Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Postępowanie konkursowe na stanowisko nauczyciela akademickiego

Konkurs na stanowisko nauczyciela akademickiego należy przeprowadzić w przypadku potrzeby nawiązania pierwszego stosunku pracy z nauczycielem akademickim (bez względu na grupę jak i stanowisko):

 1. na czas nieokreślony lub określony,
 2. na czas dłuższy niż 3 miesiące,
 3. w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy,
 4. na stanowiska (typu post-doc) w projektach badawczych finansowanych przez jednostki zewnętrzne.

Rektor może podjąć decyzję o przeprowadzeniu konkursu również w innych przypadkach niż wskazane powyżej.

HR EXCELLENCE IN RESEARCH

W 2017 roku Uniwersytet Śląski w Katowicach otrzymał wyróżnienie HR Excellence in Research przyznawane przez Komisję Europejską. Tym samym uczelnia znalazła się w elitarnym gronie instytucji, które zapewniają badaczom najlepsze warunki pracy i rozwoju: przejrzysty proces rekrutacji, stabilność zatrudnienia oraz możliwości rozwoju zawodowego na wszystkich etapach kariery. Więcej: tutaj

Kontakt

Dział HR

Bankowa 14, Katowice

pawilon D, piętro I, pokój 418

mail: dhr@us.edu.pl, tel. 32/3592490

PROCEDURA

 1. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania konkursowego przez kierownika jednostki wraz z wymaganymi załącznikami: opinią dyrektora instytutu oraz dyrektora kierunku,
 2. weryfikacja formalna wniosku przez Dział HR, w tym potwierdzanie etatu w działach współpracujących (Dział Spraw Osobowych i Socjalnych lub Dział Projektów),
 3. opiniowanie wniosku przez komisję do spraw kadry akademickiej,
 4. decyzja rektora o wszczęciu postępowani konkursowego,
 5. powołanie komisji konkursowej,
 6. ustalenie harmonogramu i warunków konkursu oraz treści ogłoszenia konkursowego (wzór ogłoszenia),
 7. publikacja ogłoszenia konkursowego,
 8. posiedzenie komisji konkursowej (ocena formalna i merytoryczna przy użyciu narzędzi selekcyjnych określonych przez komisję konkursową),
 9. rozstrzygnięcie konkursu przez komisję konkursową,
 10. zawiadomienie o wynikach konkursu wnioskującego, kandydata, a w przypadku braku rozstrzygnięcia także rektora,
 11. publikacja wyników konkursu.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o wszczęcie postępowania konkursowego należy składać:

 • do 31 marca dla zatrudnienia nauczyciela akademickiego planowanego na semestr zimowy,
 • do 31 października dla zatrudnienia nauczyciela akademickiego planowanego na semestr letni

W wyjątkowych przypadkach, z uwagi na ważny interes Uniwersytetu, wniosek może zostać złożony w innym terminie.

WAŻNE!

W planowaniu zatrudnień na stanowiska nauczycieli akademickiej należy brać pod uwagę czas trwania postępowania konkursowego wynikający z przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także wewnętrznych procesów administracyjnych.

Wnioski należy składać do rektora przez Dział HR. Rekomenduje się kontakt z Działem HR przed ostatecznym podpisaniem wniosku przez kierownika jednostki.

WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

Warunkami niezbędnymi do wszczęcia postępowania konkursowego są: wakat, prawidłowo wypełniony wniosek o wszczęcie postępowania konkursowego, opinia komisji ds. kadry akademickiej, pozytywna decyzja rektora.

Występując z wnioskiem o wszczęcie postępowania konkursowego dziekan lub kierownik innej jednostki organizacyjnej uwzględnia:

 • przepisy Statutu UŚ,
 • założenia strategii oraz polityki kadrowej UŚ,
 • opinię bądź inicjatywę prodziekana do spraw kształcenia i studentów (lub właściwego dyrektora kierunku),
 • opinię właściwego dyrektora instytutu,
 • opinię bądź inicjatywę prodziekana odpowiedzialnego za badania naukowe (jeżeli dla jednostki został powołany).

Wzór wniosku

Do wniosku należy załączyć opinie dyrektora kierunku (dotyczy stanowisk z grup dydaktycznej i badawczo-dydaktycznej), dyrektora instytutu (dotyczy stanowisk z grup badawczej i badawczo-dydaktycznej).

Wzór wniosku do pobrania

 

KOMISJA KONKURSOWA

Komisja konkursowa zostaje powołana przez rektora lub upoważnionego prorektora do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu. Komisja jest powoływana na potrzeby każdego z konkursów na czas jego trwania.

Komisja konkursowa powinna składać się z nieparzystej liczby członków:

 • pracowników UŚ wskazanych we wniosku przez dziekana/kierownika jednostki – co najmniej dwóch specjalistów w danej lub pokrewnej dyscyplinie naukowej,
 • pracowników UŚ wyznaczonych przez rektora – przewodniczący i przedstawiciel Działu HR,
 • w uzasadnionych przypadkach eksperta niebędącego pracownikiem Uniwersytetu.

BEZSTRONNOŚĆ I POUFNOŚĆ

Członkowie komisji konkursowej kierują się zasadami bezstronności i zasadami etyki wynikającymi w szczególności z Kodeksu Etyki Pracownika Naukowego, szczegółowych zasad etyki zawodowej i zasad OTM-R.
Członkiem komisji konkursowej nie może być osoba, w stosunku do której zachodzą wątpliwości co do jej bezstronności. W takiej sytuacji przewodniczący komisji konkursowej podejmuje decyzję o wyłączeniu danego członka komisji. Członek komisji ma obowiązek niezwłocznie poinformować pozostałych członków komisji o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na jego bezstronność lub obiektywizm.

Członkowie komisji mają obowiązek zachowania poufności informacji, które uzyskali w związku z postępowaniem konkursowym. Obowiązek ten nie dotyczy ujawnienia rektorowi lub rzecznikowi praw nieprawidłowości dostrzeżonych w postępowaniu konkursowym.

SELEKCJA I EWALUACJA APLIKACJI

Ocena  merytoryczna kandydatów  odbywa  się  z  wykorzystaniem  wystandaryzowanych metod  i  narzędzi,  dopasowanych  do  rodzaju  stanowiska. Przy wyborze najlepszego kandydata komisja konkursowa kieruje się zasadami Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksem postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych oraz polityką OTM-R.

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

Przewodniczący komisji konkursowej, na podstawie wniosku o ogłoszenie konkursu, ustala szczegółowe warunki konkursu mając na względzie strategię uczelni, wymagania ustawy, statutu i innych aktów obowiązujących w uczelni, a także Europejskiej Karty Naukowca.

Termin składania dokumentów nie może być krótszy niż 14 dni od dnia rozpoczęcia konkursu, wskazanego w ogłoszeniu udostępnionym publicznie co najmniej z trzydziestodniowym wyprzedzeniem. Termin rozstrzygnięcia konkursu nie może być dłuższy niż dwa miesiące.

Ogłoszenie  o  konkursie  publikuje w  imieniu  komisji  konkursowej HR w  Biuletynie Informacji Publicznej na   stronie internetowej   Uniwersytetu, Ministerstwa   Nauki   i Szkolnictwa  Wyższego i w  europejskim  portalu  dla  mobilnych  naukowców oraz w uzasadnionych przypadkach w innych portalach przeznaczonych do publikacji ofert pracy dla naukowców przynajmniej na 30 dni przed przeprowadzeniem konkursu.

INFORMACJA

Ogłoszenia konkursowe na stanowiska nauczycieli akademickich na stronie www.us.edu.pl: TUTAJ

WYNIKI KONKURSU

Treść uchwały komisji konkursowej wraz z uzasadnieniem doręcza się dziekanowi lub kierownikowi odpowiedniej jednostki organizacyjnej wnioskującej o przeprowadzenie konkursu oraz kandydatom uczestniczącym w konkursie. Konkurs może zostać nierozstrzygnięty.

Wyniki konkursu są publikowane zgodnie z ustawą.

Wyniki konkursów na stronie www.us.edu.pl: tutaj

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Dziekan lub kierownik innej jednostki organizacyjnej wnioskujący o przeprowadzenie konkursu oraz kandydaci uczestniczący w konkursie mogą w terminie 7 dni od doręczenia uchwały zgłosić na piśmie sprzeciw wobec rozstrzygnięcia komisji konkursowej. Sprzeciw powinien zawierać uzasadnienie.

Sprzeciw rozpatruje rektor lub upoważniony prorektor w terminie nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 30 dni. Rektor może zasięgnąć opinii przewodniczącego komisji konkursowej oraz komisji do spraw kadry. Uwzględniając sprzeciw rektor unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego przeprowadzenie.

return to top