Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Komisja etyki ds. badań naukowych

Wniosek składa się w przypadku pojawienia się wątpliwości dotyczących etycznych aspektów projektu badawczego lub kiedy wymagają tego instytucje zewnętrzne, na przykład wydawnictwo albo ośrodek, w którym badanie ma być realizowane.

Na adres: komisja.etyki@us.edu.pl wnioskodawcy mogą przesyłać komplety dokumentów.

Wszystkie niezbędne Wnioskodawcom informacje zawarte są w pliku “Wskazówki Praktyczne”

W przygotowaniu wniosku proszę posługiwać się zamieszczonymi poniżej wzorami.

bieżące informacje dla wnioskodawców bieżące informacje dla wnioskodawców

Komisja Etyki ds. Badań Naukowych Uniwersytetu Śląskiego prosi o uwzględnienie przez kierowników projektów badawczych następujących wskazówek pomocnych w uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji w sprawie zgodności projektu badania naukowego z zasadami etycznymi:

 1. Na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego w zakładce Komisji Etyki ds. Badań Naukowych znajdują się wskazówki pomocne do prawidłowego przygotowania wniosku – https://us.edu.pl/pracownik/sprawy-naukowe/projekty-i-konkursy/komisja-etyki/. Prawidłowe przygotowanie wniosku przyspiesza jego procedowanie.
 2. Z uwagi na potrzeby wnioskodawców związane z publikowaniem prac w czasopismach parametryzowanych, które mają szanse ukazać się w bieżącym roku kalendarzowym a tym samym zostać włączone do dorobku publikacyjnego za rok 2021, Komisja podjęła decyzję o czasowej zmianie terminarza rozpatrywania wniosków. W okresie od lutego do końca maja 2021 r. Komisja będzie rozpoczynać procedowanie wniosków w cyklu co dwa tygodnie.

Wnioski mogą być nadsyłane na adres mailowy komisji do 15-go każdego miesiąca i do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Od 1 czerwca 2021 r. będzie obwiązywał terminarz w dotychczasowej wersji, ogłoszony na stronie internetowej.

 1. Aktualnie Komisja rozpatruje wnioski, które dotyczą przyszłych projektów badawczych, ale w uzasadnionych przypadkach rozpatruje również wnioski dotyczące badań już zrealizowanych. Rozpatrywanie wniosków dotyczących badań już przeprowadzonych przewidziane jest do końca września 2021 r.

Od 1 października 2021 r. Komisja będzie rozpatrywać wnioski, które dopiero mają być realizowane w przyszłości i w odniesieniu do których mogą zostać spełnione zalecenia sugerowane przez Komisję.

We wnioskach należy wpisać termin realizacji projektu.

 1. Wnioski powinny być przygotowane w języku polskim. Tytuły projektów powinny być podane w języku polskim albo zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim.

Komisja wydaje opinie w języku polskim. W rzadkich sytuacjach, gdy Wnioskodawca stanołby przed koniecznością przedstawienia zagranicznym organizacjom nie tylko numeru otrzymanej pozytywnej opinii Komisji, ale także dokumentu potwierdzającego jej uzyskanie, Komisja może na uzasadnioną prośbę Wnioskodawcy dodatkowo wydać potwierdzenie w języku angielskim (jedynie w sytuacji, gdy przed rozpoczęciem procedury opiniowania tytuł projektu podany był zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim).

 1. Ze względu na zdalny charakter pracy na przesyłanych mailowo do Komisji dokumentach (wniosek, załączniki) powinien widnieć skan podpisu
Regulamin Komisji Etyki UŚ Regulamin Komisji Etyki UŚ

REGULAMIN Komisji Etyki Uniwersytetu Śląskiego

wzory wniosków i oświadczeń wzory wniosków i oświadczeń

Wniosek – wzór

Oświadczenie badacza – zał. 1

Oświadczenie badacza – zał. 2

Wskazówki Praktyczne 

 

skład Komisji Etyki UŚ skład Komisji Etyki UŚ

Komisja Etyki Uniwersytetu Śląskiego ds. badań naukowych prowadzonych z udziałem ludzi:

 

Skład Komisji UŚ:

1. Dr hab. Hanna Przybyła-Basista, prof. UŚ – przewodnicząca Komisji UŚ (członek Sekcji Komisji Etyki WNS)

2. Dr Anna Kołodziej-Zaleska – sekretarz Komisji (członek Sekcji Komisji Etyki WNS)

3. Prof. dr hab. Ewa Syrek – członek Komisji (członek Sekcji Komisji Etyki WNS)

4. Dr hab. Ewa Borowiec, prof. UŚ – członek Komisji (członek Sekcji Komisji Etyki WNS)

5. Prof. Dr hab.Ewa Ogrodzka-Mazur – członek Komisji – (Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji)

6. Prof. dr hab. Zygmunt Tobor – członek Komisji (Wydział Prawa i Administracji)

7. Dr hab. Monika Jagielska, prof. UŚ – członek Komisji (Wydział Prawa i Administracji)

8. Prof. Dr hab. Piotr Świątek – członek Komisji (Wydział Nauk Przyrodniczych)

9. Dr hab. Iwona Kantor-Pietraga, prof. UŚ – członek Komisji członek (Wydział Nauk Przyrodniczych)

10. Dr hab. Danuta Ślęczek-Czakon, prof. UŚ- członek Komisji (Wydział Humanistyczny)

11. Dr hab. Anna Czyż, prof. UŚ – członek Komisji (Wydział Nauk Społecznych)

12. Dr Łukasz Trembaczowski – członek Komisji (członek Sekcji Komisji Etyki Wydziału Nauk Społecznych)

13. Dr hab. Paweł Sarna, prof. UŚ – członek Komisji (Wydział Nauk Społecznych)

14. Dr Edyta Charzyńska – członek Komisji (członek Sekcji Komisji Etyki WNS)

 

Adres mailowy Komisji: komisja.etyki@us.edu.pl

wskazówki praktyczne dla wnioskodawców: wskazówki praktyczne dla wnioskodawców:

1. Składanie wniosku

wymagania formalne:

 • Wnioski składa się do Sekretarza Komisji w wersji papierowej (1 egz.) i elektronicznej na adres mailowy: komisja.etyki@us.edu.pl
 • Wersję papierową wniosku (1 egz.) należy przekazać Sekretarzowi Komisji Etyki UŚ (termin, miejsce i sposób dostarczenia należy ustalić mailowo).
 • Wniosek w wersji elektronicznej – wskazówki:
  • wniosek należy opracować zgodnie ze wzorem WNIOSKU o WYDANIE OPINII KOMISJI ETYKI UŚ i wysyłając, opatrzyć nazwiskiem wnioskodawcy: Nazwisko_Imię_WNIOSEK
  • wszystkie załączniki umieszczamy w JEDNYM PLIKU opatrzonym nazwą: Nazwisko_Imię_
  • wysyłając wniosek w tytule e-maila prosimy podać: NAZWISKO + inicjał imienia_ TYTUŁ WNIOSKU (skrócony). W treści e-maila proszę podać: NAZWISKO I IMIĘ; Stopień/tytuł naukowy; Pełny TYTUŁ WNIOSKU; DYSCYPLINĘ NAUKOWĄ, krótko sformułowaną prośbę o wydanie opinii w sprawie zgodności projektu badania naukowego z zasadami etycznymi na podstawie wniosku oraz załączników uwzględniających szczegółowy opis procedury badawczej.
 • Do wniosku o wydanie opinii przez Komisję, o którym mowa należy dołączyć potrzebne załączniki.
 • Komisja może zwrócić się do wnioskodawcy o przedłożenie dodatkowych informacji lub wyjaśnień dotyczących projektu badania naukowego, w szczególności opisu procedury prowadzenia badań naukowych z udziałem ludzi. Wymagane dodatkowe informacje w formie załączników należy dołączyć niezwłocznie tak, aby wstępna weryfikacja wniosku mogła być przeprowadzona przed posiedzeniem Komisji.
 • Komisja rozpatruje tylko wnioski kompletne. Staranne przygotowanie wniosku jest najlepszym sposobem na przyspieszenie procedury uzyskania opinii Komisji.

2. Terminy składania wniosków:

 • Terminy są obowiązujące – wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Komisji Etyki UŚ.
 • Jeśli wniosek wymaga poprawek, uzupełnień, dodatkowych załączników należy przekazać je niezwłocznie w terminie wskazanym przez Sekretarza Komisji. W przeciwnym wypadku wniosek nie będzie rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu Komisji Etyki UŚ.
 • W sytuacji złożenia wniosku po terminie – będzie on rozpatrywany na kolejnym posiedzeniu Komisji Etyki UŚ.
 • Terminarz pracy Komisji Etyki Uniwersytetu Śląskiego ds. badań naukowych prowadzonych z udziałem ludzi znajduje się w zakładce na stronie internetowej Komisji.

3. Opinia Komisji:

 • Komisja przekazuje pisemną opinię w sprawie zgodności projektu badania naukowego z zasadami etycznymi wnioskodawcy w terminie do 30 dni od daty posiedzenia Komisji, na którym rozpatrywano wniosek. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu, jednak nie więcej niż do 2 miesięcy.
 • Komisja może wydać opinię pozytywną, warunkowo pozytywną lub negatywną. Opinie Komisji wydawane są w formie pisemnej.
 • Warunkowo pozytywna opinia Komisji oznacza konieczność wprowadzenia przez wnioskodawcę określonych zmian we wniosku bądź dostarczenia niezbędnych załączników do dokumentacji w wyznaczonym terminie. Jeśli wnioskodawca wprowadził do wniosku wskazane przez Komisję zmiany w wyznaczonym terminie, Przewodniczący stwierdza, że Komisja wydała pozytywną opinię w sprawie zgodności projektu badania naukowego z zasadami etycznymi. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wprowadził sugerowanych przez Komisję zmian czy potrzebnych uzupełnień w wyznaczonym terminie, Przewodniczący stwierdza, że Komisja wydała negatywną opinię o zgodności projektu badania naukowego z zasadami etycznymi.

4. Załączniki:

 • Komisja wydaje opinię w sprawie zgodności projektu badania naukowego z zasadami etycznymi wnioskodawcy na podstawie wniosku oraz załączników uwzględniających szczegółowy opis procedury badawczej.
 • Załączniki zatem powinny zawierać charakterystykę grupy osób badanych, opis procedury prowadzenia badań i doboru uczestników do badań, instrukcję przekazywaną uczestnikom badań. Informacje o procedurze badań powinny być na tyle szczegółowe, aby Komisja mogła na tej podstawie uznać, że badania były prowadzone zgodnie z zasadami etyki obowiązującymi w badaniach naukowych z udziałem ludzi (m.in. poszanowania zasad dobrowolności udziału, wyrażenia świadomej zgody na udział w badaniach, ryzyka związanego z udziałem w badaniu – ryzyka dla zdrowia fizycznego, psychicznego, ryzyka naruszenia prywatności, poniesienia potencjalnych strat prawnych, majątkowych, społecznych, uciążliwości badania).
 • Szczególną uwagę należy zwrócić na opis treści informacji przekazywanych osobom badanym, które mają być zrozumiałe i w czytelny, prosty sposób przekazywać informacje dotyczące: celu badania i dobrowolności udziału w badaniach, a także możliwości wycofania się badań na każdym etapie (bez podawania powodu i ponoszenia konsekwencji); informacje o tym, czy dane będą analizowane indywidualnie, czy zbiorczo; informacje dotyczące możliwego dyskomfortu związanego z badaniem (m.in. czasem uczestniczenia); informacje dotyczące zasad uzyskania potencjalnego wynagrodzenia za udział w badaniach; przewidywanej możliwości przekazania informacji zwrotnej (zwykle nie indywidualnej, co należałoby wyraźnie zaznaczyć na wstępie).
 • Ochrona danych osobowych uczestników badań – wymagany załącznik uwzględniający wymogi RODO. Bardzo ważne jest rozróżnienie między badaniem anonimowym a poufnym – badania nie można nazwać anonimowym, jeśli badacz zbiera dane umożliwiające identyfikację osoby badanej. Sposób ochrony danych osób uczestniczących w badaniu oraz przechowywania danych wrażliwych, musi być przejrzyście opisany we wniosku, a klauzula RODO powinna być załączona do dokumentu świadomej zgody osoby badanej (odpowiedni załącznik powinien zostać dołączony do wniosku). We wniosku powinny się znaleźć: zasady i warunki zbierania, gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych uczestników badania, a także opis przyjętych metod anonimizacji tych danych (przyjętych metod zapewnienia anonimowości osobom badanym).
 • Jeśli uczestnikami badania mają być osoby małoletnie lub ubezwłasnowolnione – wymagany jest również opis uzyskiwania zgody ich przedstawicieli ustawowych (wymagany załącznik wzoru pozyskiwania zgody).
 • Po złożeniu wniosku – należy upewnić się, czy ze względów formalnych potrzebne są dodatkowe załączniki uzupełniające. Sekretarz Komisji poinformuje o potrzebie złożenia dodatkowych wyjaśnień/ załączników.

5. Wydawanie opinii:

 • Komisja przekazuje opinię w formie pisemnej
 • odbiór opinii Komisji należy uzgodnić drogą elektroniczną z Sekretarzem Komisji Etyki UŚ (termin, miejsce i sposób odbioru opinii).

6. Wskazówki – w jakich przypadkach należy szczególnie rozważyć składanie wniosku?
a. Odpowiadając na powyższe pytani, należy szczególnie rozważyć:

 • Regulamin Komisji Etyki UŚ ds. badań naukowych prowadzonych z udziałem ludzi – paragraf 2
 • materiały opracowane przez Narodowe Centrum Nauki (Zalecenia Rady Narodowego Centrum Nauki dotyczące badań z udziałem ludzi oraz Wytyczne NCN dla wnioskodawców do uzupełnienia formularza dotyczącego kwestii etycznych w projekcie badawczym)
 • badanie prowadzone z udziałem osób niepełnoletnich, osób posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub brak zdolności do czynności prawnych, osób niezdolnych do wyrażenia dobrowolnej i świadomej zgody.

7. Zmiany wprowadzone do projektu w trakcie jego realizacji (powstałe po wydaniu opinii przez Komisję):

 • zmiany procedury badań wymagają złożenia ponownego wniosku do Komisji Etyki UŚ wraz z potrzebnymi załącznikami opisującymi wprowadzone zmiany.
terminarz prac Komisji Etyki UŚ na rok akademicki 2020/21 terminarz prac Komisji Etyki UŚ na rok akademicki 2020/21

Terminarz składania wniosków w roku ak. 2020/2021:

 • 20.12.2020
 • 31.01.2021
 • 15.03.2021
 • 30.04.2021
 • 31.05.2021
 • 30.06.2021
 • 15.09.2021
zalecenia Inspektora Danych Osobowych UŚ zalecenia Inspektora Danych Osobowych UŚ

 

 

Załączone dokumenty należy traktować jako szablony do wykorzystania przy opracowaniu własnych wersji Oświadczeń zgodnych z potrzebami projektu badawczego i kontekstem prowadzonych badań.

badania dzieci i młodzieży badania dzieci i młodzieży

 

badania eksperymentalne badania eksperymentalne
NCN - zalecenia (etyka) NCN - zalecenia (etyka)

 

NCN - projekty badawcze (etyka) NCN - projekty badawcze (etyka)

 

return to top