Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Wykaz otwartych konkursów

Dział Projektów zaprasza do zapoznania się z ofertą aktualnie otwartych konkursów na projekty badawcze, edukacyjne i mobilnościowe. Więcej informacji można uzyskać poprzez kliknięcie na nazwę danego konkursu, jak i pod wskazanym adresem mailowym. Wszystkich zainteresowanym zapraszamy do kontaktu. Szczegóły dotyczące składania wniosków w konkursach znajdują się tutaj.

Wspólne projekty badawcze między Polską a Ukrainą - do 28.10.2021
● Celem konkursów jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich. Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin nauki, natomiast charakter priorytetowy będą miały następujące obszary: komputerowe i nowe technologie produkcyjne (laserowe, precyzyjne, mechatroniczne, robotyczne, plazmowe, optoelektroniczne, czujnikowe itp.); zarządzanie energią i efektywność energetyczna; ekologia i zarządzanie środowiskiem; nauki przyrodnicze, nowe technologie, zdrowie i zapobieganie najczęstszym chorobom, biotechnologia, bioinżynieria i genetyka; nowe substancje i materiały; nauki społeczne i humanistyczne; technologie obronne ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl.
4/SZAFIR/2021 - do 29.10.2021
● Konkurs ma na celu pobudzenie inicjatywy i wykorzystanie potencjału instytucji naukowych i przedsiębiorców służących wykreowaniu nowych innowacyjnych pomysłów rozwijania technologii i techniki w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa. Obejmuje dwa typy projektów: A) Projekty badawczo-rozwojowe ukierunkowane na rozwój kluczowych technologii materiałowych, software’owych, rozwiązań funkcjonalnych, podzespołów, zespołów i układów na IX PGT oraz B) Projekty badawcze ukierunkowane na opracowanie demonstratorów nowych wzorów uzbrojenia i sprzętu wojskowego na VI PGT ● więcej informacji: anna.petri@us.edu.pl
Konkursy LIFE - do 30.11.2021
● Konkurs poświęcony współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska, w tym przyrody oraz wpływu człowieka na klimat i dostosowania się do jego zmian. Nabór obejmuje dwa obszary : LIFE-2021-SAP-NAT-NATURE — Przyroda i różnorodność biologiczna oraz LIFE-2021-SAP-NAT-GOV — Zarządzanie przyrodą ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl.
Konkursy Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki - Główny Konkurs - do 30.10.2021
● Konkurs przeznaczony jest dla projektów badawczych w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Obowiązują cztery priorytety tematyczne: Transfer kultury i wiedzy, procesy europeizacji, zmiana norm i wartości oraz wielojęzyczność. Maksymalna kwota dotacji wynosi w tym konkursie 80.000 euro. Wnioski można składać do 30 października 2021 r. Decyzje o przyznaniu dotacji zostaną ogłoszone w połowie kwietnia 2022 r. Kolejny konkurs odbędzie się jesienią 2022 r. ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl.
Konkursy Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki - Uproszczony Konkurs - do 1.12.2021
● Fundacja zaprasza do udziału w uproszczonym postępowaniu konkursowym dla mniejszych projektów, szczególnie konferencji i wydarzeń naukowych. Wspierane będą projekty o długofalowym działaniu (np. projekty, które mają szansę uzyskania dodatkowych środków z innych źródeł finansowania na kontynuację przedsięwzięcia lub perspektywę rozwinięcia z przyznanej dotacji większego projektu). Maksymalna kwota dotacji wynosi w tym konkursie 10.000 euro ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl.
Konkursy Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki - Konkursy Specjalne - do 15.11.2021
● Fundacja ogłisiła dwa specjalne konkursy, realizowane przy wsparciu ministerstw nauki Polski i Niemiec, na badania dotyczące stosunków polsko-niemieckich w XX i XXI wieku. Szkoły wyższe i inne instytucje naukowe w Polsce i w Niemczech mogą ubiegać się o wieloletnie dofinansowanie w maksymalnej wysokości 300.000 euro na partnerskie projekty badawcze: 1) Konkurs pod tytułem "Kultura pamięci: Media – Koniunktury. Polska i Niemcy po 1989 roku" umożliwia analizę kultury pamięci oraz postrzegania kraju sąsiedniego; 2) Konkurs "Niemiecka okupacja Polski 1939-1945: polityka – terror – życie codzienne – opór" PNFN zamierza wnieść wkład w badania nad losami Polski i Polaków podczas II wojny światowej ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl.
GOSPOSTRATEG – VII konkurs - do 27.10.2021
● Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Siódmy konkurs w ramach Programu ma na celu wybór wykonawców tzw. projektów zamawianych i obejmuje dwa zagadnienia badawcze zgłoszone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska: 1) Sektorowy program przebudowy wybranych gałęzi polskiego przemysłu na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej (MEW) w celu stworzenia nowej polskiej specjalizacji gospodarczej; 2) Kompleksowy program transformacji i rewitalizacji polskiego przemysłu na potrzeby rozwoju fotowoltaiki (PV). Promowanie kooperacji wewnątrzsektorowej, stymulowanie wzrostu produktywności, innowacyjności i kompetencji kadr oraz wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego i łańcuchów dostaw dla rozwoju fotowoltaiki ● więcej informacji: anna.petri@us.edu.pl
Granty Fundacji Kościuszkowskiej na projekty naukowe w USA - do 15.11.2021
● Fundacja Kościuszkowska ogłosiła nabór wniosków o granty naukowe na prowadzenie projektów naukowych na amerykańskich uczelniach w roku akademickim 2022/2023 w ramach programu Exchange Program to the US. Granty przyznawane są we wszystkich dyscyplinach naukowych w trzech kategoriach: 1) Kosciuszko Foundation Fellowship przeznaczone dla osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora i które są pracownikami naukowymi na polskich uczelniach wyższych lub w innych jednostkach naukowo-badawczych; 2) Kosciuszko Foundation Grants to stypendia dla studentów studiów doktoranckich na polskich uczelniach; 3) Kosciuszko Foundation Teaching Fellowship, przyznawana jest polskim wykładowcom, mającym zamiar prowadzić zajęcia na temat historii, kultury i literatury polskiej ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl.
Nowe technologie w zakresie energii - do 30.11.2021
● Celem konkursu jest wspieranie osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski, poprzez wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo energetyczne kraju i zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki. Konkurs obejmuje 3 cele tematyczne: 1) T2. Energetyka wiatrowa na lądzie i na morzu; 2) T3. Technologie wytwarzania i wykorzystania wodoru; 3) T4 Magazyny energii i mikrosieci energetyczne i cieplne. Do konkursu mogą przystąpić: konsorcja składające się z maksimum 3 podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i co najmniej jednej jednostki naukowej. Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl
NFOŚiGW - PROGRAM Nowa Energia - do 29.10.2021
● Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza III nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Nowa Energia” w obszarach: a) Inteligentne miasta energii; b) Wielopaliwowe bloki z magazynami ciepła lub chłodu; c) Stabilne bezemisyjne źródła energii; d) Samowystarczalne klastry energetyczne. Konkurs obejmuje 2 etapy oceny: 1) nabór i ocena fiszek projektowych - składanie fiszek do 29.10.2021; 2) ocena wniosków o dofinansowanie - składanie wniosków po pozytywnej ocenie fiszki do 120 dni od otrzymania decyzji ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl
Stypendia dla młodych naukowców z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - do 30.09.2021
● Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki zaprasza młodych naukowców będących obywatelami Polski, Czech, Słowacji lub Węgier do aplikowania o stypendia naukowe umożliwiające naukę i prowadzenie badań w wybranych instytucjach szkolnictwa wyższego na Tajwanie. O stypendium mogą aplikować doktoranci oraz naukowcy z tytułem doktora. Dziedziny objęte programem to przede wszystkim nanotechnologia, przemysł elektrotechniczny, biotechnologia, informatyka, zdrowie publiczne, nauki społeczne i humanistyczne ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl
Oferta stypendialna rządu szwajcarskiego - 15.11.2021
● Program stypendialny rządu szwajcarskiego dla obywateli polskich na rok akademicki 2022/23 przewiduje stypendia na pobyty badawcze, studia doktoranckie dla młodych (urodzonych po 31 grudnia 1986) absolwentów studiów magisterskich, doktorantów oraz stypendia postdoc (limit wieku nie obowiązuje – uzyskanie stopnia doktora po 31 grudnia 2018 i przed 31 lipca 2022) reprezentujących różne dziedziny ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl
Stypendium im. A. von Humboldta - do 30.09.2021
● Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchamia dwudziesty piąty konkurs o Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta, w ramach którego wybitni uczeni i uczone z Niemiec mogą zrealizować w Polsce kilkumiesięczne projekty naukowe. Konkurs ten pojawia się w ofercie FNP po raz ostatni ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl
Nabór ciągły, od VIII.2021 - Nauka dla Społeczeństwa – nowy program Ministra Edukacji i Nauki
● Celem nowego programu Ministra Edukacji i Nauki jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych instytucji działających na rzecz upowszechniania nauki. Dofinansowaniem w wysokości od 100 tys. do 2 mln zł mogą zostać objęte projekty stawiające na współpracę instytucji naukowych z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i otoczeniem gospodarczym ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl
I Konkurs w ramach Programu INNOGLOBO - do 30.11.2021
● I konkurs w ramach Programu INNOGLOBO ma za zadanie umożliwić podmiotom z Polski nawiązanie współpracy badawczo-rozwojowej (w zakresie różnorodnych obszarów tematycznych) z partnerami zagranicznymi z tych państw świata, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne, a NCBR nie organizuje regularnie konkursów dwustronnych. Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych ● więcej informacji: hanna.puszczewicz@us.edu.pl
SONATA BIS NCN - do 15.09.2021
● Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs SONATA BIS 11 na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
MAESTRO NCN - do 15.09.2021
● Narodowe Centrum Nauki ogłasiło konkurs MAESTRO 13 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
KREATYWNA EUROPA. Wsparcie obiegu literatury europejskiej - do 30.09.2021
●Celem jest zwiększenie dostępu do wysokiej klasy literatury europejskiej, wzmocnienie międzynarodowego obiegu i różnorodności europejskich dzieł literackich, w szczególności poprzez tłumaczenia z rzadziej używanych języków na angielski, niemiecki, francuski, hiszpański (kastylijski) i włoski, dotarcie do nowych odbiorców europejskiej literatury w Unii Europejskiej i poza nią oraz wzmocnienie konkurencyjności sektora książki m.in. poprzez podjęcie współpracy w ramach sektora ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl
Konkurs EUREKA - do 24.09.2021
● Celem inicjatywy EUREKA jest zwiększanie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego. W jej ramach finansowane są projekty realizowane przez co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych państw członkowskich. Projekty te muszą być ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii produkcyjnej, wdrożenie nowego produktu lub usługi. Konkurs dot. badań przemysłowych oraz prac rozwojowych. Uczelnia może pełnić rolę partnera ● więcej informacji: hanna.puszczewicz@us.edu.pl
Konkurs NCN - MINIATURA - nabór do 30.09.2021
W ramach konkursu MINIATURA 5 można wnioskować o przyznanie środków na realizację badań wstępnych lub pilotażowych, kwerendy, stażu, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego, planowanego do złożenia w konkursach NCN lub w innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
Weave-UNISONO - różne terminy składania wniosków
● konkurs w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
NAWA PRELUDIUM BIS 1 - nabór ciągły
● projekt skierowany do doktorantów, umożliwiający realizację staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 1 ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
Konkursy LIFE - do 30.11.2021
● Konkurs poświęcony współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska, w tym przyrody oraz wpływu człowieka na klimat i dostosowania się do jego zmian. Nabór obejmuje dwa obszary : LIFE-2021-SAP-NAT-NATURE — Przyroda i różnorodność biologiczna oraz LIFE-2021-SAP-NAT-GOV — Zarządzanie przyrodą ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl.
Konkursy Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki - Główny Konkurs - do 30.10.2021
● Konkurs przeznaczony jest dla projektów badawczych w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Obowiązują cztery priorytety tematyczne: Transfer kultury i wiedzy, procesy europeizacji, zmiana norm i wartości oraz wielojęzyczność. Maksymalna kwota dotacji wynosi w tym konkursie 80.000 euro. Wnioski można składać do 30 października 2021 r. Decyzje o przyznaniu dotacji zostaną ogłoszone w połowie kwietnia 2022 r. Kolejny konkurs odbędzie się jesienią 2022 r. ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl.
Konkursy Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki - Uproszczony Konkurs - do 1.12.2021
● Fundacja zaprasza do udziału w uproszczonym postępowaniu konkursowym dla mniejszych projektów, szczególnie konferencji i wydarzeń naukowych. Wspierane będą projekty o długofalowym działaniu (np. projekty, które mają szansę uzyskania dodatkowych środków z innych źródeł finansowania na kontynuację przedsięwzięcia lub perspektywę rozwinięcia z przyznanej dotacji większego projektu). Maksymalna kwota dotacji wynosi w tym konkursie 10.000 euro ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl.
Konkursy Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki - Konkursy Specjalne - do 15.11.2021
● Fundacja ogłisiła dwa specjalne konkursy, realizowane przy wsparciu ministerstw nauki Polski i Niemiec, na badania dotyczące stosunków polsko-niemieckich w XX i XXI wieku. Szkoły wyższe i inne instytucje naukowe w Polsce i w Niemczech mogą ubiegać się o wieloletnie dofinansowanie w maksymalnej wysokości 300.000 euro na partnerskie projekty badawcze: 1) Konkurs pod tytułem "Kultura pamięci: Media – Koniunktury. Polska i Niemcy po 1989 roku" umożliwia analizę kultury pamięci oraz postrzegania kraju sąsiedniego; 2) Konkurs "Niemiecka okupacja Polski 1939-1945: polityka – terror – życie codzienne – opór" PNFN zamierza wnieść wkład w badania nad losami Polski i Polaków podczas II wojny światowej ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl.
GOSPOSTRATEG – VII konkurs - do 27.10.2021
● Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Siódmy konkurs w ramach Programu ma na celu wybór wykonawców tzw. projektów zamawianych i obejmuje dwa zagadnienia badawcze zgłoszone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska: 1) Sektorowy program przebudowy wybranych gałęzi polskiego przemysłu na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej (MEW) w celu stworzenia nowej polskiej specjalizacji gospodarczej; 2) Kompleksowy program transformacji i rewitalizacji polskiego przemysłu na potrzeby rozwoju fotowoltaiki (PV). Promowanie kooperacji wewnątrzsektorowej, stymulowanie wzrostu produktywności, innowacyjności i kompetencji kadr oraz wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego i łańcuchów dostaw dla rozwoju fotowoltaiki ● więcej informacji: anna.petri@us.edu.pl
Granty Fundacji Kościuszkowskiej na projekty naukowe w USA - do 15.11.2021
● Fundacja Kościuszkowska ogłosiła nabór wniosków o granty naukowe na prowadzenie projektów naukowych na amerykańskich uczelniach w roku akademickim 2022/2023 w ramach programu Exchange Program to the US. Granty przyznawane są we wszystkich dyscyplinach naukowych w trzech kategoriach: 1) Kosciuszko Foundation Fellowship przeznaczone dla osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora i które są pracownikami naukowymi na polskich uczelniach wyższych lub w innych jednostkach naukowo-badawczych; 2) Kosciuszko Foundation Grants to stypendia dla studentów studiów doktoranckich na polskich uczelniach; 3) Kosciuszko Foundation Teaching Fellowship, przyznawana jest polskim wykładowcom, mającym zamiar prowadzić zajęcia na temat historii, kultury i literatury polskiej ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl.
Granty Interwencyjne NAWA - do 30.11.2021
● Celem Programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Realizacja projektów w ramach Programu umożliwi naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl
I Konkurs w ramach Programu INNOGLOBO - do 30.11.2021
● I konkurs w ramach Programu INNOGLOBO ma za zadanie umożliwić podmiotom z Polski nawiązanie współpracy badawczo-rozwojowej (w zakresie różnorodnych obszarów tematycznych) z partnerami zagranicznymi z tych państw świata, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne, a NCBR nie organizuje regularnie konkursów dwustronnych. Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych ● więcej informacji: hanna.puszczewicz@us.edu.pl
SONATA BIS NCN - do 15.09.2021
● Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs SONATA BIS 11 na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
MAESTRO NCN - do 15.09.2021
● Narodowe Centrum Nauki ogłasiło konkurs MAESTRO 13 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
Konkurs EUREKA - do 24.09.2021
● Celem inicjatywy EUREKA jest zwiększanie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego. W jej ramach finansowane są projekty realizowane przez co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych państw członkowskich. Projekty te muszą być ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii produkcyjnej, wdrożenie nowego produktu lub usługi. Konkurs dot. badań przemysłowych oraz prac rozwojowych. Uczelnia może pełnić rolę partnera ● więcej informacji: hanna.puszczewicz@us.edu.pl
Konkurs NCN - MINIATURA - nabór do 30.09.2021
W ramach konkursu MINIATURA 5 można wnioskować o przyznanie środków na realizację badań wstępnych lub pilotażowych, kwerendy, stażu, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego, planowanego do złożenia w konkursach NCN lub w innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
Weave-UNISONO - różne terminy składania wniosków
● konkurs w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
4/SZAFIR/2021 - do 29.10.2021
● Konkurs ma na celu pobudzenie inicjatywy i wykorzystanie potencjału instytucji naukowych i przedsiębiorców służących wykreowaniu nowych innowacyjnych pomysłów rozwijania technologii i techniki w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa. Obejmuje dwa typy projektów: A) Projekty badawczo-rozwojowe ukierunkowane na rozwój kluczowych technologii materiałowych, software’owych, rozwiązań funkcjonalnych, podzespołów, zespołów i układów na IX PGT oraz B) Projekty badawcze ukierunkowane na opracowanie demonstratorów nowych wzorów uzbrojenia i sprzętu wojskowego na VI PGT ● więcej informacji: anna.petri@us.edu.pl
GOSPOSTRATEG – VII konkurs - do 27.10.2021
● Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Siódmy konkurs w ramach Programu ma na celu wybór wykonawców tzw. projektów zamawianych i obejmuje dwa zagadnienia badawcze zgłoszone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska: 1) Sektorowy program przebudowy wybranych gałęzi polskiego przemysłu na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej (MEW) w celu stworzenia nowej polskiej specjalizacji gospodarczej; 2) Kompleksowy program transformacji i rewitalizacji polskiego przemysłu na potrzeby rozwoju fotowoltaiki (PV). Promowanie kooperacji wewnątrzsektorowej, stymulowanie wzrostu produktywności, innowacyjności i kompetencji kadr oraz wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego i łańcuchów dostaw dla rozwoju fotowoltaiki ● więcej informacji: anna.petri@us.edu.pl
I Konkurs w ramach Programu INNOGLOBO - do 30.11.2021
● I konkurs w ramach Programu INNOGLOBO ma za zadanie umożliwić podmiotom z Polski nawiązanie współpracy badawczo-rozwojowej (w zakresie różnorodnych obszarów tematycznych) z partnerami zagranicznymi z tych państw świata, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne, a NCBR nie organizuje regularnie konkursów dwustronnych. Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych ● więcej informacji: hanna.puszczewicz@us.edu.pl
Konkurs EUREKA - do 24.09.2021
● Celem inicjatywy EUREKA jest zwiększanie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego. W jej ramach finansowane są projekty realizowane przez co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych państw członkowskich. Projekty te muszą być ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii produkcyjnej, wdrożenie nowego produktu lub usługi. Konkurs dot. badań przemysłowych oraz prac rozwojowych. Uczelnia może pełnić rolę partnera ● więcej informacji: hanna.puszczewicz@us.edu.pl
Granty Fundacji Kościuszkowskiej na projekty naukowe w USA - do 15.11.2021
● Fundacja Kościuszkowska ogłosiła nabór wniosków o granty naukowe na prowadzenie projektów naukowych na amerykańskich uczelniach w roku akademickim 2022/2023 w ramach programu Exchange Program to the US. Granty przyznawane są we wszystkich dyscyplinach naukowych w trzech kategoriach: 1) Kosciuszko Foundation Fellowship przeznaczone dla osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora i które są pracownikami naukowymi na polskich uczelniach wyższych lub w innych jednostkach naukowo-badawczych; 2) Kosciuszko Foundation Grants to stypendia dla studentów studiów doktoranckich na polskich uczelniach; 3) Kosciuszko Foundation Teaching Fellowship, przyznawana jest polskim wykładowcom, mającym zamiar prowadzić zajęcia na temat historii, kultury i literatury polskiej ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl.
Granty Interwencyjne NAWA - do 30.11.2021
● Celem Programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Realizacja projektów w ramach Programu umożliwi naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl
SONATA BIS NCN - do 15.09.2021
● Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs SONATA BIS 11 na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
MAESTRO NCN - do 15.09.2021
● Narodowe Centrum Nauki ogłasiło konkurs MAESTRO 13 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
Konkurs NCN - MINIATURA - nabór do 30.09.2021
W ramach konkursu MINIATURA 5 można wnioskować o przyznanie środków na realizację badań wstępnych lub pilotażowych, kwerendy, stażu, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego, planowanego do złożenia w konkursach NCN lub w innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
Weave-UNISONO - różne terminy składania wniosków
● konkurs NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
Konkursy Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki - Główny Konkurs - do 30.10.2021
● Konkurs przeznaczony jest dla projektów badawczych w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Obowiązują cztery priorytety tematyczne: Transfer kultury i wiedzy, procesy europeizacji, zmiana norm i wartości oraz wielojęzyczność. Maksymalna kwota dotacji wynosi w tym konkursie 80.000 euro. Wnioski można składać do 30 października 2021 r. Decyzje o przyznaniu dotacji zostaną ogłoszone w połowie kwietnia 2022 r. Kolejny konkurs odbędzie się jesienią 2022 r. ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl.
Konkursy Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki - Uproszczony Konkurs - do 1.12.2021
● Fundacja zaprasza do udziału w uproszczonym postępowaniu konkursowym dla mniejszych projektów, szczególnie konferencji i wydarzeń naukowych. Wspierane będą projekty o długofalowym działaniu (np. projekty, które mają szansę uzyskania dodatkowych środków z innych źródeł finansowania na kontynuację przedsięwzięcia lub perspektywę rozwinięcia z przyznanej dotacji większego projektu). Maksymalna kwota dotacji wynosi w tym konkursie 10.000 euro ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl.
Konkursy Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki - Konkursy Specjalne - do 15.11.2021
● Fundacja ogłisiła dwa specjalne konkursy, realizowane przy wsparciu ministerstw nauki Polski i Niemiec, na badania dotyczące stosunków polsko-niemieckich w XX i XXI wieku. Szkoły wyższe i inne instytucje naukowe w Polsce i w Niemczech mogą ubiegać się o wieloletnie dofinansowanie w maksymalnej wysokości 300.000 euro na partnerskie projekty badawcze: 1) Konkurs pod tytułem "Kultura pamięci: Media – Koniunktury. Polska i Niemcy po 1989 roku" umożliwia analizę kultury pamięci oraz postrzegania kraju sąsiedniego; 2) Konkurs "Niemiecka okupacja Polski 1939-1945: polityka – terror – życie codzienne – opór" PNFN zamierza wnieść wkład w badania nad losami Polski i Polaków podczas II wojny światowej ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl.
Granty Fundacji Kościuszkowskiej na projekty naukowe w USA - do 15.11.2021
● Fundacja Kościuszkowska ogłosiła nabór wniosków o granty naukowe na prowadzenie projektów naukowych na amerykańskich uczelniach w roku akademickim 2022/2023 w ramach programu Exchange Program to the US. Granty przyznawane są we wszystkich dyscyplinach naukowych w trzech kategoriach: 1) Kosciuszko Foundation Fellowship przeznaczone dla osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora i które są pracownikami naukowymi na polskich uczelniach wyższych lub w innych jednostkach naukowo-badawczych; 2) Kosciuszko Foundation Grants to stypendia dla studentów studiów doktoranckich na polskich uczelniach; 3) Kosciuszko Foundation Teaching Fellowship, przyznawana jest polskim wykładowcom, mającym zamiar prowadzić zajęcia na temat historii, kultury i literatury polskiej ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl.
Granty Interwencyjne NAWA - do 30.11.2021
● Celem Programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Realizacja projektów w ramach Programu umożliwi naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl
SONATA BIS NCN - do 15.09.2021
● Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs SONATA BIS 11 na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
MAESTRO NCN - do 15.09.2021
● Narodowe Centrum Nauki ogłasiło konkurs MAESTRO 13 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
Konkurs NCN - MINIATURA - nabór do 30.09.2021
W ramach konkursu MINIATURA 5 można wnioskować o przyznanie środków na realizację badań wstępnych lub pilotażowych, kwerendy, stażu, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego, planowanego do złożenia w konkursach NCN lub w innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
Weave-UNISONO - różne terminy składania wniosków
● konkurs NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
Konkursy Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki - Główny Konkurs - do 30.10.2021
● Konkurs przeznaczony jest dla projektów badawczych w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Obowiązują cztery priorytety tematyczne: Transfer kultury i wiedzy, procesy europeizacji, zmiana norm i wartości oraz wielojęzyczność. Maksymalna kwota dotacji wynosi w tym konkursie 80.000 euro. Wnioski można składać do 30 października 2021 r. Decyzje o przyznaniu dotacji zostaną ogłoszone w połowie kwietnia 2022 r. Kolejny konkurs odbędzie się jesienią 2022 r. ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl.
Konkursy Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki - Uproszczony Konkurs - do 1.12.2021
● Fundacja zaprasza do udziału w uproszczonym postępowaniu konkursowym dla mniejszych projektów, szczególnie konferencji i wydarzeń naukowych. Wspierane będą projekty o długofalowym działaniu (np. projekty, które mają szansę uzyskania dodatkowych środków z innych źródeł finansowania na kontynuację przedsięwzięcia lub perspektywę rozwinięcia z przyznanej dotacji większego projektu). Maksymalna kwota dotacji wynosi w tym konkursie 10.000 euro ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl.
Konkursy Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki - Konkursy Specjalne - do 15.11.2021
● Fundacja ogłisiła dwa specjalne konkursy, realizowane przy wsparciu ministerstw nauki Polski i Niemiec, na badania dotyczące stosunków polsko-niemieckich w XX i XXI wieku. Szkoły wyższe i inne instytucje naukowe w Polsce i w Niemczech mogą ubiegać się o wieloletnie dofinansowanie w maksymalnej wysokości 300.000 euro na partnerskie projekty badawcze: 1) Konkurs pod tytułem "Kultura pamięci: Media – Koniunktury. Polska i Niemcy po 1989 roku" umożliwia analizę kultury pamięci oraz postrzegania kraju sąsiedniego; 2) Konkurs "Niemiecka okupacja Polski 1939-1945: polityka – terror – życie codzienne – opór" PNFN zamierza wnieść wkład w badania nad losami Polski i Polaków podczas II wojny światowej ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl.
Granty Interwencyjne NAWA - do 30.11.2021
● Celem Programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Realizacja projektów w ramach Programu umożliwi naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl
SONATA BIS NCN - do 15.09.2021
● Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs SONATA BIS 11 na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
MAESTRO NCN - do 15.09.2021
● Narodowe Centrum Nauki ogłasiło konkurs MAESTRO 13 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
Konkurs NCN - MINIATURA - nabór do 30.09.2021
W ramach konkursu MINIATURA 5 można wnioskować o przyznanie środków na realizację badań wstępnych lub pilotażowych, kwerendy, stażu, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego, planowanego do złożenia w konkursach NCN lub w innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
Weave-UNISONO - różne terminy składania wniosków
● konkurs NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
4/SZAFIR/2021 - do 29.10.2021
● Konkurs ma na celu pobudzenie inicjatywy i wykorzystanie potencjału instytucji naukowych i przedsiębiorców służących wykreowaniu nowych innowacyjnych pomysłów rozwijania technologii i techniki w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa. Obejmuje dwa typy projektów: A) Projekty badawczo-rozwojowe ukierunkowane na rozwój kluczowych technologii materiałowych, software’owych, rozwiązań funkcjonalnych, podzespołów, zespołów i układów na IX PGT oraz B) Projekty badawcze ukierunkowane na opracowanie demonstratorów nowych wzorów uzbrojenia i sprzętu wojskowego na VI PGT ● więcej informacji: anna.petri@us.edu.pl
GOSPOSTRATEG – VII konkurs - do 27.10.2021
● Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Siódmy konkurs w ramach Programu ma na celu wybór wykonawców tzw. projektów zamawianych i obejmuje dwa zagadnienia badawcze zgłoszone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska: 1) Sektorowy program przebudowy wybranych gałęzi polskiego przemysłu na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej (MEW) w celu stworzenia nowej polskiej specjalizacji gospodarczej; 2) Kompleksowy program transformacji i rewitalizacji polskiego przemysłu na potrzeby rozwoju fotowoltaiki (PV). Promowanie kooperacji wewnątrzsektorowej, stymulowanie wzrostu produktywności, innowacyjności i kompetencji kadr oraz wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego i łańcuchów dostaw dla rozwoju fotowoltaiki ● więcej informacji: anna.petri@us.edu.pl
Granty Fundacji Kościuszkowskiej na projekty naukowe w USA - do 15.11.2021
● Fundacja Kościuszkowska ogłosiła nabór wniosków o granty naukowe na prowadzenie projektów naukowych na amerykańskich uczelniach w roku akademickim 2022/2023 w ramach programu Exchange Program to the US. Granty przyznawane są we wszystkich dyscyplinach naukowych w trzech kategoriach: 1) Kosciuszko Foundation Fellowship przeznaczone dla osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora i które są pracownikami naukowymi na polskich uczelniach wyższych lub w innych jednostkach naukowo-badawczych; 2) Kosciuszko Foundation Grants to stypendia dla studentów studiów doktoranckich na polskich uczelniach; 3) Kosciuszko Foundation Teaching Fellowship, przyznawana jest polskim wykładowcom, mającym zamiar prowadzić zajęcia na temat historii, kultury i literatury polskiej ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl.
Nowe technologie w zakresie energii - do 30.11.2021
● Celem konkursu jest wspieranie osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski, poprzez wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo energetyczne kraju i zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki. Konkurs obejmuje 3 cele tematyczne: 1) T2. Energetyka wiatrowa na lądzie i na morzu; 2) T3. Technologie wytwarzania i wykorzystania wodoru; 3) T4 Magazyny energii i mikrosieci energetyczne i cieplne. Do konkursu mogą przystąpić: konsorcja składające się z maksimum 3 podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i co najmniej jednej jednostki naukowej. Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl
NFOŚiGW - PROGRAM Nowa Energia - do 29.10.2021
● Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza III nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Nowa Energia” w obszarach: a) Inteligentne miasta energii; b) Wielopaliwowe bloki z magazynami ciepła lub chłodu; c) Stabilne bezemisyjne źródła energii; d) Samowystarczalne klastry energetyczne. Konkurs obejmuje 2 etapy oceny: 1) nabór i ocena fiszek projektowych - składanie fiszek do 29.10.2021; 2) ocena wniosków o dofinansowanie - składanie wniosków po pozytywnej ocenie fiszki do 120 dni od otrzymania decyzji ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl
Granty Interwencyjne NAWA - do 30.11.2021
● Celem Programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Realizacja projektów w ramach Programu umożliwi naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl
Granty Interwencyjne NAWA - do 30.11.2021
● Celem Programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Realizacja projektów w ramach Programu umożliwi naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl
MAESTRO NCN - do 15.09.2021
● Narodowe Centrum Nauki ogłasiło konkurs MAESTRO 13 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
Konkurs NCN - MINIATURA - nabór do 30.09.2021
W ramach konkursu MINIATURA 5 można wnioskować o przyznanie środków na realizację badań wstępnych lub pilotażowych, kwerendy, stażu, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego, planowanego do złożenia w konkursach NCN lub w innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
Weave-UNISONO - różne terminy składania wniosków
● konkurs NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
Granty Fundacji Kościuszkowskiej na projekty naukowe w USA - do 15.11.2021
● Fundacja Kościuszkowska ogłosiła nabór wniosków o granty naukowe na prowadzenie projektów naukowych na amerykańskich uczelniach w roku akademickim 2022/2023 w ramach programu Exchange Program to the US. Granty przyznawane są we wszystkich dyscyplinach naukowych w trzech kategoriach: 1) Kosciuszko Foundation Fellowship przeznaczone dla osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora i które są pracownikami naukowymi na polskich uczelniach wyższych lub w innych jednostkach naukowo-badawczych; 2) Kosciuszko Foundation Grants to stypendia dla studentów studiów doktoranckich na polskich uczelniach; 3) Kosciuszko Foundation Teaching Fellowship, przyznawana jest polskim wykładowcom, mającym zamiar prowadzić zajęcia na temat historii, kultury i literatury polskiej ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl.
SONATA BIS NCN - do 15.09.2021
● Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs SONATA BIS 11 na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
MAESTRO NCN - do 15.09.2021
● Narodowe Centrum Nauki ogłasiło konkurs MAESTRO 13 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
Konkurs NCN - MINIATURA - nabór do 30.09.2021
W ramach konkursu MINIATURA 5 można wnioskować o przyznanie środków na realizację badań wstępnych lub pilotażowych, kwerendy, stażu, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego, planowanego do złożenia w konkursach NCN lub w innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
Weave-UNISONO - różne terminy składania wniosków
● konkurs NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
Konkursy LIFE - do 30.11.2021
● Konkurs poświęcony współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska, w tym przyrody oraz wpływu człowieka na klimat i dostosowania się do jego zmian. Nabór obejmuje dwa obszary : LIFE-2021-SAP-NAT-NATURE — Przyroda i różnorodność biologiczna oraz LIFE-2021-SAP-NAT-GOV — Zarządzanie przyrodą ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl.
Nowe technologie w zakresie energii - do 30.11.2021
● Celem konkursu jest wspieranie osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski, poprzez wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo energetyczne kraju i zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki. Konkurs obejmuje 3 cele tematyczne: 1) T2. Energetyka wiatrowa na lądzie i na morzu; 2) T3. Technologie wytwarzania i wykorzystania wodoru; 3) T4 Magazyny energii i mikrosieci energetyczne i cieplne. Do konkursu mogą przystąpić: konsorcja składające się z maksimum 3 podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i co najmniej jednej jednostki naukowej. Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl
Granty Fundacji Kościuszkowskiej na projekty naukowe w USA - do 15.11.2021
● Fundacja Kościuszkowska ogłosiła nabór wniosków o granty naukowe na prowadzenie projektów naukowych na amerykańskich uczelniach w roku akademickim 2022/2023 w ramach programu Exchange Program to the US. Granty przyznawane są we wszystkich dyscyplinach naukowych w trzech kategoriach: 1) Kosciuszko Foundation Fellowship przeznaczone dla osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora i które są pracownikami naukowymi na polskich uczelniach wyższych lub w innych jednostkach naukowo-badawczych; 2) Kosciuszko Foundation Grants to stypendia dla studentów studiów doktoranckich na polskich uczelniach; 3) Kosciuszko Foundation Teaching Fellowship, przyznawana jest polskim wykładowcom, mającym zamiar prowadzić zajęcia na temat historii, kultury i literatury polskiej ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl.
NFOŚiGW - PROGRAM Nowa Energia - do 29.10.2021
● Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza III nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Nowa Energia” w obszarach: a) Inteligentne miasta energii; b) Wielopaliwowe bloki z magazynami ciepła lub chłodu; c) Stabilne bezemisyjne źródła energii; d) Samowystarczalne klastry energetyczne. Konkurs obejmuje 2 etapy oceny: 1) nabór i ocena fiszek projektowych - składanie fiszek do 29.10.2021; 2) ocena wniosków o dofinansowanie - składanie wniosków po pozytywnej ocenie fiszki do 120 dni od otrzymania decyzji ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl
Granty Interwencyjne NAWA - do 30.11.2021
● Celem Programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Realizacja projektów w ramach Programu umożliwi naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl
SONATA BIS NCN - do 15.09.2021
● Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs SONATA BIS 11 na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
MAESTRO NCN - do 15.09.2021
● Narodowe Centrum Nauki ogłasiło konkurs MAESTRO 13 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
Konkurs NCN - MINIATURA - nabór do 30.09.2021
W ramach konkursu MINIATURA 5 można wnioskować o przyznanie środków na realizację badań wstępnych lub pilotażowych, kwerendy, stażu, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego, planowanego do złożenia w konkursach NCN lub w innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
Weave-UNISONO - różne terminy składania wniosków
● konkurs NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
Granty Fundacji Kościuszkowskiej na projekty naukowe w USA - do 15.11.2021
● Fundacja Kościuszkowska ogłosiła nabór wniosków o granty naukowe na prowadzenie projektów naukowych na amerykańskich uczelniach w roku akademickim 2022/2023 w ramach programu Exchange Program to the US. Granty przyznawane są we wszystkich dyscyplinach naukowych w trzech kategoriach: 1) Kosciuszko Foundation Fellowship przeznaczone dla osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora i które są pracownikami naukowymi na polskich uczelniach wyższych lub w innych jednostkach naukowo-badawczych; 2) Kosciuszko Foundation Grants to stypendia dla studentów studiów doktoranckich na polskich uczelniach; 3) Kosciuszko Foundation Teaching Fellowship, przyznawana jest polskim wykładowcom, mającym zamiar prowadzić zajęcia na temat historii, kultury i literatury polskiej ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl.
Granty Interwencyjne NAWA - do 30.11.2021
● Celem Programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Realizacja projektów w ramach Programu umożliwi naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl
SONATA BIS NCN - do 15.09.2021
● Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs SONATA BIS 11 na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
MAESTRO NCN - do 15.09.2021
● Narodowe Centrum Nauki ogłasiło konkurs MAESTRO 13 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
Konkurs NCN - MINIATURA - nabór do 30.09.2021
W ramach konkursu MINIATURA 5 można wnioskować o przyznanie środków na realizację badań wstępnych lub pilotażowych, kwerendy, stażu, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego, planowanego do złożenia w konkursach NCN lub w innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
Weave-UNISONO - różne terminy składania wniosków
● konkurs NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
Granty Interwencyjne NAWA - do 30.11.2021
● Celem Programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Realizacja projektów w ramach Programu umożliwi naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl
SONATA BIS NCN - do 15.09.2021
● Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs SONATA BIS 11 na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
MAESTRO NCN - do 15.09.2021
● Narodowe Centrum Nauki ogłasiło konkurs MAESTRO 13 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
KREATYWNA EUROPA. Wsparcie obiegu literatury europejskiej - do 30.09.2021
●Celem jest zwiększenie dostępu do wysokiej klasy literatury europejskiej, wzmocnienie międzynarodowego obiegu i różnorodności europejskich dzieł literackich, w szczególności poprzez tłumaczenia z rzadziej używanych języków na angielski, niemiecki, francuski, hiszpański (kastylijski) i włoski, dotarcie do nowych odbiorców europejskiej literatury w Unii Europejskiej i poza nią oraz wzmocnienie konkurencyjności sektora książki m.in. poprzez podjęcie współpracy w ramach sektora ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl
KREATYWNA EUROPA. Projekty współpracy europejskiej - do 7.09.2021
● Celem działań jest wsparcie międzynarodowej współpracy w zakresie tworzenia i innowacji w sektorze kultury. Projekty powinny przyczyniać się do międzynarodowego obiegu dzieł i twórców oraz budowania publiczności, a także do włączania społecznego poprzez kulturę i sztukę, zmniejszania śladu węglowego sektorów, cyfryzacji i wdrażania tech­nologii w kulturze, budowania potencja­łu sektorów i rozwoju poszczególnych dziedzin sektora ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl
Konkurs NCN - MINIATURA - nabór do 30.09.2021
W ramach konkursu MINIATURA 5 można wnioskować o przyznanie środków na realizację badań wstępnych lub pilotażowych, kwerendy, stażu, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego, planowanego do złożenia w konkursach NCN lub w innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
Weave-UNISONO - różne terminy składania wniosków
● konkurs NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
Wspólne projekty badawcze między Polską a Ukrainą - do 28.10.2021
● Celem konkursów jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich. Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin nauki, natomiast charakter priorytetowy będą miały następujące obszary: komputerowe i nowe technologie produkcyjne (laserowe, precyzyjne, mechatroniczne, robotyczne, plazmowe, optoelektroniczne, czujnikowe itp.); zarządzanie energią i efektywność energetyczna; ekologia i zarządzanie środowiskiem; nauki przyrodnicze, nowe technologie, zdrowie i zapobieganie najczęstszym chorobom, biotechnologia, bioinżynieria i genetyka; nowe substancje i materiały; nauki społeczne i humanistyczne; technologie obronne ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl.
Nabór ciągły, od VIII.2021 - Nauka dla Społeczeństwa – nowy program Ministra Edukacji i Nauki
● Celem nowego programu Ministra Edukacji i Nauki jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych instytucji działających na rzecz upowszechniania nauki. Dofinansowaniem w wysokości od 100 tys. do 2 mln zł mogą zostać objęte projekty stawiające na współpracę instytucji naukowych z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i otoczeniem gospodarczym ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl
NAWA PRELUDIUM BIS 1 - nabór ciągły
● projekt skierowany do doktorantów, umożliwiający realizację staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 1 ● więcej informacji: karolina.habdas@us.edu.pl
Stypendia dla młodych naukowców z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - do 30.09.2021
● Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki zaprasza młodych naukowców będących obywatelami Polski, Czech, Słowacji lub Węgier do aplikowania o stypendia naukowe umożliwiające naukę i prowadzenie badań w wybranych instytucjach szkolnictwa wyższego na Tajwanie. O stypendium mogą aplikować doktoranci oraz naukowcy z tytułem doktora. Dziedziny objęte programem to przede wszystkim nanotechnologia, przemysł elektrotechniczny, biotechnologia, informatyka, zdrowie publiczne, nauki społeczne i humanistyczne ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl
Oferta stypendialna rządu szwajcarskiego - 15.11.2021
● Program stypendialny rządu szwajcarskiego dla obywateli polskich na rok akademicki 2022/23 przewiduje stypendia na pobyty badawcze, studia doktoranckie dla młodych (urodzonych po 31 grudnia 1986) absolwentów studiów magisterskich, doktorantów oraz stypendia postdoc (limit wieku nie obowiązuje – uzyskanie stopnia doktora po 31 grudnia 2018 i przed 31 lipca 2022) reprezentujących różne dziedziny ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl
Stypendium im. A. von Humboldta - do 30.09.2021
● Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchamia dwudziesty piąty konkurs o Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta, w ramach którego wybitni uczeni i uczone z Niemiec mogą zrealizować w Polsce kilkumiesięczne projekty naukowe. Konkurs ten pojawia się w ofercie FNP po raz ostatni ● więcej informacji: magdalena.pilot@us.edu.pl
return to top