Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Przepisy antydyskryminacyjne

Stosownie do przyjętych zapisów w Konstytucji RP oraz w Kodeksie pracy uniwersytet wprowadził politykę równego traktowania kobiet i mężczyzn. Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, jest niedopuszczalna, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, czy też ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo pełny i niepełny wymiar czasu pracy.

Do najważniejszych zapisów należą:

  • zasada równych praw w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym,
  • równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, zabezpieczenia społecznego, zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji,
  • postanowienia umów o pracę i innych aktów określających powstanie stosunku pracy, które naruszałyby zasadę równego traktowania w zatrudnieniu są nieważne. Takie postanowienia należy zastąpić odpowiednio innymi niemającymi charakteru dyskryminacyjnego,
  • równe traktowanie w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Przepisy definiują dyskryminowanie bezpośrednie i pośrednie, wskazują, jakie działania są przejawem dyskryminowania i jakie są zachowaniem niepożądanym.

Więcej informacji o przepisach wraz z wykazem stanowisk pracy, na których nie wolno zatrudniać kobiet, znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu pracy w Uniwersytecie Śląskim.

Regulamin pracy: https://aktyprawne.us.edu.pl/d/4982/5/

return to top