Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Polityka pracy

Zasady pracy Zasady pracy

W Uniwersytecie Śląskim funkcjonuje regulamin pracy zawierający zasady i warunki zgodne z Kodeksem pracy, Konstytucją RP, polityką pracy i płacy określoną w rozporządzeniach MEN i MPiPS.

Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników – bez względu na zajmowane stanowisko oraz podstawę nawiązania stosunku pracy. Nie dotyczy osób pozostających z uniwersytetem w stosunku prawnym uregulowanym innymi przepisami prawa (np. Kodeksem cywilnym). Każdy pracownik jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem i złożyć podpis pod odpowiednim oświadczeniem.

Podstawowe prawa pracownicze Podstawowe prawa pracownicze

W uczelni obowiązują podstawowe zasady pracy określone w Kodeksie pracy. Do podstawowych praw pracowniczych zalicza się m.in.:

  • prawo do najniższego wynagrodzenia za pracę (zarządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na mocy delegacji art. 774 k.p.) czyli zachowania najniższego wynagrodzenia w pełnym wymiarze czasu pracy (pełny etat),
  • prawo do poszanowania godności (poczucia własnej wartości) i innych dóbr osobistych pracownika (art. 111 k.p.) – oznacza to traktowanie pracownika z szacunkiem i zachowaniem zasad kultury. Katalog dóbr został określony w art. 23 k.c., gdzie wymienione są m.in.: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, wizerunek, nazwisko lub pseudonim, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska,
  • zasada równości praw pracowniczych w zakresie otrzymywania podobnego wynagrodzenia za pracę dla pracowników posiadających identyczne lub zbliżone kwalifikacje, doświadczenie i wykonujących zbliżoną pracę (art. 112 k.p.) – obowiązuje tu stosowanie zasady niedyskryminacji ze względu na płeć, wiek, rasę, niepełnosprawność, narodowość, przekonania czy przynależność (zakaz dyskryminacji art. 113 k.p. i art. 32 ust. 2 Konstytucji),
  • prawo do odpowiedniego wynagrodzenia za pracę (art. 13 k.p.) – oznacza to, że pracownikowi należy się wynagrodzenie właściwe do posiadanych kwalifikacji i umiejętności, uwzględniające rodzaj wykonywanej pracy oraz ilość i jakość świadczonej pracy,
  • prawo do wypoczynku (art. 14 k.p.) – oznacza to, że każdy pracownik posiada prawo do urlopu wypoczynkowego, dni wolnych od pracy i przerw w pracy.

Uniwersytet Śląski jak każda organizacja posiada obowiązki wobec pracowników. Do najistotniejszych zalicza się:

  • obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (art. 15 k.p.), które w sposób bezpośredni i pośredni wpływają na jakość pracy,
  • obowiązek zaspokojenia potrzeb bytowych, socjalnych i kulturalnych (art. 16 k.p.) dotyczy on funkcjonowania funduszu świadczeń socjalnych, wspomagający pracowników w miarę możliwości finansowych zakładu pracy,
  • obowiązek ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych (art. 17 k.p.) – szczegółowe zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji przez dorosłych określają przepisy rozporządzenia MEN oraz MPiPS.
return to top