Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Status zabezpieczeń COVID-19

POZIOM 0

POZIOM ZAGROŻENIA 0

Brak ograniczeń, podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczelnia funkcjonuje w tradycyjnym trybie.

OGÓLNE WYTYCZNE

RYGOR SANITARNY

podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy; stosowanie podstawowych zasad higieny; korzystanie z sal dydaktycznych jak w zwykłym trybie

DYDAKTYKA

zajęcia stacjonarne, zdalne lub mieszane na zasadach ogólnych

DOSTĘPNOŚĆ

wejście na teren uczelni bez ograniczeń

ORGANIZACJA

spotkania organizacyjne stacjonarne, zdalne lub mieszane na zasadach ogólnych

ADMINISTRACJA

praca stacjonarna; zdalna jedynie na zasadach ogólnych

WYDARZENIA

bez ograniczeń

MOBILNOŚĆ

bez ograniczeń

AKADEMIKI

bez ograniczeń

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE

Organizacja kształcenia

 1. Zajęcia dydaktyczne w formie kontaktowej. Zajęcia zdalne zgodnie z ogólnymi wytycznymi dotyczącymi kształcenia on-line.
 2. Nieobecności na zajęciach usprawiedliwiane zgodnie z ogólnymi zasadami przyjętymi przez koordynatora modułu.
 3. Konsultacje NA prowadzone przede wszystkim w siedzibie uczelni – zgodnie z harmonogramem i obowiązującymi przepisami UŚ.
 4. Zaliczenia i egzaminy zgodnie z zapisami w sylabusach modułów i programie studiów.

Informacji udziela Dział Kształcenia: dk@us.edu.pl.

 

Organizacja i uczestnictwo w wydarzeniach

Organizacja wydarzeń zgodnie z obowiązującymi w uczelni procedurami i przepisami oraz z zachowaniem podstawowych zasad higieny i bezpieczeństwa pracy, podstawowy rygor sanitarny, zgoda właściwych władz.

Informacji udziela Centrum Obsługi Studentów: dlastudenta@us.edu.pl.

 

Mobilność

Wyjazdy zagraniczne odbywają się zgodnie z obowiązującymi, standardowymi procedurami, bez dodatkowych wymagań.

Informacje o procedurach wyjazdowych: https://us.edu.pl/student/mobilnosc/wyjazdy-zagraniczne/.

Informacji o procedurach wyjazdowych udziela Biuro Rozliczeń Mobilności Międzynarodowych DWZ: brmm@us.edu.pl, tel.: 32 359 1868, 32 359 1400.

Wyjazdy zagraniczne w ramach wymiany edukacyjnej (Erasmus+, CEEPUS, umowy bilateralne, NAWA, itp.) odbywają się zgodnie z obowiązującymi, wskazanymi wyżej, standardowymi procedurami, obowiązującymi  na Uniwersytecie Śląskim, z uwzględnieniem procedur stosowanych w ramach danego programu wymiany (m.in. zakwalifikowanie zgodnie z obowiązującą w programie procedurą, podpisanie indywidualnej umowy o dofinansowaniu, przygotowanie porozumienia o programie studiów/praktyki (learning agreement for studies/traineeship, uzyskanie akceptacji instytucji przyjmującej). Nie ma dodatkowych wymagań związanych ze stanem zagrożenia.

Informacje o wyjazdach w ramach wymiany edukacyjnej: https://us.edu.pl/wspolpraca/wspolpraca-miedzynarodowa/mobilnosc-miedzynarodowa. Informacji o wyjazdach w ramach wymiany edukacyjnej udziela Biuro Wymiany Międzynarodowej DWZ: international@us.edu.pl, tel.: 32 359 11 78.

 

Kontakt z uczelnią

W dotychczas tradycyjnie przyjęty sposób. Kontakt możliwy bezpośrednio (np. w dziekanacie) oraz elektronicznie (https://www.koronawirus.us.edu.pl/pl/biezace-informacje/zdalny-kontakt-z-dziekanatami). Należy zachowywać podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny.

Kontakt do dziekanatu

 

Organizacja kształcenia

 1. Zajęcia stacjonarne, zdalne lub hybrydowe na zasadach ogólnych.
 2. Organizacja pracy naukowej i dydaktycznej (praktyki w postaci prowadzenia zajęć) wedle zasad obowiązujących w jednostce naukowej, w której są prowadzone.

 

Organizacja i uczestnictwo w wydarzeniach

Organizacja wydarzeń zgodnie z obowiązującymi w uczelni procedurami i przepisami oraz z zachowaniem podstawowych zasad higieny i bezpieczeństwa pracy, podstawowy rygor sanitarny, zgoda właściwych władz.

Informacji udziela Centrum Obsługi Studentów: dlastudenta@us.edu.pl.

 

Mobilność

Wyjazdy zagraniczne odbywają się zgodnie z obowiązującymi, standardowymi procedurami, bez dodatkowych wymagań.

Informacje o procedurach wyjazdowych: https://us.edu.pl/doktorant/mobilnosc-rozwoj/konferencje-i-wyjazdy-zagraniczne/.

Informacji o procedurach wyjazdowych udziela Biuro Rozliczeń Mobilności Międzynarodowych DWZ: brmm@us.edu.pl, tel.: 32 359 1868, 32 359 1400.

Wyjazdy zagraniczne w ramach wymiany edukacyjnej (Erasmus+, CEEPUS, umowy bilateralne, NAWA, itp.) odbywają się zgodnie z obowiązującymi, wskazanymi wyżej, standardowymi procedurami, obowiązującymi  na Uniwersytecie Śląskim, z uwzględnieniem procedur stosowanych w ramach danego programu wymiany (m.in. zakwalifikowanie zgodnie z obowiązującą w programie procedurą, podpisanie indywidualnej umowy o dofinansowaniu, przygotowanie porozumienia o programie studiów/praktyki (learning agreement for studies/traineeship, uzyskanie akceptacji instytucji przyjmującej). Nie ma dodatkowych wymagań związanych ze stanem zagrożenia.

Informacje o wyjazdach w ramach wymiany edukacyjnej: https://us.edu.pl/wspolpraca/wspolpraca-miedzynarodowa/mobilnosc-miedzynarodowa/

Informacji o wyjazdach w ramach wymiany edukacyjnej udziela Biuro Wymiany Międzynarodowej DWZ: international@us.edu.pl, tel.: 32 359 11 78.

 

Kontakt z uczelnią

 1. Komunikacja elektroniczna, telefoniczna i bezpośrednia. Najważniejsze informacje doktoranci otrzymują za pośrednictwem listy mailingowej.
 2. Raz na dwa tygodnie spotkania zespołu zarządzającego szkołą doktorską ze wszystkimi doktorantami na MS Teams.
 3. Doktoranci wszystkie dokumenty mogą dostarczać on-line. E-mail wysłany z adresu w domenie us.edu.pl jest traktowany jak podpisany dokument, chyba że procedura w danej sprawie wyklucza takie rozwiązanie.

 

Regulacje

https://us.edu.pl/szkola-doktorska/

https://www.mssd.us.edu.pl/

https://us.edu.pl/doktorant/

Organizacja kształcenia

 1. Zajęcia dydaktyczne w formie kontaktowej zgodnie z harmonogramem. Zajęcia zdalne zgodnie z ogólnymi wytycznymi dotyczącymi kształcenia on-line, z wykorzystaniem narzędzi rekomendowanych przez uczelnię.
 2. Konsultacje prowadzone zgodnie z przepisami wewnętrznymi UŚ, biorąc pod uwagę liczbę studentów i formę studiów, dla których NA prowadzi zajęcia w danym semestrze.
 3. Zaliczenia i egzaminy zgodnie z zapisami w sylabusach modułów, organizacją roku akademickiego i regulaminem studiów.

 

Organizacja pracy

Realizacja obowiązków badawczych, organizacyjnych oraz dydaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zachowaniem podstawowych zasad higieny i bezpieczeństwa pracy.

Pracownicy, którzy odbywają kwarantannę oraz pracownicy, którzy poddani zostali obowiązkowej izolacji w warunkach domowych mogą, za zgodą pracodawcy świadczyć pracę określoną w umowie o pracę w trybie pracy zdalnej i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie.

Wniosek o wyrażenie zgody na pracę zdalną w czasie kwarantanny lub izolacji, stanowiący załącznik nr 1 [WZÓR WYRAŻENIA ZGODY NA PRACĘ ZDALNĄ W CZASIE KWARANTANNY LUB IZOLACJI], należy przekazać na adres: dzial.plac@us.edu.pl oraz do wiadomości: kadry@us.edu.pl.

 

Uczestnictwo w szkoleniach

Szkolenia prowadzone w formie zdalnej, hybrydowej lub stacjonarnej z zachowaniem podstawowych zasad higieny i bezpieczeństwa pracy w salach szkoleniowych.

Informacji udziela Dział HR: dhr@us.edu.pl.

 

Mobilność

Wyjazdy zagraniczne odbywają się zgodnie z obowiązującymi, standardowymi procedurami, bez dodatkowych wymagań.

Informacje o procedurach wyjazdowych: https://us.edu.pl/pracownik/sprawy-miedzynarodowe/mobilnosc-miedzynarodowa/

Informacji o procedurach wyjazdowych udziela Biuro Rozliczeń Mobilności Międzynarodowych DWZ: brmm@us.edu.pl, tel.: 32 359 1868, 32 359 1400.

Wyjazdy w ramach wymiany edukacyjnej (Erasmus+, CEEPUS, umowy bilateralne, NAWA, itp.) odbywają się zgodnie z obowiązującymi, wskazanymi wyżej, standardowymi procedurami, obowiązującymi  na Uniwersytecie Śląskim, z uwzględnieniem procedur stosowanych w ramach danego programu wymiany (m.in. zakwalifikowanie zgodnie z obowiązującą w programie procedurą, podpisanie indywidualnej umowy o dofinansowaniu, przygotowanie porozumienia o programie dydaktycznym / programie szkolenia (staff mobility agreement for teaching / training), uzyskanie akceptacji instytucji przyjmującej).  Nie ma dodatkowych wymagań związanych ze stanem zagrożenia.

Informacje o wyjazdach w ramach wymiany edukacyjnej: https://us.edu.pl/wspolpraca/wspolpraca-miedzynarodowa/mobilnosc-miedzynarodowa/

Informacji o wyjazdach w ramach wymiany edukacyjnej udziela Biuro Wymiany Międzynarodowej DWZ: international@us.edu.pl, tel.: 32 359 11 78.

 

Konkursy NA

Konkursy na stanowiska NA prowadzone w formie zdalnej lub stacjonarnie z zachowaniem podstawowych zasad higieny i bezpieczeństwa pracy.

Informacji udziela Dział HR: dhr@us.edu.pl.

Organizacja pracy

Praca wykonywana w zwyczajowym trybie, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zachowaniem podstawowych zasad higieny i bezpieczeństwa pracy.

Pracownicy, którzy odbywają kwarantannę oraz pracownicy, którzy poddani zostali obowiązkowej izolacji w warunkach domowych mogą, za zgodą pracodawcy świadczyć pracę określoną w umowie o pracę w trybie pracy zdalnej i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie.

Wniosek o wyrażenie zgody na pracę zdalną w czasie kwarantanny lub izolacji, stanowiący załącznik nr 1 [WZÓR WYRAŻENIA ZGODY NA PRACĘ ZDALNĄ W CZASIE KWARANTANNY LUB IZOLACJI], należy przekazać na adres: dzial.plac@us.edu.pl oraz do wiadomości: kadry@us.edu.pl.

Informacji udziela Dział Spraw Osobowych i Socjalnych: kadry@us.edu.pl.

 

Uczestnictwo w szkoleniach

Szkolenia prowadzone w formie zdalnej, hybrydowej lub stacjonarnej z zachowaniem podstawowych zasad higieny i bezpieczeństwa pracy w salach szkoleniowych.

Informacji udziela Dział HR: dhr@us.edu.pl.

 

Mobilność

Wyjazdy zagraniczne odbywają się zgodnie z obowiązującymi, standardowymi procedurami, bez dodatkowych wymagań.

Informacje o procedurach wyjazdowych: https://us.edu.pl/pracownik/sprawy-miedzynarodowe/mobilnosc-miedzynarodowa/

Informacji o procedurach wyjazdowych udziela Biuro Rozliczeń Mobilności Międzynarodowych DWZ: brmm@us.edu.pl, tel.: 32 359 1868, 32 359 1400.

Wyjazdy w ramach wymiany edukacyjnej (Erasmus+, CEEPUS, umowy bilateralne, NAWA, itp.) odbywają się zgodnie z obowiązującymi, wskazanymi wyżej, standardowymi procedurami, obowiązującymi  na Uniwersytecie Śląskim, z uwzględnieniem procedur stosowanych w ramach danego programu wymiany (m.in. zakwalifikowanie zgodnie z obowiązującą w programie procedurą, podpisanie indywidualnej umowy o dofinansowaniu, przygotowanie porozumienia o programie szkolenia (staff mobility agreement for training), uzyskanie akceptacji instytucji przyjmującej).  Nie ma dodatkowych wymagań związanych ze stanem zagrożenia.

Informacje o wyjazdach w ramach wymiany edukacyjnej: https://us.edu.pl/wspolpraca/wspolpraca-miedzynarodowa/mobilnosc-miedzynarodowa/

Informacji o wyjazdach w ramach wymiany edukacyjnej udziela Biuro Wymiany Międzynarodowej DWZ: international@us.edu.pl, tel.: 32 359 11 78.

 

Rekrutacja NNA

Rekrutacja na stanowiska NNA prowadzona w formie zdalnej lub stacjonarnie z zachowaniem podstawowych zasad higieny i bezpieczeństwa pracy.

Informacji udziela Dział HR: dhr@us.edu.pl.

Kwaterowanie/wykwaterowanie

Odbywa się na zasadach ogólnych.

Informacji udziela Centrum Obsługi Studentów: dlastudenta@us.edu.pl.

 

Zasady ogólne

Brak ograniczeń, funkcjonowanie zgodnie z zasadami zwykłego postępowania oraz Regulaminem zamieszkiwania w domach studenckich.

Bieżące informacje znajdą Państwo w zakładce komunikaty na stronie: https://www.zdalny.us.edu.pl.

 

Pomieszczenia ogólnodostępne

Funkcjonowanie na zasadach ogólnych, zgodnie z zachowaniem podstawowych zasad higieny i bezpieczeństwa pracy.

 

Płatności

Zalecane płatności zdalne, możliwe korzystanie z terminali płatniczych.

 

Wizyty gości

Na zasadach ogólnych, bez ograniczeń.

Dostęp do infrastruktury związany z prowadzeniem prac badawczych

Praca z wykorzystaniem infrastruktury BDA wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zachowaniem podstawowych zasad higieny i bezpieczeństwa pracy. Dostęp do aparatury dla wszystkich pracowników i studentów.

 

Dostęp do infrastruktury związany z prowadzeniem zajęć dydaktycznych

Infrastruktura BDA niezbędna do zajęć dydaktycznych dostępna bez ograniczeń dla wszystkich pracowników i studentów; zajęcia laboratoryjne w systemie stacjonarnym. Zajęcia prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zachowaniem podstawowych zasad higieny i bezpieczeństwa pracy.

 

Dostęp do infrastruktury związany z prowadzeniem prac dyplomowych

Na zasadach ogólnych, bez ograniczeń.

Sportowe zajęcia dydaktyczne

Obiekty sportowe funkcjonują na zasadach ogólnych, bez ograniczeń. Zajęcia dydaktyczne są prowadzone bez ograniczeń.

Informacji udziela Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu: cwfis@us.edu.pl.

 

Sportowe zajęcia dodatkowe

(klub AZS, treningi pozadydaktyczne, organizacje studenckie)

Na zasadach ogólnych, bez ograniczeń.

Informacji udziela Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu: cwfis@us.edu.pl.

 

Wynajem obiektów

Obiekty sportowe funkcjonują na zasadach ogólnych, bez ograniczeń. Możliwy wynajem.

Informacji udziela Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu: cwfis@us.edu.pl.

Pomieszczenia ogólnodostępne, w tym administracyjne

Podstawowe zasady ochrony i bezpieczeństwa pracy.

 

Pomieszczenia dydaktyczne

Korzystanie z sal dydaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zachowaniem podstawowych zasad higieny i bezpieczeństwa pracy.

return to top