Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Strategia HRS4R

Strategia HR dla badaczy (The Human Resources Strategy for Researchers – HRS4R) to 5-etapowy proces, dzięki któremu instytucje mogą dostosować swoją politykę kadrową do zasad określonych w Europejskiej Karcie Naukowca (EKN) i Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (K&K). Celem HRS4R jest udoskonalenie i zwiększenie skuteczności krajowych systemów badawczych wpierających poprawę jakości badań naukowych.

Najważniejszymi celami wprowadzenia zapisów Karty i Kodeksu jest wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności nauki poprzez tworzenie atmosfery sprzyjającej pracy badawczej oraz zapewnienie naukowcom stabilnych warunków pracy na każdym etapie ścieżki zawodowej, przyjaznego i etycznego środowiska pracy.

EUROPEJSKA KARTA NAUKOWCA

określa prawa i obowiązki naukowców, instytucji ich zatrudniających oraz organizacji finansujących badania naukowe. Znajdują się w niej zapisy dotyczące m.in. oferowanych warunków pracy, rozwoju kariery naukowej oraz mobilności międzynarodowej.

KODEKS POSTĘPOWANIA PRZY REKRUTACJI PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH

opisuje zasady rekrutacji, zapewniające równe traktowanie wszystkich badaczy w Europie. Odnosi się do sposobu informowania o procedurach konkursowych, zapewnienia możliwości rozwoju zawodowego na wszystkich etapach kariery, a także realizacji zasad niedyskryminacji m.in. ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, język czy wyznanie.

 

→ Informacje na temat Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

→ Tekst Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (dokument pdf w języku polskim, 870 kB)

return to top