Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

przeciwdziałanie mobbingowi

Polityka antymobbingowa Uniwersytetu Śląskiego

W celu wspierania działań sprzyjających budowaniu pozytywnych relacji między pracownikami uczelni opartych na wzajemnym szacunku i równości wobec prawa wprowadzona została „Polityka antymobbingowa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” zmierzająca do zapobiegania powstania przypadków mobbingu w miejscu pracy oraz określająca tryb postępowania antymobbingowego.

W obliczu mobbingu nie jesteś bezbronna(-y), możesz:

cyfra 1 granatowa

Skierować do sprawcy(-czyni) pismo – wezwanie do zaprzestania działań będących mobbingiem lub noszących znamiona mobbingu. Wymień i opisz w nim zachowania, które uważasz za mobbing i pokaż ich systematyczny charakter.

cyfra 2 granatowa

Skierować pismo do przełożonych wskazując niedopuszczalne zachowania, nazywając je mobbingiem i powołując się na art. 94 kodeksu pracy. Nakłada on bowiem na pracodawcę obowiązek przeciwdziałania mobbingowi, stąd na samej górze niniejszej strony widzisz zachętę do zapoznania się z polityką antymobbingową Uniwersytetu Śląskiego. Zgodnie z niniejszą polityką: pracownik(-ca), wobec którego inny pracownik(-ca), przełożony(-a) lub podwładny(-a) dopuścił(-a) się nagannych i niepożądanych zachowań w miejscu pracy noszących znamiona mobbingu powinien(-nna) o tym fakcie niezwłocznie poinformować rektora. Podobnie pracownik(-ca), który(-a) był(-a) świadkiem(-nią) zdarzeń scharakteryzowanych powyżej zobowiązany(-a) jest o tym poinformować rektora lub komisję.

Sposób wnoszenia skargi oraz pracę komisji charakteryzuje Polityka antymobbingowa UŚ. Na podstawie ustaleń komisji rektor decyduje o podjęciu działań w niniejszej sytuacji, odnosząc się do faktu stwierdzenia/niestwierdzenia mobbingu.

Jeżeli sprawa dotyczy nauczyciela(-ki) akademickiego(-ej) skarga wniesiona do rektora z jego inicjatywy może zostać przekazana również do rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademickich. Jednocześnie możliwie jest wniesienie skargi bezpośrednio do rzecznika dyscyplinarnego.

cyfra 3 granatowa

Zwrócić się po poradę do związków zawodowych lub rzecznika praw i wartości akademickich

  • Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP UŚ)

Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) w Uniwersytecie Śląskim w 2011 roku powołał Klub Antymobbingowy, w którym wszyscy pracownicy(-ce) uczelni (nie tylko członkowie(-inie) ZNP) mogą uzyskać pomoc prawną i informacje o tym, czym jest to zagrożenie, jakie są prawne warunki przesądzające, że to, co się wydarzyło, może zostać uznane za mobbing, jak zbierać dowody, jak się bronić, gdzie zgłosić problem.

Wszystkie informacje, krótka ankieta oraz dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej Klubu: www.kam.znp.us.edu.pl.

  • Związek Zawodowy NSZZ „Solidarność” UŚ

Przy Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego funkcjonuje Komisja Interwencji przyjmująca zgłoszenia wszelkich przejawów mobbingu (oferując również pomoc w innych służbowych problemach).

Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem e-mail: solidarn@us.edu.pl lub telefonicznie pod numenrem: 604 493 490.

  • Rzecznik praw i wartości akademickich

Rzecznik praw i wartości akademickich jest jednoosobowym organem uniwersytetu, powoływanym na 5-letnią kadencję. Do najważniejszych  zadań rzecznika należy stanie na straży przestrzegania zasad wolności  akademickiej oraz standardów etycznych w pracy naukowej oraz  dydaktycznej, jak również dążenie do polubownego rozwiązywania  konfliktów i sporów pomiędzy pracownikami(-cami) uczelni, a także pomiędzy  pracownikami(-cami) a organami i administracją uniwersytetu. Rzecznik w wykonywaniu powierzonych mu zadań jest niezależny, a w swoich działaniach kieruje się zasadami poufności, bezstronności i neutralności. W sprawach dotyczących mobbingu lub dyskryminacji pomoc rzecznika może uzyskać każdy pracownik(-ca) Uniwersytetu Śląskiego. Rzecznik przyjmuje osoby zainteresowane po wcześniejszym telefonicznym bądź mailowym umówieniu terminu spotkania. Więcej informacji o zadaniach rzecznika, jego kompetencjach i zakresie działań można znaleźć na  stronie internetowej: rzecznik-praw-i-wartosci-akademickich. Znajdują się tam również dane kontaktowe zarówno do rzecznika, jak i jego  biura.

Należy mieć na uwadze, że przepisy Polityki antymobbingowej nie wykluczają możliwości dochodzenia przez pracownik(-cę) swoich praw i roszczeń na drodze sądowej.

return to top