Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Instytucjonalne składki członkowskie

Procedura opłacania instytucjonalnych składek członkowskich w zagranicznych organizacjach:

Prosimy o złożenie zgłoszenia zapotrzebowania zgodnie z poniższymi informacjami:

 1. Złożenie zgłoszenia zapotrzebowania w systemie SAP MMI:
 • grupa materiałowa U60492000 – opłaty członkowskie w zagranicznych stowarzyszeniach;
 • kwota składki w PLN (składka wyrażona w walucie obcej powinna być przeliczona po średnim kursie NBP i zawierać ewentualną rezerwę na różnicę kursową);
 • pozycja D- wybór typu dekretacji (w zależności od źródła finansowania);
 • zakładka Dane klienta: CPV 98100000-4 usługi organizacji członkowskich, Podpisy (wybór wymaganych podpisów w zależności od obiektu kontrolingowego), Cel zakupu 0 inne;
 • zakładka Dekretacja: obiekt kontrolingowy wskazany przez Dziekana/ Kierownika Jednostki Organizacyjnej;
 • zakładka Wycena należy zaznaczyć: jako cena brutto;
 • zakładka Teksty:

– nazwa usługi;

– nazwa jednostki opłacającej składkę;

– nazwa organizacji;

– kwota składki w walucie obcej;

– forma płatności: przedpłata: przelew, płatność kartą /zwrot poniesionych kosztów;

– termin zapłaty;

– dane do przelewu (nazwa banku odbiorcy wpłaty, IBAN, SWIFT).

 1. Po złożeniu zgłoszenia zapotrzebowania w systemie SAP MMI, prosimy
  o przesłanie maila zawierającego numer utworzonego zgłoszenia zapotrzebowania na adresy: brmm@us.edu.pl, w celu weryfikacji i zatwierdzenia zgłoszenia zapotrzebowania w systemie SAP MMI.
 2. Po zdalnym zatwierdzeniu przez Dział Budżetowania i Kontrolingu, prosimy
  o przekazanie kompletu dokumentów do sekretariatu Pani Kwestor (wydruk zgłoszenia zapotrzebowania z podpisami Dziekana/Kierownika Jednostki Organizacyjnej, Działu Projektów, Działu Budżetowania i Kontrolingu wg. potrzeby zgodnie z obiektem kontrolingowym) oraz dokumentem będącym podstawą zapłaty: faktura/rachunek wystawione na Uniwersytet Śląski, wezwanie do zapłaty, e-mail itp.).

Dostarczona faktura/rachunek powinna, zawierać informację, czy opłacenie  składki członkowskiej jest zapłatą wyłącznie za przynależność do organizacji/stowarzyszenia czy opłacenie składki odpowiada konkretnemu świadczeniu np. uczestnictwo w wydarzeniach (konferencja), dostęp do pism specjalistycznych, portali internetowych.

  1. Termin złożenia dokumentów dotyczących opłacenia składki członkowskiej wynosi minimum 14 dni przed wymaganym terminem zapłaty. Późniejsze złożenie dokumentów może spowodować opóźnienie w terminowej realizacji zapłaty.
  2. W przypadku braku posiadania faktury/rachunku w momencie składania zgłoszenia zapotrzebowania w systemie SAP MMI, należy uzyskać fakturę/rachunek wystawiony na Uniwersytet Śląski po dokonaniu opłaty i niezwłocznie dostarczyć do BRMM. W przypadku braku możliwości uzyskania faktury/rachunku wystawionych na Uniwersytet Śląski należy wypełnić i dostarczyć do BRMM druk  Oświadczenia.
  3. Składki członkowskie w towarzystwach naukowych, instytucjach i organizacjach zagranicznych są wyłączone z Regulaminu ubiegania się i udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach (§ 2 ust. 1, pkt 4 Regulaminu ubiegania się i udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach – Zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 27 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu ubiegania się i udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach” z późn.zm.).

kontakt kontakt

Informacje dotyczące składek członkowskich:

Dział Współpracy z Zagranicą

Biuro Rozliczeń Mobilności Międzynarodowych / International Mobility Settlement Office

ul. Bankowa 12, Katowice 40-007
tel. 32 359 14 00, 32 359 18 68
e-mail: brmm@us.edu.pl

 

Agnieszka Follek

ul. Bankowa 12, Katowice 40-007

tel. 32 359 14 00

e-mail: brmm@us.edu.pl

 

Beata Klebach

ul. Bankowa 12, Katowice 40-007

Tel. 32 359 18 68

e-mail: brmm@us.edu.pl

return to top