Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Pensum dydaktyczne

Wydziały zobowiązane są do ustalania na każdy rok akademicki zdolności dydaktycznej, przez którą rozumie się stanowiącą oddzielnie dla każdego wydziału sumę godzin dydaktycznych, wynikających ze struktury zatrudnienia i obowiązującego dla poszczególnych stanowisk pensum. Planowanie i rozliczanie pensum, godzin ponadwymiarowych i zleconych wspiera Uniwersytecki System Obsługi Studentów (USOS).
Przed rozpoczęciem roku akademickiego upoważniony przez dziekana pracownik wydziału wprowadza do USOS wszystkie, zaplanowane na dany rok akademicki zajęcia dydaktyczne, wynikające z programów studiów.
Wprowadzone do USOS moduły wraz z przyporządkowanymi, zgodnie z programem studiów rodzajami zajęć, rzeczywistą liczbą grup zajęciowych oraz przypisanymi do odpowiednich grup osobami prowadzącymi zajęcia stanowią podstawę rozliczenia godzin dydaktycznych. Rozliczeniu podlegają jedynie godziny faktycznie zrealizowane.

Roczny wymiar zajęć dydaktycznych Roczny wymiar zajęć dydaktycznych

1. Roczny wymiar zajęć dydaktycznych nauczyciela akademickiego uzależniony jest od zajmowanego stanowiska i wynosi:

1) do 210 godzin dydaktycznych – dla pracownika badawczo-dydaktycznego;

2) do 180 godzin dydaktycznych – dla pracownika badawczo-dydaktycznego zatrudnionego na stanowisku profesora;

3) do 360 godzin dydaktycznych – dla pracownika dydaktycznego;

4) do 540 godzin dydaktycznych – dla pracownika dydaktycznego zatrudnionego na stanowisku lektora lub instruktora.

2. Zajęcia dydaktyczne mogą być przez nauczyciela akademickiego realizowane:

1) na macierzystym wydziale,

2) na innym wydziale,

3) w szkole doktorskiej,

4) w kolegiach, z zastrzeżeniem ust. 4a,

5) poza Uniwersytetem.

3. Zajęcia dydaktyczne wlicza się do rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych w następującej kolejności:

1) w pierwszej kolejności wlicza się zajęcia stacjonarne prowadzone:

   1. w ramach programu kształcenia w szkole doktorskiej,
   2. w ramach programu studiów na studiach na macierzystym wydziale, w tym na studiach doktoranckich lub w kolegium,
   3. w ramach programu studiów na studiach na innym wydziale, w tym na studiach doktoranckich lub w kolegium,

2) jeżeli zajęcia dydaktyczne prowadzone w formie stacjonarnej nie wypełniają rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych, w drugiej kolejności wlicza się zajęcia prowadzone w formie niestacjonarnej:

   1. w ramach programu studiów na studiach na macierzystym wydziale, w tym na studiach doktoranckich,
   2. w ramach programu studiów na studiach na innym wydziale, w tym na studiach doktoranckich lub w kolegium,

3) w uzasadnionych przypadkach do rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych wlicza się:

   1. zajęcia prowadzone na studiach podyplomowych, z uwzględnieniem tego w kosztach studiów,
   2. zajęcia prowadzone poza Uniwersytetem na zasadach określonych w § 24 regulaminu pracy.

4. Za zgodą rektora do rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych można wliczyć zajęcia prowadzone w ramach modułów ogólnouczelnianych, „wykładów mistrzowskich” oraz zajęcia podnoszące kwalifikacje zawodowe nauczycieli akademickich. Zajęcia te traktowane są jako zajęcia stacjonarne i wliczane do rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych przed zajęciami realizowanymi w ramach programu studiów.

4a. Za zgodą rektora do rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich zatrudnionych w Szkole Języka i Kultury Polskiej zaliczane są kursy i ćwiczenia z języka i kultury polskiej dla cudzoziemców studiujących w Uczelni oraz zajęcia na kursie przygotowawczym do studiów w Polsce.

5. Nauczycielowi akademickiemu zalicza się do zrealizowanych zajęć dydaktycznych 1/30 rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych ustalonego dla danego stanowiska, za każdy tydzień nieobecności przypadającej w okresie, w którym w Uniwersytecie są prowadzone zajęcia, jeżeli nie przydzielono mu zajęć dydaktycznych z powodu:

1) zatrudnienia po rozpoczęciu roku akademickiego,

2) nieobecności w pracy spowodowanej w szczególności urlopem naukowym, długotrwałą chorobą, urlopem dla poratowania zdrowia, urlopem bezpłatnym lub innym zwolnieniem od pracy, odbywaniem służby wojskowej, urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym,

3) ustania stosunku pracy przed zakończeniem roku akademickiego.

6. W czasie choroby lub innej usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela akademickiego godziny zajęć dydaktycznych, wynikające z rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych, ustalonego dla danego stanowiska, które według planu zajęć przypadałyby w okresie tej nieobecności, zalicza się, dla celów ustalenia liczby godzin zajęć dydaktycznych, jako godziny zrealizowane zgodnie z indywidualnym przydziałem obowiązków.

7. Godziny dydaktyczne zaliczone do rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy nie są uwzględniane przy ustalaniu godzin ponadwymiarowych. Rozliczeniu podlegają jedynie godziny faktycznie zrealizowane.

8. Wykonywanie obowiązków organizacyjnych w terminie, w którym nauczyciel akademicki powinien przeprowadzić zajęcia dydaktyczne, powoduje konieczność odbycia tych zajęć w innym terminie, uzgodnionym z właściwym dyrektorem kierunku.

Podział semestrów roku akademickiego 2023/2024 na tygodnie Podział semestrów roku akademickiego 2023/2024 na tygodnie

Podział semestrów roku akademickiego 2023/2024 na tygodnie, na potrzeby rozliczenia rocznego pensum dydaktycznego (wg organizacji roku akademickiego 2023/2024)

Semestr zimowy Liczba tygodni Semestr letni Liczba tygodni
Październik 4 tygodnie Luty 2 tygodnie
Listopad 4 tygodnie Marzec 4 tygodnie
Grudzień 4 tygodnie Kwiecień 4 tygodnie
Styczeń 3 tygodnie Maj 3 tygodnie
Czerwiec 2 tygodnie
Obniżenie wymiaru zajęć dydaktycznych Obniżenie wymiaru zajęć dydaktycznych

1. W przypadku istotnego zwiększenia obowiązków badawczych lub organizacyjnych rektor na wniosek nauczyciela akademickiego, zaopiniowany przez bezpośredniego przełożonego, może obniżyć mu wymiar zajęć dydaktycznych na dany rok akademicki.
2. Przesłanką obniżenia wymiaru zajęć dydaktycznych jest w szczególności:

  • realizowanie istotnych projektów badawczych lub dydaktycznych, w tym grantów międzynarodowych lub krajowych, jak również projektów finansowanych z funduszy europejskich,
  • pełnienie ważnych dla Uniwersytetu funkcji lub realizacja szczególnie istotnych dla Uniwersytetu obowiązków,
  • realizowanie innych zadań przewidzianych w ustawie, statucie lub regulaminie organizacyjnym.

3. Obniżenie wymiaru zajęć dydaktycznych może dotyczyć wyłącznie nauczyciela akademickiego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. Zasady ubiegania się o obniżenie rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych reguluje Zarządzenie Rektora UŚ nr 90/2021 z dnia 19-05-2021.
4. Obniżenie wymiaru zajęć dydaktycznych następuje jednorazowo na okres nie dłuższy niż rok akademicki, chyba że potrzeba obniżenia wynika z zobowiązań umownych dotyczących realizacji projektów badawczych międzynarodowych lub krajowych albo projektów finansowanych z funduszy europejskich.
5. Stopień obniżenia wymiaru zajęć dydaktycznych ustala rektor, biorąc pod uwagę rodzaj i zakres innych obowiązków realizowanych przez nauczyciela akademickiego.
6. Rektor może z własnej inicjatywy obniżyć wymiar zajęć dydaktycznych nauczycielowi akademickiemu pełniącemu funkcję kierowniczą w Uniwersytecie.
7. Obniżenie wymiaru zajęć dydaktycznych przez rektora nie powoduje zwiększenia obowiązków badawczych lub organizacyjnych, o którym mowa w § 26 regulaminu.

Wliczenie zajęć odbywanych w szkole do indywidualnego przy(...) Wliczenie zajęć odbywanych w szkole do indywidualnego przydziału obowiązków nauczyciela

1. Nauczyciel akademicki może realizować zajęcia dydaktyczne w innej publicznej szkole wyższej lub szkole lub placówce oświatowej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo oświatowe, zwanych dalej szkołą.
2. O wliczeniu zajęć odbywanych w szkole do indywidualnego przydziału obowiązków nauczyciela akademickiego decyduje rektor na wniosek bezpośredniego przełożonego.
3. Potwierdzenie wykonania zajęć dydaktycznych w szkole bezpośredni przełożony składa w Dziale Kształcenia Uniwersytetu najpóźniej w terminie rozliczania wykonania zajęć dydaktycznych za dany rok akademicki.
4. Wzór wniosku o wliczeniu zajęć odbywanych w szkole do indywidualnego przydziału obowiązków nauczyciela akademickiego stanowi załącznik nr 8 do regulaminu.
5. Wzór potwierdzenia wykonania zajęć dydaktycznych w szkole stanowi załącznik nr 9 do regulaminu.

return to top