Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Projekt edukacyjny
„UNIWERS-US. Kadra Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dla projektowania uniwersalnego”

Celem głównym Projektu jest podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie projektowania uniwersalnego poprzez realizację nowatorskich działań opartych na idei wspólnoty uczącej się oraz metodzie World Cafe.

Projektowanie uniwersalne: zgodnie z art. 2 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to potrzebne.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez:

 • zintensyfikowane działania zmierzające do podniesienia kompetencji z zakresu projektowania uniwersalnego u 10 osób, które w rezultacie zostaną liderami/ambasadorami ds. projektowania uniwersalnego,
 • organizację cyklu nowatorskich warsztatów dla 150 nauczycieli akademickich z poszczególnych obszarów kształcenia/kierunków, prowadzonych pod merytoryczną opieką liderów ds. projektowania uniwersalnego i opartych o ideę i założenia wspólnoty uczącej się oraz metod world cafe,
 • przygotowanie rekomendacji w postaci materiałów e-learningowych przez uczestników Projektu, pod opieką merytoryczną liderów ds. projektowania uniwersalnego;
 • praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy przez uczestników szkolenia oraz liderów ds. projektowania uniwersalnego, uzupełnionych o możliwość konsultacji i monitoringu.

Instytucja finansująca

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kwota dofinansowania

PLN 878 577,50

Okres realizacji

01.01.2022 – 31.10.2023

Zespół zarządzający

Koordynatorka Projektu – dr Małgorzata Gajos-Gržetić
Asystentka ds. finansowych – mgr Agata Jankowska
Asystentka ds. administracyjnych – mgr Justyna Przybylska

Komunikaty

 1. Dodatkowa rekrutacja do wspólnoty uczącej się
  17.05.2022
 2. Dodatkowa rekrutacja na lidera
  04.05.2022
 3. Ogłoszenie o spotkaniu dla kandydatów w dniu 28.04.2022 r.
  25.04.2022 r.
 4. Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji do projektu
  13/04/2022
 5. Spotkanie organizacyjne dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Śląskiego zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie odbędzie się 24 stycznia 2022 r. o godzinie 18.00 na MS Teams. Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join…

Formularze w formacie pdf

Załącznik 1b Formularz głoszeniowy LIDER

Załącznik 2b Formularz zgłoszeniowy WSPÓLNOTA UCZĄCA SIĘ

Załącznik 3b Deklaracja uczestnictwa w Projekcie

Załącznik 4b Formularz danych osobowych Uczestnika Projektu

Załącznik 5b Oświadczenie Uczestnika klauzula informacyjna

Załącznik 6b Formularz zgłoszeniowy formy wsparcia

Załącznik 7b Formularz rezygnacji z udziału w Projekcie

Formularze w formacie doc

Załącznik 1b Formularz zgłoszeniowy LIDER

Załącznik 2b Formularz zgłoszeniowy WSPÓLNOTA UCZĄCA SIĘ

Załącznik 3b Deklaracja uczestnictwa w Projekcie

Załącznik 4b Formularz danych osobowych Uczestnika Projektu

Załącznik 5b Oświadczenie Uczestnika klauzula informacyjna

Załącznik 6b Formularz zgłoszeniowy formy wsparcia

Załącznik 7b Formularz rezygnacji z udziału w Projekcie

Zadania realizowane w Projekcie

Zadanie 1. Podniesienie kompetencji z zakresu projektowania uniwersalnego – liderzy/ambasadorzy ds. projektowania uniwersalnego – 4 szkolenia dla 10 nauczycieli akademickich:

 1. Szkolenie z projektowania uniwersalnego – aspekty praktyczne;
 2. Szkolenie z projektowania uniwersalnego w szkolnictwie wyższym;
 3. Szkolenie „Introduction to Universal Design for Learning”;
 4. Szkolenie „An Introduction to Universal Design for Learning, Addressing the Variability of All Learners – CAST Professional Learning”.

Zadanie 2. Podniesienie kompetencji z zakresu projektowania uniwersalnego – wspólnota ucząca się – 3 szkolenia i 2 warsztaty dla 150 nauczycieli akademickich:

 1. Szkolenie z projektowania uniwersalnego – aspekty teoretyczne;
 2. Szkolenie z projektowania uniwersalnego – aspekty praktyczne;
 3. Szkolenie z projektowania uniwersalnego w szkolnictwie wyższym;
 4. Warsztaty z projektowania uniwersalnego – aspekty praktyczne;
 5. Warsztaty z projektowania uniwersalnego w szkolnictwie wyższym.

W procesie podnoszenia kompetencji przez nauczycieli akademickich w zakresie projektowania uniwersalnego wykorzystana zostanie utworzona w Projekcie pracownia dydaktyki projektowania uniwersalnego.

Zadanie 3. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich UŚ w obszarze projektowania uniwersalnego – przygotowanie rekomendacji – szkolenie z zasad przygotowania materiałów e-learningowych zgodnie ze standardami dostępności cyfrowej dla 150 nauczycieli akademickich, przygotowanie 75 rekomendacji w postaci materiałów e-learningowych przez 75 zespołów utworzonych spośród 150 nauczycieli akademickich oraz konsultacje dla zespołów w zakresie przygotowania rekomendacji.

Zadanie 4. Praktyczne wykorzystanie wiedzy dotyczącej projektowania uniwersalnego – konsultacje i mentoring – konsultacje dla 150 nauczycieli akademickich przy prowadzeniu zajęć.

KONTAKT

Biuro Projektu UNIWERS-US
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
ul. Żytnia 12/27, 41-200 Sosnowiec
tel.: 322691869, mail: uniwersus@us.edu.pl

www.uniwersus.us.edu.pl

return to top