Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Polityka antymobbingowa

Procedury antymobbingowe Procedury antymobbingowe

W uniwersytecie wprowadzona została polityka antymobbingowa, której głównym zamierzeniem jest wspieranie działań korzystnie wpływających na budowanie pozytywnych relacji w środowisku akademickim. Polityka ta zmierza do zapobiegania powstawaniu mobbingu w środowisku pracy poprzez określenie trybu postępowania antymobbingowego.

Jednym z ważnych elementów polityki jest powołanie Komisji Antymobbingowej do spraw mobbingowanego pracownika, a także powstanie w UŚ Klubu Antymobbingowego ZNP UŚ (K@M). Działalność klubu polega na udzielaniu wsparcia i porad w kwestiach pracowniczych dotyczących sytuacji mobbingowych.

W dokumencie określającym zasady polityki antymobbingowej uniwersytetu znajdują się wyjaśnienia i objaśnienia dotyczące sposobu przeciwdziałania mobbingowi w środowisku pracy, a także zasady działania i tryb składania skarg.

Tryb składania skargi Tryb składania skargi
 • pracownik, wobec którego inna osoba (pracownicy UŚ) dopuściła się nagannych i niepożądanych zachowań w miejscu pracy, powinien poinformować o tym fakcie rektora. Procedura poinformowania rektora powinna przybrać formę pisemną, wraz z własnoręcznym podpisem i datą powstania pisma. Przygotowane pismo należy złożyć do Działu Spraw Osobowych i Socjalnych. Następnie pismo pracownika, sprawdzone i zweryfikowane przez pracownika DSOiS, trafia do Biura Rektora lub do Komisji Antymobbingowej,

 • skarga na piśmie powinna zawierać:
  • imię i nazwisko pracownika obwinianego,
  • szczegółowy opis i określenie czasu i miejsca zdarzenia,
  • dowody potwierdzające oskarżenia,
  • imiona i nazwiska osób mogących być świadkami zdarzenia,
  • datę i własnoręczny podpis pracownika składającego skargę.

Więcej informacji znajduje się w załączniku nr 3 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Śląskiego.

return to top