Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Zasady oceny punktowej publikacji pracowników Uniwersytetu Śląskiego za lata 2017-2021

 

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejście w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001352) stosownie zmodyfikowane zostały zasady oceny punktowej publikacji pracowników Uniwersytetu Śląskiego za lata 2017-2021. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

Jednocześnie informujemy, że aktualizacja punktacji w Portalu Pracownika (m.in. dla recenzji naukowych, edycji dzieł) nastąpi w przeciągu najbliższego miesiąca.

założenia założenia
 1. W określeniu zasad punktacji publikacji pracowników UŚ wykorzystuje się Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, Ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.
 2. Punkty przyporządkowane będą następującym typom publikacji: artykułom z czasopism naukowych (w tym artykułom recenzyjnym), monografiom, redakcjom monografii, rozdziałom z monografii oraz opublikowanym materiałom konferencyjnym.
 3. Punktacja prac artystycznych będzie przyznawana przez zespoły ekspertów, a następnie wpisywana do bazy „Bibliografia Dorobku Pracowników UŚ”.
 4. Punktacja rozdziałów, redakcji i monografii przygotowana będzie na podstawie najnowszego wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Wszelkie zmiany w wykazie wydawnictw będą skutkowały skorygowaniem liczby punktów w bazie „Bibliografia Dorobku Pracowników UŚ”.
 5. Punktacja artykułów w czasopismach naukowych za lata 2017–2018 przygotowana będzie na podstawie Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalony na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016.
 6. Punktacja artykułów w czasopismach naukowych za lata 2019-2021 przygotowana będzie na podstawie najnowszego wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów.
 7. Dane o punktacji wpisywane są do bazy „Bibliografia Dorobku Pracowników UŚ”, a następnie przekazywane do Portalu Pracownika, gdzie są widoczne dla pracowników oraz wszystkich upoważnionych. Dane gromadzone w Portalu Pracownika stanowią podstawę dalszych analiz.
 8. Punktację do bazy wprowadzają bibliotekarze-redaktorzy „Bibliografii Dorobku”.
 9. Punkty przypisane będą oddzielnie każdej publikacji lub działalności artystycznej (bez dzielenia udziału na poszczególnych autorów i wyliczania przypadających im części slotów). W sytuacji, gdy autorami danej publikacji będą jednocześnie pracownicy z dyscyplin ścisłych oraz humanistycznych, społecznych lub teologicznych, o punktacji decyduje przynależność od dyscypliny pierwszego autora z UŚ.
definicje publikacji punktowanych definicje publikacji punktowanych

Monografia naukowa jest to recenzowana publikacja książkowa przedstawiająca określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy; opatrzona przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym. Monografią naukową jest również:

 

 • recenzowany i opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym przekład:
  • na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury,
  • na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury, wydanego w języku polskim;
 • edycja naukowa tekstów źródłowych.

 

Artykuł naukowy to recenzowany artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, przedstawiający określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, problemowy albo przekrojowy, opatrzony bibliografią, przypisami lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym. Na aparat naukowy składają się m.in. wykaz źródłowych materiałów, które cytował, omawiał lub wykorzystywał autor danej publikacji, przypisy, bibliografia załącznikowa, odnośniki do innych tekstów.

Artykuł recenzyjny to wypowiedź polemiczna, podejmująca tematy ważne z punktu widzenia dyskursu w nauce lub sztuce, która jednakże – w przeciwieństwie do typowego artykułu naukowego – nie została opatrzona aparatem naukowym, posiada natomiast walory opracowania o charakterze oryginalnym i twórczym. Artykułem recenzyjnym może też być recenzja monografii naukowej zamieszczona w czasopiśmie naukowym. Artykułem naukowym nie jest natomiast z pewnością: edytorial, abstrakt, rozszerzony abstrakt, list, recenzja, errata ani nota redakcyjna.

punktacja poszczególnych typów publikacji punktacja poszczególnych typów publikacji

Publikacje

Tabela poszczególnych typów publikacji

Wyszukiwarka czasopism punktowanych

 

Działalność artystyczna

Punktację odnośnie do działalności artystycznej przyznają eksperci wykorzystując kryteria wymienione w Załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

 

 

return to top