Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Obsługa kart płatniczych

Obsługa i rozliczanie transakcji opłacanych kartami płatniczymi systemów: VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MASTERCARD ELEKTRONIC I MAESTRO

W dniu 29 sierpnia 2016 roku została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego umowa na obsługę i rozliczanie transakcji opłacanych kartami płatniczymi.

Wykonawca (Agent Rozliczeniowy): Bank Polska Kasa Opieki,
ul. Grzybowska 53/57,
00-950 Warszawa  

Numer umowy: DZP.381.22.2016.UG
Termin realizacji: 18.11.2016r. do 17.11.2020r.

Miesięczny czynsz za dzierżawę 1 terminala wynosi: 36,90 PLN brutto.

Wysokość stawki prowizji od transakcji opłacanych kartami płatniczymi wynosi: 0,42% liczone od wartości obrotu kartami
Osoba nadzorująca realizację umowy ze strony Zamawiającego: 

Joanna Koźbiał, Joanna Muller; Dział Logistyki UŚ, ul. Bankowa 12, Katowice;
tel. 32/359 19 07,  32/359 18 38,
e-mail: joanna.kozbial@us.edu.pl; joanna.muller@us.edu.pl

Osoba odpowiedzialna ze strony Wykonawcy (Agenta Rozliczeniowego):

 – za realizację umowy:  Marlena Sawicka; tel. 22/ 524 69 62, fax. 22/ 524 63 91; e- mail: marlena.sawicka@pekao.com.pl;

 – do kontaktu w sprawach zgłoszeń serwisowych: Janusz Błanik; tel. 33/ 866 49 55, fax. 33/ 851 49 38; e- mail: janusz.blanik@pekao.com.pl;


Wykonawca comiesięcznie wystawia każdej jednostce UŚ objętej umową fakturę za dzierżawę terminala oraz zestawienie obrotów dokonanych kartami płatniczymi za dany miesiąc rozliczeniowy. Opisana faktura wraz z zestawieniem obrotów winna trafić do Sekcji Usług Dz. Logistyki, celem rozliczenia. Na odwrocie faktury za dzierżawę terminala należy wpisać datę jej wpływu do uczelni, gdyż od tej daty liczony jest termin płatności faktury.
Osoby wymienione w umowie z poszczególnych jednostek UŚ są upoważnione do dokonywania zgłoszeń serwisowych Wykonawcy w zakresie objętym umową (zgłoszenie e-mailem; faxem).
Czas reakcji serwisu: 12h.

return to top