Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Postępowanie konkursowe na stanowisko nauczyciela akademickiego

Konkurs na stanowisko nauczyciela akademickiego należy przeprowadzić w przypadku potrzeby nawiązania pierwszego stosunku pracy z nauczycielem akademickim (bez względu na grupę jak i stanowisko):

 1. na czas nieokreślony lub określony,
 2. na czas dłuższy niż 3 miesiące,
 3. w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy,
 4. na stanowiska (typu post-doc, senior researcher) w projektach badawczych finansowanych przez jednostki zewnętrzne.

Rektor może podjąć decyzję o przeprowadzeniu konkursu również w innych przypadkach niż wskazane powyżej.

14 stycznia 2022 r. nowelizacja Regulaminu w sprawie szczegółowej organizacji, trybu i warunków przeprowadzania postępowania konkursowego przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Śląskim.

https://aktyprawne.us.edu.pl/d/5443/5/?tc=17 

Kontakt

Dział HR

Bankowa 14, Katowice

pawilon D, piętro I, pokój 418

mail: dhr@us.edu.pl, tel. 32/3592490

PROCEDURA

 1. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania konkursowego przez kierownika jednostki po zasięgnięciu opinii (albo z inicjatywy) prodziekana ds. kształcenia i studentów lub właściwego dyrektora instytutu lub (jeżeli dotyczy) prodziekana odpowiedzialnego za badania naukowe,
 2. weryfikacja formalna wniosku przez Dział HR, w tym potwierdzanie etatu w działach współpracujących (Dział Spraw Osobowych i Socjalnych lub Dział Projektów),
 3. opiniowanie wniosku przez komisję do spraw kadry akademickiej,
 4. decyzja rektora o wszczęciu postępowania konkursowego lub braku zgody na postepowanie konkursowe,
 5. powołanie komisji konkursowej,
 6. ustalenie harmonogramu i warunków konkursu oraz treści ogłoszenia konkursowego (wzór ogłoszenia),
 7. publikacja ogłoszenia konkursowego,
 8. posiedzenie/a komisji konkursowej (ocena formalna i merytoryczna przy użyciu narzędzi selekcyjnych określonych przez komisję konkursową, w tym rozmowy kwalifikacyjne),
 9. rozstrzygnięcie konkursu przez komisję konkursową,
 10. zawiadomienie o wynikach konkursu wnioskującego, kandydatów biorących udział w konkursie, a w przypadku braku rozstrzygnięcia także rektora,
 11. publikacja wyników konkursu.

Postępowanie konkursowe w Uniwersytecie odbywa się co do zasady w pierwszej połowie roku kalendarzowego tak, aby zatrudnienie nauczycieli akademickich w wyniku konkursów mogło nastąpić z początkiem kolejnego roku kalendarzowego.

HR EXCELLENCE IN RESEARCH

W 2017 roku Uniwersytet Śląski w Katowicach otrzymał wyróżnienie HR Excellence in Research przyznawane przez Komisję Europejską. Tym samym uczelnia znalazła się w elitarnym gronie instytucji, które zapewniają badaczom najlepsze warunki pracy i rozwoju: przejrzysty proces rekrutacji, stabilność zatrudnienia oraz możliwości rozwoju zawodowego na wszystkich etapach kariery. Więcej: tutaj

WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

Warunkami niezbędnymi do wszczęcia postępowania konkursowego są: przyznany przez rektora nowy etat (ważne – wniosek o wszczęcie postępowania konkursowego nie jest równoważny z wnioskiem o zgodę na utworzenie nowego etatu. O taką zgodę należy wystąpić wcześniej) lub wakat, prawidłowo wypełniony wniosek o wszczęcie postępowania konkursowego, opinia komisji ds. kadry akademickiej, pozytywna decyzja rektora.

Występując z wnioskiem o wszczęcie postępowania konkursowego dziekan lub kierownik innej jednostki organizacyjnej uwzględnia:

 • przepisy Statutu UŚ,
 • założenia strategii oraz polityki kadrowej UŚ,
 • opinię bądź inicjatywę prodziekana do spraw kształcenia i studentów ,
 • opinię właściwego dyrektora instytutu,
 • opinię bądź inicjatywę prodziekana odpowiedzialnego za badania naukowe (jeżeli dla jednostki został powołany).

Wzór wniosku do pobrania

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o wszczęcie postępowania konkursowego należy składać do 15 lutego (nie dotyczy rekrutacji na stanowiska typu post-doc, senior researcher w projektach badawczych finansowanych przez jednostki zewnętrzne). Wnioski należy składać do rektora przez Dział HR. Rekomenduje się kontakt z Działem HR przed ostatecznym podpisaniem wniosku przez kierownika jednostki.

KOMISJA KONKURSOWA

Komisja konkursowa zostaje powołana przez rektora lub upoważnionego prorektora do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu. Komisja jest powoływana na potrzeby każdego z konkursów na czas jego trwania. Komisja konkursowa składa się z co najmniej z trzech członków wskazywanych przez wnioskującego dziekana albo kierownika właściwej jednostki organizacyjnej bądź przez rektora:

 • co najmniej specjalistów w danej lub pokrewnej dyscyplinie naukowej,
 • przedstawiciel Działu HR,
 • w uzasadnionych przypadkach ekspert niebędący pracownikiem Uniwersytetu.

WAŻNE! Członkiem komisji konkursowej nie może być wnioskodawca oraz prodziekan danego wydziału.

BEZSTRONNOŚĆ I POUFNOŚĆ

Członkowie komisji konkursowej kierują się zasadami bezstronności i zasadami etyki wynikającymi w szczególności z Kodeksu Etyki Pracownika Naukowego, szczegółowych zasad etyki zawodowej i zasad OTM-R.
Członkiem komisji konkursowej nie może być osoba, w stosunku do której zachodzą wątpliwości co do jej bezstronności. W takiej sytuacji przewodniczący komisji konkursowej podejmuje decyzję o wyłączeniu danego członka komisji i zwraca się do rektora z prośbą o uzupełnienie składu komisji. Członek komisji ma obowiązek niezwłocznie poinformować pozostałych członków komisji o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na jego bezstronność lub obiektywizm.

Członkowie komisji mają obowiązek zachowania poufności informacji, które uzyskali w związku z postępowaniem konkursowym. Obowiązek ten nie dotyczy ujawnienia rektorowi lub rzecznikowi praw nieprawidłowości dostrzeżonych w postępowaniu konkursowym.

SELEKCJA I EWALUACJA APLIKACJI

Ocena  merytoryczna kandydatów  odbywa  się  z  wykorzystaniem  wystandaryzowanych metod  i  narzędzi,  dopasowanych  do  rodzaju  stanowiska. Z kandydatami spełniającymi w najwyższym stopniu kryteria konkursowe komisja przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne oraz w przypadku kandydatów na stanowiska w grupie badawczo-dydaktycznej i dydaktycznej weryfikuje ich kompetencje dydaktyczne. Przy wyborze kandydata rekomendowanego do zatrudnienia komisja konkursowa kieruje się zasadami Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksem postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych oraz polityką OTM-R.

Dokumentację prac komisji stanowią załączniki 3-6 do zarządzenia (wzory dokumentów do pobrania na dole strony).

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

Przewodniczący komisji konkursowej na podstawie wniosku o ogłoszenie konkursu oraz opinii komisji ds. kadry, w porozumieniu z właściwym prorektorem oraz Działem HR ustala treść ogłoszenia o konkursie w języku polskim i angielskim (wzór ogłoszenia)

Termin składania dokumentów aplikacyjnych nie może być krótszy niż 14 dni od dnia rozpoczęcia konkursu, wskazanego w ogłoszeniu udostępnionym publicznie co najmniej z trzydziestodniowym wyprzedzeniem. Termin rozstrzygnięcia konkursu nie może być dłuższy niż dwa miesiące od momentu zamknięcia terminu nadsyłania aplikacji.

Ogłoszenie  o  konkursie  publikuje w  imieniu  komisji  konkursowej HR w  Biuletynie Informacji Publicznej na   stronie internetowej   Uniwersytetu, Ministerstwa   Nauki   i Szkolnictwa  Wyższego i w  europejskim  portalu  dla  mobilnych  naukowców oraz w uzasadnionych przypadkach w innych portalach przeznaczonych do publikacji ofert pracy dla naukowców przynajmniej na 30 dni przed przeprowadzeniem konkursu.

INFORMACJA

Ogłoszenia konkursowe na stanowiska nauczycieli akademickich na stronie www.us.edu.pl: TUTAJ

WYNIKI KONKURSU

Informację dotyczącą rozstrzygnięcia konkursu oraz uchwałę komisji konkursowej doręcza się za pośrednictwem poczty służbowej dziekanowi, dyrektorowi lub kierownikowi odpowiedniej jednostki organizacyjnej wnioskującemu o przeprowadzenie konkursu oraz kandydatom uczestniczącym w konkursie.

Konkurs może zostać nierozstrzygnięty.

Wyniki konkursu są publikowane zgodnie z ustawą.

Wyniki konkursów na stronie www.us.edu.pl: tutaj

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Dziekan lub kierownik innej jednostki organizacyjnej wnioskujący o przeprowadzenie konkursu oraz kandydaci uczestniczący w konkursie mogą w terminie 7 dni od doręczenia uchwały zgłosić na piśmie sprzeciw wobec rozstrzygnięcia komisji konkursowej. Sprzeciw powinien zawierać uzasadnienie.

Sprzeciw rozpatruje rektor lub upoważniony prorektor w terminie nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 30 dni. Rektor może zasięgnąć opinii przewodniczącego komisji konkursowej oraz komisji do spraw kadry. Uwzględniając sprzeciw rektor unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego przeprowadzenie.

Dokumenty do pobrania

 1. wniosek o wszczęcie postępowania konkursowego na stanowisko nauczyciela akademickiego (załącznik nr 1 do Regulaminu w sprawie szczegółowej organizacji, trybu i warunków przeprowadzania postępowania konkursowego przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich UŚ)
 2. wzór ogłoszenia konkursowego (załącznik nr 2 do Regulaminu w sprawie szczegółowej organizacji, trybu i warunków przeprowadzania postępowania konkursowego przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich UŚ)
 3. protokół z otwartego postępowania konkursowego (załącznik nr 3 do Regulaminu w sprawie szczegółowej organizacji, trybu i warunków przeprowadzania postępowania konkursowego przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich UŚ)
 4. uchwała komisji konkursowej w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu (załącznik nr 4 do Regulaminu w sprawie szczegółowej organizacji, trybu i warunków przeprowadzania postępowania konkursowego przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich UŚ)
 5. uchwała komisji konkursowej w przedmiocie braku rozstrzygnięcia konkursu (załącznik nr 5 do Regulaminu w sprawie szczegółowej organizacji, trybu i warunków przeprowadzania postępowania konkursowego przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich UŚ)
 6. informacja o wynikach konkursu (załącznik nr 6 do Regulaminu w sprawie szczegółowej organizacji, trybu i warunków przeprowadzania postępowania konkursowego przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich UŚ)

return to top