Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Archiwum pierwszej oceny okresowej 2021

 1. Ocenie okresowej podlegają nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uniwersytecie, z wyjątkiem rektora.
 2. Oceny okresowej nauczyciela akademickiego dokonuje się co dwa lata lub na wniosek rektora.
 3. Z inicjatywą przeprowadzenia indywidualnej oceny okresowej może wystąpić do rektora zainteresowany nauczyciel akademicki, w szczególności w związku z ubieganiem się o awans lub przedłużenie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
 4. Kryteria i tryb dokonywania oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, jak również zasady i tryb powoływania komisji oceniających określa właściwe zarządzenie rektora.

Pierwsza ocena okresowa w 2021 r. Pierwsza ocena okresowa w 2021 r.

SCHEMAT PIERWSZEJ OCENY OKRESOWEJ 2021 r.

1. KIEDY ODBĘDZIE SIĘ PIERWSZA OCENA OKRESOWA 2021?

Rektor zarządził przeprowadzenie oceny okresowej 2021 w terminie od 1 października – 30 listopada 2021 roku na podstawie Regulaminu pierwszej oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w UŚ przeprowadzanej w 2021 roku z późn. zmianami

2. KOGO OBEJMUJE OCENA 2021?

Pierwszej ocenie okresowej podlegają nauczyciele akademiccy niezależnie od podstawy nawiązania stosunku pracy oraz zajmowanego stanowiska, zatrudnieni w Uniwersytecie co najmniej 2 lata, ponadto nauczyciele akademiccy zatrudnieni co najmniej rok, którzy nie zostali poddani ocenie okresowej w 2019 roku. Niniejsza ocena nie obejmuje nauczycieli akademickich, którzy zostali poddani ocenie okresowej na wniosek pracownika lub rektora w 2021 roku.

3. JAKI JEST OKRES OCENY 2021?

Ocena okresowa obejmuje okres do 30 września 2021 roku. To, co może być różne w przypadku poszczególnych pracowników to początek okresu ocennego. W przypadku większości nauczycieli akademickich początek okresu oceny 2021 pokrywa się z końcem okresu poprzedniej oceny, tj. 1 stycznia 2019 r. W przypadku pozostałych nauczycieli akademickich początek okresu liczy się od daty ich zatrudnienia w UŚ.

4. JAK NALEŻY SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO OCENY 2021?

Zgodnie z § 9 ust. 1 regulaminu, pracownikom przysługuje czas (do 15 września br.) na przygotowanie danych niezbędnych do przeprowadzenia oceny. W szczególności pracownicy powinni sprawdzić, czy w Portalu Pracownika są zarejestrowane wszystkie dane na temat ich dorobku naukowego (publikacje i projekty) oraz oceny w zakresie zrealizowanej dydaktyki na podstawie ankiet studenckich.   Jednocześnie powinni pamiętać o złożeniu za pośrednictwem Portalu Pracownika oświadczenia o przestrzeganiu prawa własności intelektualnej i zgody na uwzględnienie w ocenie okresowej osiągnięć badawczych lub artystycznych z okresu od dn. 1 stycznia 2019 – 31 grudnia 2019 (w zakładce „O mnie” w sekcji „zgody i oświadczenia”).

W razie stwierdzenia braku lub błędów w danych zamieszczonych w Portalu Pracownika należy się kontaktować z odpowiednimi jednostkami:

 • publikacje, dorobek naukowy lub artystyczny afiliowane dla UŚ – CINiBA: bibliogr@ciniba.edu.pl;
 • projekty finansowane ze środków zewnętrznych i wnioski składane w konkursach – Dział Projektów: projekty@us.edu.pl (uwaga – dane zbierane są począwszy od 2016 r.);
 • prace badawcze zlecone realizowane w Uniwersytecie lub poprzez SPIN-US – Biuro Współpracy z Gospodarką: transfer@us.edu.pl;
 • projekty wynalazcze Biuro Rzeczników Patentowych UŚ: brp@us.edu.pl;
 • wyniki ankiety oceny pracy dydaktycznej nauczyciela – Dział Jakości i Analiz Strategicznych: djas@us.edu.pl;
 • informacje o prowadzonych zajęciach – dziekanat właściwego wydziału lub kolegium.

5. JAK BĘDZIE PRZEBIEGAŁA OCENA 2021?

Ocena okresowa zgodnie z przepisami Statutu przebiega w dwóch etapach. W razie spełnienia kryteriów pierwszego etapu pracownik uzyskuje pozytywny wynik oceny i dla niego proces oceny się kończy. W razie niespełnienia kryteriów pierwszego etapu komisja oceniająca wyznacza spotkanie oceniające, na którym pracownik ma możliwość przedstawić dodatkowe okoliczności, na podstawie których komisja oceniająca dokonuje analizy eksperckiej w zakresie wypełnienia obowiązków badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych (z uwzględnieniem różnic wynikających z grupy, w której pracownik jest zatrudniony). W razie spełnienia kryteriów oceny na drugim etapie pracownik uzyskuje pozytywny wynik oceny. W przeciwnym wypadku wynik oceny jest negatywny.

6. JAKIE SĄ KONSEKWENCJE OCENY 2021?

Ocena okresowa to jeden z elementów systemu motywacyjno-ocennego, obok systemu projakościowego i indywidualnego przydziału obowiązków. Kryteria oceny okresowej zostały ustalone w taki sposób, aby sprawdzić, czy pracownicy wypełniają w minimalnym stopniu obowiązki wynikające ze stosunku pracy. Pozytywny wynik oceny okresowej jest wymagany przy ubieganiu się o przedłużenia zatrudnienia na czas nieokreślony oraz przy wnioskowaniu o awans stanowiskowy. Wypełnianie obowiązków pracowniczych znacznie powyżej minimalnych kryteriów oceny może być podstawą do nagrodzenia pracownika w ramach systemu projakościowego. W przypadku, gdy pracownik uzyska wynik negatywny oceny Rektor może rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem akademickim.

7. JAKIE UPRAWNIENIA MAJĄ KOMISJE OCENIAJĄCE?

Komisje oceniające powołane przez Rektora dokonują analizy dorobku pracownika na podstawie danych w Portalu Pracownika (pierwszy etap oceny). W przypadku, gdy pracownik wypełnia kryteria pierwszego etapu komisja informuje go o pozytywnym wyniku oceny. W przypadku, gdy pracownik nie spełnia kryteriów pierwszego etapu komisja informuje go o konieczności przeprowadzenia rozmowy oceniającej i wyznacza termin spotkania. Na spotkaniu oceniającym pracownik powinien przedstawić dodatkowe informacje w celu potwierdzenia, że wypełnia kryteria oceny na drugim etapie.

8. JAKIE UPRAWNIENIA MAJĄ OCENIANI PRACOWNICY?

Nauczyciele akademiccy podlegający ocenie mają prawo do uzupełnienia danych w Portalu Pracownika w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oceny. Pracownicy mogą złożyć w PP oświadczenie o włączeniu do oceny ich dorobku z okresu 1 stycznia 2019 – 31 grudnia 2019 roku. Pracownikom przysługuje prawo do obiektywnej oceny, opartej na podstawie zgromadzonych informacji o ich dorobku w Portalu Pracownika oraz innych nieuwzględnionych w PP. W tym celu osoby opiniujące wykonanie obowiązków dydaktycznych i organizacyjnych nie powinny być jednocześnie członkami komisji oceniających. Pracownikom, którzy przejdą do drugiego etapu oceny przysługuje prawo wskazania przedstawiciela związku zawodowego, który może uczestniczyć w ich spotkaniu oceniającym. W sytuacji, gdy pracownik nie może uczestniczyć w spotkaniu w wyznaczonym terminie powinien niezwłocznie usprawiedliwić nieobecność i poinformować o tym komisję w celu ustalenia innego terminu. Nieusprawiedliwiona nieobecność podczas rozmowy oceniającej jest równoznaczna z uzyskaniem oceny negatywnej.

Pracownikowi, który uzyskał wynik negatywny przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od uzyskania informacji o wyniku oceny za pośrednictwem służbowej poczty elektronicznej.

W przypadku nieobecności nauczyciela akademickiego w pracy wynikającej z jednej z okoliczności wskazanych w § 137 ustęp 3 statutu, tj. przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym lub urlopie dla poratowania zdrowia oraz odbywania służby wojskowej lub służby zastępczej, termin pierwszej oceny okresowej ulega przedłużeniu o czas tej nieobecności. Za zgodą nauczyciela akademickiego wyrażoną na piśmie ocena może być przeprowadzona w pierwotnym terminie; w takim przypadku przy jej dokonywaniu uwzględnia się okres nieobecności ze wskazanych przyczyn. Nieudzielenie zgody nie może powodować negatywnych skutków dla nauczyciela akademickiego.

9. PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

Organem odwoławczym jest Rektor. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem właściwej komisji oceniającej. Rektor rozpatrując odwołanie może zasięgnąć opinii komisji ds. kadry, właściwego dziekana, dyrektora instytutu lub dyrektora kierunku studiów, jak również przedstawiciela związku zawodowego reprezentującego nauczyciela akademickiego.

Rektor rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni i wydaje decyzję o uchyleniu wyniku oceny i ponownym przeprowadzeniu oceny lub decyzję o utrzymaniu wyniku oceny i oddaleniu sprzeciwu. W przypadku decyzji o ponownym przeprowadzeniu oceny Rektor zarządza powołanie nowej komisji oceniającej.

10. WYRAŻENIE ZGODY NA PODDANIE SIĘ OCENIE OKRESOWEJ (zgodnie z § 3 ust. 3 Regulaminu pierwszej oceny okresowej)

Zgodnie z § 3 ust. 3 Regulaminu pierwszej oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach przeprowadzanej w 2021 roku (zarządzenie nr 132 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 21.08.2020 r.) w przypadku nieobecności nauczyciela akademickiego w pracy wynikającej z jednej z okoliczności wskazanych w § 137 ustęp 3 statutu, tj. przebywania na:
• na urlopie macierzyńskim,
• urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego,
• urlopie ojcowskim,
• urlopie rodzicielskim,
• urlopie wychowawczym,
• urlopie dla poratowania zdrowia,
• odbywania służby wojskowej lub służby zastępczej,
termin pierwszej oceny okresowej ulega przedłużeniu o czas tej nieobecności.
Za zgodą nauczyciela akademickiego wyrażoną na piśmie ocena może być przeprowadzona w pierwotnym terminie; w takim przypadku przy jej dokonywaniu uwzględnia się okres nieobecności ze wskazanych przyczyn. Nieudzielenie zgody nie może powodować negatywnych skutków dla nauczyciela akademickiego.
Więcej informacji: TUTAJ

11. GDZIE MOŻNA SIĘ ZWRÓCIĆ Z DODATKOWYMI PYTANIAMI?

Ewentualne wątpliwości i pytania dotyczące przeprowadzenia oceny okresowej można zgłaszać na adres: ocena.okresowa@us.edu.pl

 

OPINIOWANIE W PROCESIE OCENY OKRESOWEJ W PORTALU PRACOWNIKA – DZIEKANI, DYREKTORZY, KIEROWNICY INNYCH JEDNOSTEK, DYREKTORZY KIERUNKÓW

INSTRUKCJA TECHNICZNA

 1. Moduł do wystawiania opinii w PP został przygotowany w ten sposób, że opinie osób sprawujących funkcje na wydziałach stanowią dodatkową informację przez algorytm na etapie 1 oceny. Stąd wyłącznie opinie negatywne wymagają uzasadnienia. Oznacza to, że w przypadku pozytywnej opinii nie należy wpisywać uzasadnienia ani załączać plików.
 2. W sytuacjach, w których osoby pełniące funkcje nie dysponują informacjami, które mogłyby przemawiać na niekorzyść pracownika przyjmuje się, że opinia jest pozytywna i tak należy zaznaczyć w systemie.
 3. W sytuacji, gdy osoby pełniące funkcje mają zastrzeżenia, co do realizacji powierzonych obowiązków dydaktycznych i organizacyjnych, należy wystawić opinię negatywną oraz dołączyć stosowne uzasadnienie tej opinii.
 4. Negatywna opinia w 1 etapie powoduje, że pracownik przechodzi do 2 etapu oceny i wówczas może przedstawić komisji oceniającej uzupełniające fakty, okoliczności itp., które mogłyby wyjaśnić dlaczego nie był w stanie wywiązać się z powierzonych zadań dydaktycznych/organizacyjnych.
 5. W module opiniowania w Portalu Pracownika zostały nadane uprawnienia dziekanom, prodziekanom, dyrektorom kierunków oraz ich zastępcom. Podział kompetencji między poszczególnymi osobami pełniącymi funkcje może być na wydziałach różny, ale co do zasady, jeśli nie ma innych ustaleń, to najszersze uprawnienia do opiniowania posiadają dziekani (obowiązki organizacyjne) i dyrektorzy kierunków (obowiązki dydaktyczne). W niektórych sytuacjach konieczne jest delegowanie uprawnień na zastępców lub prodziekanów, aby nie doprowadzić do sytuacji, gdy osoba opiniuje pracownika, który jest jej bliskim, krewnym, powinowatym itp.

Instrukcja wystawania opinii w Portalu Pracownika

 

Konsultacje i merytoryczne wsparcie w zakresie uzupełniania opinii:

Przemysław Grzonka
e-mail: przemyslaw.grzonka@us.edu.pl
tel. 513133418

Rozwiązywanie problemów technicznych związanych z uzupełnianiem opinii w Portalu Pracownika: pp@us.edu.pl.

Pierwsza ocena okresowa na wniosek pracownika w 2021 r. Pierwsza ocena okresowa na wniosek pracownika w 2021 r.

Zainteresowany nauczyciel akademicki, w szczególności w związku z ubieganiem się o awans lub przedłużenie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, może wystąpić do rektora z inicjatywą przeprowadzenia indywidualnej oceny okresowej.

Ocena okresowa na wniosek pracownika odbywa się zgodnie z kryteriami i w trybie określonym w zarządzeniu rektora dotyczącym oceny okresowej nauczycieli akademickich obowiązującym w roku, w którym jest dokonywana.

Schemat pierwszej oceny okresowej na wniosek pracownika

 

return to top