Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
Zatrudnienie nauczyciela akademickiego Zatrudnienie nauczyciela akademickiego

Zatrudnienie nauczyciela akademickiego następuje na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony. Umowę o pracę z nauczycielem akademickim w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zawiera rektor na wniosek dziekana lub dyrektora/kierownika innej właściwej jednostki organizacyjnej, zaopiniowany przez komisję do spraw kadry akademickiej Uniwersytetu. Nawiązanie z nauczycielem akademickim pierwszego stosunku pracy w uczelni publicznej na czas dłuższy niż 3 miesiące, w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu. Z nauczycielem akademickim zatrudnionym po raz pierwszy na czas określony – do czterech lat, po uzyskaniu przez niego pozytywnej oceny okresowej, może zostać zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony bez konieczności przeprowadzania konkursu.

Zatrudnienie nauczycieli akademickich, tryb i warunki przeprowadzania konkursu oraz odstępstwa od konieczności jego realizacji regulują przepisy:

Zatrudnienie emerytowanego nauczyciela akademickiego następuje na podstawie umowy o pracę na czas określony. Umowę o pracę z emerytowanym nauczycielem akademickim w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zawiera rektor na wniosek dziekana lub dyrektora (kierownika) jednostki niebędącej wydziałem. Zatrudnienie emerytowanego nauczyciela może nastąpić także z inicjatywy rektora, po zasięgnięciu opinii dziekana lub dyrektora (kierownika) jednostki nie będącej wydziałem. Emerytowanego nauczyciela można zatrudnić, w przypadkach, gdy wymaga tego interes Uniwersytetu, w szczególności w sytuacjach:

 • zatrudnienie emerytowanego nauczyciela akademickiego o wybitnym dorobku naukowym lub artystycznym,
 • zatrudnienie emerytowanego nauczyciela akademickiego mającego istotny wpływ na wizerunek, prestiż, renomę Uniwersytetu,
 • gdy jest to niezbędne do właściwej realizacji procesu dydaktycznego na poszczególnych kierunkach studiów lub Szkole Doktorskiej,
 • udziału w realizacji projektu finansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej lub przez inny podmiot przyznający grant,
 • udziału, w tym zwłaszcza charakterze beneficjenta, w krajowym konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki lub Narodowe Centrum Badań i Rozwoju lub międzynarodowym konkursie na realizację projektu badawczego związanego z obszarem kształcenia.

Warunkiem zatrudnienia emerytowanego nauczyciela akademickiego w pełnym wymiarze czasu pracy jest złożenie na piśmie oświadczenia, że Uniwersytet będzie dla niego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy.

Zasady i tryb zatrudniania w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach emerytowanych nauczycieli akademickich określa:

Zarządzenie nr 1/2022 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 14 stycznia 2022 r.
w sprawie zasad i trybu zatrudniania w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach emerytowanych nauczycieli akademickich

Kryteria kwalifikacyjne Kryteria kwalifikacyjne
 1. Nauczyciele akademiccy są zatrudniani w grupach pracowników:
  1) badawczych;
  2) badawczo-dydaktycznych;
  3) dydaktycznych.
 2. Pracownicy badawczy i badawczo-dydaktyczni są zatrudniani na stanowiskach:
  1) profesora;
  2) profesora uczelni;
  3) adiunkta;
  4) asystenta.
 3. Pracownicy dydaktyczni zatrudniani są na stanowiskach:
  1) profesora;
  2) profesora uczelni;
  3) adiunkta;
  4) starszego asystenta;
  5) asystenta;
  6) lektora;
  7) instruktora.

 

Nauczycielem akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie może zostać osoba spełniająca wymagania wynikające z ustawy i statutu.

 • Na stanowisku profesora może zostać zatrudniona osoba posiadająca tytuł naukowy profesora.
 • Na stanowisku profesora uczelni może zostać zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień doktora oraz: udokumentowane znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub dydaktyczne.
 • Na stanowisku adiunkta może zostać zatrudniona osoba, która posiada co najmniej stopień naukowy doktora oraz udokumentowane osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub dydaktyczne.
 • Na stanowisku starszego asystenta może zostać zatrudniona osoba mająca co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, odpowiednie doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni oraz dodatkowe osiągnięcia dydaktyczne.
 • Na stanowisku asystenta może zostać zatrudniona osoba, która ma co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.
 • Na stanowisku instruktora może zostać zatrudniona osoba mająca co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.
 • Na stanowisku lektora może zostać zatrudniona osoba mająca co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny. Na stanowisku lektora może zostać również zatrudniona osoba będąca rodzimym użytkownikiem języka mająca co najmniej tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny. Wymagania w zakresie dyplomu poświadczającego kwalifikacje do nauczania języka nie stosuje się w stosunku do osób skierowanych do nauczania języka przez odpowiednie instytucje państwa kierującego, na podstawie stosownych umów lub porozumień międzynarodowych.

Przy zatrudnianiu na stanowiskach: profesora, profesora uczelni, adiunkta, starszego asystenta, asystenta, lektora, instruktora, osoby, która uzyskała za granicą stopień naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł zawodowy, który nie został uznany za równoważny z odpowiednim polskim stopniem lub tytułem, można odstąpić od określonych wymagań w zakresie posiadania tytułu profesora, stopnia doktora lub tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego, jeżeli zatrudniana osoba posiada znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub dydaktyczne.

Zagadnienia dotyczące wymogów ustawowych i statutowych dla nauczyciela akademickiego są szczegółowo uregulowane w:

 

 

Dokumenty wymagane w procedurze zatrudnienia Dokumenty wymagane w procedurze zatrudnienia

Dokumenty dla kandydata do pracy

 • pismo kandydata w sprawie zatrudnienia (list motywacyjny)
 • wniosek Dziekana Wydziału lub Dyrektora/Kierownika innej właściwej jednostki organizacyjnej w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego – załącznik do pobrania – wniosek do aktualizacji w związku  ze zmianą przepisów w ustawie
 • CV, życiorys naukowy – lista publikacji naukowych, informacje o dorobku dydaktycznym
 • kwestionariusz osobowy dla kandydatów do pracy (oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie o udostępnieniu pracodawcy danych osobowych) – załącznik do pobrania
 • klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy (należy przedłożyć w procesie rekrutacji) – załącznik do pobrania
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
 • świadectwa pracy
 • oświadczenie o podstawowym/dodatkowym miejscu pracy
  pełnozatrudnieni –  załącznik do pobrania
  niepełnozatrudnieni – 
  załącznik do pobrania
 • oświadczenie o zdolności do czynności prawnych (zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) – załącznik do pobrania

 

Dokumenty związane z nawiązaniem stosunku pracy – składane po zgodzie na zatrudnienie:

 • kwestionariusz osobowy dla pracownika (oświadczenie pracownika o udostępnienie pracodawcy danych osobowych) – załącznik do pobrania
 • klauzula informacyjna RODO dla pracowników – załącznik do pobrania
 • zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia pracy na proponowanym stanowisku (badania wstępne są wykonywane bezpłatnie we wskazanych przychodniach na podstawie skierowania wydanego przez DSOS)
 • potwierdzenie odbycia szkolenia wstępnego w zakresie bhp i p.poż. (szkolenia odbywają się w każdy poniedziałek oraz każdego 1. i 15. dnia miesiąca w siedzibie Inspektoratu BHP i Ochrony Przeciwpożarowej)
 • oświadczenie emerytalno-rentowe – załącznik do pobrania
 • oświadczenie dotyczące ustalenia uprawnień pracowniczych – załącznik do pobrania
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu pracy – załącznik do pobrania
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu wynagradzania (składane przełożonym) – załącznik do pobrania
 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem dotyczące prac intelektualnych i zasad ich komercjalizacji (należy złożyć, jeżeli zakres obowiązków pracowniczych chociażby w części polega na świadczeniu pracy o charakterze twórczym) – załącznik do pobrania
 • oświadczenie dotyczące zasad etyki – załącznik do pobrania
 • oświadczenie dotyczące zapoznania się z polityką antymobbingową – załącznik do pobrania
 • oświadczenie dotyczące nazwy jednostki naukowej, w której przeprowadzono postępowanie w sprawie nadania tytułu naukowego (dotyczy tylko osób posiadających tytuł naukowy profesora) – załącznik do pobrania
 • oświadczenie – staż pracy – dotyczące pracownika pozostającego jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy – załącznik do pobrania
Dokumenty wymagane w procedurze przedłużenia zatrudnienia Dokumenty wymagane w procedurze przedłużenia zatrudnienia

Dokumenty wymagane w procedurze przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego

 • pismo kandydata w sprawie przedłużenia zatrudnienia (list motywacyjny)
 • wniosek Dziekana Wydziału lub dyrektora/kierownika innej właściwej jednostki organizacyjnej w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego – załącznik do pobrania – wniosek do aktualizacji w związku. ze zmianą przepisów w ustawie
 • CV, życiorys naukowy – lista publikacji naukowych, informacje o dorobku dydaktycznym
 • oświadczenie o zdolności do czynności prawnych (zgodnie z 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) – załącznik do pobrania
 • oświadczenie o podstawowym / dodatkowym miejscu pracy:
  – pełnozatrudnieni – załącznik do pobrania
  – niepełnozatrudnieni – załącznik do pobrania

Dokumenty wymagane w procedurze przedłużenia zatrudnienia emerytowanego nauczyciela akademickiego

 • pismo kandydata w sprawie przedłużenia zatrudnienia (list motywacyjny)
 • wniosek Dziekana Wydziału lub Dyrektora/Kierownika innej właściwej jednostki organizacyjnej w sprawie w sprawie przedłużenia zatrudnienia emerytowanego nauczyciela akademickiego – załącznik do pobrania
 • oświadczenie o zdolności do czynności prawnych (zgodnie z 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) – załącznik do pobrania
 • oświadczenie o podstawowym / dodatkowym miejscu pracy:
  – pełnozatrudnieni –załącznik do pobrania
  – niepełnozatrudnieni – załącznik do pobrania
 • oświadczenie emerytalno – rentowe – załącznik do pobrania
Okresy wliczane do uprawnień pracowniczych Okresy wliczane do uprawnień pracowniczych

Okresy wyliczane do dodatku za staż pracy oraz nagrody jubileuszowej:

 • okresy zatrudnienia udokumentowane na podstawie świadectw pracy;
 • okres studiów doktoranckich – po uzyskaniu stopnia doktora (maksymalnie 4 lata);
 • okres asystenckich studiów przygotowawczych (zaliczany do dodatku za staż pracy);
 • okresy pobierania zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
 • okres odbywania służby wojskowej;
 • okres urlopu bezpłatnego, związanego z ćwiczeniami wojskowymi;
 • okresy zatrudnienia za granicą (na podstawie dokumentów przetłumaczonych przez tłumacza przysięgłego);
 • udokumentowane okresy pracy w gospodarstwie rolnym.

 

Nagroda jubileuszowa Nagroda jubileuszowa

Pracownikowi uczelni publicznej przysługuje prawo do nagrody jubileuszowej z tytułu wieloletniej pracy
w wysokości:

 • za 20 lat pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego;
 • za 25 lat pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego;
 • za 30 lat pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego;
 • za 35 lat pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego;
 • za 40 lat pracy – 300% wynagrodzenia miesięcznego;
 • za 45 lat pracy – 400% wynagrodzenia miesięcznego.

Do okresu pracy uprawniającego pracownika do nagrody jubileuszowej zalicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają one zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. W przypadku jednoczesnego pozostawania
w więcej niż jednym stosunku pracy, okres uprawniający do nagrody jubileuszowej ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego go do tej nagrody.

Pracownik jest obowiązany do udokumentowania swojego prawa do nagrody jubileuszowej, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.

Podstawę obliczenia wysokości nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu jej wypłaty albo wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, jeżeli jest to dla niego korzystniejsze. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody.

W przypadku rozwiązania stosunku pracy z powodu przejścia na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

W przypadku udokumentowania dodatkowego stażu pracy uznane zostaną pracownikowi okresy dotychczas niepodlegające zaliczeniu i w dniu udokumentowania pracownik uzyska prawo do dwóch lub więcej nagród, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę – najwyższą.

Pracownikowi posiadającemu w dniu udokumentowania dodatkowego stażu pracy okres pracy dłuższy niż wymagany do nagrody danego pułapu, któremu w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nagrody wyższego pułapu, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej – różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.

Dodatek za staż pracy Dodatek za staż pracy

Pracownikowi, przysługuje dodatek za staż pracy w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok zatrudnienia. Dodatek za staż pracy jest wypłacany w okresach miesięcznych począwszy od czwartego roku zatrudnienia, z tym że wysokość tego dodatku nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.

Jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyższej stawki tego dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca, dodatek przysługuje za ten miesiąc. Jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki tego dodatku nastąpiło w ciągu miesiąca, dodatek przysługuje począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył to prawo.

Przy ustalaniu okresów pracy, od których zależy prawo pracownika do dodatku za staż pracy uwzględnia się:

1) zakończone okresy zatrudnienia udokumentowane na podstawie świadectw pracy;

2) inne okresy, uwzględniane na podstawie odrębnych przepisów jako okresy, od których zależą uprawnienia pracownicze m.in.:

 • okresy studiów doktoranckich – maksymalnie 4 lata,
 • okresy pobierania zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • okres odbywania służby wojskowej,
 • okresy zatrudnienia za granicą – na podstawie dokumentów przetłumaczonych przez tłumacza przysięgłego,
 • udokumentowane okresy pracy w gospodarstwie rolnym;

3) okresy asystenckich studiów przygotowawczych, odbytych na podstawie przepisów dotyczących zasad i warunków tworzenia w szkołach wyższych asystenckich studiów przygotowawczych;

4) okresy pobytu za granicą, wynikające ze skierowania udzielonego na podstawie przepisów o kierowaniu za granicę pracowników w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych.

Jeżeli pracownik pozostaje jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, okresy uprawniające do dodatku za staż pracy ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy.

Przy ustalaniu uprawnienia do dodatku za staż pracy nie uwzględnia się okresów zatrudnienia u innego pracodawcy, u którego pracownik jest lub był jednocześnie zatrudniony. Nie uwzględnia się również innych okresów zaliczanych do stażu pracy, które zostały uwzględnione przez innego pracodawcę w celu naliczenia dodatku stażowego.

Dodatek za staż pracy przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

 

Podstawa prawna przyznania pracownikowi dodatku za staż pracy:

Ocena okresowa Ocena okresowa
 1. Ocenie okresowej podlegają nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uniwersytecie, z wyjątkiem rektora.
 2. Oceny okresowej nauczyciela akademickiego dokonuje się nie rzadziej niż raz na cztery lata lub na wniosek rektora.
 3. Z inicjatywą przeprowadzenia indywidualnej oceny okresowej może wystąpić do rektora zainteresowany nauczyciel akademicki, w szczególności w związku z ubieganiem się o awans lub przedłużenie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
 4. Kryteria i tryb dokonywania oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, jak również zasady i tryb powoływania komisji oceniających określa właściwe zarządzenie rektora.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami źródłowymi:

Awanse Awanse

Awans na stanowisko adiunkta:

Szczegółowe zasady i tryb ubiegania się o stanowisko adiunkta reguluje  zarządzenie nr 54 Rektora UŚ w Katowicach z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie awansów na stanowisko adiunkta dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w grupie pracowników badawczych, badawczo – dydaktycznych i dydaktycznych ze zmianami, tj. zarządzeniem nr 145 z 12 października 2022 r. Zgodnie z zarządzeniami przesłankami ubiegania się o awans są łącznie:

w grupie pracowników badawczych:

 • posiadanie stopnia doktora, spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych w ustawie oraz statucie, należyte wypełnianie obowiązków pracowniczych, uzyskanie pozytywnej oceny pracy w wyniku ostatniej oceny okresowej,
 • wykazanie się dorobkiem naukowym lub artystycznym z okresu ostatnich czterech lat przed złożeniem wniosku o awans, na który składają się: w odniesieniu do pracowników deklarujących prowadzenie działalności badawczej: przynajmniej dwie publikacje naukowe, których pracownik jest jedynym autorem lub pierwszym autorem lub autorem korespondencyjnym, z zastrzeżeniem, że wartość punktowa każdej z tych publikacji  jest wyższa od poziomu określonego dla danej dyscypliny dla pierwszego obszaru pierwszego etapu oceny okresowej określonego w załączniku do regulaminu oceny okresowej w załączniku do regulaminu oceny okresowej, gdzie przynajmniej jedna z publikacji powinna być opublikowana poza Wydawnictwem Uniwersytetu Śląskiego. Natomiast w odniesieniu do pracowników deklarujących prowadzenie działalności artystycznej: osiągnięcia artystyczne:
  – dla dyscyplin sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki oraz sztuki muzyczne: przynajmniej trzy osiągnięcia indywidualne z grupy 1-7 określone w załączniku do rozporządzenia w sprawie ewaluacji, o dużym znaczeniu dla dyscypliny,
  – dla dyscypliny sztuki filmowe i teatralne: przynajmniej dwa osiągnięcia z grupy 1-7 określone w załączniku do rozporządzenia w sprawie ewaluacji, o dużym znaczeniu dla dyscypliny, lub – dwie publikacje naukowe, których pracownik jest jedynym autorem lub pierwszym autorem lub autorem korespondencyjnym, z zastrzeżeniem, że wartość punktowa każdej z tych publikacji jest wyższa od poziomu określonego dla danej dyscypliny dla pierwszego obszaru pierwszego etapu oceny okresowej w załączniku do regulaminu oceny okresowej; gdzie przynajmniej jedna z publikacji powinna być opublikowana poza Wydawnictwem Uniwersytetu Śląskiego;
 • wykazanie się aktywnością naukową lub artystyczną z okresu ostatnich czterech lat przed złożeniem wniosku o awans, na którą składają się w odniesieniu do pracowników deklarujących prowadzenie działalności badawczej:
  – złożenie indywidualnego lub zespołowego wniosku badawczego, obejmującego badania naukowe lub prace rozwojowe, finansowanego ze źródeł zewnętrznych w trybie konkursowym zgodnie z zarządzeniem nr 69/2021,
  lub
  – udział w realizacji indywidualnego lub zespołowego projektu badawczego, obejmującego badania naukowe lub prace rozwojowe, finansowanego ze źródeł zewnętrznych w trybie konkursowym zgodnie z zarządzeniem nr 69/2021,
  lub
  – uzyskanie stypendium naukowego lub grantu indywidualnego przez danego nauczyciela akademickiego,
  lub
  – udział w realizacji komercyjnych badań zleconych na rzecz innych podmiotów, przynoszących korzyść finansową dla Uniwersytetu. W odniesieniu do pracowników deklarujących prowadzenie działalności artystycznej: udział w realizacji co najmniej jednego przedsięwzięcia artystycznego (dzieła lub projektu) finansowanego ze źródeł zewnętrznych;
 • wykazanie się międzynarodową aktywnością naukową lub artystyczną z okresu ostatnich czterech lat przed złożeniem wniosku o awans, polegającą m. in. na: w odniesieniu do pracowników deklarujących prowadzenie działalności badawczej: odbyciu zagranicznego stażu lub innej zagranicznej aktywności naukowej, nie krótszej niż siedem dni, współpracy międzynarodowej o widocznych efektach (np. wspólny projekt w konkursie grantowym na projekt badawczy lub projekt badawczo-edukacyjny, publikacja we współautorstwie z przedstawicielami ośrodka zagranicznego), a w odniesieniu do pracowników deklarujących prowadzenie działalności artystycznej:
  – odbyciu przynajmniej jednego zagranicznego stażu lub innej zagranicznej aktywności naukowej lub artystycznej, współpracy międzynarodowej o widocznych efektach (np. wspólny projekt w konkursie grantowym na projekt badawczy, artystyczny lub projekt artystyczno-edukacyjny, publikacja we współautorstwie z przedstawicielami ośrodka zagranicznego, lub odbyciu przynajmniej jednej zagranicznej rezydencji artystycznej lub podjęciu istotnej współpracy artystycznej
  z zagraniczną prestiżową jednostką naukową lub instytucją kultury.
 • FORMULARZ AWANSOWY:

Zarządzenie nr 54/2022 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie awansów na stanowisko adiunkta dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w grupie pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych ze zmianami
do samodzielnego pobrania: załącznik nr 1 adiunkt_GRUPA_BAD_22_03.pdf

 

w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych:

 • posiadanie stopnia doktora, spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych w ustawie oraz statucie, należyte wypełnianie obowiązków pracowniczych, uzyskanie pozytywnej oceny pracy w wyniku ostatniej oceny okresowej,
 • wykazanie się dorobkiem naukowym lub artystycznym z okresu ostatnich czterech lat przed złożeniem wniosku o awans, na który składają się:
  w odniesieniu do pracowników deklarujących prowadzenie działalności badawczej: przynajmniej dwie publikacje naukowe, których pracownik jest jedynym autorem lub pierwszym autorem lub autorem korespondencyjnym, z zastrzeżeniem, że wartość punktowa każdej z tych publikacji  jest wyższa od poziomu określonego dla danej dyscypliny dla pierwszego obszaru pierwszego etapu oceny okresowej określonego w załączniku do regulaminu oceny okresowej w załączniku do regulaminu oceny okresowej, gdzie przynajmniej jedna z publikacji powinna być opublikowana poza Wydawnictwem Uniwersytetu Śląskiego. Natomiast w odniesieniu do pracowników deklarujących prowadzenie działalności artystycznej:
  osiągnięcia artystyczne:
  – dla dyscyplin sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki oraz sztuki muzyczne: przynajmniej trzy osiągnięcia indywidualne z grupy 1-7 określone w załączniku do rozporządzenia w sprawie ewaluacji, o dużym znaczeniu dla dyscypliny,
  – dla dyscypliny sztuki filmowe i teatralne: przynajmniej dwa osiągnięcia z grupy 1-7 określone w załączniku do rozporządzenia w sprawie ewaluacji, o dużym znaczeniu dla dyscypliny,
  lub
  – dwie publikacje naukowe, których pracownik jest jedynym autorem lub pierwszym autorem lub autorem korespondencyjnym, z zastrzeżeniem, że wartość punktowa każdej z tych publikacji jest wyższa od poziomu określonego dla danej dyscypliny dla pierwszego obszaru pierwszego etapu oceny okresowej w załączniku do regulaminu oceny okresowej; gdzie przynajmniej jedna z publikacji powinna być opublikowana poza Wydawnictwem Uniwersytetu Śląskiego;
 • wykazanie się aktywnością naukową lub artystyczną z okresu ostatnich czterech lat przed złożeniem wniosku o awans, na którą składają się:
  w odniesieniu do pracowników deklarujących prowadzenie działalności badawczej:
  – złożenie indywidualnego lub zespołowego wniosku badawczego, obejmującego badania naukowe lub prace rozwojowe, finansowanego ze źródeł zewnętrznych w trybie konkursowym zgodnie z zarządzeniem nr 69/2021,
  lub
  – udział w realizacji indywidualnego lub zespołowego projektu badawczego, obejmującego badania naukowe lub prace rozwojowe, finansowanego ze źródeł zewnętrznych w trybie konkursowym zgodnie z zarządzeniem nr 69/2021,
  lub
  – uzyskanie stypendium naukowego lub grantu indywidualnego przez danego nauczyciela akademickiego,
  lub
  – udział w realizacji komercyjnych badań zleconych na rzecz innych podmiotów, przynoszących korzyść finansową dla Uniwersytetu. W odniesieniu do pracowników deklarujących prowadzenie działalności artystycznej: udział w realizacji co najmniej jednego przedsięwzięcia artystycznego (dzieła lub projektu) finansowanego ze źródeł zewnętrznych;
 • wykazanie się międzynarodową aktywnością naukową lub artystyczną z okresu ostatnich czterech lat przed złożeniem wniosku o awans, polegającą m. in. na:
  w odniesieniu do pracowników deklarujących prowadzenie działalności badawczej: odbyciu zagranicznego stażu lub innej zagranicznej aktywności naukowej, nie krótszej niż siedem dni, współpracy międzynarodowej o widocznych efektach (np. wspólny projekt w konkursie grantowym na projekt badawczy lub projekt badawczo-edukacyjny, publikacja we współautorstwie z przedstawicielami ośrodka zagranicznego), a w odniesieniu do pracowników deklarujących prowadzenie działalności artystycznej:
  – odbyciu przynajmniej jednego zagranicznego stażu lub innej zagranicznej aktywności naukowej lub artystycznej, współpracy międzynarodowej o widocznych efektach (np. wspólny projekt w konkursie grantowym na projekt badawczy, artystyczny lub projekt artystyczno-edukacyjny, publikacja we współautorstwie z przedstawicielami ośrodka zagranicznego, lub odbyciu przynajmniej jednej zagranicznej rezydencji artystycznej lub podjęciu istotnej współpracy artystycznej z zagraniczną prestiżową jednostką naukową lub instytucją kultury oraz wykazanie się osiągnięciami dydaktycznymi w okresie ostatnich czterech lat akademickich przed złożeniem wniosku o awans.
 • FORMULARZ AWANSOWY:

Zarządzenie nr 54/2022 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie awansów na stanowisko adiunkta dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w grupie pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych ze zmianami do samodzielnego pobrania: załącznik nr 1 adiunkt_GRUPA_BAD_DYD_22_03.pdf

 

w grupie pracowników dydaktycznych:

 • posiadanie stopnia doktora, spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych w ustawie oraz statucie, należyte wypełnianie obowiązków pracowniczych, uzyskanie pozytywnej oceny pracy w wyniku ostatniej oceny okresowej,
 • posiadanie co najmniej trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej, w tym co najmniej dwuletniego w Uniwersytecie;
 • wykazanie się istotnymi osiągnięciami dydaktycznymi i popularyzatorskimi.
 • FORMULARZ AWANSOWY:

Zarządzenie nr 54/2022 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie awansów na stanowisko adiunkta dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w grupie pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych ze zmianami do samodzielnego pobrania: załącznik nr 2 adiunkt_GRUPA_DYD_22_03.pdf

 

Awans na stanowisko adiunkta następuje na wniosek pracownika i jest dopuszczalny wyłącznie w ramach grupy pracowniczej (badawczej, badawczo-dydaktycznej lub dydaktycznej), w której w dniu składania wniosku zatrudniony jest pracownik.

Nauczyciel akademicki składa wniosek o awans wraz z załącznikami w formie elektronicznej za pośrednictwem służbowej poczty elektronicznej, a następnie dostarcza oryginał w formie papierowej.

Wniosek o awans wymaga opinii:

1) dziekana albo dyrektora (kierownika) jednostki niebędącej wydziałem;

2) dyrektora instytutu właściwego dla dyscypliny wiodącej dla danego nauczyciela akademickiego w rozumieniu zarządzenia nr 43/2020
– w przypadku pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych;

3) dyrektora kierunku studiów, na którym pracownik prowadził zajęcia dydaktyczne w okresie ostatnich dwóch lat akademickich przed złożeniem wniosku o awans na stanowisko adiunkta– w przypadku pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych; trzech lat akademickich przed złożeniem wniosku o awans na stanowisko profesora uczelni w przypadku pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych.

4) kierownika lub koordynatora projektu – w przypadku pracowników, których zatrudnienie jest finansowane ze źródeł zewnętrznych.

W przypadku gdy pracownik prowadził zajęcia dydaktyczne na więcej niż jednym kierunku studiów, wymagane jest uzyskanie opinii tego dyrektora kierunku studiów, w ramach którego pracownik prowadził przeważającą liczbę zajęć w okresie ostatnich dwóch lat akademickich przed złożeniem wniosku o awans.

W przypadku gdy pracownik składa ponownie wniosek o awans, opiniujący, mogą potwierdzić aktualność wcześniejszej opinii, chyba że została ona wydana wcześniej niż rok przed złożeniem danego wniosku o awans.

Wniosek o awans na stanowisko adiunkta nauczyciel akademicki składa do rektora za pośrednictwem dziekana albo dyrektora (kierownika) jednostki niebędącej wydziałem w terminach:

1) od 1 do dnia 31 stycznia w przypadku awansu od dnia 1 kwietnia;

2) od 1 do dnia 31 maja w przypadku awansu od dnia 1 października;

3) od 1 do dnia 31 października w przypadku awansu od dnia 1 stycznia kolejnego roku kalendarzowego.

 

W przypadku uwzględnienia wniosku o awans na stanowisko adiunkta nauczyciela akademickiego zmiana stanowiska następuje odpowiednio od dnia 1 stycznia, 1 kwietnia albo 1 października danego roku kalendarzowego.

Rektor po uzyskaniu opinii komisji do spraw kadry akademickiej podejmuje decyzję o awansowaniu nauczyciela akademickiego w zależności od możliwości finansowych Uniwersytetu, kierując się strategią Uczelni. Od decyzji rektora nie przysługuje odwołanie.

W przypadku mianowanego nauczyciela akademickiego awans wiąże się ze zmianą podstawy zatrudnienia, tj. rozwiązaniem stosunku pracy z mianowania i nawiązaniem stosunku pracy na podstawie umowy o pracę.

W przypadku awansu nauczyciela akademickiego zatrudnionego na czas określony, czas trwania stosunku pracy nie ulega zmianie.

Awans nauczyciela akademickiego zatrudnionego w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków zewnętrznych może nastąpić, o ile zapewniono w projekcie środki na ten cel oraz jeżeli nie narusza to przepisów prawa i umów regulujących finansowanie projektu.

 

 

Awans na stanowisko profesora uczelni:

Szczegółowe zasady i tryb ubiegania się o stanowisko profesora uczelni reguluje  zarządzenie nr 75 Rektora UŚ w Katowicach z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie awansów na stanowisko profesora uczelni dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w grupie pracowników badawczych, badawczo – dydaktycznych i dydaktycznych. Zgodnie z zarządzeniem przesłankami ubiegania się o awans są łącznie:

w grupie pracowników badawczych:

 • posiadanie co najmniej stopnia doktora,
 • spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych w ustawie oraz statucie, należyte wypełnianie obowiązków pracowniczych wskazanych w § 11 i § 13 regulaminu pracy,
 • uzyskanie pozytywnej oceny pracy w wyniku ostatniej oceny okresowej,
 • wykazanie się znaczącym i twórczym dorobkiem badawczym lub artystycznym, w szczególności o międzynarodowym zasięgu i indeksowanym w bazach naukowych z okresu ostatnich czterech lat kalendarzowych przed złożeniem wniosku o awans oraz z roku złożenia tego wniosku, świadczącym o samodzielności naukowej,
 • wykazanie się istotną aktywnością naukową lub artystyczną o charakterze międzynarodowym,
 • udział w realizacji indywidualnego lub zespołowego projektu badawczego, jako kierownik albo członek zespołu realizującego, obejmującego badania naukowe lub prace rozwojowe, finansowanego ze źródeł zewnętrznych w trybie konkursowym zgodnie z zarządzeniem nr 69/2021 lub udział w realizacji komercyjnych badań zleconych na rzecz innych podmiotów, przynoszących znaczną korzyść finansową dla Uniwersytetu lub – w odniesieniu do pracowników deklarujących prowadzenie działalności artystycznej – udział w realizacji znaczących przedsięwzięć artystycznych (dzieł lub projektów) finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
 • wykazanie się aktywnością organizacyjną, popularyzatorską lub działalnością na rzecz rozwoju nauki lub sztuki.
 • FORMULARZ AWANSOWY:

Zarządzenie nr 75/2022 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie awansów na stanowisko profesora uczelni dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w grupie pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych  do samodzielnego pobrania: załącznik nr 1 do zarządzenia 75_2022.pdf;

 

w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych:

 • posiadanie co najmniej stopnia doktora,
 • spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych w ustawie oraz statucie, należyte wypełnianie obowiązków pracowniczych wskazanych w § 11 – 13 regulaminu pracy,
 • uzyskanie pozytywnej oceny pracy w wyniku ostatniej oceny okresowej,
 • wykazanie się znaczącym i twórczym dorobkiem badawczym lub artystycznym, w szczególności o międzynarodowym zasięgu i indeksowanym w bazach naukowych z okresu ostatnich czterech lat kalendarzowych przed złożeniem wniosku o awans oraz z roku złożenia tego wniosku, świadczącym o samodzielności naukowej,
 • wykazanie się istotną aktywnością naukową lub artystyczną o charakterze międzynarodowym,
 • udział w realizacji indywidualnego lub zespołowego projektu badawczego, jako kierownik albo członek zespołu realizującego, obejmującego badania naukowe lub prace rozwojowe, finansowanego ze źródeł zewnętrznych w trybie konkursowym zgodnie z zarządzeniem nr 69/2021 lub udział w realizacji komercyjnych badań zleconych na rzecz innych podmiotów, przynoszących znaczną korzyść finansową dla Uniwersytetu lub – w odniesieniu do pracowników deklarujących prowadzenie działalności artystycznej – udział w realizacji znaczących przedsięwzięć artystycznych (dzieł lub projektów) finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
 •  wykazanie się aktywnością organizacyjną, popularyzatorską lub działalnością na rzecz rozwoju nauki lub sztuki,
 • sumienne wypełnianie obowiązków dydaktycznych w okresie ostatnich trzech lat akademickich przed złożeniem wniosku o awans,
 • osiągnięcie średniej oceny co najmniej 4,0 w ankietach oceny pracy dydaktycznej nauczyciela akademickiego przeprowadzonych w okresie ostatnich trzech lat akademickich przed złożeniem wniosku o awans,
 • wykazanie się inną istotną aktywnością dydaktyczną.
 • FORMULARZ AWANSOWY:

Zarządzenie nr 75/2022 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie awansów na stanowisko profesora uczelni dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w grupie pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych  do samodzielnego pobrania: załącznik nr 2 do zarządzenia 75_2022.pdf

 

w grupie pracowników dydaktycznych:

 • posiadanie co najmniej stopnia doktora,
 • spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych w ustawie oraz statucie, należyte wypełnianie obowiązków pracowniczych wskazanych w § 12 – 13 regulaminu pracy,
 • uzyskanie pozytywnej oceny pracy w wyniku ostatniej oceny okresowej,
 • posiadanie co najmniej dziesięcioletniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej, w tym co najmniej trzyletniego w ramach  stosunku pracy w grupie pracowników dydaktycznych w Uniwersytecie w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o awans,
 • sumienne wypełnianie obowiązków dydaktycznych w okresie ostatnich trzech lat akademickich przed złożeniem wniosku o awans,
 • osiągnięcie średniej oceny co najmniej 4,3 w ankietach oceny pracy dydaktycznej nauczyciela akademickiego przeprowadzonych w okresie ostatnich trzech lat akademickich przed złożeniem wniosku o awans,
 • wykazanie się istotną aktywnością dydaktyczną o charakterze międzynarodowym,
 • autorstwo publikacji o charakterze dydaktycznym,
 • udział w realizacji indywidualnego lub zespołowego projektu dydaktycznego lub edukacyjnego, jako kierownik albo członek zespołu realizującego, finansowanego ze źródeł zewnętrznych w trybie konkursowym zgodnie z zarządzeniem nr 69/2021,
 • wykazanie się aktywnością organizacyjną, popularyzatorską lub innymi osiągnięciami dydaktycznymi.
 • FORMULARZ AWANSOWY:

Zarządzenie nr 75/2022 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie awansów na stanowisko profesora uczelni dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w grupie pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych  do samodzielnego pobrania: załącznik nr 3 do zarządzenia 75_2022.pdf

 

Awans na stanowisko profesora uczelni następuje na wniosek pracownika i jest dopuszczalny wyłącznie w ramach grupy pracowniczej (badawczej, badawczo-dydaktycznej lub dydaktycznej), w której w dniu składania wniosku zatrudniony jest pracownik.

Nauczyciel akademicki składa wniosek o awans wraz z załącznikami w formie elektronicznej za pośrednictwem służbowej poczty elektronicznej, a następnie dostarcza oryginał w formie papierowej.

Wniosek o awans wymaga opinii:

1) dziekana albo dyrektora (kierownika) jednostki niebędącej wydziałem;

2) dyrektora instytutu właściwego dla dyscypliny wiodącej dla danego nauczyciela akademickiego w rozumieniu zarządzenia nr 43/2020 – w przypadku pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych;

3) dyrektora kierunku studiów, na którym pracownik prowadził zajęcia dydaktyczne w okresie ostatnich trzech lat akademickich przed złożeniem wniosku o awans – w przypadku pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych,

4) kierownika lub koordynatora projektu – w przypadku pracowników, których zatrudnienie jest finansowane ze źródeł zewnętrznych.

W przypadku gdy pracownik prowadził zajęcia dydaktyczne na więcej niż jednym kierunku studiów, wymagane jest uzyskanie opinii tego dyrektora kierunku studiów, w ramach którego pracownik prowadził przeważającą liczbę zajęć w okresie ostatnich trzech lat akademickich przed złożeniem wniosku o awans.

Wniosek o awans na stanowisko profesora uczelni nauczyciel akademicki składa do rektora za pośrednictwem dziekana albo dyrektora (kierownika) jednostki niebędącej wydziałem w terminie od 1 do 15 kwietnia.

W przypadku uwzględnienia wniosku o awans na stanowisko profesora uczelni nauczyciela akademickiego zmiana stanowiska następuje od dnia 1 października danego roku kalendarzowego.

Wnioski o awans nauczycieli akademickich zatrudnionych w grupie badawczej oraz badawczo-dydaktycznej podlegają zaopiniowaniu przez komisję do spraw badań naukowych w zakresie aktywności badawczej lub artystycznej, jak również organizacyjnej i popularyzatorskiej powiązanej z aktywnością badawczą lub artystyczną.

Wnioski o awans nauczycieli akademickich zatrudnionych w grupie badawczo-dydaktycznej oraz dydaktycznej podlegają zaopiniowaniu przez komisję do spraw kształcenia i studentów w zakresie aktywności dydaktycznej, jak również organizacyjnej i popularyzatorskiej powiązanej z aktywnością dydaktyczną.

Wymienione powyżej komisje oraz komisja do spraw kadry akademickiej mogą korzystać ze wsparcia powołanych przez siebie ekspertów w celu uzyskania opinii w odniesieniu do części albo całości osiągnięć danego nauczyciela akademickiego.

Rektor po uzyskaniu opinii komisji do spraw kadry akademickiej podejmuje decyzję o awansowaniu nauczyciela akademickiego w zależności od możliwości finansowych Uniwersytetu, kierując się strategią Uczelni. Od decyzji rektora nie przysługuje odwołanie.

W przypadku mianowanego nauczyciela akademickiego awans wiąże się ze zmianą podstawy zatrudnienia, tj. rozwiązaniem stosunku pracy z mianowania i nawiązaniem stosunku pracy na podstawie umowy o pracę.

W przypadku awansu nauczyciela akademickiego zatrudnionego na czas określony, czas trwania stosunku pracy nie ulega zmianie.

Awans nauczyciela akademickiego zatrudnionego w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków zewnętrznych może nastąpić, o ile zapewniono w projekcie środki na ten cel oraz jeżeli nie narusza to przepisów prawa i umów regulujących finansowanie projektu.

O awans mogą również ubiegać się pracowniczki i pracownicy, którym powierzono stanowisko profesora nadzwyczajnego (zmienione na stanowisko profesora uczelni 1 października 2019 r.) na czas określony, tj. pod rządami uprzednio obowiązującej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.

 

 


Awans na stanowisko profesora:

Warunkiem ubiegania się o awans na stanowisko profesora jest uzyskanie tytułu naukowego  profesora.

Awans na stanowisko profesora następuje na wniosek pracownika zaopiniowany przez dziekana/dyrektora/kierownika jednostki niebędącej wydziałem i jest dopuszczalny wyłącznie w ramach grupy pracowniczej (badawczej, badawczo-dydaktycznej lub dydaktycznej), w której w dniu składania wniosku zatrudniony jest pracownik. Decyzję o awansie podejmuje rektor. Awans następuje od 1 dnia miesiąca następującego po dostarczeniu dokumentu potwierdzającego nadanie pracownikowi tytułu naukowego profesora oraz wniosku o awans.

116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2023 r. poz.742 ze zm.)

 

 

Rozwiązanie/wygaśnięcie stosunku pracy Rozwiązanie/wygaśnięcie stosunku pracy

ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY ZAWARTEGO NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ:

Sposoby rozwiązania umowy o pracę (art. 30 kp):

 1. na mocy porozumienia stron (zgodne oświadczenie pracodawcy i pracownika)
 2. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem)

Okres wypowiedzenia jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 • 2 tygodnie jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Rozwiązanie stosunku pracy następuje z końcem semestru z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony musi zawierać wskazanie przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie, a zgodnie z przepisami ustawy do takich przyczyn należy otrzymanie oceny negatywnej; podjęcie lub wykonywanie dodatkowego zatrudnienia bez zgody rektora (art. 123 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, art.140 Statutu UŚ).

Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem, który otrzymał dwie kolejne oceny negatywne jest obligatoryjne.

 1. przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia)

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem, zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku (art. 52 kp).

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy, a także dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową, w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione wyżej, trwającej dłużej niż 1 miesiąc (art. 53 kp).

 1. z upływem czasu na który była zawarta

 

ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY ZAWARTEGO NA PODSTAWIE MIANOWANIA:

Reguły z art. 123-127 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym dotyczące rozwiązywania (za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia) i wygaśnięcia stosunku pracy z mianowanymi pracownikami uczelni pozostają w mocy wobec pracowników mających status mianowanych w dniu 01.10.2018 r. art. 248 ust. 1-2 Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.

Stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim może być rozwiązany:

 • w drodze porozumienia stron,
 • przez wypowiedzenie dokonane przez jedną ze stron,
 • bez wypowiedzenia.

Rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim za wypowiedzeniem następuje z końcem semestru, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia (art.123).

Rektor może rozwiązać za wypowiedzeniem stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim w przypadku:

 • czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza okres zasiłkowy, a w przypadku stwierdzenia przez uprawnionego lekarza poprawy stanu zdrowia i możliwości powrotu do pracy, jeżeli okres ten przekracza dwa lata;
 • wszczęcia postępowania w sprawie likwidacji uczelni;
 • otrzymania przez nauczyciela akademickiego oceny negatywnej;
 • podjęcia lub wykonywania przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia bez zgody rektora.

Rektor rozwiązuje za wypowiedzeniem stosunek pracy z nauczycielem akademickim w przypadku otrzymania przez nauczyciela akademickiego dwóch kolejnych ocen negatywnych (art.124).

Stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim może być rozwiązany również z innych ważnych przyczyn, po uzyskaniu opinii organu kolegialnego wskazanego w statucie uczelni (art.125).

Rektor może rozwiązać stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim bez wypowiedzenia w przypadku:

 • trwałej utraty zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku, stwierdzonej orzeczeniem lekarza orzecznika w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia pracownika na innym stanowisku, odpowiednim do jego stanu zdrowia i kwalifikacji zawodowych, albo gdy nauczyciel odmawia przejścia do takiej pracy;
 • niedostarczenia w wyznaczonym terminie orzeczenia potwierdzającego zdolność do pracy na zajmowanym stanowisku, wydanego przez lekarza prowadzącego badania okresowe lub kontrolne;
 • dopuszczenia się:
  • czynu określonego w art. 115 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądowym,
  • stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej:
   przywłaszczenia sobie autorstwa albo wprowadzenia w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania;
   rozpowszechnienia, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego utworu w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania;
   rozpowszechnienia, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego artystycznego wykonania albo publicznego zniekształcenia takiego utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub nadania;
   innego sposobu naruszenia cudzych praw autorskich lub praw pokrewnych;
   fałszowania badań lub wyników badań naukowych lub innego oszustwa naukowego;
   innego oszustwa naukowego;
   skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne (art. 126).

 

WYGAŚNIĘCIE STOSUNKU PRACY ZAWARTEGO NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ:

Umowa o pracę wygasa w przypadku:

 • śmierci pracownika;
 • śmierci pracodawcy;
 • po upływie 3 miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania (art. 63,63¹, 63²,66 kp)

Umowa o pracę z nauczycielem akademickim wygasa w przypadku:

 • zaprzestania spełniania wymagań, o których mowa w art. 113;
 • stwierdzenia, że zawarcie umowy o pracę nastąpiło na podstawie fałszywych lub nieważnych dokumentów;
 • orzeczenia kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 6;
 • orzeczenia środka karnego w postaci zakazu zajmowania określonego stanowiska,
 • w przypadku gdy orzeczenie to dotyczy wykonywania obowiązków nauczyciela akademickiego;
 • orzeczenia kary pozbawienia wolności (124 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

 

WYGAŚNIĘCIE Z MOCY PRAWA STOSUNKU PRACY Z MIANOWANYM NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM:

Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego wygasa z mocy prawa w przypadku:

 • stwierdzenia, że mianowanie nastąpiło na podstawie fałszywych lub nieważnych dokumentów;
 • prawomocnego orzeczenia przez sąd utraty praw publicznych;
 • prawomocnego ukarania karą dyscyplinarną pozbawienia prawa wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony;
 • prawomocnego orzeczenia środka karnego w postaci zakazu zajmowania określonego stanowiska w przypadku, gdy orzeczenie to dotyczy wykonywania obowiązków nauczyciela akademickiego;
 • upływu trzymiesięcznego okresu nieobecności w pracy z powodu tymczasowego aresztowania;
 • odbywania kary pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności;
 • upływu okresu mianowania;
 • śmierci nauczyciela akademickiego.

Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego zatrudnionego w uczelni publicznej wygasa z końcem roku akademickiego, w którym ukończył on 67. rok życia, jeżeli nabył prawo do emerytury. Jeżeli z ukończeniem 67. roku życia osoba ta nie nabyła prawa do emerytury, wygaśnięcie stosunku pracy następuje z końcem roku akademickiego, w którym nabędzie to prawo. Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora, zatrudnionego na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego w uczelni publicznej, wygasa z końcem roku akademickiego, w którym ukończył on 70. rok życia.

Wygaśnięcie stosunku pracy stwierdza rektor.

Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję rektora, z końcem roku akademickiego, w którym ukończył on 70. rok życia, przekształca się – na czas pozostały do zakończenia pełnienia tej funkcji – w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę.

Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję prorektora, kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej i jego zastępcy, z końcem roku akademickiego, w którym ukończył on 67. rok życia, a w przypadku mianowanego nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora z końcem roku akademickiego, w którym ukończył on 70. rok życia, przekształca się – na czas pozostały do zakończenia pełnienia tej funkcji – w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę (art.127).

 

Świadectwo pracy Świadectwo pracy

Świadectwo pracy jest dokumentem wydawanym pracownikowi przez pracodawcę w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy i dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.

W świadectwie pracy znajdują się informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, oraz inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

Pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy w ostatnim dniu zatrudnienia pracownikowi lub osobie pisemnie przez niego upoważnionej. Pracownik może upoważnić do odbioru świadectwa pracy każdą  pełnoletnią osobę, a w upoważnieniu powinny się znaleźć imię i nazwisko upoważnionej osoby oraz dane umożliwiające jej identyfikację, np. PESEL lub numer dowodu osobistego, jak również podpis pracownika, który składa upoważnienie do odbioru jego świadectwa pracy.

Jeżeli nie jest możliwe wydanie świadectwa pracy w ostatnim dniu zatrudnienia pracownikowi lub osobie upoważnionej, pracodawca powinien je doręczyć nie później niż w ciągu 7 dni od ustania stosunku pracy za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042).

Jeżeli świadectwo pracy zawiera błędne informacje pracownik może w ciągu 14 dni od jego otrzymania wystąpić do pracodawcy o jego sprostowanie. Jeżeli pracodawca odmawia sprostowania pracownik może w ciągu kolejnych 14 dni wystąpić z takim żądaniem do sądu pracy.

W przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek, złożony w formie papierowej lub elektronicznej. Wniosek może być złożony w każdym czasie i dotyczyć wydania świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia, albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.

 

 

Legitymacje służbowe nauczycieli akademickich Legitymacje służbowe nauczycieli akademickich

Uprzejmie przypominamy, że nie obowiązują już papierowe legitymacje służbowe.
Wniosek o wystawienie nowej legitymacji, w postaci plastikowej karty procesorowej z interfejsem, potwierdzonej umieszczonym na niej w odpowiednim polu hologramem, należy złożyć osobiście w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych, w p. 0.37.

Istnieje możliwość przekazania papierowego wniosku również za pośrednictwem korespondencji wewnętrznej lub w formie skanu na adres:

bsp.dsos@us.edu.pl

 

Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać
w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych, p. 0.37; nr tel. 32 359 2444.

 

 

Wniosek o wystawienie/ wymianę/ duplikat/ legitymacji służbowej – załącznik

 

Nauczyciel akademicki zobowiązany jest zamieścić aktualne zdjęcie (wykonane nie dłużej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku) w systemie USOS, spełniające wymogi zdjęcia do dowodu osobistego lub paszportu, które można sprawdzić po zalogowaniu się do systemu USOSWEB (https://usosweb.us.edu.pl)
w module DLA WSZYSTKICH – Zdjęcie do legitymacji.

W przypadku braku zdjęcia należy w tym samym module przesłać plik w formacie JPG
o max rozmiarze 16MB oraz minimalnej rozdzielczości 500 x 625 pikseli.

Opłata za wystawienie /wymianę legitymacji/duplikatu legitymacji służbowej  wynosi 22 zł
i jest potrącana z wynagrodzenia pracownika po wyrażeniu Jego zgody na wniosku.

Dodatkowe zatrudnienie/działalność gospodarcza Dodatkowe zatrudnienie/działalność gospodarcza

Nauczyciel akademicki zatrudniony w uczelni publicznej, która jest jego podstawowym miejscem pracy, może, za zgodą rektora, podjąć lub kontynuować dodatkowe zatrudnienie tylko u jednego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukową. Nauczyciel akademicki prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek poinformować o tym rektora uczelni, która jest dla niego podstawowym miejscem pracy.

Zgody rektora nie wymaga podjęcie zatrudnienia:

 • w podmiotach, z którymi uczelnia nawiązała współpracę na podstawie umowy lub porozumienia, albo dla których jest organem prowadzącym,  założycielem lub udziałowcem;
 • w urzędach, o których mowa w art. 1 ust. 1  i ust. 2 pkt 1, 2 i 4a ustawy z dnia 16 września 1982 r.
  o pracownikach urzędów państwowych: Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu,  Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sądzie Najwyższym, Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego, Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Biurze Rzecznika Praw Dziecka, Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach nieuregulowanych w odrębnych przepisach, Krajowym Biurze Wyborczym, regionalnych izbach obrachunkowych, Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Urzędzie Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów oraz urzędach centralnych organów administracji rządowej, Rządowym Centrum Legislacji;
 • w instytucjach kultury – którymi zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2020.194 t.j.) są zarówno państwowe jak i samorządowe formy organizacyjne działalności kulturalnej, w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury;
 • w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, tj.: przedszkola, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami specjalnymi lub integracyjnymi, a także inne formy wychowania przedszkolnego; szkoły podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe i mistrzostwa sportowego, ponadpodstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi, dwujęzycznymi, przygotowania wojskowego, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze, leśne, morskie, żeglugi śródlądowej oraz rybołówstwa, artystyczne; placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego;  placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; placówki artystyczne – ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych; poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu; młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania; placówki doskonalenia nauczycieli; biblioteki pedagogiczne; kolegia pracowników służb społecznych.

Wzór wniosku o wyrażenie zgody na podjęcie lub kontynuację dodatkowego zatrudnienia stanowi
załącznik nr 4  do regulaminu pracy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach:

a wzór informacji o prowadzeniu działalności gospodarczej stanowi
załącznik nr 5 do regulaminu pracy UŚ:

Urlopy i zwolnienia od pracy Urlopy i zwolnienia od pracy

URLOP WYPOCZYNKOWY

Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego.

Nauczycielowi akademickiemu przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 36 dni roboczych w roku, w proporcji do okresu i wymiaru zatrudnienia.

Nauczyciel akademicki, podejmujący pracę po raz pierwszy w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Nauczycielowi akademickiemu urlopu wypoczynkowego udziela się w terminie wynikającym z ustalonego planu urlopów, który ustala się do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

Urlop wypoczynkowy powinien być udzielony w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik nabywa do niego prawo. Na wniosek pracownika urlop wypoczynkowy może zostać podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część urlopu powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Udzielenie urlopu wypoczynkowego nauczycielowi akademickiemu w trakcie roku akademickiego w okresie, w którym prowadzi on zajęcia dydaktyczne, uzależnione jest od możliwości odbycia tych zajęć w innym terminie. W takim przypadku nauczyciel akademicki najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem urlopu uzgadnia z właściwym dyrektorem kierunku, kierownikiem lub dyrektorem innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, termin odbycia zajęć.

Urlopu niewykorzystanego w danym roku kalendarzowym należy pracownikowi udzielić na jego wniosek najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego, za wyjątkiem urlopu na żądanie. W przypadku niezłożenia wniosku pracownik wykorzystuje zaległy urlop w terminie określonym przez bezpośredniego przełożonego.

Na wniosek pracownika urlopu wypoczynkowego udziela się bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim lub urlopie ojcowskim.

Urlopu wypoczynkowego udziela pracownikowi jego bezpośredni przełożony (dziekan lub dyrektor/kierownik jednostki niebędącej wydziałem). Rektorowi urlopu wypoczynkowego udziela przewodniczący Rady Uniwersytetu.

Przesunięcie terminu zaplanowanego urlopu może nastąpić:

 • na umotywowany pisemny wniosek pracownika,
 • z powodu szczególnych potrzeb Uniwersytetu, jeżeli obecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia w funkcjonowaniu Uniwersytetu lub jednostki, w której pracownik wykonuje swoje obowiązki.

Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, urlopu udziela się w terminie późniejszym.

 

URLOP „NA ŻĄDANIE”

W każdym roku kalendarzowym pracownik ma prawo wykorzystać nie więcej niż 4 dni urlopu wypoczynkowego w terminie przez siebie wskazanym (urlop na żądanie).

Pracownik składa żądanie udzielenia urlopu bezpośredniemu przełożonemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Żądanie udzielenia urlopu może być zgłoszone ustnie, telefonicznie lub pisemnie.

Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu jak najwcześniej, tak aby w miarę możliwości zapewnić normalny tok pracy jednostki, w której wykonuje swoje obowiązki.

Pracownik nie może rozpocząć urlopu na żądanie bez zgody bezpośredniego przełożonego.

W uzasadnionych przypadkach bezpośredni przełożony może odmówić udzielenia urlopu na żądanie. W szczególności może to wynikać z niemożności realizacji procesu dydaktycznego lub innych ważnych obowiązków pracowniczych lub być uzasadnione innymi ważnymi okolicznościami leżącymi po stronie pracodawcy.

Korzystanie przez nauczyciela akademickiego z urlopu na żądanie w dniach, w których powinien on przeprowadzić zajęcia dydaktyczne, powoduje konieczność odbycia tych zajęć w innym terminie, uzgodnionym z właściwym dyrektorem kierunku, kierownikiem lub dyrektorem innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu. Nauczyciel akademicki może zostać zwolniony z konieczności odpracowania zajęć dydaktycznych, pod warunkiem, że istnieje możliwość wyznaczenia zastępstwa i nie koliduje to z charakterem prowadzonych przez niego zajęć.

Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych regulują przepisy:

 

URLOP OPIEKUŃCZY

Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego bezpłatny urlop opiekuńczy, w wymiarze 5 dni, w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych (za członka rodziny uważa się syna, córkę, matkę, ojca lub małżonka).

Urlopu opiekuńczego udziela się na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie nie krótszym niż 1 dzień przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.

We wniosku wskazuje się imię i nazwisko osoby, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych, przyczynę konieczności zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia przez pracownika oraz w przypadku członka rodziny – stopień pokrewieństwa z pracownikiem lub w przypadku osoby niebędącej członkiem rodziny – adres zamieszkania tej osoby.

Urlop ten wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Zasady udzielania urlopów opiekuńczych regulują przepisy:


URLOP DLA PORATOWANIA ZDROWIA

Nauczycielowi akademickiemu, który nie ukończył 65. roku życia, zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, po co najmniej 10 latach zatrudnienia w uczelni przysługuje prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia.

 • Urlop dla poratowania zdrowia może być udzielony nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu w ramach stosunku pracy.
 • Warunek 10 lat stażu pracy w uczelni oznacza przepracowanie co najmniej dziesięciu lat  w uczelni w ogóle, a nie w uczelni, która udziela urlopu.
 • Warunek zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy odnosi się do całego okresu zatrudnienia w uczelni, a nie tylko do momentu złożenia wniosku.

Urlopu dla poratowania zdrowia udziela się w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, jeżeli stan zdrowia wymaga powstrzymania się od pracy. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia w okresie całego zatrudnienia nie może przekraczać 3 lat. Kolejny urlop dla poratowania zdrowia może być udzielony nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia zakończenia poprzedniego urlopu. W czasie urlopu dla poratowania zdrowia nie można wykonywać zajęcia zarobkowego.

Urlopu dla poratowania zdrowia udziela się na podstawie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego, że stan zdrowia wymaga powstrzymania się od pracy, oraz określającego zalecone leczenie i czas potrzebny na jego przeprowadzenie.

Nauczyciel ubiegający się o urlop dla poratowania zdrowia składa pisemną prośbę do Rektora o wydanie skierowania na badania przez lekarza posiadającego uprawnienia do wykonywania badań profilaktycznych. O potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia orzeka wyłącznie lekarz medycyny pracy wykonujący działalność w jednostce służby medycyny pracy, z którą Uniwersytet Śląski w Katowicach zawarł stosowną umowę.

Urlopu dla poratowania zdrowia udziela Rektor na pisemny wniosek nauczyciela akademickiego złożony po uzyskaniu orzeczenia lekarskiego stwierdzającego, że stan zdrowia nauczyciela akademickiego wymaga powstrzymania się od pracy, oraz określającego zalecone leczenie i czas potrzebny na jego przeprowadzenie.

Zasady udzielania nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu dla poratowania zdrowia regulują przepisy:

 

PŁATNY URLOP NAUKOWY

Rektor może udzielić nauczycielowi akademickiemu:

 • posiadającemu co najmniej stopień doktora, w okresie 7 lat zatrudnienia w danej uczelni – płatnych urlopów naukowych w łącznym wymiarze nieprzekraczającym roku w celu przeprowadzenia badań;
 • przygotowującemu rozprawę doktorską – płatnego urlopu naukowego w wymiarze nieprzekraczającym 3 miesięcy;
 • płatnego urlopu w celu uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z Centrum Łukasiewicz lub instytutem Sieci Łukasiewicz.

Nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, korzystający z urlopu naukowego, może pełnić funkcje promotora, promotora pomocniczego oraz recenzenta w przewodach o nadanie stopnia lub tytułu naukowego i wszelkich innych postępowaniach kwalifikacyjnych, do których został wyznaczony przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów.

Nauczyciel akademicki korzystający z urlopu naukowego może na swój wniosek realizować inną działalność naukową lub dydaktyczną niż wskazana we wniosku o udzielenie urlopu, w szczególności uczestniczyć w seminariach lub konferencjach naukowych, a także realizować wyjazdy dydaktyczne, z zastrzeżeniem, że ta działalność nie wpłynie negatywnie na realizację celu, w jakim został udzielony urlop naukowy.

W uzasadnionych przypadkach, wynikających z potrzeb Uniwersytetu, rektor może, za zgodą nauczyciela akademickiego, powierzyć mu wykonanie zadań organizacyjnych w trakcie korzystania z urlopu naukowego, z zastrzeżeniem, że ich wykonywanie nie wpłynie negatywnie na realizację celu, w jakim został udzielony urlop naukowy.

W okresie korzystania z urlopu naukowego nauczyciel akademicki może, za swoją zgodą, brać udział w pracach zespołów, komisji, organów kolegialnych, do których został powołany przed udzieleniem urlopu, z głosem doradczym.

W okresie korzystania z urlopu naukowego nauczyciel akademicki nie wykonuje zadań organizacyjnych związanych z pełnioną funkcją kierowniczą i zawieszeniu ulegają pobierane z tego tytułu dodatki do wynagrodzenia.

Szczegółowe informacje dostępne są w Dziale Nauki.

 

ZAGRANICZNY URLOP SZKOLENIOWY

Rektor może udzielić nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu w celu odbycia za granicą kształcenia, stażu naukowego albo dydaktycznego, uczestnictwa w konferencji, przeprowadzenia kwerendy, odbycia wizyty studyjnej, realizacji innego rodzaju działalności naukowej albo uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z podmiotem zagranicznym na podstawie umowy o współpracy naukowej.

Szczegółowe informacje dostępne są w Dziale Współpracy z ZagranicąBiurze Rozliczeń Mobilności Międzynarodowych oraz na stronie: link.

 

URLOP BEZPŁATNY

Na zasadach określonych w art. 174 Kodeksu pracy rektor może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego, jeżeli nie stoi to w sprzeczności z interesem Uniwersytetu. Udzielenie urlopu bezpłatnego wymaga zgody bezpośredniego przełożonego, a w przypadku nauczyciela akademickiego dodatkowo opinii dyrektora instytutu, w którym pracownik prowadzi badania naukowe oraz dyrektorów kierunków, na których nauczyciel prowadzi zajęcia dydaktyczne.

Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego pracownik składa w biurze organizacyjnym danego wydziału lub innej jednostki Uniwersytetu albo w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych Uniwersytetu. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn.

Za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami. Okres takiego urlopu bezpłatnego, wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy.

Zasady udzielania urlopów bezpłatnych regulują przepisy:

 

ZWOLNIENIA OD PRACY

Uniwersytet jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek taki wynika z Kodeksu pracy, przepisów wykonawczych wydanych na postawie upoważnienia ustawowego zawartego w Kodeksie pracy (art. 2982) albo z innych przepisów prawa.

Zwolnienia udziela bezpośredni przełożony na udokumentowany wniosek.

 

WYBRANE   ZWOLNIENIA

Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący:

 • 2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy;
 • 1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Za czas zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Pracownik ma obowiązek poinformować bezpośredniego przełożonego z wyprzedzeniem o zamiarze skorzystania ze zwolnienia od pracy i wystąpić pisemnie z wnioskiem o jego udzielenie chyba, że wystąpiło wydarzenie nagłe i nie było takiej możliwości. W takim przypadku pracownik musi powiadomić przełożonego niezwłocznie, tj. najpóźniej w drugim dniu nieobecności w pracy. Pracownik powinien udokumentować swoje uprawnienie przedkładając do wglądu pracodawcy odpowiednie dokumenty. Wykorzystanie zwolnienia od pracy, musi się odbyć w dzień bezpośrednio  związany z wydarzeniem, które uprawnia do zwolnienia od pracy.

 

TZW. OPIEKA NAD DZIECKIEM

Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia decyduje pracownik w pierwszym wniosku składanym w postaci papierowej lub elektronicznej  o udzielenie takiego zwolnienia w danym roku kalendarzowym.

Zasady udzielania zwolnień od pracy regulują przepisy:

Uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem Uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem

URLOP MACIERZYŃSKI

Wymiar urlopu macierzyńskiego zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie i wynosi:

 • 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
 • 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;
 • 33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;
 • 35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;
 • 37 tygodni -w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie

Urlop macierzyński jest udzielany na podstawie przedłożonego pracodawcy aktu urodzenia.

Przed przewidywaną datą porodu pracownica może wykorzystać nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego. Aby skorzystać z tego uprawnienia, należy złożyć stosowny wniosek.

Jeżeli pracownica nie korzystała z urlopu macierzyńskiego przed porodem to urlop macierzyński rozpoczyna się w dniu porodu.

Po porodzie pracownica-matka dziecka musi obowiązkowo wykorzystać 14 tygodni urlopu. Po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, . pracownica, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu i powrócić do pracy, jeżeli:

 • pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik-ojciec wychowujący dziecko;
 • przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ubezpieczony-ojciec dziecka, który w celu sprawowania tej opieki przerwał działalność zarobkową.

Pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko przysługuje, w przypadku rezygnacji przez ubezpieczoną-matkę dziecka z pobierania zasiłku macierzyńskiego po wykorzystaniu przez nią tego zasiłku za okres co najmniej 14 tygodni po porodzie, prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej po dniu rezygnacji przez ubezpieczoną-matkę dziecka z pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Pracownica legitymująca się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu, jeżeli:

 • pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik-ojciec wychowujący dziecko albo pracownik-inny członek najbliższej rodziny;
 • przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ubezpieczony-ojciec dziecka albo ubezpieczony-inny członek najbliższej rodziny, który w celu sprawowania tej opieki przerwał działalność zarobkową.

W wyżej opisanych przypadkach pracownica składa pracodawcy wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej w sprawie rezygnacji z korzystania z części urlopu macierzyńskiego w terminie nie krótszym niż 7 dni przed przystąpieniem do pracy.

Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a Kodeksu pracy (dokumenty zostały wyszczególnione we właściwych formularzach/wnioskach). Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy.

Pozostałe kwestie dotyczące możliwości rezygnacji z korzystania z części urlopu macierzyńskiego  przez pracownicę – matkę dziecka lub innych okoliczności skorzystania przez ojca i pozostałych członków najbliższej rodziny z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub rezygnacji z urlopów określa art. 180 §§  9- 17 Kodeksu pracy.

W sprawach dotyczących zasiłków macierzyńskich należy kontaktować się z Działem Płac.

 • wniosek pracownicy o udzielenie urlopu macierzyńskiego przed porodem | druk do pobrania
 • wniosek pracownicy o rezygnacji z urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu 14 tygodni urlopu | druk do pobrania
 • wniosek pracownika – ojca wychowującego dziecko o udzielenie części urlopu macierzyńskiego w związku z rezygnacją z urlopu/pobierania zasiłku przez pracownicę/ubezpieczoną matkę dziecka (NA i NNA) | druk do pobrania 

 

URLOP RODZICIELSKI

Pracownicy – rodzice dziecka mają prawo do urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem w łącznym wymiarze:

41 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;

43 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga lub więcej dzieci przy jednym porodzie.

 

Pracownicy-rodzice dziecka posiadającego zaświadczenie,  potwierdzające ciężkie  i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu mają prawo do urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad tym dzieckiem w łącznym wymiarze do:

65 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;

67 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga lub więcej dzieci przy jednym porodzie.

Każdemu z pracowników-rodziców dziecka przysługuje wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego. Prawa tego nie można przenieść na drugiego  z pracowników – rodziców dziecka. Skorzystanie z urlopu rodzicielskiego w wymiarze co najmniej 9 tygodni oznacza wykorzystanie przez pracownika-rodzica dziecka swojego wyłącznego prawa do urlopu.

Z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje pracownicy – rodzice dziecka. W takim przypadku łączny wymiar urlopu rodzicielskiego nie może przekraczać wymiaru 41/43 tygodni lub 65/67 tygodni.

Urlop rodzicielski jest uprawnieniem indywidualnym, co oznacza, że pracownik – ojciec dziecka może skorzystać z urlopu rodzicielskiego niezależnie od zatrudnienia matki, tego czy matka nabyła prawo do urlopu macierzyńskiego i czy podlegała ubezpieczeniu w momencie urodzenia dziecka.

Urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo nie więcej niż w 5 częściach i nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia.

O urlop rodzicielski można występować do pracodawcy na podstawie wniosku w postaci papierowej lub elektronicznej składanego przez pracownika – rodzica dziecka w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.

Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Liczbę części urlopu ustala się w oparciu o liczbę złożonych wniosków o udzielenie urlopu.

Pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku urlopu rodzicielskiego udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy.

Podjęcie pracy następuje na wniosek pracownika, który  powinien zostać złożony w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

W przypadku łączenia przez pracownika korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, wymiar urlopu rodzicielskiego ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu lub jego części, nie dłużej jednak niż do:

82 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;

86 tygodni – w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie

lub odpowiednio do:

130 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;

134 tygodni – w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie, jeśli pracownicy – rodzice dziecka korzystają z posiadającego zaświadczenia, potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu dziecka, które powstały w prenatalnym okresie jego rozwoju lub w czasie porodu.

Okres, o który urlop rodzicielski ulega wydłużeniu, stanowi iloczyn liczby tygodni, w których pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu i wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu rodzicielskiego.

 • Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego –  1821dKP
 • Wniosek o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego lub jego części z wykonywaniem pracy –  1821e KP
 • Wniosek w sprawie rezygnacji z urlopu rodzicielskiego w całości lub części  i powrotu do pracy – 1821d KP

 

URLOP OJCOWSKI

Pracownik – ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

 • do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia albo
 • do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia.

Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień.

Urlop ojcowski udzielany jest na wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej składany przez pracownika- ojca w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.

 • wniosek o udzielenie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko urlopu rodzicielskiego w całości lub części – art. 1791§4 KP) | druk do pobrania

 

URLOP WYCHOWAWCZY

Urlop wychowawczy przysługuje pracownikowi będącemu rodzicem lub opiekunem dziecka w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Warunkiem nabycia prawa do urlopu wychowawczego jest posiadanie co najmniej 6 miesięcznego stażu pracy.

Urlop wychowawczy jest urlopem fakultatywnym i przysługuje na wniosek pracownika.

Urlop wychowawczy przysługuje w wymiarze nieprzekraczającym 36 miesięcy i może być wykorzystany do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończyło 6 rok życia. Każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego. Prawa tego nie można przenieść na drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka. Oznacza to, że jedno z rodziców może samodzielnie wykorzystać maksymalnie do 35 miesięcy urlopu wychowawczego.

Rodzic dziecka ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 36 miesięcy, jeżeli:

 • drugi rodzic dziecka nie żyje,
 • drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska,
 • drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza uległa ograniczeniu lub zawieszeniu.

Jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika, niezależnie od urlopu, o którym mowa powyżej, może być udzielony urlop wychowawczy w wymiarze do 36 miesięcy, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Z urlopu wychowawczego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice lub opiekunowie dziecka. W takim przypadku łączny wymiar urlopu wychowawczego nie może przekraczać wymiaru odpowiednio 36 miesięcy lub 72 miesięcy.

Urlop wychowawczy jest udzielany nie więcej niż w 5 częściach. Liczbę części urlopu ustala się w oparciu o liczbę złożonych wniosków o udzielenie urlopu. Wniosek o urlop wychowawczy może zostać złożony w postaci papierowej lub elektronicznej.

Pracownik powinien złożyć wniosek w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a Kodeksu pracy.

Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Jeżeli wniosek został złożony bez zachowania terminu pracodawca udziela urlopu wychowawczego nie później niż z dniem upływu 21 dni od dnia złożenia wniosku.

Pracownik może wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu, składając pracodawcy w postaci papierowej lub elektronicznej oświadczenie w tej sprawie.

Urlop wychowawczy jest urlopem nieodpłatnym. Okres korzystania z urlopu wychowawczego w dniu jego zakończenia zalicza się do stażu pracy pracownika.

W czasie urlopu wychowawczego pracownik może świadczyć pracę lub prowadzić inną działalność zarobkową, a także uczestniczyć w szkoleniach i innych formach kształcenia jeżeli nie uniemożliwia to sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Pracownik, który jest uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Pracownik może korzystać z tego uprawnienia w wymiarze mu przysługującym, tj. 35 lub 36 miesięcy nie dłużej jednak niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 rok życia.

Stosowny wniosek należy złożyć nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy  w obniżonym wymiarze czasu pracy. Jeżeli wniosek został złożony bez zachowania terminu, pracodawca obniża wymiar czasu pracy nie później niż z upływem 21 dni od dnia złożenia wniosku.

 

 

Uprawnienia związane z rodzicielstwem regulują przepisy:

 

 

 

Zasady usprawiedliwiania nieobecności i spóźnień w pracy Zasady usprawiedliwiania nieobecności i spóźnień w pracy

Pracownik obowiązany jest niezwłocznie usprawiedliwiać każdą nieobecność w pracy oraz spóźnienie się do pracy.

Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie, a także inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę
za usprawiedliwiające nieobecność w pracy.

Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia.

W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.

Zawiadomienia, o którym mowa powyżej, pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę,  telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym  za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego.

Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są:

1) zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159);

2) decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych – w razie odosobnienia pracownika z przyczyn przewidzianych tymi przepisami;

3) oświadczenie pracownika – w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza;

3a) oświadczenie pracownika o chorobie niani lub dziennego opiekuna oraz kopia zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, albo kopia zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku, stwierdzających niezdolność do pracy niani lub dziennego opiekuna, potwierdzone przez pracownika za zgodność z oryginałem – w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457), lub dziennego opiekuna, sprawujących opiekę nad dzieckiem;

4) imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się wystosowane przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia – w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie;

5) oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny.

 

Zasady usprawiedliwiania nieobecności i spóźnień w pracy regulują przepisy:

Zakaz nepotyzmu Zakaz nepotyzmu

Zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.742 ze zm.) w uczelni nie może powstać stosunek bezpośredniej podległości służbowej między małżonkami oraz osobami: prowadzącymi wspólne gospodarstwo domowe, pozostającymi ze sobą w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa do drugiego stopnia albo w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Powyższych postanowień nie stosuje się do rektorów.

Definicje:

 • gospodarstwo domowe – zespół osób zamieszkujących razem i wspólnie utrzymujących się (definicja GUS);
 • bezpośredni przełożony:

a) w przypadku wydziału – należy przez to rozumieć dziekana w odniesieniu do nauczycieli akademickich
oraz kierownika organizacyjnego wydziału dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
z zastrzeżeniem możliwości określenia podległości merytorycznej zgodnie z regulaminem organizacyjnym Uniwersytetu;

b) w przypadku jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem należy przez to rozumieć dyrektora lub kierownika tej jednostki organizacyjnej;

c) w przypadku prorektora, dziekana, kanclerza, jak również dyrektora
lub kierownika jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem – należy przez to rozumieć rektora;

d) w odniesieniu do pracowników w jednostkach administracji ogólnouczelnianej – należy przez to rozumieć kierownika tej jednostki, a bezpośrednim przełożonym kierowników tych jednostek jest odpowiednio rektor, kanclerz, zastępcy kanclerza, w tym kwestor, lub dyrektorzy, zgodnie z regulaminem organizacyjnym Uniwersytetu,

e) w przypadku kierownika organizacyjnego wydziału – należy przez to rozumieć kanclerza.

 • krewni do drugiego stopnia włącznie to: rodzice i dziadkowie, dzieci własne i wnuki, rodzeństwo;
 • powinowaci do drugiego stopnia włącznie to: rodzice małżonka, rodzeństwo małżonka, dzieci małżonka;
 • opiekun to ustanowiona przez sąd opiekuńczy osoba powołana do ochrony interesów osobistych
  i majątkowych innej osoby, podejmująca czynności prawne w jej imieniu;
 • kuratela to ustanowiona sądownie forma ochrony osób bądź praw majątkowych osób, które nie mogą same prowadzić swoich spraw (osoby ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo, osoby niepełnosprawne, nieobecne);
 • przysposobienie inaczej adopcja.

 

W sytuacji zaistnienia okoliczności o których mowa w art. 118 ust. 1 ustawy kompetencje bezpośredniego przełożonego pracownika określa:

Lustracja Lustracja

Oświadczenie lustracyjne

Oświadczenia lustracyjne składają pracownicy:
– urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r.
– pełniący funkcje publiczne w rozumieniu „ustawy lustracyjnej”, tj.:
1) rektor
2) prorektor
3) dziekan wydziału, szkoły doktorskiej
4) prodziekan
5) dyrektor instytutu
6) zastępca dyrektora instytutu
7) dyrektor kierunku studiów
8) zastępca dyrektora kierunku studiów
9) dyrektor centrum badawczego
10) dyrektor kolegium
11) kierownik/dyrektor jednostki powołanej do prowadzenia innych form kształcenia
12) kierownik/dyrektor jednostki systemu biblioteczno- informacyjnego
13) kierownik/dyrektor jednostki powołanej do prowadzenia działalności
14) usługowej i pomocniczej
15) kierownik/dyrektor akademickich inkubatorów przedsiębiorczości
16) kierownik/dyrektor Centrów Transferu Technologii
17) kierownik/dyrektor Filii
18) pełnomocnik powołany przez dziekana, za zgodą rektora na podstawie § 68 statutu
19) rzecznik praw i wartości akademickich
20) członek senatu
21) członek kolegium elektorów
22) członek rady uczelni
23) członek rady naukowej instytutu
24) członek komisji interdyscyplinarnej do spraw stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki
25) kanclerz
26) zastępca kanclerza
27) kwestor
28) kierownik organizacyjny wydziału
29) audytor wewnętrzny

Oświadczenia lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji w zamkniętej opisanej kopercie (imię i nazwisko, rodzaj przedkładanego dokumentu, oraz funkcja, z którą związany jest obowiązek jego złożenia) – Rektorowi. Kandydat na rektora przedkłada oświadczenie lustracyjne Przewodniczącemu Kolegium Elektorów.

Złożenie oświadczenia lustracyjnego, także innemu niż Rektor organowi np. PKW w związku z ubieganiem się o mandat posła lub senatora, dziekanom okręgowych izb adwokackich, radców prawnych w związku z pełnieniem funkcji adwokata, radcy prawnego, Ministrowi NiSzW w związku z kandydowaniem do Rady Doskonałości Naukowej, itp. powoduje wygaśnięcie obowiązku jego powtórnego złożenia. W takim przypadku należy złożyć informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego – patrz zakładka Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

Oświadczenia lustracyjne są przekazywane niezwłocznie do Instytutu Pamięci Narodowej w celu rozpoznania.

 

Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

Informację o złożeniu oświadczenia lustracyjne składają pracownicy:
– urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r.
– którzy złożyli uprzednio oświadczenie lustracyjne, także innemu niż Rektor organowi
– pełniący funkcje publiczne w rozumieniu „ustawy lustracyjnej”, tj.:
1) rektor
2) prorektor
3) dziekan wydziału, szkoły doktorskiej
4) prodziekan
5) dyrektor instytutu
6) zastępca dyrektora instytutu
7) dyrektor kierunku studiów
8) zastępca dyrektora kierunku studiów
9) dyrektor centrum badawczego
10) dyrektor kolegium
11) kierownik/dyrektor jednostki powołanej do prowadzenia innych form kształcenia
12) kierownik/dyrektor jednostki systemu biblioteczno- informacyjnego
13) kierownik/dyrektor jednostki powołanej do prowadzenia działalności
14) usługowej i pomocniczej
15) kierownik/dyrektor akademickich inkubatorów przedsiębiorczości
16) kierownik/dyrektor Centrów Transferu Technologii
17) kierownik/dyrektor Filii
18) pełnomocnik powołany przez dziekana, za zgodą rektora na podstawie § 68 statutu
19) rzecznik praw i wartości akademickich
20) członek senatu
21) członek kolegium elektorów
22) członek rady uczelni
23) członek rady naukowej instytutu
24) członek komisji interdyscyplinarnej do spraw stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki
25) kanclerz
26) zastępca kanclerza
27) kwestor
28) kierownik organizacyjny wydziału
29) audytor wewnętrzny

Informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji w zamkniętej opisanej kopercie (imię i nazwisko, rodzaj przedkładanego dokumentu, oraz funkcja, z którą związany jest obowiązek jego złożenia) – Rektorowi. Kandydat na rektora przedkłada informację Przewodniczącemu Kolegium Elektorów.

 • załącznikInformacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

Informacje dodatkowe

W szeroko rozumianym obszarze nauki, do złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego zobowiązani są również (poza funkcjami wymienionymi powyżej):
– urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r.
– pełniący funkcje publiczne w rozumieniu „ustawy lustracyjnej”, tj.:
1) prezydent federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki
2) członek zgromadzenia federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki
3) osoba ubiegająca się o tytuł profesora
4) członek Rady Doskonałości Naukowej
5) członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej
6) członek Komisji Ewaluacji Nauki
7) członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
8) osoba zajmująca stanowisko dyrektora instytutu, wicedyrektora instytutu, kanclerza, głównego księgowego, prezesa, wiceprezesa, sekretarza naukowego w PAN lub w instytucie badawczym

Oświadczenia lustracyjne lub informacje o złożeniu oświadczenia lustracyjnego składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji – właściwemu podmiotowi powołującemu lub dokonującemu wyboru, a w stosunku do osoby ubiegającej się o tytuł profesora – przewodniczącemu Rady Doskonałości Naukowej.

Ustawa lustracyjna

 

Na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej w zakładce „Lustracja” funkcjonuje aplikacja
o nazwie:

„System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego”

Aplikacja jest dedykowana osobom fizycznym, które złożyły w przeszłości oświadczenia lustracyjne,
a nie pamiętają daty lub miejsca (organu przyjmującego) złożenia takiego dokumentu.
Po wprowadzeniu numeru PESEL oraz imienia ojca (szczegółowa instrukcja jest umieszczona przy aplikacji) system podaje:

 • datę złożenia oświadczenia lustracyjnego
 • funkcję publiczną
 • oraz nazwę organu, któremu oświadczenie zostało przedłożone,

nie udziela natomiast informacji o treści oświadczenia lustracyjnego.

Wyszukanie w sposób automatyczny powyższych danych pozwoli osobom, które wcześniej złożyły oświadczenie lustracyjne, na pozyskanie danych niezbędnych do wypełnienia informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o której mowa w art. 7 ust 3a ustawy z dnia 18 października 2006 roku
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.2019.430 t.j.).

Odpowiedzialność dyscyplinarna Odpowiedzialność dyscyplinarna

Obsługa administracyjna:

Biuro Obsługi Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej i Rzeczników Dyscyplinarnych ds. Nauczycieli Akademickich:

ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice,
Pawilon B, II piętro, pok. 346 i 347

 

mgr Jacek Barszczewski
kierownik biura
pok. nr 346
tel. 32 359 1290
e-mail: jacek.barszczewski@us.edu.pl

mgr Teresa Pawlicka
główny specjalista – 1/2 et.
pok. 347
tel. 32 359 1366
e-mail: teresa.pawlicka@us.edu.pl

Czas pracy Czas pracy

Nauczyciela akademickiego obowiązuje zadaniowy czas pracy w ramach którego wykonuje obowiązki badawcze, dydaktyczne i organizacyjne zgodnie z indywidualnym przydziałem obowiązków.

Indywidualny przydział obowiązków nauczyciela akademickiego ustalany jest na rok akademicki do dnia 30 września poprzedzającego rozpoczęcie danego roku akademickiego, z zastrzeżeniem, że obowiązki badawcze są przydzielane na okres dwuletni.

Dla ustalenia obowiązków badawczych nauczyciela akademickiego bezpośredni przełożony wskazuje efekty działalności badawczej, które powinny zostać osiągnięte przez pracownika, biorąc pod uwagę określoną przez dyrektora instytutu politykę naukową oraz organizację działalności badawczej
w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej.

Obowiązki organizacyjne nauczyciela akademickiego przydziela bezpośredni przełożony, kierując się w miarę możliwości doświadczeniem zawodowym pracownika, jego kwalifikacjami i zainteresowaniami badawczymi.

Nauczyciel akademicki wykonuje obowiązki dydaktyczne w przedziale czasowym od godz. 8.00
do godz. 20.30
, w blokach dydaktycznych i na zasadach wskazanych w zarządzeniu rektora w sprawie określenia godzin prowadzenia zajęć dydaktycznych. W przypadku studiów niestacjonarnych lub podyplomowych dozwolone są inne godziny zajęć dydaktycznych, z zastrzeżeniem konieczności zapewnienia optymalnego wykorzystania infrastruktury dydaktycznej. Harmonogram zajęć na studiach niestacjonarnych lub podyplomowych powinien w szczególności uwzględniać potrzeby
i możliwości osób pracujących zawodowo. Szacunkowy podział procentowy czasu pracy dla realizacji przez nauczyciela akademickiego obowiązków dydaktycznych, z zastrzeżeniem § 22 oraz § 26-28, wynosi:

 • dla pracowników badawczo-dydaktycznych – 50 % czasu pracy;
 • dla pracowników dydaktycznych – 90 % czasu pracy.

Roczny wymiar zajęć dydaktycznych nauczyciela akademickiego uzależniony jest od zajmowanego stanowiska i wynosi:

 • do 210 godzin dydaktycznych – dla pracownika badawczo- dydaktycznego
 • do 180 godzin dydaktycznych – dla pracownika badawczo-dydaktycznego zatrudnionego na stanowisku profesora
 • do 360 godzin dydaktycznych – dla pracownika dydaktycznego
 • do 540 godzin dydaktycznych – dla pracownika dydaktycznego zatrudnionego na stanowisku lektora lub instruktora

 

Jedna godzina dydaktyczna wynosi 45 minut.

 

Do rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych zalicza się czas przeznaczony na kształcenie doktorantów.

Zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk, rodzaje zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiar zajęć dydaktycznych oraz innych obowiązków dla poszczególnych stanowisk, oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych określa regulamin pracy.

Zajęcia dydaktyczne mogą być wykonywane również poza uczelnią na zasadach określonych w regulaminie pracy.

W szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością realizacji programu studiów, nauczyciel akademicki może być obowiązany do prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych, w wymiarze nieprzekraczającym:

 • 1/4 rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych – dla pracownika badawczo-dydaktycznego;
 • 1/2 rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych – dla pracownika dydaktycznego.

 

Nauczycielowi akademickiemu, za jego zgodą, może być powierzone prowadzenie zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych w wymiarze nieprzekraczającym dwukrotności rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych.

Kobiecie w ciąży lub osobie wychowującej dziecko do lat 4 nie przydziela się pracy w godzinach ponadwymiarowych bez ich zgody.

W przypadku istotnego zwiększenia obowiązków badawczych lub organizacyjnych rektor na wniosek nauczyciela akademickiego, zaopiniowany przez bezpośredniego przełożonego, może obniżyć mu wymiar zajęć dydaktycznych na dany rok akademicki.

Przesłanką obniżenia wymiaru zajęć dydaktycznych jest w szczególności:

 • realizowanie istotnych projektów badawczych lub dydaktycznych, w tym grantów międzynarodowych lub krajowych, jak również projektów finansowanych z funduszy europejskich,
 • pełnienie ważnych dla Uniwersytetu funkcji lub realizacja szczególnie istotnych dla Uniwersytetu obowiązków,
 • realizowanie innych zadań przewidzianych w ustawie, statucie lub regulaminie organizacyjnym.

Obniżenie wymiaru zajęć dydaktycznych może dotyczyć wyłącznie nauczyciela akademickiego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy i następuje jednorazowo na okres nie dłuższy niż rok akademicki, chyba że potrzeba obniżenia wynika z zobowiązań umownych dotyczących realizacji projektów badawczych międzynarodowych lub krajowych albo projektów finansowanych z funduszy europejskich.

Stopień obniżenia wymiaru zajęć dydaktycznych ustala rektor, biorąc pod uwagę rodzaj i zakres innych obowiązków realizowanych przez nauczyciela akademickiego.

 

 

Polityka antymobbingowa Polityka antymobbingowa

 

Skład Komisji Antymobbingowej:

 • prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk – Przewodnicząca Komisji Antymobbingowej,
  przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr Wioletta Szóstak – Zastępca Przewodniczącej Komisji Antymobbingowej,
  przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • mgr Aneta Trojanowska – Zastępca Przewodniczącej Komisji Antymobbingowej,
  przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego

 

 • prof. dr hab. Barbara Kożusznik – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • mgr Dariusz Laska – przedstawiciel Rektora 
 • mgr Krzysztof Pszczółka – przedstawiciel KZ NSZZ „Solidarność”
 • inż. Tomasz Żarski – przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 
return to top