały, zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną odnośnie do realizacji tego typu projektów w przemyśle. Wybór naszej specjalizacji pozwoli uzyskać praktyczne umiejętności projektowania syntez in silico i laboratoryjnych prac syntetycznych, wykorzystywania nowoczesnych metod badania struktury i właściwości molekuł, materiałów i nanostruktur oraz metod spektroskopowych, elektrochemicznych i termicznych. Tematyka prac dyplomowych wiąże się z aktualnie realizowanymi projektami finansowanymi przez Narodowe Centrum Nauki i inne agencje wspierające rozwój nauki i technologii. Pozwala to uczestniczyć w pracach naukowych poświęconych nowym reakcjom (np. cykloaddycji), nowym układom katalitycznym (np. do usuwania tlenków azotu z powietrza). Biorąc udział w badaniach prowadzonych w ramach naszej specjalizacji, możesz zostać współautorem publikacji, patentów, a także masz możliwość uczestniczenia w konferencjach naukowych.

Teoretyczne metody w chemii

Koordynator specjalizacji: prof. dr hab. Monika Musiał
Planowani prowadzący wykłady: prof. dr hab. Stanisław Kucharski, prof. dr hab. Monika Musiał, prof. dr hab. Maria Jaworska, dr hab. Piotr Lodowski, prof. UŚ.


Metody obliczeniowe chemii stanowią wygodne i coraz powszechniej używane narzędzie do badania struktury i właściwości układów atomowych i molekularnych. Za ich pomocą możemy np. interpretować wyniki badań doświadczalnych, modelować układy oznaczeniu biologicznym, wyznaczać własności optyczne i spektroskopowe układów metaloorganicznych, scharakteryzować ich strukturę elektronową, mogą być stosowane również jako wstępny etap do syntezy nowych związków chemicznych.
Wybierając specjalność Teoretyczne metody w chemii poznasz metody chemii kwantowej służce do badania efektów korelacji elektronowej oraz metody oparte na teorii funkcjonałów gęstości (DFT) przydatne do badania dużych układów molekularnych. W ramach specjalizacji prowadzone badania koncentrują się na rozwijaniu i stosowaniu metod obliczeniowych chemii kwantowej – podstawowego działu chemii teoretycznej.

Współczesna chemia kwantowa to szeroki wachlarz metod pozwalających na rozwiązanie równania Schroedingera na bardzo zróżnicowanym poziomie dokładności:

 • od metod umożliwiających uzyskiwanie rezultatów z dokładnością rzędu kilku cm-1, ale stosowalnych do układów co najwyżej kilkunastoelektronowych,
 • aż po metody, których wyniki są w dużym stopniu przybliżone, ale umożliwiają charakterystykę układów rozległych, z liczbą elektronów rzędu kilkuset.

Do pierwszej grupy należą metody uwzględniające wysoki poziom korelacji elektronowej, m.in. oparte na teorii sprzężonych klasterów (CC) z włączeniem wysokowzbudzonych konfiguracji. Druga grupa jest zdominowana przez metody oparte na teorii funkcjonałów gęstości (DFT). Dysponujemy wszystkimi ważniejszymi pakietami programów komputerowych dla chemii kwantowej jakie funkcjonują w literaturze, z możliwością ich zastosowań do badania różnorodnych struktur chemicznych. Studenci mają również dostęp do szeregu unikatowych programów komputerowych opracowanych w m.in. w Zespołach badawczych Instytutu Chemii UŚ, które umożliwiają uzyskiwanie wyników o dokładności przewyższającej wartości dostępne w literaturze przedmiotu. M.in. tych związanych z tworzeniem (w ramach teorii CC) nowych metod i nowych programów komputerowych pozwalających na nieosiągalną wcześniej dokładność przy wyznaczaniu krzywych energii potencjalnej oraz w badaniach układów otwartopowłokowych, rodników oraz jonów dodatnich i ujemnych. Cechami wyróżniającymi nowe metody są:

 • uwzględnienie efektów korelacji elektronowej na wysokim poziomie oraz
 • charakterystyka stanów otwartopowłokowych na podstawie zamkniętopowłokowej funkcji referencyjnej, także przy opisie dysocjacji wiązania. Pierwsza z nich warunkuje otrzymywanie wyników o wysokiej precyzji, druga umożliwia bezproblemowe uzyskiwanie iteracyjnych rozwiązań nawet dla bardzo niestandardowych geometrii molekuł. M.in. jest to powodem, że takie obliczenia kwantowochemiczne są wykorzystywane do precyzyjnego wyznaczania potencjałów międzyatomowych, a te z kolei służą do projektowania syntez ultrazimnych molekuł, jednego z hitów badawczych ostatniej dekady.

Studenci wybierający specjalizację Teoretyczne metody w chemii mają okazję poznać i opanować zasady stosowania metod teoretycznych w chemii. Są niejako automatycznie włączeni w tematykę badawczą skupiającą się na kilku obszarach badawczych z zakresu chemii obliczeniowej:

 • poznawaniu i rozwijaniu nowych metod obliczeniowych chemii kwantowej,
 • stosowaniu metody DFT (Density Functional Theory) do badania rozległych struktur molekularnych, także tych o znaczeniu w biologii i biochemii,
 • opisie właściwości molekularnych,
 • badaniu natury oddziaływań międzymolekularnych, głównie typu van der Waalsa.

Absolwenci studiów chemicznych ze specjalizacją Teoretyczne metody w chemii wyróżniają się biegłością w obsłudze komputerów, pogłębioną znajomością ważniejszych systemów komputerowych (Windows, Linux), a zainteresowane osoby – także umiejętnością programowania. Te kompetencje, to dodatkowy atut absolwenta chemii, bardzo przydatny na rynku pracy.

Obecnie metoda DFT, jako narzędzie badawcze odgrywa jedną z pierwszoplanowych ról w szeroko pojętej tzw. chemii obliczeniowej. Niewątpliwie jej zaletą jest relatywnie niski koszt obliczeń w stosunku do możliwych rozmiarów układu molekularnego jak i stosowanych baz funkcyjnych, przy jednoczesnym zachowaniu pożądanej, dobrej jakości otrzymywanych rezultatów obliczeń, które przede wszystkim jakościowo, ale równie często i ilościowo pozostają w dobrej zgodności z danymi doświadczalnymi. Metoda DFT może być stosowana zarówno do obliczeń dla typowych układów organicznych jak i nieorganicznych oraz struktur zawierających metale przejściowe. W ostatnim przypadku, między innymi znajduje szerokie zastosowanie w badaniach układów kompleksowych z ligandami organicznymi i nieorganicznymi o dużym znaczeniu i potencjalnym zastosowaniu w procesach katalitycznych, biokatalitycznych, farmakologii i optoelektronice. W praktyce możliwe jest wykonywanie obliczeń dla kilku lub kilkunastoatomowych struktur po układy zawierające kilkadziesiąt atomów. W wariancie QM/MM, metodę DFT można stosować do modelowania i badania właściwości realnych chemicznie struktur bez konieczności wprowadzania istotnych uproszczeń modelowych. W znaczącym stopniu metoda ta charakteryzuje się szerokim spektrum stosowalności, zarówno w odniesieniu do charakteru badanych związków jak i zakresu tematycznego badań. Metoda pozwala na wyznaczanie i przewidywanie podstawowych własności molekularnych, może być stosowana w badaniu energetyki i mechanizmów reakcji chemicznych jak i w wariancie czasowo zależnym, tzw. TD-DFT, można ją stosować w badaniach fotofizyki i fotochemii stanów wzbudzonych.
W ramach kursu specjalizacyjnego studenci mają możliwość pogłębienia wiedzy w zakresie formalizmu metody DFT jak również nabycia praktycznych umiejętności w zakresie techniki i metodyki obliczeń z zastosowaniem wymienionej metody.

Dlaczego warto u nas studiować? Dlaczego warto u nas studiować?

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych powstał w 2019 roku w wyniku reformy Szkolnictwa Wyższego. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom stawianym absolwentom kierunków studiów ścisłych w XXI wieku połączyliśmy doświadczenie i wiedzę zdobytą przez wiele lat przez pracowników i studentów dwóch wydziałów: Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach. Wynikiem tej reformy jest również dostosowanie naszej oferty studiów na kierunku chemia na którym będziesz miał możliwość poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności nie tylko pod okiem chemików.

Oferujemy studia II stopnia na kierunku chemia, po których będziesz mógł kontynuować kształcenie w szkole doktorskiej lub rozpocząć pracę zawodową.

Atuty kierunku Atuty kierunku
 • Modernizując program kształcenia współpracowaliśmy z przedstawicielami firm chemicznych, studentami oraz absolwentami biorąc pod uwagę bieżącą sytuację na rynku pracy oraz bazując na najlepszych polskich i europejskich wzorcach.
 • Oprócz typowych rodzajów zajęć (wykład, ćwiczenia), prowadzone są również zajęcia warsztatowe czy też tutoring.
 • Nauczyciele to wykwalifikowana kadra posiadająca wybitny dorobek naukowy oraz doświadczenie dydaktyczne.
 • Zajęcia prowadzone przede wszystkim metodą „learning-by-doing”.
 • Zajęcia laboratoryjne prowadzone metodą eksperymentu.
 • Ponad 50% godzin zajęć do wyboru pod kątem indywidualnych zainteresowań.
 • Kształcenie ściśle powiązane z badaniami naukowymi realizowanymi przez pracowników Instytutu Chemii.
 • Najzdolniejsi studenci już od pierwszego roku realizują indywidualne projekty badawcze pod kierunkiem nauczyciela akademickiego również w międzynarodowych zespołach.
 • W ramach koła naukowego istnieje możliwość realizacji badań naukowych oraz prezentacji wyników swojej pracy na konferencjach naukowych.
 • Możliwość uczestniczenia w dodatkowych, bezpłatnych zajęciach podnoszących kompetencje społeczne i specjalistyczne, tj.: warsztaty, szkolenia certyfikowane, wizyty studyjne u pracodawców oraz zajęcia specjalistyczne u pracodawców.
 • W zeszłych latach nasi studenci odbywali studia i praktyki w uczelni partnerskich w Niemczech, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Czechach, Rumunii, Włoszech i Francji.
Co nas wyróżnia? Co nas wyróżnia?
 • Wyjątkowi ludzie z wybitnym potencjałem naukowo-dydaktycznym.
 • Przyjazna atmosfera.
 • Uczymy praktycznych umiejętności nie zapominając o wadze wiedzy teoretycznej.
 • Ścisła współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 • Kameralne warunki prowadzenia zajęć.
 • Nowoczesne formy kształcenia w programie studiów.
 • Nowoczesna infrastruktura dydaktyczna.
 • Umiędzynarodowienie procesu kształcenia.
Gdzie i czego będziesz się uczył? Gdzie i czego będziesz się uczył?

Jako student II stopnia kierunku chemia przede wszystkim będziesz uczył się chemii, ale też:

 • poznasz metody analizy danych chemicznych, dowiesz się dlaczego ważne jest mądre planowanie i optymalizacja eksperymentu,
 • podszlifujesz język angielski na zajęciach specjalistycznych Scientific English prowadzonych m.in. przez native speakera,
 • będziesz miał również do wyboru zajęcia z nauk humanistycznych i społecznych,
 • na pierwszym roku studiów sam wybierzesz specjalizację, która Cię interesuje i w ramach tych zajęć będziesz rozwijał/rozwijała swoje pasje naukowe,
 • również na pierwszym roku sam wybierzesz zespół naukowy, w którym zrealizujesz swoją pracę dyplomową

a po godzinach:

Czego chcemy Cię nauczyć? Czego chcemy Cię nauczyć?
 • Chemii – zarówno teorii, jak i umiejętności praktycznych.
 • Posługiwania się narzędziami informatycznymi dla chemików.
 • Profesjonalnego planowania i organizowania pracy w laboratorium chemicznym.
 • Pracy badawczej nastawionej na rozwiązywanie problemów.
Praktyki i staże Praktyki i staże

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego pomoże Ci zorganizować praktykę, zaplanować karierę. Możesz wziąć udział w dodatkowych płatnych stażach 1 i 3 miesięcznych w wybranych firmach, a także w w ramach niektórych projektów realizowanych na Uczelni.

Gdzie są prowadzone zajęcia? Gdzie są prowadzone zajęcia?

zdjecie SMCEiBI

Jako student kierunku Chemia II stopnia będziesz korzystał głównie z naszych laboratoriów zlokalizowanych w centrum Katowic przy ul. Szkolnej 9 oraz Bankowej 14 jak również z nowoczesnego obiektu zlokalizowanego w Chorzowie, jednego z większych i nowocześniejszych kampusów badawczych na Śląsku. Odległość pomiędzy budynkami w Katowicach i Chorzowie wynosi 10 km.

 

Co robią nasi absolwenci? Co robią nasi absolwenci?

Nasi abslowenci:

 • kontynuują kształcenie w szkole doktorskiej,
 • planują i wykonują syntezy związków chemicznych pracując w laboratoriach chemicznych jako chemicy-syntetycy,
 • wykonują analizy próbek pracując na stanowisku chemika-analityka,
 • wykonują analizy chemiczne i fizykochemiczne nowych substancji lub form leków pracując w firmach farmaceutycznych,
 • zakładają własne firmy.
Dla kogo? Dla kogo?

Jeżeli jesteś ambitny, nie boisz się wyzwań, lubisz nauki ścisłe, nie boisz się spędzać długich godzin w laboratorium chemicznym zapraszamy Cię do studiowania na naszym kierunku.

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

dr Rozalia Czoik / dr Barbara Szpikowska-Sroka – sekretarze komisji rekrutacyjnej
dr Krystyna Jarzembek – rekrutacja
mgr Katarzyna Kulasa – dziekanat (studia stacjonarne)

Jak zacząć? Jak zacząć?
 1. Zapoznaj się z opisem kierunku i kryteriami kwalifikacji na studia.
 2. Załóż konto i zarejestruj się w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów).
 3. Po zakwalifikowaniu na studia wydrukuj wskazane w systemie IRK dokumenty i złóż je w Dziekanacie Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych w Katowicach ul. Bankowa 14, P221

Zapraszamy!

return to top