Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Przyjazdy z zagranicy

Procedury przyjmowania gości zagranicznych oraz osób z zagranicy, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne

Procedury przyjmowania gości zagranicznych oraz osób z zagranicy, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne reguluje Zarządzenie nr 30 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. oraz Zarządzenie nr 186 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 14 listopada 2018 r.

  1. Przyjazd gościa zagranicznego  musi być poprzedzony złożeniem w Dziale Współpracy z Zagranicą, w Biurze Międzynarodowej Mobilności, prawidłowo wypełnionego Wniosku G/Z, zaakceptowanego przez Dziekana Wydziału.
  2. Przyjazd osoby z zagranicy, z którą zawarto umowę cywilnoprawną, musi być poprzedzony złożeniem w Dziale Współpracy z Zagranicą, w Biurze Międzynarodowej Mobilności, prawidłowo wypełnionego Wniosku O/Z, zaakceptowanego przez Dziekana Wydziału.
  3. Wniosek G/Z oraz Wniosek O/Z powinny zostać złożone w Dziale Współpracy z Zagranicą najpóźniej 2 tygodnie przed planowaną datą przyjazdu. Zachowanie tego terminu gwarantuje przygotowanie wypłaty świadczeń.
  4. Zaakceptowany przez Rektora Wniosek G/Z oraz Wniosek O/Z stanowi podstawę do wystosowania oficjalnego zaproszenia.
  5. Do wystosowania zaproszenia wymagane są następujące informacje:

  • dokładny adres, na który można przesłać zaproszenie,
  • termin, miejsce oraz pełny tytuł konferencji, sympozjów, zjazdów naukowych, itp.,
  • dokładny adres zamieszkania oraz dodatkowo dane personalne w przypadku zaproszeń dla gości zagranicznych z terenów dawnego ZSRR lub ChLR (według wymogów określonych przez odpowiednie placówki dyplomatyczne RP w danym kraju).

Uwaga!
W Dziale powinny zostać złożone wnioski w każdym przypadku przyjazdu gości z zagranicy, także w przypadku przyjazdów na konferencje, przyjazdów stypendystów, stażystów oraz gości uczelni, gdy Uniwersytet nie ponosi zobowiązań finansowych.

Wnioski G/Z oraz Wnioski O/Z prosimy składać:

Dział Współpracy z Zagranicą

Biuro Międzynarodowej Mobilności

ul. Bankowa 12

pokój 79, III p.

return to top