Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi (NNA)

Zatrudnienie pracownika niebędącego nauczycielem akademick(...) Zatrudnienie pracownika niebędącego nauczycielem akademickim

Zatrudnienie pracownika niebędącego nauczycielem akademickim, następuje na podstawie umowy o pracę na czas określony, nieokreślony lub na zastępstwo. Pierwsze zatrudnienie poprzedzone jest zawarciem umowy na okres próbny do 3 miesięcy. Obowiązki służbowe pracownika niebędącego nauczycielem akademickim określa jego zakres czynności ustalony przez bezpośredniego przełożonego.

Umowę o pracę z pracownikiem niebędącym nauczycielem akademickim w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zawiera rektor na wniosek kierownika właściwej jednostki organizacyjnej.

Pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi są:

 • pracownicy administracyjni;
 • pracownicy biblioteczni oraz pracownicy dokumentacji i informacji naukowej;
 • pracownicy badawczo-techniczni i inżynieryjno-techniczni;
 • pracownicy wydawnictwa Uniwersytetu;
 • pozostali pracownicy obsługi.

 

Zarządzenie nr 97/2022 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji w sprawie szczegółowej organizacji, trybu i warunków przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego przy zatrudnianiu pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Dokumenty konieczne do zatrudnienia Dokumenty konieczne do zatrudnienia

Dokumenty dla kandydata do pracy:

 • pismo kandydata w sprawie zatrudnienia (list motywacyjny)
 • wniosek kierownika jednostki w sprawie zatrudnienia
 • projekt zakresu czynności
 • CV
 • kwestionariusz osobowy dla kandydatów do pracy (oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie o udostępnieniu pracodawcy danych osobowych) – załącznik do pobrania
 • klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy (należy przedłożyć w procesie rekrutacji) – załącznik do pobrania
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
 • świadectwa pracy

Dokumenty związane z nawiązaniem stosunku pracy – składane po zgodzie na zatrudnienie:

 • kwestionariusz osobowy dla pracownika (oświadczenie pracownika o udostępnienie pracodawcy danych osobowych) – załącznik do pobrania
 • klauzula informacyjna RODO dla pracowników – załącznik do pobrania
 • zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia pracy na proponowanym stanowisku (badania wstępne są wykonywane bezpłatnie we wskazanych przychodniach na podstawie skierowania wydanego przez DSOS)
 • potwierdzenie odbycia szkolenia wstępnego w zakresie bhp i p.poż. (szkolenia odbywają się w każdy poniedziałek oraz każdego 1. i 15. dnia miesiąca w siedzibie Inspektoratu BHP i Ochrony Przeciwpożarowej)
 • oświadczenie emerytalno-rentowe – załącznik do pobrania 
 • oświadczenie dotyczące ustalenia uprawnień pracowniczych – załącznik do pobrania
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu pracy – załącznik do pobrania
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu wynagradzania (składane przełożonym) – załącznik do pobrania
 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem dotyczące prac intelektualnych i zasad ich komercjalizacji (należy złożyć, jeżeli zakres obowiązków pracowniczych chociażby w części polega na świadczeniu pracy o charakterze twórczym) – załącznik do pobrania
 • oświadczenie dotyczące zasad etyki – załącznik do pobrania 
 • oświadczenie dotyczące zapoznania się z polityką antymobbingową – załącznik do pobrania
 • oświadczenie dotyczące nepotyzmu (wypełniane przez bezpośrednich przełożonych, z wyjątkiem kierowników organizacyjnych wydziałów) – załącznik do pobrania
Dokumenty konieczne do przedłużenia umowy Dokumenty konieczne do przedłużenia umowy
 • pismo pracownika w sprawie przedłużenia zatrudnienia
 • opinia bezpośredniego przełożonego
 • wniosek kierownika jednostki w sprawie przedłużenia zatrudnienia
 • w przypadku zmiany stanowiska: projekt nowego zakresu czynności
Okresy wliczane do uprawnień pracowniczych Okresy wliczane do uprawnień pracowniczych

Okresy wliczane do dodatku za staż pracy oraz nagrody jubileuszowej:

 • okresy zatrudnienia udokumentowane na podstawie świadectw pracy
 • okres studiów doktoranckich – po uzyskaniu stopnia doktora (maksymalnie 4 lata)
 • okres asystenckich studiów przygotowawczych (zaliczany do dodatku za staż pracy)
 • okresy pobierania zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
 • okres odbywania służby wojskowej
 • okresy zatrudnienia za granicą (na podstawie dokumentów przetłumaczonych przez tłumacza przysięgłego)
 • udokumentowane okresy pracy w gospodarstwie rolnym
Praca zdalna Praca zdalna

Zarządzenie nr 109/2023 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 4 lipca 2023 r. wprowadzające

Porozumienie w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

zawarte pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a zakładowymi organizacjami związkowymi:
Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
oraz NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego,
dostępne jest, wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na wykonywanie pracy zdalnej, pod adresem:

https://aktyprawne.us.edu.pl/d/6531/5/

 

 

 

Urlopy Urlopy

URLOP WYPOCZYNKOWY

Pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Wymiar urlopu wynosi:

 • 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;
 • 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych regulują przepisy:

Wzór karty urlopowej (urlop na żądanie) – druk do pobrania

 

URLOPY OKOLICZNOŚCIOWE

Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący:

 • 2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,
 • 1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych regulują przepisy:

 

URLOP OPIEKUŃCZY

Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego urlop opiekuńczy, w wymiarze 5 dni, w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia
osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych.

Zasady udzielania urlopu opiekuńczego regulują przepisy:

art. 1731 – 1733 Kodeksu pracy

 

URLOP BEZPŁATNY

Na pisemny wniosek pracownika, można udzielić urlopu bezpłatnego.

Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn.

Za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami. Okres tego urlopu bezpłatnego, wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy.

Zasady udzielania urlopów bezpłatnych regulują przepisy:

 

URLOP SZKOLENIOWY

Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą przysługują:

 • urlop szkoleniowy;
 • zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.

Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Urlop szkoleniowy przysługuje w wymiarze:

 • 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych;
 • 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego;
 • 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
 • 21 dni w ostatnim roku studiów – na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

 

URLOP NA PRZYGOTOWANIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim przysługuje, na jego wniosek:

 • urlop na przygotowanie rozprawy doktorskiej lub na przygotowanie się do obrony rozprawy doktorskiej, udzielany w terminie uzgodnionym z pracodawcą, w wymiarze 28 dni, które w rozumieniu odrębnych przepisów są dla tego pracownika dniami pracy, oraz
 • zwolnienie od pracy na obronę rozprawy doktorskiej.

Za okres urlopu oraz zwolnienia od pracy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie ustalane jak za urlop wypoczynkowy.

Uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem Uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem

URLOP MACIERZYŃSKI

Urlop macierzyński to zagwarantowane przepisami zwolnienie od pracy przysługujące pracownicy z tytułu urodzenia dziecka. Z części  tego urlopu może skorzystać również ojciec dziecka. Prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przysługuje pracownikom, którzy przyjęli dziecko na wychowanie.

Długość urlopu macierzyńskiego przysługującego pracownicy zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie:

 • 20 tygodni – w przypadku przyjęcia jednego dziecka,
 • 31 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci,
 • 33 tygodnie – w przypadku jednoczesnego przyjęcia trojga dzieci,
 • 35 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia czworga dzieci,
 • 37 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia pięciorga i więcej dzieci,

Po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego kobieta ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu i wrócić do pracy, jeżeli:

 • pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik – ojciec wychowujący dziecko;
 • przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ubezpieczony – ojciec dziecka, który w celu sprawowania opieki przerwał działalność zarobkową.

Wniosek pracownicy o udzielenie urlopu macierzyńskiego przed porodem – druk do pobrania
Wniosek pracownicy o rezygnacji z urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu 14 tygodni urlopu – druk do pobrania
Wniosek pracownika – ojca wychowującego dziecko o udzielenie części urlopu macierzyńskiego w związku z rezygnacją z urlopu/pobierania zasiłku przez pracownicę/ubezpieczoną matkę dziecka – druk do pobrania

 

URLOP RODZICIELSKI

Bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze:

 • 32 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
 • 34 tygodni – w przypadku porodu mnogiego;
 • 29 tygodni – w przypadku przyjęcia dziecka w wieku do 7. roku życia, a w przypadku dziecka wobec, którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo w nie więcej niż 4 częściach przypadających bezpośrednio jedna po drugiej, w wymiarze wielokrotności tygodnia, nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia. Wniosek należy złożyć w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.

16 tygodni urlopu rodzicielskiego może być udzielone w terminie nie przypadającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu. Liczba wykorzystanych w tym trybie części urlopu pomniejsza liczbę części przysługującego urlopu wychowawczego.

Z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice, łączny jego wymiar nie może przekraczać wymiaru, o którym mowa wyżej.

Pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. Wymiar urlopu ulega wtedy wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu lub jego części, nie dłużej niż do:

 • 64 tygodni –  w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
 • 68 tygodni – w przypadku porodu mnogiego.

Wniosek o udzielenie pracownicy urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze – art. 1791 KP tzw. „długi wniosek”  – druk do pobrania
Wniosek pracownicy w sprawie rezygnacji z urlopu rodzicielskiego w całości lub części i powrotu do pracy – druk do pobrania
Wniosek o udzielenie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko urlopu rodzicielskiego w całości lub części – art. 179§4 KP) – druk do pobrania
Wniosek pracownicy lub pracownika o udzielenie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze – art. 1821d KP – druk do pobrania
Wniosek pracownicy lub pracownika o udzielenie części urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim/pobieraniu zasiłku lub po zakończeniu poprzedniej części urlopu rodzicielskiego/pobierania zasiłku – druk do pobrania
Wniosek pracownicy lub pracownika o udzielenie części urlopu rodzicielskiego w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu części urlopu rodzicielskiego/pobierania zasiłku – druk do pobrania
Wniosek o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego lub jego części z wykonywaniem pracy – druk do pobrania

 

URLOP OJCOWSKI

Pracownik – ojciec wychowujący dziecko ma prawo skorzystać z urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni.

Urlop ojcowski może być wykorzystany przez pracownika w każdym czasie, zatem również w trakcie korzystania przez pracownicę – matkę dziecka np. z urlopu macierzyńskiego. Wykorzystanie urlopu ojcowskiego jest możliwe do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia.

Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek składany przez uprawnionego pracownika w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z takiego urlopu. Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo lub w dwóch częściach, nie krótszych niż jeden tydzień. Przy udzieleniu urlopu ojcowskiego tydzień urlopu odpowiada 7 dniom kalendarzowym.

Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego – druk do pobrania

 

URLOP WYCHOWAWCZY

Urlop wychowawczy przysługuje pracownikowi będącemu rodzicem lub opiekunem dziecka w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Pracownik jest uprawniony do urlopu wychowawczego, jeśli posiada 6 miesięczny staż pracy.

Urlop wychowawczy może być udzielony maksymalnie w 5 częściach. Uprawnieni do urlopu wychowawczego mogą go wykorzystywać jednocześnie w sumarycznym wymiarze 36 miesięcy. 1 miesiąc z wymiaru 36 miesięcy urlopu wychowawczego jest zarezerwowany (niezbywalnie) dla drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka. Jeśli jeden z rodziców/opiekunów nie skorzysta ze swojego miesiąca drugi z rodziców/opiekunów może wykorzystać urlop w wymiarze 35 miesięcy.

Wyjątkiem są sytuacje kiedy jeden rodzic/opiekun może wykorzystać całą pulę 36 miesięcy gdy:

 • drugi rodzic dziecka nie żyje,
 • drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska,
 • drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza uległa ograniczeniu lub zawieszeniu.

Urlop wychowawczy może być udzielony do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończyło 6 rok życia.

W okresie urlopu wychowawczego pracownik może pracować, podjąć inne działalności, szkolenia. Warunkiem jest możliwość dalszego swobodnego sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Urlop wychowawczy jest nieodpłatny, a jego okres wlicza się do stażu pracy pracownika.

Wniosek o urlop wychowawczy składa się nie później niż 21 dni przed jego rozpoczęciem.

Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego:

 • w każdym czasie – za zgodą pracodawcy;
 • po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.

Można wycofać wniosek o urlop wychowawczy nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu na podstawie pisemnego oświadczenia pracownika.

Zasady usprawiedliwiania nieobecności i spóźnień w pracy Zasady usprawiedliwiania nieobecności i spóźnień w pracy

Pracownik obowiązany jest niezwłocznie usprawiedliwiać każdą nieobecność w pracy oraz spóźnienie się
do pracy.

Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy.

 • Pracownik powinien uprzedzić swojego przełożonego o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia.
 • W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić swojego przełożonego o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności.

Zawiadomienia, o którym mowa powyżej, pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę,  telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym  za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego.

 • Niedotrzymanie terminu oraz trybu, o którym mowa powyżej, może być usprawiedliwione tylko szczególnymi okolicznościami, zwłaszcza obłożną chorobą pracownika połączoną z brakiem
  lub nieobecnością domowników lub innym ważnym zdarzeniem losowym.

        Pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy lub spóźnienie do pracy, przedstawiając bezpośredniemu przełożonemu stosowne dowody.

Samo zawiadomienie o nieobecności czy spóźnieniu ma na celu jedynie odpowiednio wczesne poinformowanie pracodawcy i może być dokonane w dowolnej formie. Jednak następnie pracownik powinien przedłożyć pracodawcy dowód usprawiedliwiający nieobecność czy spóźnienie, chyba że istnieje możliwość przedstawienia go wcześniej.

Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są:

1) zaświadczenie lekarskie,

2) decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego,

3) oświadczenie pracownika:

 1. a) o konieczności sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8
  z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza,
 2. b) o chorobie niani lub dziennego opiekuna oraz kopia zaświadczenia lekarskiego niani lub dziennego opiekuna, z którymi rodzice zawarli umowę uaktywniającą,
 3. c) potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie,
  że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny.

4) imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ właściwy
w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie.

5) inne oświadczenia wskazane w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r.
w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, stanowiącego załącznik do obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 września 2014 r.
(poz. 1632).

Polityka antymobbingowa Polityka antymobbingowa

 

Skład Komisji Antymobbingowej:

 • prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk – Przewodnicząca Komisji Antymobbingowej,
  przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr Wioletta Szóstak – Zastępca Przewodniczącej Komisji Antymobbingowej,
  przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • mgr Aneta Trojanowska – Zastępca Przewodniczącej Komisji Antymobbingowej,
  przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego

 

 • prof. dr hab. Barbara Kożusznik – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • mgr Dariusz Laska – przedstawiciel Rektora 
 • mgr Krzysztof Pszczółka – przedstawiciel KZ NSZZ „Solidarność”
 • inż. Tomasz Żarski – przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 
Zakaz nepotyzmu Zakaz nepotyzmu

Zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2022.574 t.j.) w uczelni nie może powstać stosunek bezpośredniej podległości służbowej między małżonkami oraz osobami: prowadzącymi wspólne gospodarstwo domowe, pozostającymi ze sobą w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa do drugiego stopnia albo w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Powyższych postanowień nie stosuje się do rektorów.

Definicje:

 • gospodarstwo domowe – zespół osób zamieszkujących razem i wspólnie utrzymujących się (definicja GUS);
 • bezpośredni przełożony:
  a) w przypadku wydziału – należy przez to rozumieć dziekana w odniesieniu do nauczycieli
  akademickich oraz kierownika organizacyjnego wydziału dla pracowników niebędących
  nauczycielami akademickimi, z zastrzeżeniem możliwości określenia podległości
  merytorycznej zgodnie z regulaminem organizacyjnym Uniwersytetu,
  b) w przypadku jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem należy przez to rozumieć
  dyrektora lub kierownika tej jednostki organizacyjnej;
  c) w przypadku prorektora, dziekana, kanclerza, jak również dyrektora lub kierownika
  jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem – należy przez to rozumieć rektora;
  d) w odniesieniu do pracowników w jednostkach administracji ogólnouczelnianej – należy
  przez to rozumieć kierownika tej jednostki, a bezpośrednim przełożonym kierowników
  tych jednostek jest odpowiednio rektor, kanclerz, zastępcy kanclerza, w tym kwestor, lub
  dyrektorzy, zgodnie z regulaminem organizacyjnym Uniwersytetu,
  e) w przypadku kierownika organizacyjnego wydziału – należy przez to rozumieć kanclerza.
 • krewni do drugiego stopnia włącznie to: rodzice i dziadkowie, dzieci własne i wnuki, rodzeństwo;
 • powinowaci do drugiego stopnia włącznie to: rodzice małżonka, rodzeństwo małżonka, dzieci małżonka;
 • opiekun to ustanowiona przez sąd opiekuńczy osoba powołana do ochrony interesów osobistych i majątkowych innej osoby, podejmująca czynności prawne w jej imieniu;
 • kuratela to ustanowiona sądownie forma ochrony osób bądź praw majątkowych osób, które nie mogą same prowadzić swoich spraw (osoby ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo, osoby niepełnosprawne, nieobecne);
 • przysposobienie inaczej adopcja.

 

W sytuacji zaistnienia okoliczności o których mowa w art. 118 ust. 1 ustawy kompetencje bezpośredniego przełożonego pracownika określa zarządzenie nr 169 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 29 września 2021 r. zmieniające Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
.

Lustracja Lustracja

Oświadczenie lustracyjne

Oświadczenia lustracyjne składają pracownicy:
– urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r.
– pełniący funkcje publiczne w rozumieniu „ustawy lustracyjnej”, tj.:
1) rektor
2) prorektor
3) dziekan wydziału, szkoły doktorskiej
4) prodziekan
5) dyrektor instytutu
6) zastępca dyrektora instytutu
7) dyrektor kierunku studiów
8) zastępca dyrektora kierunku studiów
9) dyrektor centrum badawczego
10) dyrektor kolegium
11) kierownik/dyrektor jednostki powołanej do prowadzenia innych form kształcenia
12) kierownik/dyrektor jednostki systemu biblioteczno- informacyjnego
13) kierownik/dyrektor jednostki powołanej do prowadzenia działalności
14) usługowej i pomocniczej
15) kierownik/dyrektor akademickich inkubatorów przedsiębiorczości
16) kierownik/dyrektor Centrów Transferu Technologii
17) kierownik/dyrektor Filii
18) pełnomocnik powołany przez dziekana, za zgodą rektora na podstawie § 68 statutu
19) rzecznik praw i wartości akademickich
20) członek senatu
21) członek kolegium elektorów
22) członek rady uczelni
23) członek rady naukowej instytutu
24) członek komisji interdyscyplinarnej do spraw stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki
25) kanclerz
26) zastępca kanclerza
27) kwestor
28) kierownik organizacyjny wydziału
29) audytor wewnętrzny

Oświadczenia lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji w zamkniętej opisanej kopercie (imię i nazwisko, rodzaj przedkładanego dokumentu, oraz funkcja, z którą związany jest obowiązek jego złożenia) – Rektorowi. Kandydat na rektora przedkłada oświadczenie lustracyjne Przewodniczącemu Kolegium Elektorów.

Złożenie oświadczenia lustracyjnego, także innemu niż Rektor organowi np. PKW w związku z ubieganiem się o mandat posła lub senatora, dziekanom okręgowych izb adwokackich, radców prawnych w związku z pełnieniem funkcji adwokata, radcy prawnego, Ministrowi NiSzW w związku z kandydowaniem do Rady Doskonałości Naukowej, itp. powoduje wygaśnięcie obowiązku jego powtórnego złożenia. W takim przypadku należy złożyć informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego – patrz zakładka Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

Oświadczenia lustracyjne są przekazywane niezwłocznie do Instytutu Pamięci Narodowej w celu rozpoznania.

 

Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

Informację o złożeniu oświadczenia lustracyjne składają pracownicy:
– urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r.
– którzy złożyli uprzednio oświadczenie lustracyjne, także innemu niż Rektor organowi
– pełniący funkcje publiczne w rozumieniu „ustawy lustracyjnej”, tj.:
1) rektor
2) prorektor
3) dziekan wydziału, szkoły doktorskiej
4) prodziekan
5) dyrektor instytutu
6) zastępca dyrektora instytutu
7) dyrektor kierunku studiów
8) zastępca dyrektora kierunku studiów
9) dyrektor centrum badawczego
10) dyrektor kolegium
11) kierownik/dyrektor jednostki powołanej do prowadzenia innych form kształcenia
12) kierownik/dyrektor jednostki systemu biblioteczno- informacyjnego
13) kierownik/dyrektor jednostki powołanej do prowadzenia działalności
14) usługowej i pomocniczej
15) kierownik/dyrektor akademickich inkubatorów przedsiębiorczości
16) kierownik/dyrektor Centrów Transferu Technologii
17) kierownik/dyrektor Filii
18) pełnomocnik powołany przez dziekana, za zgodą rektora na podstawie § 68 statutu
19) rzecznik praw i wartości akademickich
20) członek senatu
21) członek kolegium elektorów
22) członek rady uczelni
23) członek rady naukowej instytutu
24) członek komisji interdyscyplinarnej do spraw stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki
25) kanclerz
26) zastępca kanclerza
27) kwestor
28) kierownik organizacyjny wydziału
29) audytor wewnętrzny

Informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji w zamkniętej opisanej kopercie (imię i nazwisko, rodzaj przedkładanego dokumentu, oraz funkcja, z którą związany jest obowiązek jego złożenia) – Rektorowi. Kandydat na rektora przedkłada informację Przewodniczącemu Kolegium Elektorów.

 • załącznikInformacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

Informacje dodatkowe

W szeroko rozumianym obszarze nauki, do złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego zobowiązani są również (poza funkcjami wymienionymi powyżej):
– urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r.
– pełniący funkcje publiczne w rozumieniu „ustawy lustracyjnej”, tj.:
1) prezydent federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki
2) członek zgromadzenia federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki
3) osoba ubiegająca się o tytuł profesora
4) członek Rady Doskonałości Naukowej
5) członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej
6) członek Komisji Ewaluacji Nauki
7) członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
8) osoba zajmująca stanowisko dyrektora instytutu, wicedyrektora instytutu, kanclerza, głównego księgowego, prezesa, wiceprezesa, sekretarza naukowego w PAN lub w instytucie badawczym

Oświadczenia lustracyjne lub informacje o złożeniu oświadczenia lustracyjnego składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji – właściwemu podmiotowi powołującemu lub dokonującemu wyboru, a w stosunku do osoby ubiegającej się o tytuł profesora – przewodniczącemu Rady Doskonałości Naukowej.

Ustawa lustracyjna

 

Na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej w zakładce „Lustracja” funkcjonuje aplikacja
o nazwie:

„System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego”

Aplikacja jest dedykowana osobom fizycznym, które złożyły w przeszłości oświadczenia lustracyjne,
a nie pamiętają daty lub miejsca (organu przyjmującego) złożenia takiego dokumentu.
Po wprowadzeniu numeru PESEL oraz imienia ojca (szczegółowa instrukcja jest umieszczona przy aplikacji) system podaje:

 • datę złożenia oświadczenia lustracyjnego
 • funkcję publiczną
 • oraz nazwę organu, któremu oświadczenie zostało przedłożone,

nie udziela natomiast informacji o treści oświadczenia lustracyjnego.

Wyszukanie w sposób automatyczny powyższych danych pozwoli osobom, które wcześniej złożyły oświadczenie lustracyjne, na pozyskanie danych niezbędnych do wypełnienia informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o której mowa w art. 7 ust 3a ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.2019.430 t.j.).

Nagroda jubileuszowa Nagroda jubileuszowa

Pracownikowi uczelni publicznej przysługuje prawo do nagrody jubileuszowej z tytułu wieloletniej pracy w wysokości:

 • za 20 lat pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego;
 • za 25 lat pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego;
 • za 30 lat pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego;
 • za 35 lat pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego;
 • za 40 lat pracy – 300% wynagrodzenia miesięcznego;
 • za 45 lat pracy – 400% wynagrodzenia miesięcznego.

Do okresu pracy uprawniającego pracownika do nagrody jubileuszowej zalicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają one zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. W przypadku jednoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy, okres uprawniający do nagrody jubileuszowej ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego go do tej nagrody.

Pracownik jest obowiązany do udokumentowania swojego prawa do nagrody jubileuszowej, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.

Podstawę obliczenia wysokości nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu jej wypłaty albo wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, jeżeli jest to dla niego korzystniejsze. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody.

W przypadku rozwiązania stosunku pracy z powodu przejścia na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2022.574 t.j.)

Dodatek za staż pracy Dodatek za staż pracy

Pracownikowi, przysługuje dodatek za staż pracy w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok zatrudnienia. Dodatek za staż pracy jest wypłacany w okresach miesięcznych począwszy od czwartego roku zatrudnienia, z tym że wysokość tego dodatku nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.

Jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyższej stawki tego dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca, dodatek przysługuje za ten miesiąc. Jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki tego dodatku nastąpiło w ciągu miesiąca, dodatek przysługuje począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył to prawo.

Przy ustalaniu okresów pracy, od których zależy prawo pracownika do dodatku za staż pracy uwzględnia się:

1) zakończone okresy zatrudnienia udokumentowane na podstawie świadectw pracy;

2) inne okresy, uwzględniane na podstawie odrębnych przepisów jako okresy, od których zależą uprawnienia pracownicze m.in.:

– okresy studiów doktoranckich – maksymalnie 4 lata,

– okresy pobierania zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

– okres odbywania służby wojskowej,

– okresy zatrudnienia za granicą – na podstawie dokumentów przetłumaczonych przez tłumacza przysięgłego,

– udokumentowane okresy pracy w gospodarstwie rolnym;

3) okresy asystenckich studiów przygotowawczych, odbytych na podstawie przepisów dotyczących zasad
i warunków tworzenia w szkołach wyższych asystenckich studiów przygotowawczych,

4) okresy pobytu za granicą, wynikające ze skierowania udzielonego na podstawie przepisów o kierowaniu
za granicę pracowników w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych

Dodatek za staż pracy przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które otrzymuje wynagrodzenie
lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

Jeżeli pracownik pozostaje jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, to okresy uprawniające
do dodatku za staż pracy ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Przy ustalaniu uprawnienia
do dodatku za staż pracy nie uwzględnia się okresów zatrudnienia u innego pracodawcy, u którego pracownik jest lub był jednocześnie zatrudniony. Nie uwzględnia się również innych okresów zaliczanych
do stażu pracy, które zostały uwzględnione przez innego pracodawcę w celu naliczenia dodatku stażowego.

Podstawa prawna przyznania pracownikowi dodatku za staż pracy:

return to top