Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Komisja etyki ds. badań naukowych

Wniosek składa się w przypadku pojawienia się wątpliwości dotyczących etycznych aspektów projektu badawczego lub kiedy wymagają tego instytucje zewnętrzne, na przykład wydawnictwo albo ośrodek, w którym badanie ma być realizowane.

Na adres: komisja.etyki@us.edu.pl wnioskodawcy mogą przesyłać komplety dokumentów.

Wszystkie niezbędne Wnioskodawcom informacje zawarte są w pliku “Wskazówki Praktyczne”

W przygotowaniu wniosku proszę posługiwać się zamieszczonymi poniżej wzorami.

Regulamin Komisji Etyki UŚ Regulamin Komisji Etyki UŚ

REGULAMIN Komisji Etyki Uniwersytetu Śląskiego

wzory wniosków i oświadczeń wzory wniosków i oświadczeń

Wniosek – wzór

Oświadczenie badacza – zał. 1

Oświadczenie badacza – zał. 2

Wskazówki Praktyczne 

 

skład Komisji Etyki UŚ skład Komisji Etyki UŚ

Komisja Etyki Uniwersytetu Śląskiego ds. badań naukowych prowadzonych z udziałem ludzi:

 

Skład Komisji UŚ:

1. Dr hab. Hanna Przybyła-Basista, prof. UŚ – przewodnicząca Komisji UŚ (członek Sekcji Komisji Etyki WNS)

2. Dr Anna Kołodziej-Zaleska – sekretarz Komisji (członek Sekcji Komisji Etyki WNS)

3. Prof. dr hab. Ewa Syrek – członek Komisji (członek Sekcji Komisji Etyki WNS)

4. Dr hab. Ewa Borowiec, prof. UŚ – członek Komisji (członek Sekcji Komisji Etyki WNS)

5. Prof. Dr hab.Ewa Ogrodzka-Mazur – członek Komisji – (Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji)

6. Prof. dr hab. Zygmunt Tobor – członek Komisji (Wydział Prawa i Administracji)

7. Dr hab. Monika Jagielska, prof. UŚ – członek Komisji (Wydział Prawa i Administracji)

8. Prof. Dr hab. Piotr Świątek – członek Komisji (Wydział Nauk Przyrodniczych)

9. Dr hab. Iwona Kantor-Pietraga, prof. UŚ – członek Komisji członek (Wydział Nauk Przyrodniczych)

10. Dr hab. Danuta Ślęczek-Czakon, prof. UŚ- członek Komisji (Wydział Humanistyczny)

11. Dr hab. Anna Czyż, prof. UŚ – członek Komisji (Wydział Nauk Społecznych)

12. Dr Łukasz Trembaczowski – członek Komisji (członek Sekcji Komisji Etyki Wydziału Nauk Społecznych)

13. Dr hab. Paweł Sarna, prof. UŚ – członek Komisji (Wydział Nauk Społecznych)

14. Dr Edyta Charzyńska – członek Komisji (członek Sekcji Komisji Etyki WNS)

 

Adres mailowy Komisji: komisja.etyki@us.edu.pl

wskazówki praktyczne dla wnioskodawców: wskazówki praktyczne dla wnioskodawców:

1. Składanie wniosku

wymagania formalne:

 • Wnioski składa się do Sekretarza Komisji w wersji papierowej (1 egz.) i elektronicznej na adres mailowy: komisja.etyki@us.edu.pl
 • Wersję papierową wniosku (1 egz.) należy przekazać Sekretarzowi Komisji Etyki UŚ (termin, miejsce i sposób dostarczenia należy ustalić mailowo).
 • Wniosek w wersji elektronicznej – wskazówki:
  • wniosek należy opracować zgodnie ze wzorem WNIOSKU o WYDANIE OPINII KOMISJI ETYKI UŚ i wysyłając, opatrzyć nazwiskiem wnioskodawcy: Nazwisko_Imię_WNIOSEK
  • wszystkie załączniki umieszczamy w JEDNYM PLIKU opatrzonym nazwą: Nazwisko_Imię_
  • wysyłając wniosek w tytule e-maila prosimy podać: NAZWISKO + inicjał imienia_ TYTUŁ WNIOSKU (skrócony). W treści e-maila proszę podać: NAZWISKO I IMIĘ; Stopień/tytuł naukowy; Pełny TYTUŁ WNIOSKU; DYSCYPLINĘ NAUKOWĄ, krótko sformułowaną prośbę o wydanie opinii w sprawie zgodności projektu badania naukowego z zasadami etycznymi na podstawie wniosku oraz załączników uwzględniających szczegółowy opis procedury badawczej.
 • Do wniosku o wydanie opinii przez Komisję, o którym mowa należy dołączyć potrzebne załączniki.
 • Komisja może zwrócić się do wnioskodawcy o przedłożenie dodatkowych informacji lub wyjaśnień dotyczących projektu badania naukowego, w szczególności opisu procedury prowadzenia badań naukowych z udziałem ludzi. Wymagane dodatkowe informacje w formie załączników należy dołączyć niezwłocznie tak, aby wstępna weryfikacja wniosku mogła być przeprowadzona przed posiedzeniem Komisji.
 • Komisja rozpatruje tylko wnioski kompletne. Staranne przygotowanie wniosku jest najlepszym sposobem na przyspieszenie procedury uzyskania opinii Komisji.

2. Terminy składania wniosków:

 • Terminy są obowiązujące – wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Komisji Etyki UŚ.
 • Jeśli wniosek wymaga poprawek, uzupełnień, dodatkowych załączników należy przekazać je niezwłocznie w terminie wskazanym przez Sekretarza Komisji. W przeciwnym wypadku wniosek nie będzie rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu Komisji Etyki UŚ.
 • W sytuacji złożenia wniosku po terminie – będzie on rozpatrywany na kolejnym posiedzeniu Komisji Etyki UŚ.
 • Terminarz pracy Komisji Etyki Uniwersytetu Śląskiego ds. badań naukowych prowadzonych z udziałem ludzi znajduje się w zakładce na stronie internetowej Komisji.

3. Opinia Komisji:

 • Komisja przekazuje pisemną opinię w sprawie zgodności projektu badania naukowego z zasadami etycznymi wnioskodawcy w terminie do 30 dni od daty posiedzenia Komisji, na którym rozpatrywano wniosek. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu, jednak nie więcej niż do 2 miesięcy.
 • Komisja może wydać opinię pozytywną, warunkowo pozytywną lub negatywną. Opinie Komisji wydawane są w formie pisemnej.
 • Warunkowo pozytywna opinia Komisji oznacza konieczność wprowadzenia przez wnioskodawcę określonych zmian we wniosku bądź dostarczenia niezbędnych załączników do dokumentacji w wyznaczonym terminie. Jeśli wnioskodawca wprowadził do wniosku wskazane przez Komisję zmiany w wyznaczonym terminie, Przewodniczący stwierdza, że Komisja wydała pozytywną opinię w sprawie zgodności projektu badania naukowego z zasadami etycznymi. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wprowadził sugerowanych przez Komisję zmian czy potrzebnych uzupełnień w wyznaczonym terminie, Przewodniczący stwierdza, że Komisja wydała negatywną opinię o zgodności projektu badania naukowego z zasadami etycznymi.

4. Załączniki:

 • Komisja wydaje opinię w sprawie zgodności projektu badania naukowego z zasadami etycznymi wnioskodawcy na podstawie wniosku oraz załączników uwzględniających szczegółowy opis procedury badawczej.
 • Załączniki zatem powinny zawierać charakterystykę grupy osób badanych, opis procedury prowadzenia badań i doboru uczestników do badań, instrukcję przekazywaną uczestnikom badań. Informacje o procedurze badań powinny być na tyle szczegółowe, aby Komisja mogła na tej podstawie uznać, że badania były prowadzone zgodnie z zasadami etyki obowiązującymi w badaniach naukowych z udziałem ludzi (m.in. poszanowania zasad dobrowolności udziału, wyrażenia świadomej zgody na udział w badaniach, ryzyka związanego z udziałem w badaniu – ryzyka dla zdrowia fizycznego, psychicznego, ryzyka naruszenia prywatności, poniesienia potencjalnych strat prawnych, majątkowych, społecznych, uciążliwości badania).
 • Szczególną uwagę należy zwrócić na opis treści informacji przekazywanych osobom badanym, które mają być zrozumiałe i w czytelny, prosty sposób przekazywać informacje dotyczące: celu badania i dobrowolności udziału w badaniach, a także możliwości wycofania się badań na każdym etapie (bez podawania powodu i ponoszenia konsekwencji); informacje o tym, czy dane będą analizowane indywidualnie, czy zbiorczo; informacje dotyczące możliwego dyskomfortu związanego z badaniem (m.in. czasem uczestniczenia); informacje dotyczące zasad uzyskania potencjalnego wynagrodzenia za udział w badaniach; przewidywanej możliwości przekazania informacji zwrotnej (zwykle nie indywidualnej, co należałoby wyraźnie zaznaczyć na wstępie).
 • Ochrona danych osobowych uczestników badań – wymagany załącznik uwzględniający wymogi RODO. Bardzo ważne jest rozróżnienie między badaniem anonimowym a poufnym – badania nie można nazwać anonimowym, jeśli badacz zbiera dane umożliwiające identyfikację osoby badanej. Sposób ochrony danych osób uczestniczących w badaniu oraz przechowywania danych wrażliwych, musi być przejrzyście opisany we wniosku, a klauzula RODO powinna być załączona do dokumentu świadomej zgody osoby badanej (odpowiedni załącznik powinien zostać dołączony do wniosku). We wniosku powinny się znaleźć: zasady i warunki zbierania, gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych uczestników badania, a także opis przyjętych metod anonimizacji tych danych (przyjętych metod zapewnienia anonimowości osobom badanym).
 • Jeśli uczestnikami badania mają być osoby małoletnie lub ubezwłasnowolnione – wymagany jest również opis uzyskiwania zgody ich przedstawicieli ustawowych (wymagany załącznik wzoru pozyskiwania zgody).
 • Po złożeniu wniosku – należy upewnić się, czy ze względów formalnych potrzebne są dodatkowe załączniki uzupełniające. Sekretarz Komisji poinformuje o potrzebie złożenia dodatkowych wyjaśnień/ załączników.

5. Wydawanie opinii:

 • Komisja przekazuje opinię w formie pisemnej
 • odbiór opinii Komisji należy uzgodnić drogą elektroniczną z Sekretarzem Komisji Etyki UŚ (termin, miejsce i sposób odbioru opinii).

6. Wskazówki – w jakich przypadkach należy szczególnie rozważyć składanie wniosku?
a. Odpowiadając na powyższe pytani, należy szczególnie rozważyć:

 • Regulamin Komisji Etyki UŚ ds. badań naukowych prowadzonych z udziałem ludzi – paragraf 2
 • materiały opracowane przez Narodowe Centrum Nauki (Zalecenia Rady Narodowego Centrum Nauki dotyczące badań z udziałem ludzi oraz Wytyczne NCN dla wnioskodawców do uzupełnienia formularza dotyczącego kwestii etycznych w projekcie badawczym)
 • badanie prowadzone z udziałem osób niepełnoletnich, osób posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub brak zdolności do czynności prawnych, osób niezdolnych do wyrażenia dobrowolnej i świadomej zgody.

7. Zmiany wprowadzone do projektu w trakcie jego realizacji (powstałe po wydaniu opinii przez Komisję):

 • zmiany procedury badań wymagają złożenia ponownego wniosku do Komisji Etyki UŚ wraz z potrzebnymi załącznikami opisującymi wprowadzone zmiany.
terminarz prac Komisji Etyki UŚ na rok akademicki 2020/21 terminarz prac Komisji Etyki UŚ na rok akademicki 2020/21

Terminarz składania wniosków w roku ak. 2020/2021:

 • 20.12.2020
 • 31.01.2021
 • 15.03.2021
 • 30.04.2021
 • 31.05.2021
 • 30.06.2021
 • 15.09.2021
zalecenia Inspektora Danych Osobowych UŚ zalecenia Inspektora Danych Osobowych UŚ

 

 

Załączone dokumenty należy traktować jako szablony do wykorzystania przy opracowaniu własnych wersji Oświadczeń zgodnych z potrzebami projektu badawczego i kontekstem prowadzonych badań.

badania dzieci i młodzieży badania dzieci i młodzieży

 

badania eksperymentalne badania eksperymentalne
NCN - zalecenia (etyka) NCN - zalecenia (etyka)

 

NCN - projekty badawcze (etyka) NCN - projekty badawcze (etyka)

 

return to top