Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
Akty prawne - ogólne BHP Akty prawne - ogólne BHP
 1. Kodeks Pracy z 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. 2019.1040 j.t. ).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 03.04.2017 r, w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz. U. nr 2017.796).
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 04.11.2016 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. 2016.2067 j.t. ).
 4. Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 01.07.2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. nr 105, poz. 870).
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 04.09.2013 rw sprawie chorób zawodowych (Dz.U.2013.1367 j.t.).
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.07.2013 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U.2013.1379 j.t.).
 7. Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. (Dz. U.2018.1376 j.t.).
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. nr 109, poz. 704 z późn. zm.).
 9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973).
 10. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018.
  w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia
  (Dz. U.2018.2090 j.t.).
 11. Ustawa z dnia 29.11.2000 r. Prawo atomowe. (Dz. U. 2018.792 j.t.).
 12. Ustawa z dnia 25.02.2011 r. o substancjach i preparatach chemicznych. (Dz.U.2018.143 j.t.).
 13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 09.09.2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U.2016.1488 j.t.).
 14. Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach. (Dz.U.2019.701 j.t.).
 15. Ustawa z dnia 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.2018.1466 j.t.).
 16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. (Dz. U. nr 191, poz. 1596 z póżn. zm.).
 17. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.06.2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz. U.2018.1286 j.t.).
 18. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.04.2013 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (Dz. U. 2013.924 j.t.).
 19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 23.12.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. nr 7, poz. 59 z 19.01.04 r.).
 20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. nr 180, poz.1860 z późn. zm.).
 21. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24.05.2019 r.w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. (Dz.U.2019.1071.).
 22. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.
 23. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22.04.2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. nr 81, poz. 716).
 24. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 02.02.2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz. U. nr 33 poz. 166).
 25. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy . (Dz. U. nr 169, poz. 1650 z 2003 r. tekst jednolity).
 26. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.05.1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. (Dz.U. 1996 nr 60 poz. 279).
Akty prawne - ochrona przeciwpożarowa Akty prawne - ochrona przeciwpożarowa
Zarządzenia wewnętrzne Zarządzenia wewnętrzne
 • Zarządzenie nr 56/2008 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 19 września 2008 r. w sprawie organizowania szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów
  i doktorantów rozpoczynających naukę w Uniwersytecie Śląskim. 
 • Zarządzenie nr 34/2003 z dnia 23.04.03 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie oznakowania i ewidencji substancji i preparatów chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia oraz o zwrocie opakowań odpadów opakowaniowych środków niebezpiecznych.
 • Zarządzenie nr 57/2002 z dnia 30.08.02 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie wydawania pracownikom napojów chłodzących.
 • Zarządzenie nr 14/2000 z dnia 29.02.00 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
 • Zarządzenie nr 56/2002 z dnia 30.07.02 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego zmieniające zarządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych
  w monitory ekranowe.
 • Zarządzenie nr 48/2009 z dnia 16.06.09 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej.
 • Zarządzenie nr 65/2009 z dnia 13.07.09 r. Rektora U. Śl. w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.
 • Zarządzenie nr 1/98 z dnia 19.01.98 r. Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu Śląskiego w sprawie wprowadzeniu „Instrukcji prac niebezpiecznych pożarowo w obiektach Uniwersytetu Śląskiego”
 • Zarządzenie nr 11/97 z dnia 6.03.97 r. Rektora U. Śl. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Uniwersytecie Śląskim.
 • Zarządzenie nr 3/94 z dnia 24.06.94 r. Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu w sprawie środków higieny osobistej
 • Zarządzenie Rektora nr 52/2004 w sprawie postępowania w przypadku wykonywania postanowień wydanych przez organy kontroli zewnętrznej.
Kontakt do Inspektoratu BHP i OP Kontakt do Inspektoratu BHP i OP

Inspektorat BHP i OP w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice (Rektorat) 

Kierownik Inspektoratu BHP i OP – pokój 3.10

tel. bezpośredni: (32) 359 19 94, tel. wew. 1994

Pozostali pracownicy – pokoje 3.10 i 3.11. 

tel. bezpośredni: (32) 359 12 83, (32) 359 13 43, tel. wew. 1283, 1343.

 

Inspektorat BHP i OP w Cieszynie, ul. Niemcewicza 8, 43-400 Cieszyn, 

tel. bezpośredni: (33) 854 64 04, tel. wew. 404

return to top