Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Towards Modern Slavic Studies

Projekt finansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu ERASMUS+ Partnerstwa Strategiczne

img

CEL PROJEKTU

Projekt wychodzi naprzeciw wyzwaniom współczesnej dydaktyki a także zapotrzebowaniu rynku na slawistów posiadających kompetencje w zakresie języków i kultur słowiańskich. 

Celem projektu jest zmniejszenie niedoboru i niedopasowania umiejętności w zakresie filologii słowiańskich oraz promowanie umiędzynarodowienia w szkolnictwie wyższym. Zostanie to osiągnięte poprzez opracowanie międzynarodowego, uwzględniającego nowoczesne metody dydaktyczne programu studiów w zakresie slawistyki.

img

REZULTATY PROJEKTU

W ramach projektu zostanie opracowany międzynarodowy program studiów slawistycznych, który będzie transdyscyplinarny i poza zapleczem literaturoznawczo-językoznawczym wyposaży absolwentów także w ugruntowaną wiedzę z zakresu współczesnego życia społecznego i gospodarczego w krajach objętych programem. Zaproponowany program będzie na tyle uniwersalny, by można go było wykorzystać w zależności od potrzeb – w różnych krajach, w różnej kombinacji językowej. Będzie uwzględniał zarówno południową Słowiańszczyznę, jak i Słowiańszczyznę Zachodnią. Integralną częścią opracowanego programu studiów będą materiały edukacyjne do kursów przewidzianych w programie. Drugim nieodłącznym wymiarem projektu jest podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry na zaangażowanych uczelniach oraz promocja nauki zorientowanej na studentów.


Zapraszamy do zapoznania się raportem z przeprowadzonego pilotażu w ramach projektu (w trzech wersjach językowych).

RAPORT Z PILOTAŻU_CZ

RAPORT Z PILOTAŻU_PL

RAPORT Z PILOTAŻU_MK

img

DZIAŁANIA W PROJEKCIE

Intencją wnioskodawców jest tworzenie programów studiów o charakterze interdyscyplinarnym, które odpowiadają potrzebom szybko zmieniającego się świata i rynku pracy.  Opracowane materiały zakładają uelastycznienie nauczania poprzez wykorzystanie form nauczania zdalnego oraz mobilności studentów i nauczycieli akademickich Wykładowcy biorą udział w szkoleniach z nowoczesnych metod edukacyjnych i innowacyjnych metod pedagogicznych takich jak na przykład nauczanie na odległość, odwrócona klasa, nauczanie w tandemie itp. Zajęcia prowadzone w tandemie to innowacja, którą nauczyciele akademiccy wprowadzają w projekcie w praktyce. Prowadzący z dwóch krajów sprawdzają, jak przekazywać wiedzę z dwóch perspektyw, jak praktycznie rozwiązać prowadzenie seminariów, ćwiczeń czy warsztatów przez dwie osobyWspółpraca i dialog są więc integralną cechą działań w projekcie. Współczesny świat potrzebuje rzetelnego przekazywania informacji, z uwzględnieniem zaplecza kulturowego innego kraju, dlatego zaangażowani w projekt Towards Modern Slavic Studies kładą duży nacisk na to, by projektowane przedmioty zawierały materiały i przekazywały stanowiska oraz doświadczenia co najmniej dwóch krajów. 

img

KONTAKT

Koordynatorki 

Wsparcie administracyjno-finansowe 

  • dr Emilia Rekosz-Cebula: emilia.rekosz-cebula@us.edu.pl 
img

PARTNERZY PROJEKTU

Projekt jest realizowany w partnerstwie trzech uczelni europejskich:

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach – lider projektu
  • Uniwersytet Ostrawski
  • Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego w Skopje
img

return to top