Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
Zatrudnienie nauczyciela akademickiego Zatrudnienie nauczyciela akademickiego

Zatrudnienie nauczyciela akademickiego następuje na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony. Umowę o pracę z nauczycielem akademickim w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zawiera rektor na wniosek dziekana lub kierownika innej właściwej jednostki organizacyjnej, zaopiniowany przez komisję do spraw kadry akademickiej Uniwersytetu. Nawiązanie z nauczycielem akademickim pierwszego stosunku pracy w uczelni publicznej na czas dłuższy niż 3 miesiące, w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu. Z nauczycielem akademickim zatrudnionym po raz pierwszy na czas określony – do czterech lat, po uzyskaniu przez niego pozytywnej oceny okresowej, może zostać zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony bez konieczności przeprowadzania konkursu.

Zatrudnienie nauczycieli akademickich, tryb i warunki przeprowadzania konkursu oraz odstępstwa od konieczności jego realizacji regulują przepisy:

 

Zasady i tryb zatrudniania w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach emerytowanych nauczycieli akademickich określa:

Zarządzenie nr 1/2022 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie zasad i trybu zatrudniania w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach emerytowanych nauczycieli akademickich

Kryteria kwalifikacyjne Kryteria kwalifikacyjne
 1. Nauczyciele akademiccy są zatrudniani w grupach pracowników:
  1) badawczych;
  2) badawczo-dydaktycznych;
  3) dydaktycznych.
 2. Pracownicy badawczy i badawczo-dydaktyczni są zatrudniani na stanowiskach:
  1) profesora;
  2) profesora uczelni;
  3) adiunkta;
  4) asystenta.
 3. Pracownicy dydaktyczni zatrudniani są na stanowiskach:
  1) profesora;
  2) profesora uczelni;
  3) adiunkta;
  4) asystenta;
  5) lektora;
  6) instruktora

Nauczycielem akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie może zostać osoba spełniająca wymagania wynikające z ustawy i statutu.

 • Na stanowisku profesora może zostać zatrudniona osoba posiadająca tytuł naukowy profesora.
 • Na stanowisku profesora uczelni może zostać zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień doktora oraz:

1) w grupie stanowisk badawczych i badawczo-dydaktycznych – znaczne i twórcze osiągnięcia naukowe lub artystyczne, w szczególności dorobek o międzynarodowym zasięgu i indeksowany w bazach naukowych opublikowany w ostatnich 4 latach, doświadczenie w realizacji projektów badawczych finansowanych przez krajowe, zagraniczne lub międzynarodowe programy badawcze lub ubieganiu się o takie projekty, a w przypadku dyscyplin artystycznych – w realizacji dzieł artystycznych finansowanych ze źródeł zewnętrznych;

2) w grupie stanowisk dydaktycznych – co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej oraz inne osiągnięcia, takie jak: autorstwo znaczących publikacji o charakterze dydaktycznym lub elektronicznych materiałów dydaktycznych wspierających kształcenie na odległość, realizacja grantów i projektów o charakterze dydaktycznym, istotny dorobek w zakresie organizacji kształcenia, udokumentowane podnoszenie kwalifikacji w zakresie dydaktyki oraz zaangażowanie w działalność popularyzatorską o charakterze dydaktycznym, na przykład festiwale nauki, dni otwarte, warsztaty dla szkół itp.

 • Na stanowisku adiunkta może zostać zatrudniona osoba, która posiada co najmniej stopień doktora oraz:

1) w grupie stanowisk badawczych i badawczo-dydaktycznych – znaczne i twórcze osiągnięcia naukowe lub artystyczne, doświadczenie w realizacji projektów naukowych lub artystycznych, a także wykazuje się międzynarodową aktywnością badawczą lub artystyczną;

2) w grupie stanowisk dydaktycznych – co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej oraz inne udokumentowane osiągnięcia dydaktyczne i popularyzatorskie.

 • Na stanowisku asystenta może zostać zatrudniona osoba, która ma co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.
 • Na stanowisku instruktora może zostać zatrudniona osoba mająca co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.
 • Na stanowisku lektora może zostać zatrudniona osoba mająca co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny. Wymagania w zakresie dyplomu poświadczającego kwalifikacje do nauczania języka nie stosuje się w stosunku do osób skierowanych do nauczania języka przez odpowiednie instytucje państwa kierującego, na podstawie stosownych umów lub porozumień międzynarodowych.

 

Zagadnienia dotyczące wymogów ustawowych i statutowych dla nauczyciela akademickiego są szczegółowo uregulowane w:

Dokumenty wymagane w procedurze zatrudnienia Dokumenty wymagane w procedurze zatrudnienia

Dokumenty dla kandydata do pracy:

 • pismo kandydata w sprawie zatrudnienia (list motywacyjny)
 • wniosek Dziekana Wydziału lub kierownika innej właściwej jednostki organizacyjnej w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego – załącznik do pobrania
 • CV, życiorys naukowy – lista publikacji naukowych, informacje o dorobku dydaktycznym
 • kwestionariusz osobowy dla kandydatów do pracy (oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie o udostępnieniu pracodawcy danych osobowych) – załącznik do pobrania
 • klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy (należy przedłożyć w procesie rekrutacji) – załącznik do pobrania
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
 • świadectwa pracy
 • oświadczenie o podstawowym/dodatkowym miejscu pracy
  pełnozatrudnieni – załącznik do pobrania
  niepełnozatrudnieni – załącznik do pobrania
 • oświadczenie o zdolności do czynności prawnych (zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) – załącznik do pobrania

Dokumenty związane z nawiązaniem stosunku pracy – składane po zgodzie na zatrudnienie:

 • kwestionariusz osobowy dla pracownika (oświadczenie pracownika o udostępnienie pracodawcy danych osobowych) – załącznik do pobrania
 • klauzula informacyjna RODO dla pracowników – załącznik do pobrania
 • zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia pracy na proponowanym stanowisku (badania wstępne są wykonywane bezpłatnie we wskazanych przychodniach na podstawie skierowania wydanego przez DSOS)
 • potwierdzenie odbycia szkolenia wstępnego w zakresie bhp i p.poż. (szkolenia odbywają się w każdy poniedziałek oraz każdego 1. i 15. dnia miesiąca w siedzibie Inspektoratu BHP i Ochrony Przeciwpożarowej)
 • oświadczenie emerytalno-rentowe – załącznik do pobrania
 • oświadczenie dotyczące ustalenia uprawnień pracowniczych – załącznik do pobrania
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu pracy – załącznik do pobrania
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu wynagradzania (składane przełożonym) – załącznik do pobrania
 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem dotyczące prac intelektualnych i zasad ich komercjalizacji (należy złożyć, jeżeli zakres obowiązków pracowniczych chociażby w części polega na świadczeniu pracy o charakterze twórczym) – załącznik do pobrania
 • oświadczenie dotyczące zasad etyki – załącznik do pobrania
 • oświadczenie dotyczące zapoznania się z polityką antymobbingową – załącznik do pobrania
 • oświadczenie dotyczące nazwy jednostki naukowej, w której przeprowadzono postępowanie w sprawie nadania tytułu naukowego (dotyczy tylko osób posiadających tytuł naukowy profesora) – załącznik do pobrania

 

Dokumenty wymagane w procedurze przedłużenia zatrudnienia Dokumenty wymagane w procedurze przedłużenia zatrudnienia
 • pismo kandydata w sprawie przedłużenia zatrudnienia (list motywacyjny)
 • wniosek Dziekana Wydziału lub kierownika innej właściwej jednostki organizacyjnej w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego – załącznik do pobrania
 • oświadczenie o zdolności do czynności prawnych (zgodnie z 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) – załącznik do pobrania
 • oświadczenie o podstawowym/dodatkowym miejscu pracy
  pełnozatrudnieni – załącznik do pobrania
  niepełnozatrudnieni – załącznik do pobrania
Okresy wliczane do uprawnień pracowniczych Okresy wliczane do uprawnień pracowniczych

Okresy wyliczane do dodatku za staż pracy oraz nagrody jubileuszowej:

 • okresy zatrudnienia udokumentowane na podstawie świadectw pracy
 • okres studiów doktoranckich – po uzyskaniu stopnia doktora (maksymalnie 4 lata)
 • okres asystenckich studiów przygotowawczych (zaliczany do dodatku za staż pracy)
 • okresy pobierania zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
 • okres odbywania służby wojskowej
 • okresy zatrudnienia za granicą (na podstawie dokumentów przetłumaczonych przez tłumacza przysięgłego)
 • udokumentowane okresy pracy w gospodarstwie rolnym

 

Nagroda jubileuszowa Nagroda jubileuszowa

Pracownikowi uczelni publicznej przysługuje prawo do nagrody jubileuszowej z tytułu wieloletniej pracy w wysokości:

 • za 20 lat pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego;
 • za 25 lat pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego;
 • za 30 lat pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego;
 • za 35 lat pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego;
 • za 40 lat pracy – 300% wynagrodzenia miesięcznego;
 • za 45 lat pracy – 400% wynagrodzenia miesięcznego.

Do okresu pracy uprawniającego pracownika do nagrody jubileuszowej zalicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają one zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. W przypadku jednoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy, okres uprawniający do nagrody jubileuszowej ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego go do tej nagrody.

Pracownik jest obowiązany do udokumentowania swojego prawa do nagrody jubileuszowej, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.

Podstawę obliczenia wysokości nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu jej wypłaty albo wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, jeżeli jest to dla niego korzystniejsze. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody.

W przypadku rozwiązania stosunku pracy z powodu przejścia na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

 

 

Dodatek za staż pracy Dodatek za staż pracy

Pracownikowi, przysługuje dodatek za staż pracy w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok zatrudnienia. Dodatek za staż pracy jest wypłacany w okresach miesięcznych począwszy od czwartego roku zatrudnienia, z tym że wysokość tego dodatku nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.

Jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyższej stawki tego dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca, dodatek przysługuje za ten miesiąc. Jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki tego dodatku nastąpiło w ciągu miesiąca, dodatek przysługuje począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył to prawo.

Przy ustalaniu okresów pracy, od których zależy prawo pracownika do dodatku za staż pracy uwzględnia się:

1) zakończone okresy zatrudnienia udokumentowane na podstawie świadectw pracy;

2) inne okresy, uwzględniane na podstawie odrębnych przepisów jako okresy, od których zależą uprawnienia pracownicze m.in.:

– okresy studiów doktoranckich – maksymalnie 4 lata,

– okresy pobierania zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

– okres odbywania służby wojskowej,

– okresy zatrudnienia za granicą – na podstawie dokumentów przetłumaczonych przez tłumacza przysięgłego,

– udokumentowane okresy pracy w gospodarstwie rolnym;

3) okresy asystenckich studiów przygotowawczych, odbytych na podstawie przepisów dotyczących zasad
i warunków tworzenia w szkołach wyższych asystenckich studiów przygotowawczych,

4) okresy pobytu za granicą, wynikające ze skierowania udzielonego na podstawie przepisów o kierowaniu
za granicę pracowników w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych

Dodatek za staż pracy przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które otrzymuje wynagrodzenie
lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

Jeżeli pracownik pozostaje jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, to okresy uprawniające
do dodatku za staż pracy ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Przy ustalaniu uprawnienia
do dodatku za staż pracy nie uwzględnia się okresów zatrudnienia u innego pracodawcy, u którego pracownik jest lub był jednocześnie zatrudniony. Nie uwzględnia się również innych okresów zaliczanych
do stażu pracy, które zostały uwzględnione przez innego pracodawcę w celu naliczenia dodatku stażowego.

Podstawa prawna przyznania pracownikowi dodatku za staż pracy:

Ocena okresowa Ocena okresowa
 1. Ocenie okresowej podlegają nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uniwersytecie, z wyjątkiem rektora.
 2. Oceny okresowej nauczyciela akademickiego dokonuje się co dwa lata lub na wniosek rektora.
 3. Z inicjatywą przeprowadzenia indywidualnej oceny okresowej może wystąpić do rektora zainteresowany nauczyciel akademicki, w szczególności w związku z ubieganiem się o awans lub przedłużenie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
 4. Kryteria i tryb dokonywania oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, jak również zasady i tryb powoływania komisji oceniających określa właściwe zarządzenie rektora.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami źródłowymi:

 

Więcej szczegółowych informacji po zalogowaniu na stronie:

https://us.edu.pl/pracownik/sprawy-pracownicze/ocena-okresowa/

 

Kontakt:

Dział HR

Adres: ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice

tel: 32/359 2490, 32/359 2460

e-mail: ocena.okresowa@us.edu.pl

Rozwiązanie/wygaśnięcie stosunku pracy Rozwiązanie/wygaśnięcie stosunku pracy

ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY ZAWARTEGO NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ:

Sposoby rozwiązania umowy o pracę (art. 30 kp):

 1. na mocy porozumienia stron (zgodne oświadczenie pracodawcy i pracownika)
 2. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem)

Okres wypowiedzenia jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 • 2 tygodnie jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
 • 1 miesiąc jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
 • 3 miesiące jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Rozwiązanie stosunku pracy następuje z końcem semestru z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony musi zawierać wskazanie przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie, a zgodnie z przepisami ustawy do takich przyczyn należy otrzymanie oceny negatywnej; podjęcie lub wykonywanie dodatkowego zatrudnienia bez zgody rektora (art. 123 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, art.140 Statutu UŚ).

Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem, który otrzymał dwie kolejne oceny negatywne jest obligatoryjne.

 1. przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia)

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem, zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku (art. 52 kp).

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy, a także dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową, w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione wyżej, trwającej dłużej niż 1 miesiąc (art. 53 kp).

 1. z upływem czasu na który była zawarta

 

ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY ZAWARTEGO NA PODSTAWIE MIANOWANIA:

Reguły z art. 123-127 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym dotyczące rozwiązywania (za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia) i wygaśnięcia stosunku pracy z mianowanymi pracownikami uczelni pozostają w mocy wobec pracowników mających status mianowanych w dniu 01.10.2018 r. art. 248 ust. 1-2 Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.

Stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim może być rozwiązany:

 1. w drodze porozumienia stron,
 2. przez wypowiedzenie dokonane przez jedną ze stron,
 3. bez wypowiedzenia

Rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim za wypowiedzeniem następuje z końcem semestru, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia (art.123).

Rektor może rozwiązać za wypowiedzeniem stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim w przypadku:

 • czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza okres zasiłkowy, a w przypadku stwierdzenia przez uprawnionego lekarza poprawy stanu zdrowia i możliwości powrotu do pracy, jeżeli okres ten przekracza dwa lata;
 • wszczęcia postępowania w sprawie likwidacji uczelni;
 • otrzymania przez nauczyciela akademickiego oceny negatywnej;
 • podjęcia lub wykonywania przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia bez zgody rektora.

Rektor rozwiązuje za wypowiedzeniem stosunek pracy z nauczycielem akademickim w przypadku otrzymania przez nauczyciela akademickiego dwóch kolejnych ocen negatywnych (art.124).

Stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim może być rozwiązany również z innych ważnych przyczyn, po uzyskaniu opinii organu kolegialnego wskazanego w statucie uczelni (art.125).

Rektor może rozwiązać stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim bez wypowiedzenia w przypadku:

 • trwałej utraty zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku, stwierdzonej orzeczeniem lekarza orzecznika w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia pracownika na innym stanowisku, odpowiednim do jego stanu zdrowia i kwalifikacji zawodowych, albo gdy nauczyciel odmawia przejścia do takiej pracy;
 • niedostarczenia w wyznaczonym terminie orzeczenia potwierdzającego zdolność do pracy na zajmowanym stanowisku, wydanego przez lekarza prowadzącego badania okresowe lub kontrolne;
 • dopuszczenia się:
  • czynu określonego w art. 115 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądowym,
  • stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej:
   przywłaszczenia sobie autorstwa albo wprowadzenia w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania;
   rozpowszechnienia, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego utworu w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania;
   rozpowszechnienia, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego artystycznego wykonania albo publicznego zniekształcenia takiego utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub nadania;
   innego sposobu naruszenia cudzych praw autorskich lub praw pokrewnych;
   fałszowania badań lub wyników badań naukowych lub innego oszustwa naukowego;
   innego oszustwa naukowego;
   skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne (art. 126).

 

WYGAŚNIĘCIE STOSUNKU PRACY ZAWARTEGO NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ:

Umowa o pracę wygasa w przypadku:

 • śmierci pracownika;
 • śmierci pracodawcy;
 • po upływie 3 miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania (art. 63,63¹, 63²,66 kp)

Umowa o pracę z nauczycielem akademickim wygasa w przypadku:

 • zaprzestania spełniania wymagań, o których mowa w art. 113;
 • stwierdzenia, że zawarcie umowy o pracę nastąpiło na podstawie fałszywych lub nieważnych dokumentów;
 • orzeczenia kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 6;
 • orzeczenia środka karnego w postaci zakazu zajmowania określonego stanowiska,
 • w przypadku gdy orzeczenie to dotyczy wykonywania obowiązków nauczyciela akademickiego;
 • orzeczenia kary pozbawienia wolności (124 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

 

WYGAŚNIĘCIE Z MOCY PRAWA STOSUNKU PRACY Z MIANOWANYM NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM:

Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego wygasa z mocy prawa w przypadku:

 • stwierdzenia, że mianowanie nastąpiło na podstawie fałszywych lub nieważnych dokumentów;
 • prawomocnego orzeczenia przez sąd utraty praw publicznych;
 • prawomocnego ukarania karą dyscyplinarną pozbawienia prawa wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony;
 • prawomocnego orzeczenia środka karnego w postaci zakazu zajmowania określonego stanowiska w przypadku, gdy orzeczenie to dotyczy wykonywania obowiązków nauczyciela akademickiego;
 • upływu trzymiesięcznego okresu nieobecności w pracy z powodu tymczasowego aresztowania;
 • odbywania kary pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności;
 • upływu okresu mianowania;
 • śmierci nauczyciela akademickiego.

Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego zatrudnionego w uczelni publicznej wygasa z końcem roku akademickiego, w którym ukończył on 67. rok życia, jeżeli nabył prawo do emerytury. Jeżeli z ukończeniem 67. roku życia osoba ta nie nabyła prawa do emerytury, wygaśnięcie stosunku pracy następuje z końcem roku akademickiego, w którym nabędzie to prawo. Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora, zatrudnionego na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego w uczelni publicznej, wygasa z końcem roku akademickiego, w którym ukończył on 70. rok życia.

Wygaśnięcie stosunku pracy stwierdza rektor.

Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję rektora, z końcem roku akademickiego, w którym ukończył on 70. rok życia, przekształca się – na czas pozostały do zakończenia pełnienia tej funkcji – w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę.

Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję prorektora, kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej i jego zastępcy, z końcem roku akademickiego, w którym ukończył on 67. rok życia, a w przypadku mianowanego nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora z końcem roku akademickiego, w którym ukończył on 70. rok życia, przekształca się – na czas pozostały do zakończenia pełnienia tej funkcji – w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę (art.127).

 

Świadectwo pracy Świadectwo pracy

Świadectwo pracy jest dokumentem wydawanym pracownikowi przez pracodawcę w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy w ostatnim dniu zatrudnienia pracownikowi lub osobie pisemnie przez niego upoważnionej. Jeżeli nie jest to możliwe powinien je doręczyć nie później niż w ciągu 7 dni od ustania stosunku pracy.

Jeżeli świadectwo pracy zawiera błędne informacje pracownik może w ciągu 14 dni od jego otrzymania wystąpić do pracodawcy o jego sprostowanie. Jeżeli pracodawca odmawia sprostowania pracownik może w ciągu kolejnych 14 dni wystąpić z takim żądaniem do sądu pracy.

 

Legitymacje służbowe Legitymacje służbowe

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z powodu inwentaryzacji, w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych,
w dniach 4-12 lipca 2022 r., nie będą wydawane legitymacje nauczycieli akademickich, a także przedłużane terminy ich ważności.

Za utrudnienia przepraszamy.

________________________________________________________________________________________________________

Wniosek o wystawienie/ wymianę/ duplikat/ legitymacji służbowej – załącznik

 

Uprzejmie przypominamy, że nie obowiązują już papierowe legitymacje służbowe.
Wniosek o wystawienie nowej legitymacji, w postaci plastikowej karty procesorowej z interfejsem, potwierdzonej umieszczonym na niej w odpowiednim polu hologramem, należy złożyć osobiście w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych, w p. 0.21.
Istnieje możliwość przekazania papierowego wniosku również za pośrednictwem korespondencji wewnętrznej lub w formie skanu na adres: bsp.dsos@us.edu.pl

Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych,
p. 0.21; nr tel. 3592444, 3592445.

Dodatkowe zatrudnienie/działalność gospodarcza Dodatkowe zatrudnienie/działalność gospodarcza

Nauczyciel akademicki zatrudniony w uczelni publicznej, która jest jego podstawowym miejscem pracy, może, za zgodą rektora, podjąć lub kontynuować dodatkowe zatrudnienie tylko u jednego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukową. Nauczyciel akademicki prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek poinformować o tym rektora uczelni, która jest dla niego podstawowym miejscem pracy.

Zgody rektora nie wymaga podjęcie zatrudnienia:

w podmiotach, z którymi uczelnia nawiązała współpracę na podstawie umowy lub porozumienia, albo dla których jest organem prowadzącym,  założycielem lub udziałowcem;

w urzędach, o których mowa w art. 1 ust. 1  i ust. 2 pkt 1, 2 i 4a ustawy z dnia 16 września 1982 r.
o pracownikach urzędów państwowych, tj.: Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu,  Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sądzie Najwyższym, Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego, Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Biurze Rzecznika Praw Dziecka, Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach nieuregulowanych w odrębnych przepisach, Krajowym Biurze Wyborczym, regionalnych izbach obrachunkowych, Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Urzędzie Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów oraz urzędach centralnych organów administracji rządowej, Rządowym Centrum Legislacji;

w instytucjach kultury – którymi zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2020.194 t.j.) są zarówno państwowe jak i samorządowe formy organizacyjne działalności kulturalnej, w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury;

w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, tj.: przedszkola, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami specjalnymi lub integracyjnymi, a także inne formy wychowania przedszkolnego; szkoły podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, sportowymi
i mistrzostwa sportowego, sportowe i mistrzostwa sportowego, ponadpodstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi, dwujęzycznymi, przygotowania wojskowego, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze, leśne, morskie, żeglugi śródlądowej oraz rybołówstwa, artystyczne; placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie
z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego;  placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; placówki artystyczne – ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych;

poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu; młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania,
a także ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania; placówki doskonalenia nauczycieli; biblioteki pedagogiczne; kolegia pracowników służb społecznych.

Wzór wniosku o wyrażenie zgody na podjęcie lub kontynuację dodatkowego zatrudnienia stanowi załącznik nr 4 do regulaminu pracy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: wniosek o wyrażenie zgody na dodatkowe zatrudnienie, a wzór informacji o prowadzeniu działalności gospodarczej stanowi załącznik nr 5 do regulaminu pracy UŚ: informacja o prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Urlopy Urlopy

URLOP WYPOCZYNKOWY

Nauczycielowi akademickiemu przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 36 dni roboczych w roku.

Wzór planu urlopów – druk do pobrania
Wzór karty urlopowej (urlop na żądanie) – druk do pobrania

Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych regulują przepisy:

 

URLOPY OKOLICZNOŚCIOWE

Pracodawca udziela urlopów okolicznościowych w związku z ważnymi wydarzeniami rodzinnymi i osobistymi pracownika:

 • 1 dzień w razie ślubu dziecka pracownika;
 • 1 dzień w razie zgonu i pogrzebu siostry, brata, teściowej, teścia, babci, dziadka pracownika;
 • 1 dzień w przypadku zgonu i pogrzebu innej osoby, będącej na utrzymaniu lub pod bezpośrednią opieką pracownika;
 • 2 dni w związku ze ślubem pracownika;
 • 2 dni w razie urodzenia się dziecka;
 • 2 dni w razie zgonu i pogrzebu małżonka pracownika, jego dziecka, ojca matki, ojczyma lub macochy.

Za okres zwolnienia z obowiązków pracowniczych w związku z okolicznościami rodzinnymi pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia.

Pracodawca nie ma prawa odmówić pracownikowi określonych dni wolnych. Pracownik musi wcześniej wystąpić pisemnie z wnioskiem o udzielenie urlopu okolicznościowego.

Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych regulują przepisy:

 

URLOP BEZPŁATNY

Rektor może udzielić nauczycielowi urlopu bezpłatnego, jeśli nie stoi to w sprzeczności z interesem Uniwersytetu. Udzielenie urlopu bezpłatnego wymaga zgody bezpośredniego przełożonego, dodatkowo opinii Dyrektora Instytutu, w którym pracownik prowadzi badania naukowe oraz Dyrektora Kierunku, na którym nauczyciel prowadzi zajęcia dydaktyczne.

Urlopu udziela się na pisemny wniosek Pracownika. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania Pracownika z urlopu z ważnych przyczyn.

Za zgodą Pracownika, wyrażoną na piśmie, Pracodawca może udzielić Pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami. Okres takiego urlopu bezpłatnego, wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego Pracodawcy.

Zasady udzielania urlopów bezpłatnych regulują przepisy:

 

URLOP DLA PORATOWANIA ZDROWIA

Nauczycielowi akademickiemu, który nie ukończył 65. roku życia, zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, po przepracowaniu co najmniej 10 lat w Uniwersytecie lub w innej uczelni przysługuje prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia.

Łączny wymiar urlopu w okresie całego zatrudnienia nie może przekraczać roku. Urlop ten może być udzielany w częściach, z tym, że z kolejnej części urlopu można skorzystać nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia zakończenia poprzedniej części.

Nauczyciel chcący ubiegać się o urlop dla poratowania zdrowia składa pisemną prośbę do Rektora o wydanie skierowania na badania przez lekarza posiadającego uprawnienia do wykonywania badań profilaktycznych. O potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia orzeka wyłącznie lekarz medycyny pracy wykonujący działalność w jednostce służby medycyny pracy, z którą Uniwersytet Śląski zawarł umowę.

Urlopu dla poratowania zdrowia udziela Rektor na pisemny wniosek nauczyciela akademickiego złożony po uzyskaniu orzeczenia lekarskiego stwierdzającego, że stan zdrowia nauczyciela akademickiego wymaga powstrzymania się od pracy, oraz określającego zalecone leczenie i czas potrzebny na jego przeprowadzenie.

Nauczyciel akademicki korzystający z urlopu dla poratowania zdrowia nie może w tym czasie wykonywać pracy zarobkowej ani prowadzić działalności gospodarczej, oświadczenie dotyczące urlopu dla poratowania zdrowia – załącznik do pobrania.

Wzór wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia stanowi załącznik nr 15 do regulaminu pracy – załącznik do pobrania.

Zasady udzielania nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu dla poratowania zdrowia regulują przepisy:

 

URLOP NAUKOWY

Rektor może udzielić nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu naukowego przewidzianego w ustawie na zasadach określonych w Regulaminie pracy UŚ:

 • nauczycielowi posiadającemu co najmniej stopień doktora, w okresie 7 lat zatrudnienia w Uniwersytecie, w łącznym wymiarze nieprzekraczającym roku w celu przeprowadzenia badań;
 • nauczycielowi przygotowującemu rozprawę doktorską, w wymiarze nieprzekraczającym 3 miesięcy.

Szczegółowe informacje dostępne są w Dziale Nauki oraz na stronie: link.

 

ZAGRANICZNY URLOP SZKOLENIOWY

Rektor może również udzielić nauczycielowi akademickiemu urlopu w celu odbycia za granicą kształcenia, stażu naukowego albo dydaktycznego, uczestnictwa w konferencji albo uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z podmiotem zagranicznym.

Zagraniczny urlop szkoleniowy może być udzielony na okres:

 • do jednego miesiąca (urlop krótkoterminowy – płatny);
 • powyżej jednego miesiąca (urlop długoterminowy – bezpłatny).

Wnioski o udzielenie zagranicznego urlopu szkoleniowego stanowią załączniki do Regulaminu kierowania pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz przyjmowania gości z zagranicy, który określa
Zarządzenie Rektora nr 117/2020 z dnia 29.07.2020 r.

Wniosek o udzielenie krótkoterminowego zagranicznego urlopu szkoleniowego lub bezpłatnego długoterminowego zagranicznego urlopu szkoleniowego stanowi część „Wniosku o wyjazd za granicę” – część WS skierowanie za granicę stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu.

„Wniosek o udzielenie płatnego długoterminowego zagranicznego urlopu szkoleniowego” stanowi
załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.

 

Zasady udzielania nauczycielowi akademickiemu urlopów dla celów naukowych regulują przepisy:

Szczegółowe informacje dostępne są w Dziale Współpracy z Zagranicą, Biurze Rozliczeń Mobilności Międzynarodowych oraz na stronie: link.

Uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem Uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem

URLOP MACIERZYŃSKI

Długość urlopu macierzyńskiego zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie i wynosi:

 • 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
 • 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;
 • 33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;
 • 35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;
 • 37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Urlop macierzyński jest udzielany na podstawie przedłożonego pracodawcy aktu urodzenia.

Przed przewidywaną datą porodu pracownica może wykorzystać nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego.

Jeżeli pracownica nie korzystała z urlopu macierzyńskiego przed porodem to urlop macierzyński rozpoczyna się w dniu porodu.

Po porodzie pracownica- matka musi obowiązkowo wykorzystać 14 tygodni urlopu. Może zrezygnować z pozostałych 6 tygodni urlopu i powrócić do pracy, pod warunkiem, że pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik – ojciec wychowujący dziecko albo przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ubezpieczony – ojciec dziecka, który w celu sprawowania tej opieki przerwał działalność zarobkową.

W takim przypadku pracownica składa pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z korzystania z części urlopu macierzyńskiego w terminie nie krótszym niż 7 dni przed przystąpieniem do pracy. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy.

 • Pracownik ojciec wychowujący dziecko ma prawo do korzystania z części urlopu macierzyńskiego w razie:
  • rezygnacji przez matkę dziecka z części urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu 14 tygodni tego urlopu po porodzie;
  • rezygnacji z urlopu macierzyńskiego przez pracownicę matkę dziecka legitymują się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, po wykorzystaniu przez nią co najmniej 8 tygodni tego urlopu;
  • zgonu matki dziecka w czasie urlopu macierzyńskiego;
  • porzucenia dziecka przez matkę, po wykorzystaniu przez nią co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego.
 • Pracownik ojciec wychowujący dziecko ma również prawo do wykorzystania części urlopu macierzyńskiego, jeżeli matka dziecka jest hospitalizowana i nie może sprawować osobistej opieki nad dzieckiem. Po ustaniu hospitalizacji matki dziecka pracownik ojciec, który korzystał z urlopu macierzyńskiego, ma obowiązek niezwłocznie podjąć wykonywanie pracy.

W razie hospitalizacji dziecka matka dziecka może przerwać korzystanie z urlopu macierzyńskiego i kontynuować go po wyjściu dziecka ze szpitala.

Wniosek pracownicy o udzielenie urlopu macierzyńskiego przed porodem – druk do pobrania
Wniosek pracownicy o rezygnacji z urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu 14 tygodni urlopu – druk do pobrania
Wniosek pracownika – ojca wychowującego dziecko o udzielenie części urlopu macierzyńskiego w związku z rezygnacją z urlopu/pobierania zasiłku przez pracownicę/ubezpieczoną matkę dziecka – druk do pobrania

 

URLOP RODZICIELSKI

Warunkiem korzystania przez pracownika z urlopu rodzicielskiego, niezależnie od tego, który z rodziców dziecka będzie z niego korzystał, jest wcześniejsze wykorzystanie urlopu macierzyńskiego oraz wystąpienie do pracodawcy z pisemnym wnioskiem o udzielenie takiego urlopu. O urlop rodzicielski można występować do pracodawcy na podstawie:

 • długiego wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, który jest składany w nie później niż 21 dni po porodzie;
 • odrębnych wniosków dotyczących udzielenia całości lub części urlopu rodzicielskiego, składanych w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu albo jego części.

Urlop rodzicielski jest ustalony jako maksymalny i wynosi do 32 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka i do 34 tygodni przy jednoczesnym urodzeniu więcej niż jednego dziecka. Urlop rodzicielski może być wykorzystany:

 • w całości przez jednego z pracowników – rodziców;
 • równocześnie przez oboje pracowników – rodziców, z tym że wówczas okresy korzystania z tego urlopu przez pracownicę i pracownika – ojca sumują się i nie mogą przekroczyć przy jednym dziecku 32 tygodni a przy jednoczesnym urodzeniu więcej niż jednego dziecka 34 tygodni;
 • na zmianę przez oboje rodziców, którzy podzielą między siebie wymiar 32 tygodni.

Urlop rodzicielski można wykorzystać jednorazowo albo nie więcej niż w 4 częściach, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej albo bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części urlopu rodzicielskiego – i nie później, niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia.

Liczbę części urlopu ustala się w oparciu o liczbę złożonych wniosków o udzielenie urlopu. Część urlopu rodzicielskiego nie może być krótsza niż 8 tygodni. Wyjątkowo pierwsza część może mieć 6 tygodni oraz ostatnia pozostała do wykorzystania część urlopu może być krótsza niż 8 tygodni. Części urlopu muszą być wielokrotnością tygodnia.

Urlop rodzicielski w wymiarze do 16 tygodni może być wykorzystywany w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części urlopu albo w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części urlopu rodzicielskiego. Zatem warunkiem skorzystania z tej części urlopu rodzicielskiego jest wcześniejsze wykorzystanie co najmniej części urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim (albo zasiłku macierzyńskiego za okres części urlopu rodzicielskiego). Liczba części urlopu rodzicielskiego wykorzystanego w tym trybie (jedna albo dwie części) będzie pomniejszać liczbę części, w jakiej można wykorzystać urlop wychowawczy (z pięciu do czterech lub do trzech części).

Pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. Wtedy urlopu rodzicielskiego udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy.

W takim przypadku podjęcie pracy następuje na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy. We wniosku pracownik określa sposób wykorzystania części urlopu rodzicielskiego, o którą urlop zostanie proporcjonalnie wydłużony.

Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika na piśmie.

Po zastosowaniu proporcjonalnego wydłużenia maksymalny wymiar urlopu nie może jednak przekraczać:

 • 64 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie lub przyjęcia jednego dziecka na wychowanie;
 • 68 tygodni – w przypadku urodzenia przy jednym porodzie dwojga lub więcej dzieci lub równoczesnego przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka.

Wniosek o udzielenie pracownicy urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze – art. 1791 KP tzw. „długi wniosek” – druk do pobrania
Wniosek pracownicy w sprawie rezygnacji z urlopu rodzicielskiego w całości lub części i powrotu do pracy – druk do pobrania
Wniosek o udzielenie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko urlopu rodzicielskiego w całości lub części – art. 1791 §4 KP) – druk do pobrania
Wniosek pracownicy lub pracownika o udzielenie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze – art. 1821d KPdruk do pobrania
Wniosek pracownicy lub pracownika o udzielenie części urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim/pobieraniu zasiłku lub po zakończeniu poprzedniej części urlopu rodzicielskiego/pobierania zasiłku – druk do pobrania
Wniosek pracownicy lub pracownika o udzielenie części urlopu rodzicielskiego w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu części urlopu rodzicielskiego/pobierania zasiłku – druk do pobrania
Wniosek o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego lub jego części z wykonywaniem pracy – druk do pobrania

 

URLOP OJCOWSKI

Pracownik – ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

 • do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo
 • do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień.

Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego – druk do pobrania

 

URLOP WYCHOWAWCZY

Urlop wychowawczy przysługuje pracownikowi będącemu rodzicem lub opiekunem dziecka w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Warunkiem nabycia prawa do urlopu wychowawczego jest posiadanie co najmniej 6 miesięcznego stażu pracy.

Urlop wychowawczy jest urlopem fakultatywnym i przysługuje na wniosek pracownika.

Urlop wychowawczy przysługuje w wymiarze nieprzekraczającym 36 miesięcy i może być wykorzystany do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończyło 6 rok życia. Jeden miesiąc urlopu wychowawczego przypisany jest w sposób nieprzenoszalny do każdego z rodziców (opiekunów) dziecka. Oznacza to, że jedno z rodziców może samodzielnie wykorzystać maksymalnie do 35 miesięcy urlopu wychowawczego. Nie dotyczy to sytuacji, w których drugi rodzic dziecka nie żyje, drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska bądź został tej władzy pozbawiony.

Urlop wychowawczy może być podzielony na maksymalnie 5 części. Rodzice lub opiekunowie dziecka mogą wykorzystywać urlop wychowawczy jednocześnie, łączny wymiar urlopu nie może jednak przekroczyć 36 miesięcy.

W czasie urlopu wychowawczego pracownik może świadczyć pracę lub prowadzić inną działalność zarobkową, a także uczestniczyć w szkoleniach i innych formach kształcenia jeżeli nie uniemożliwia to sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Urlop wychowawczy jest urlopem nieodpłatnym. Okres korzystania z urlopu wychowawczego w dniu jego zakończenia zalicza się do stażu pracy pracownika.

Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego:

 • w każdym czasie – za zgodą pracodawcy;
 • po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.

Pracownik może wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu, składając pracodawcy pisemne oświadczenie w tej sprawie. Pracownik, który jest uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego – druk do pobrania

Uprawnienia związane z rodzicielstwem regulują przepisy:

 

Zasady usprawiedliwiania nieobecności i spóźnień w pracy Zasady usprawiedliwiania nieobecności i spóźnień w pracy

Pracownik obowiązany jest niezwłocznie usprawiedliwiać każdą nieobecność w pracy oraz spóźnienie się
do pracy.

Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy.

 • Pracownik powinien uprzedzić swojego przełożonego o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia.
 • W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić swojego przełożonego o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności.

Zawiadomienia, o którym mowa powyżej, pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę,  telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym  za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego.

 • Niedotrzymanie terminu oraz trybu, o którym mowa powyżej, może być usprawiedliwione tylko szczególnymi okolicznościami, zwłaszcza obłożną chorobą pracownika połączoną z brakiem
  lub nieobecnością domowników lub innym ważnym zdarzeniem losowym.

        Pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy lub spóźnienie do pracy, przedstawiając bezpośredniemu przełożonemu stosowne dowody.

Samo zawiadomienie o nieobecności czy spóźnieniu ma na celu jedynie odpowiednio wczesne poinformowanie pracodawcy i może być dokonane w dowolnej formie. Jednak następnie pracownik powinien przedłożyć pracodawcy dowód usprawiedliwiający nieobecność czy spóźnienie, chyba że istnieje możliwość przedstawienia go wcześniej.

Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są:

1) zaświadczenie lekarskie,

2) decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego,

3) oświadczenie pracownika:

 1. a) o konieczności sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8
  z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza,
 2. b) o chorobie niani lub dziennego opiekuna oraz kopia zaświadczenia lekarskiego niani lub dziennego opiekuna, z którymi rodzice zawarli umowę uaktywniającą,
 3. c) potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie,
  że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny.

4) imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ właściwy
w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie.

5) inne oświadczenia wskazane w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r.
w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, stanowiącego załącznik do obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 września 2014 r.
(poz. 1632).

 

Zakaz nepotyzmu Zakaz nepotyzmu

Zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) w uczelni nie może powstać stosunek bezpośredniej podległości służbowej między małżonkami oraz osobami: prowadzącymi wspólne gospodarstwo domowe, pozostającymi ze sobą w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa do drugiego stopnia albo w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Powyższych postanowień nie stosuje się do rektorów.

Definicje:

 • gospodarstwo domowe – zespół osób zamieszkujących razem i wspólnie utrzymujących się (definicja GUS);
 • bezpośredni przełożony:
  a) w przypadku wydziału – należy przez to rozumieć dziekana w odniesieniu do nauczycieli
  akademickich oraz kierownika organizacyjnego wydziału dla pracowników niebędących
  nauczycielami akademickimi, z zastrzeżeniem możliwości określenia podległości
  merytorycznej zgodnie z regulaminem organizacyjnym Uniwersytetu,
  b) w przypadku jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem należy przez to rozumieć
  dyrektora lub kierownika tej jednostki organizacyjnej;
  c) w przypadku prorektora, dziekana, kanclerza, jak również dyrektora lub kierownika
  jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem – należy przez to rozumieć rektora;
  d) w odniesieniu do pracowników w jednostkach administracji ogólnouczelnianej – należy
  przez to rozumieć kierownika tej jednostki, a bezpośrednim przełożonym kierowników
  tych jednostek jest odpowiednio rektor, kanclerz, zastępcy kanclerza, w tym kwestor, lub
  dyrektorzy, zgodnie z regulaminem organizacyjnym Uniwersytetu,
  e) w przypadku kierownika organizacyjnego wydziału – należy przez to rozumieć kanclerza.
 • krewni do drugiego stopnia włącznie to: rodzice i dziadkowie, dzieci własne i wnuki, rodzeństwo;
 • powinowaci do drugiego stopnia włącznie to: rodzice małżonka, rodzeństwo małżonka, dzieci małżonka;
 • opiekun to ustanowiona przez sąd opiekuńczy osoba powołana do ochrony interesów osobistych i majątkowych innej osoby, podejmująca czynności prawne w jej imieniu;
 • kuratela to ustanowiona sądownie forma ochrony osób bądź praw majątkowych osób, które nie mogą same prowadzić swoich spraw (osoby ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo, osoby niepełnosprawne, nieobecne);
 • przysposobienie inaczej adopcja.

 

W sytuacji zaistnienia okoliczności o których mowa w art. 118 ust. 1 ustawy kompetencje bezpośredniego przełożonego pracownika określa zarządzenie nr 169 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 29 września 2021 r. zmieniające Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
.

Lustracja Lustracja

Oświadczenie lustracyjne

Oświadczenia lustracyjne składają pracownicy:
– urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r.
– pełniący funkcje publiczne w rozumieniu „ustawy lustracyjnej”, tj.:
1) rektor
2) prorektor
3) dziekan wydziału, szkoły doktorskiej
4) prodziekan
5) dyrektor instytutu
6) zastępca dyrektora instytutu
7) dyrektor kierunku studiów
8) zastępca dyrektora kierunku studiów
9) dyrektor centrum badawczego
10) dyrektor kolegium
11) kierownik/dyrektor jednostki powołanej do prowadzenia innych form kształcenia
12) kierownik/dyrektor jednostki systemu biblioteczno- informacyjnego
13) kierownik/dyrektor jednostki powołanej do prowadzenia działalności
14) usługowej i pomocniczej
15) kierownik/dyrektor akademickich inkubatorów przedsiębiorczości
16) kierownik/dyrektor Centrów Transferu Technologii
17) kierownik/dyrektor Filii
18) pełnomocnik powołany przez dziekana, za zgodą rektora na podstawie § 68 statutu
19) rzecznik praw i wartości akademickich
20) członek senatu
21) członek kolegium elektorów
22) członek rady uczelni
23) członek rady naukowej instytutu
24) członek komisji interdyscyplinarnej do spraw stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki
25) kanclerz
26) zastępca kanclerza
27) kwestor
28) kierownik organizacyjny wydziału
29) audytor wewnętrzny

Oświadczenia lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji w zamkniętej opisanej kopercie (imię i nazwisko, rodzaj przedkładanego dokumentu, oraz funkcja, z którą związany jest obowiązek jego złożenia) – Rektorowi. Kandydat na rektora przedkłada oświadczenie lustracyjne Przewodniczącemu Kolegium Elektorów.

Złożenie oświadczenia lustracyjnego, także innemu niż Rektor organowi np. PKW w związku z ubieganiem się o mandat posła lub senatora, dziekanom okręgowych izb adwokackich, radców prawnych w związku z pełnieniem funkcji adwokata, radcy prawnego, Ministrowi NiSzW w związku z kandydowaniem do Rady Doskonałości Naukowej, itp. powoduje wygaśnięcie obowiązku jego powtórnego złożenia. W takim przypadku należy złożyć informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego – patrz zakładka Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

Oświadczenia lustracyjne są przekazywane niezwłocznie do Instytutu Pamięci Narodowej w celu rozpoznania.

 

Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

Informację o złożeniu oświadczenia lustracyjne składają pracownicy:
– urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r.
– którzy złożyli uprzednio oświadczenie lustracyjne, także innemu niż Rektor organowi
– pełniący funkcje publiczne w rozumieniu „ustawy lustracyjnej”, tj.:
1) rektor
2) prorektor
3) dziekan wydziału, szkoły doktorskiej
4) prodziekan
5) dyrektor instytutu
6) zastępca dyrektora instytutu
7) dyrektor kierunku studiów
8) zastępca dyrektora kierunku studiów
9) dyrektor centrum badawczego
10) dyrektor kolegium
11) kierownik/dyrektor jednostki powołanej do prowadzenia innych form kształcenia
12) kierownik/dyrektor jednostki systemu biblioteczno- informacyjnego
13) kierownik/dyrektor jednostki powołanej do prowadzenia działalności
14) usługowej i pomocniczej
15) kierownik/dyrektor akademickich inkubatorów przedsiębiorczości
16) kierownik/dyrektor Centrów Transferu Technologii
17) kierownik/dyrektor Filii
18) pełnomocnik powołany przez dziekana, za zgodą rektora na podstawie § 68 statutu
19) rzecznik praw i wartości akademickich
20) członek senatu
21) członek kolegium elektorów
22) członek rady uczelni
23) członek rady naukowej instytutu
24) członek komisji interdyscyplinarnej do spraw stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki
25) kanclerz
26) zastępca kanclerza
27) kwestor
28) kierownik organizacyjny wydziału
29) audytor wewnętrzny

Informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji w zamkniętej opisanej kopercie (imię i nazwisko, rodzaj przedkładanego dokumentu, oraz funkcja, z którą związany jest obowiązek jego złożenia) – Rektorowi. Kandydat na rektora przedkłada informację Przewodniczącemu Kolegium Elektorów.

 • załącznikInformacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

Informacje dodatkowe

W szeroko rozumianym obszarze nauki, do złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego zobowiązani są również (poza funkcjami wymienionymi powyżej):
– urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r.
– pełniący funkcje publiczne w rozumieniu „ustawy lustracyjnej”, tj.:
1) prezydent federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki
2) członek zgromadzenia federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki
3) osoba ubiegająca się o tytuł profesora
4) członek Rady Doskonałości Naukowej
5) członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej
6) członek Komisji Ewaluacji Nauki
7) członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
8) osoba zajmująca stanowisko dyrektora instytutu, wicedyrektora instytutu, kanclerza, głównego księgowego, prezesa, wiceprezesa, sekretarza naukowego w PAN lub w instytucie badawczym

Oświadczenia lustracyjne lub informacje o złożeniu oświadczenia lustracyjnego składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji – właściwemu podmiotowi powołującemu lub dokonującemu wyboru, a w stosunku do osoby ubiegającej się o tytuł profesora – przewodniczącemu Rady Doskonałości Naukowej.

Ustawa lustracyjna

 

Na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej w zakładce „Lustracja” funkcjonuje aplikacja
o nazwie:

„System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego”

Aplikacja jest dedykowana osobom fizycznym, które złożyły w przeszłości oświadczenia lustracyjne,
a nie pamiętają daty lub miejsca (organu przyjmującego) złożenia takiego dokumentu.
Po wprowadzeniu numeru PESEL oraz imienia ojca (szczegółowa instrukcja jest umieszczona przy aplikacji) system podaje:

 • datę złożenia oświadczenia lustracyjnego
 • funkcję publiczną
 • oraz nazwę organu, któremu oświadczenie zostało przedłożone,

nie udziela natomiast informacji o treści oświadczenia lustracyjnego.

Wyszukanie w sposób automatyczny powyższych danych pozwoli osobom, które wcześniej złożyły oświadczenie lustracyjne, na pozyskanie danych niezbędnych do wypełnienia informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o której mowa w art. 7 ust 3a ustawy z dnia 18 października 2006 roku
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.2019.430 t.j.).

Polityka antymobbingowa Polityka antymobbingowa

 

Skład Komisji Antymobbingowej:

 • prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk – Przewodnicząca Komisji Antymobbingowej,
  przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr Wioletta Szóstak – Zastępca Przewodniczącej Komisji Antymobbingowej,
  przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • mgr Aneta Trojanowska – Zastępca Przewodniczącej Komisji Antymobbingowej,
  przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego

 

 • prof. dr hab. Barbara Kożusznik – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • mgr Dariusz Laska – przedstawiciel Rektora 
 • mgr Krzysztof Pszczółka – przedstawiciel KZ NSZZ „Solidarność”
 • inż. Tomasz Żarski – przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 
Nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich Nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich
return to top