Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

WAŻNE:

W sytuacjach nagłych, zagrażających życiu lub zdrowiu, jedynym właściwym i doraźnym działaniem jest natychmiastowe powiadomienie pracowników ochrony, a nawet służb ratowniczych i policji – numer alarmowy 112.

Przejdź do sekcji:

Wsparcie dla studenta(-ki) i doktorant(-ki)

Wykładowca(-czyni), opiekun(-ka) roku, dyrektor(-ka) kierunku, dziekan(-ka)

W większości spraw, które cię niepokoją, dotykają, bulwersują zwróć się do osób w najbliższym otoczeniu, tj. tych, które prowadzą zajęcia, opiekują się twoim rocznikiem, kierują twoim programem studiów lub wydziałem. Może być im najłatwiej zainterweniować w zgłaszanej przez ciebie sytuacji, gdyż są jej świadkami, są odpowiedzialne za organizację zajęć, znają osoby zaangażowane w sprawę. Pamiętaj, że na każdym wydziale w UŚ powołany jest dziekan(-ka) ds. kształcenia i studentów.

Rzecznik praw studenta i doktoranta

Pomaga w rozwiązywaniu indywidualnych i grupowych problemów studentom(-tkom), doktorantom(-tkom), uczestnikom(-czkom) studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia.

Od 1 września 2020 roku funkcję rzecznika sprawuje dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak, prof. UŚ. Kontakt z rzecznikiem praw studenta i doktoranta

Rektor i prorektorzy(-rki)

Rektor stojący na czele całej społeczności UŚ może przyjąć skargę czy prośbę o pomoc od każdego jej członka(-ini). Wśród władz uczelni jedno ze stanowisk prorektorów dedykowane jest stricte sprawom studentów(-tek). W obecnej kadencji prorektorką ds. kształcenia i studentów jest dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ (e-mail: prorektorrk@us.edu.pl).

W razie podejrzenia popełnienia przez studenta(-tkę) lub doktoranta(-kę) przewinienia dyscyplinarnego należy powiadomić o tym rektora.

Informacje na temat postępowań dyscyplinarnych i sytuacji łamania prawa:

Pełnomocniczka rektora ds. przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu

Służy wsparciem osobom studiującym oraz doktorantkom i doktorantom Uniwersytetu Śląskiego w sytuacji doświadczania molestowania seksualnego lub bycia świadkiem takiej sytuacji. Od 1 stycznia 2023 roku funkcję tę sprawuje dr Dagna Kocur. Kontakt

Samorząd Studencki

Samorząd przyjmuje zgłoszenia studentów(-tek) w każdej sprawie.

Kontakt: samorzad.us.edu.pl.

Samorząd Doktorantów

Rada Samorządu zaprasza do kontaktu i służy doktorantom i doktorantkom koniecznym wsparciem. Kontakt

Pomoc psychologiczna

W Centrum Obsługi Studentów zatrudnieni są psychologowie(-żki), do których studenci(-tki) i doktoranci(-tki) UŚ mogą zgłosić się na nieodpłatną konsultację.

Szczegółowe informacje

Koordynatorzy(-rki) ds. dostępności

Na każdym wydziale powołani zostali koordynatorzy(-rki) ds. dostępności, którzy wspierają studentów(-ki) i doktorantów(-tki) bezpośrednio na wydziałach i pośredniczą w kontakcie między studentami(-tkami) i pracownikami(-cami) wydziału a pracownikami(-cami) Centrum Obsługi Studentów odpowiedzialnymi za organizację wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Szczegółowe informacje

Wsparcie dla pracownika(-cy)

Przełożeni(-one)

Przełożony(-ona) powinien(-nna) być pierwszą osobą, do której kierujemy kroki, gdy coś nas niepokoi, dotyka, bulwersuje. Należy komunikować mu(jej) potrzebę wyjaśnienia sytuacji naruszających wartości wspólnoty wyrażone w Statucie UŚ (§4), w szczególności sytuacji konfliktowych, nierównego traktowania czy naruszenia godności osoby. W przypadku braku satysfakcjonującego rozwiązania sprawy można zwrócić się do wyższego przełożonego(-nej) z prośbą o interwencję.

Rektor i prorektorzy(-rki)

Rektor stojący na czele całej społeczności UŚ może przyjąć skargę czy prośbę o pomoc od każdego jej członka(-ini). Wśród władz Uczelni jedno ze stanowisk prorektorów dedykowane jest stricte sprawom pracowników(-ic)). W obecnej kadencji prorektorką ds. rozwoju kadry jest prof. dr hab. Ewa Jarosz (e-mail: prorektorrr@us.edu.pl).

W razie podejrzenia popełnienia przez nauczyciela(-kę) akademickiego(-cką) czynu mającego znamiona przewinienia dyscyplinarnego należy powiadomić o tym rektora.

Rzecznik praw i wartości akademickich

To jednoosobowy organ uczelni powołany do ochrony praw i interesów pracowników uniwersytetu, a także przestrzegania standardów etycznych. Rzecznik w wykonywaniu powierzonych mu zadań jest niezależny, a w swoich działaniach kieruje się zasadami poufności, bezstronności i neutralności. Od 1 września 2020 roku funkcję rzecznika pełni prof. dr hab. Jacek Górecki.

Szczegółowe informacje

Pełnomocniczka rektora ds. przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu

Służy wsparciem osobom studiującym oraz doktorantkom i doktorantom Uniwersytetu Śląskiego w sytuacji doświadczania molestowania seksualnego lub bycia świadkiem takiej sytuacji. Od 1 stycznia 2023 roku funkcję tę sprawuje dr Dagna Kocur. Kontakt

Komisja antymobbingowa

Sposób wnoszenia skargi oraz pracę Komisji antymobbingowej charakteryzuje Polityka antymobbingowa UŚ stanowiąca załącznik nr 2 do Regulaminu pracy. Pisemną skargę pracownik(-ca) wnosi do rektora – za pośrednictwem Biura rektora lub bezpośrednio do Komisji antymobbingowej – za pośrednictwem Działu Spraw Osobowych i Socjalnych. Na podstawie ustaleń komisji rektor decyduje o podjęciu działań w niniejszej sytuacji, odnosząc się do faktu stwierdzenia/niestwierdzenia mobbingu.

Klub Antymobbingowy

Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) w Uniwersytecie Śląskim w 2011 r. powołał Klub Antymobbingowy, w którym wszyscy pracownicy Uczelni (nie tylko członkowie ZNP) mogą uzyskać pomoc prawną i informacje o zjawisku mobbingu, jak się bronić w jego obliczu, gdzie zgłosić problem. Szczegółowe informacje: www.kam.znp.us.edu.pl.

Komisja interwencyjna NZSS Solidarność

Przy Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego funkcjonuje Komisja Interwencji przyjmująca zgłoszenia wszelkich przejawów mobbingu oraz oferująca pomoc w innych służbowych problemach. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem e-mail: solidarn@us.edu.pl lub telefonicznie pod nr 604 493 490.

Społeczny inspektor pracy

Społeczna inspekcja pracy jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez zakłady pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych. Społeczna inspekcja pracy reprezentuje interesy wszystkich pracowników. Od 2007 roku funkcję zakładowego społecznego inspektora pracy w UŚ pełni Tomasz Żarski (e-mail: tomasz.zarski@us.edu.pl).

return to top