Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Świadczenia socjalne dla byłych pracowników: emerytów i rencistów

Dla byłych pracowników Uniwersytetu będących emerytami lub rencistami tworzy się
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na jednego byłego pracownika w wysokości 10% rocznej sumy najniższej emerytury lub renty z roku poprzedniego, ustalonej zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt
1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 504 ze zm.).

Podział i wydatkowanie środków z Funduszu następuje w oparciu o uzgodniony ze związkami zawodowymi plan roczny, który może ulec zmianie.

Środki Funduszu przeznaczone są na finansowanie lub dofinansowanie świadczeń socjalnych, z których mogą korzystać byli pracownicy: emeryci i renciści, zgodnie

Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Druki wniosków dla BYŁYCH PRACOWNIKÓW: EMERYTÓW/RENCIST(...) Druki wniosków dla BYŁYCH PRACOWNIKÓW: EMERYTÓW/RENCISTÓW

 

  • APPLICATION FOR FINANCIAL SUPPORT  download
  • APPLICATION FOR A HOUSING LOAN FROM THE SOCIAL BENEFITS FUND   download
  • APPLICATION FOR SUBSIDY FOR SANATORIUM TREATMENT/PREVENTIVE MEDICAL HOLIDAYS   download
  • APPLICATION FOR CO-FINANCING OF FEES FOR CHILD’S ATTENDANCE AT A DAY-CARE CENTRE, KINDERGARTEN OR CHILD MINDER’S OR NANNY’S SERVICES  download
  • APPLICATION FOR FUNDING   download
  • ANNEXE NO. 3 TO REGULATIONS OF THE SOCIAL BENEFITS FUND OF THE UNIVERSITY OF SILESIA IN KATOWICE  download
Przedziały kwotowe - tzw. "progi przychodów" Przedziały kwotowe - tzw. "progi przychodów"

Przyznawanie świadczeń oraz wysokość dopłat uzależniona jest od sytuacji życiowej,
rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu, którą ustala się między
innymi w oparciu o pisemne oświadczenie osoby uprawnionej, określające uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym średni miesięczny przychód brutto przypadający na jedną
osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, poprzez wskazanie przedziału kwotowego
zwanego „progiem przychodów”:

od dnia 4.03.2024 roku:

  1. próg przychodów: do 3000 zł
  2. próg przychodów: pow. 3000zł – 4000 zł
  3. próg przychodów: pow. 4000 zł – 5000 zł
  4. próg przychodów: pow. 5000 zł

 

Komunikat JM Rektora o zwiększeniu wysokości kwot w każdym z tzw. „progów przychodów” ujętych w Regulaminie ZFŚS UŚ:

Komunikat dotyczący zamknięcia kasy UŚ Komunikat dotyczący zamknięcia kasy UŚ

Dział Spraw Osobowych i Socjalnych informuje wszystkich świadczeniobiorców, iż w związku z zamknięciem kasy Uniwersytetu Śląskiego nie ma już możliwości dokonywania wypłat i wpłat w formie gotówkowej. W szczególności pożyczkobiorcy, których raty pożyczki nie są potrącane z wynagrodzenia lub w przypadku indywidulanych spłat, muszą dokonać wpłaty na rachunek bankowy ZFŚS:

nr konta: 08 1050 1214 1000 0007 0000 7933

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny:

nr telef.  32/359 15 15

Zespół ds. Socjalnych - KONTAKT Zespół ds. Socjalnych - KONTAKT

DZIAŁ SPRAW OSOBOWYCH I SOCJALNYCH
Uniwersytet Śląski w Katowicach

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

Zespół ds. Socjalnych

Pokój nr 0.21

Archiwum Archiwum

Komunikat dotyczący ŚWIADCZENIA WCZASOWO – WYPOCZYNKOWEGO

return to top